ROSANKENAITZINIRI HEBER-THATORI
1
Pawa rotyaantakeri Itomi inkenkithatakotairi
Pairani, inkowerika Pawa riyotakayeri acharineete oitarika, iriira Kamantantaneri amerone ñaantsi. Osheki rapiipiintakero Pawa, rantakaayetakeriri Kamantantaneriite. Iro kantacha rotyaantakairi Itomi irirori ikenkithatakotairi. Tema iriitake Itomi riwetsikakaake pairani jiroka kipatsi, iriitake rashitakaayeta okaatzi riwetsikayetakeri. Iri Itomi roshiyakaakeri iriime rowaneenkatanewo, shipakiryaa ikanta. Ari roshiyawaitari jimpe ikanta Ashitariri. Tema shintsinkantsi riñaanetakari, iro kaari inashiyetanta okaatzi riwetsikayetakeri jaka kipatsiki. Rimonkaatapaintzirowa pairani inkiteshiretakaantai, jatai inkiteki, saikapai rakoperoki Ashitariri itsipatapaari ipinkathariwentantapai. Arira retanakawo rawisayetziri imaninkarite Pawa, antawoite ririiperotakagaitairi irirori.
Iriira Itomi anaayetairiri maninkariite
Tema Pawa kantawairi:
Notomi nowimi eeroka.
Naakatake pipaapateta iroñaaka.
Ikantawairi eejatzi:
Naakatake ashitzimiri.
Eerokatake notominta.
Tema Pawa tekaatsi apaani maninkari riñaanateri oshiyaarine jirika. Paata arika rapiitairo rotyaantairi kipatsiki retakari itomintari, inkantaite:
Inthaamentawaiyaari maawoini imaninkarite Pawa.
Jiroka ikenkithatakoitziri maninkariite, ikantaitzi:
Iriira matakairine imaninkarite roshiyakotyaawo tampyainka.
Iriira matakairine rotyaantaneete roshiyakotyaawo paampari.
Jiroka riñaawaitziri Itomi irirori, ikantzi:
Pawa, eeroka kantaitaachane pimpinkathariwentantai.
Ari poshiyakotaiyaari pinkatharipaini otzimimotziri rinchakiire rinantari ipinkathariwentantzi.
Iro kantacha eeroka matairone pintampatzikashiretai arika pimpinkathariwentantai.
Eeroka kowirori kameethari, irooma kaariperori owanaa owatsimaimi.
Iroowa risaipatziitotantaimiri Pawa, pimpinkatharitantaiyaari. Iriitake piwawane nintakaakemirori.
Risaitantakemiri oyeenka pankirentsi ari pinkimoshiretairi tema pawisayetairi pitsipatapiintawetari.
10 Jiroka otsipa ikenkithatakoitziriri Itomi, ikantaitake:
Pinkatharí, owakera etantanakari pairani, eerokatake wetsikakerori kipatsi.
Eerokatake wetsikitakawori inkite.
11 Okaatzira piwetsikakeri, aritake ithonkaiya paata, irooma eeroka ari pashi powaatyeero.
Oshiyaiyaawo piwetsikanewo paisatomawori kithaarentsi.
12 Tema arika ompaisatomawotake piithaare, pankowimawotziro, paminai otsipa owakerari pinkithaataiyaari.
Ari pinkantairo paata eeroka piwetsikanewo kipatsi eejatzi inkite.
Irooma eeroka ari pashi powaatyeero eero pipashiniwaitzi.
Eero pithonkitaawo eejatzi.
13 Ikenkithatakoitakeri eejatzi, ikantaitzi:
Pisaikapai nakoperoriki, ampinkathariwentante, irojatzi paata nowasanketantaiyaariri kisaneentakemiri, aripaite pimakoryaayitzitantaiyaari.
Tema tekaatsi maninkari inkenkithawaitakairi Pawa roshiyakairi jirika. 14 Tema maawoini maninkariite, apatziro rotyaantaitziri irirori ramitakoyetairi atziripaini ikaatzi awisakoshireyetaatsine.