2
Antawoite owawisaakoshiretaantsi
Ontzimatye ankemisantero okaatzi riyotagaitakairi, eero apakaantaawo. Tekaatsi materone rowashiñaagairo ikamantantakeri pairani maninkariite, rotyaantantaitakariri. Tema maawoini kaari owayempitatyaawone inkemisantairo, rowasanketaiteri ripiyathatakawowa. Tema aaka rimaperoitai rowasankeetai, eerorika akemisantziro ikenkithatakoitziro antawoite awisakoshiretaantsi, retapaintari Awinkatharite Jesús ikenkithatakotapaintziro. Tema irootake ikamantayetairi aakapaini ikaatzira kemaperotakerori. Iriira Pawa yotakaayetakairori imaperokitatya okaatzi ikamantaitakairi, tema rimatakaantakero ritasonkawentantaitzi, roñaagakaantakero kaari iñagaitapiintzi, Tasorenkantsi antakaantakerori jiroka, arira antakari ikowiri Pawa.
Matakerori rowawisaakoshiretantzi
Okaatzira nokenkithatakotakemiri, te iri maninkariite rimatakayeri Pawa impinkathariwentairo jimpe risaikayeetai paata. Apa atziripaini matairone. Tema ikantaitake pairani:
¿Iriiperoma atziripaini pikenkithashiretakotantariri?
¿Oitaka pikowantari pineshironkayetairi jirika?
Eepichoki iñiiro iroñaaka atziripaini te ranaantzi, iriira maninkariite anaakeriri.
Iro kantacha, irootaintsi pamanthaitairi impinkatharentsitai, ontzimimotairi rowaneenkawo.
Irijatzi anagairone maawoini piwetsikanewo.
Poshiyaiyaari ikanta pairani makoryaayitzitantariri iisaneentanewo, rimperayetaiyaari maawoini.
Ari inkantakaayetaiyaari Pawa atziripaini, eerowa itzimapai apaani anagairine. Temaita iñaayetziro iroñaaka atziripaini jiroka. Eenitzimaitacha apaani atziri rotyaantaitakeri, irijatzi ñaapaintzirori eepichokiini te rawisantzi, iri maninkariite anaakeriri. Iriira nokenkithatakotzi Jesús. Tema iri ñaapaintzirori ikemaatsiwaita irojatzi ikamantakari. Okanta ramanthaitaitakeri ipinkathaitantaariri, otzimimotairi rowaneenkawo. Irootake ikamawentantayetakairi maawoini, tema antawoite ineshironkayetai Pawa.
10 Tampatzika okanta tsika ikenakaakero Pawa, rishinetakeri Jesús inkemaatsiwaitya, ari rithonkakaakeri onkaate ranteri. Tema Jirika, ashiyetairi maawoini, iri kantakaantzirori itzimantaari maawoini, iriira kemaatsitakowentairi onkene rowawisaakoshiretai, intsipatantaiyaariri maawoini itomipaini janta rowaneenkawoki. 11 Jirokaga okantakota, roshiyakagai Jesús irirentzi, tema ari akaatziri apaapatetari Pawa. Ipaapatetari irirori tasorentsishiretakaantatsiri, apaapatetari eejatzi aakapaini itasorentsishiretakaayetaira Jesús. 12 Iro ikantantakari pairani:
Nonkenkithatakotaimi risaikayetzira nirentziyetaari,
Tsikarika rapatotapiintayeta, ari nonthaamentaimi nomampagaiyani.
13 Ikantake eejatzi:
Nawentaanewo nowairi Pawa.
Ikantake eejatzi:
Jirika Naaka, notsipayetaari itomipaini Pawa ikaatzi ikempoyaakaayetaanari.
14 Akemetaga aakapaini atziritzira, otzimi awatha, otzimi araa. Ari ikantakari eejatzi Jesús irirori, iroowa ikamantakari. Aripaite roitsinampaakeri Kamaari. Tema otzimimowetatyaari Kamaari ishintsinka ikoshekantakariri kaamaneriite. 15 Ari ikenakaakero Cristo rontsiparyaakowentantairi athaawantayetaawowa kaamanetaantsi, oshiyawaitakawo atziritatyeeme kaamanetaantsi iro noshikaineme. 16 Imaperotatya, te iri maninkariite ripokashitake Cristo ineshironkayetairi. Aakaga ripokashitake, icharineyetaira Abraham-ni. 17 Irootake ratziritantakari roshiyayetai aaka irirentziyetai, ari rimonkaatakero ikowawetapiintakari Imperatasorentsiperori rimonkaaterome ketziroini. Antawo ineshironkatantai irirori, ikyaaryootake rimonkaatantakawori, iriira kantakaantairori ipeyakotantairori Pawa akaariperoshirewetakaga. 18 Tema ratziritakera Jesús ikemaatsitakagaitakari, iñaamashiretakaaweetakari. Iroowa rimatantawori ineshironkatai aakaite iñaamashiretakaitairowa kaariperori.