13
Rantanairi kemisantatsiri
Ontzimatye petakotapiintanaiyaari “Iyekiite”. Eero pipakairo poimaante pinampiki. Tema tzimatsi pairani antakerori, te riyotzi iriira maninkari roimaake inampiki. Eero pipakairo pineshironkateri romonkyagaitziri pikaayetzira pikemisantzi. Poshiyakayero ari pinkaateme romonkyagaitemi. Ari pinkanteriri ikaatzi rowatsinaawaitaitziri, pineshironkateri, piyotzi eeroka jimpe okantawaita inkemaatsitakagaitairika. Pinkinatawakaiya paawakaaga, eero pimanakaawaitashitanta. Tema rowasanketziri Pawa mayempitatsiri. Eero piñaamatashitari koriki. Pinkimoshirewentero okaatzi tzimimotzimiri. Tema iri Pawa payetemirone koityiimotakemiri, jiroka ikantake:
Eero nookanawentzimi.
Eero nowapintaimi.
Iroowa awentaashiretantyaariri aakapaini, ankantai:
Iri Nowinkatharite neshironkatainane.
Tekaatsi nonthaawantya.
¿Tzimatsima inkantaina atziri?
Pinkenkithashiretakoteri jewatakayimiri pikemisantayetai, kenkithatakotapiintakemirori riñaane Pawa. Pinkenkithashiretakoteri jimpe ikantayeta risaiki, oita rimonkaayetakeri irirori. Poshiyakotaiyaari tsika ikanta rawentaashireyetakaga. Irojatzira ikanta iroñaaka Jesucristo tsika ikantapainta, rashi rowaatyeero irirori paata. Eero pishinetziri ramatawitemi yotaantzirori kaari kameethatatsi, kaari ikemapiintaitzi. Tema Pawa iri kameethashiretakaayetairi, ineshironkayetaira. Te owameethashiretantzi ampinkawaitero rowaitari. Eenitatsi antawetakawori jiroka, temaita owameethashireteri. 10 Oshiyawaitakawo ontzimaime owakerari taapokimentotsi. Eenitatsi rowamagaitakeri janta, iriira kamawentakairi aakapaini. Te inkantaatsikaitaiya Imperatasorentsitaarewo rowaiyaari irirori tasorentsithaanteki. * Pairani iriira Imperatasorentsitaarewo rishinetaitakeri rowapiintyaari tzimagaantatsiri piratsi, tzimagaantatsiri okithoki pankirentsi ramiri atziripaini rashitakaari Pawa. Irooma taapokimentotsi, ari ritaapiintaitziniri Pawa okaatzi rashitakaitariri, ari ikowakotapiintziri impeyakoiteniri iyaariperonka. Iro kantzimaitacha ikentakoitakerira pairani Cristo, ikamake ipeyakotantairori ayaariperonka. Iro poyaatapaakawori okaatzi ritaapiintaitziri rashitakagaitariri Pawa taapokimentotsiki. Tema jiroka inchakota jimpe ikamake Cristo ikentakoitakerira, iro oshiyanaawori iroome owakerari taapokimentotsi. Te inkantanaiya Imperatasorentsitaarewo royaari kamaintsiri janta. Iroowa opoñaantari eejatzi, ikaatzi tzimawentzirori rimonkaayetairome inintakaantaitanewo, ikaatzi pinkawaitzirori owanawontsi, rithotyaakowetawo impeyakoitainiri iyaariperonka, eero iñagairo inintagaiyaawo ikamawentantakera Cristo. 11 Tema rayiro pairani Imperatasorentsiperori riraa piratsi inthomoiki tasorentsithaanteki impeyakotantaityaanariri iyaariperonka, raayetziro iwatha piratsi othapiki nampitsi ari ritaayetzirori. 12 Ari oshiyakawo eejatzi, rowamagaitantakariri Jesús othapiki nampitsi, ari ikemaatsitakowentakai ikapathainkatake rowameethashiretantairi. 13 Ontzimatye oshiyakagairo aakapaini ashitowaatyeeme nampitsiki aataime risaikira Jesús, manintaarewo rowayeetai, ikantaitakerira pairani irirori. 14 Tema jaka asaikayetzira iroñaaka, eero ashi owaatyeero. Irootake anewiyatantakawori tsika anampitaiyaawo paata. 15 Irootake nokantantzimirori: Ontzimatye anthaamentyaari, aakotairi iwairo irirori. Iroowa poyaataawori okithoki pankirentsi rashitakagaitariri pairani. 16 Ari oshiyawo eejatzi, eero pipakairo kameethatatsiri, pimpawakayaawo tzimotzimiri. Irootake oshiyaawori inimotziriri pairani Pawa ritagaitziniriri. 17 Eero pipiyathatari jewayetzimiri pikemisantanaira, iriitake kempoyaashiretzimiri. Iri kamantairine paata Pawa oita awishimoyetakeriri ikempoyaashireyetakemira. Kameetharika ikenkithatake, kimoshire inkantaiya iriroripaini, ari pinkantaiyaari eerokapaini. Irooma owashire ikenkithatake, ari pinkantaiyaari eerokapaini paata, eero opantzimotaimi.
18 Pamanakotapiintaina iñaantaitenari kameethashireri nokanta. Iroowa nantakeri. 19 Pamanakotapiintaina eejatzi niyaatashitantemiri intsipaite eerokapaini.
Weyaantawori wethataantsi, tasonkawentaantsi eejatzi
20 Namanamanaatari Pawa, tema iriitake saikakaayetaimine kameetha, iriitake owañagairiri pairani Awinkatharite Jesucristo ikamawetakaga. Iri Pawa oshiyakaakeriri iriiperori kempoyiiriri oweja. Osheki ikapathainkatake rowakeratakaantaawori aapatziyawakagaantsi kantaitaachari iroñaaka. 21 Namanakotzimi riwetsikashiretantemiri pantayetanairo kameethari ikowakaimiri. Pamañaari eejatzi eeroka pimatantyaawori kameethatzimotziriri, tema ayotzi iriitake Jesucristo matakairone. Ari rashi rowaatyeero impinkathaitairi irirori. Ari onkantaitaatyeeyaani.
22 Iyekiite, eero pisamawo pinkemisantero okaatzi nosankenatakemiri, tema te oshekiperotzi. 23 Nokowi piyote eejatzi romishitowaitairi iyeki Timoteo. Arika rareetaiya jaka, iriitake nontsipatanakyaari niyaatashitemi noñeemi. 24 Piwethatenari ikaatzi jewatzimiri janta, eejatzi itsipa oiteshiretaarewo. Ari ikantari Italia-satzipaini riwethayetzimi. 25 ¡Onkamintha ineshironkaitaimi maawoini eerokapaini janta! Ari onkantaitaatyeeyaani.

*13:10 Pairani iriira Imperatasorentsitaarewo rishinetaitakeri rowapiintyaari tzimagaantatsiri piratsi, tzimagaantatsiri okithoki pankirentsi ramiri atziripaini rashitakaari Pawa. Irooma taapokimentotsi, ari ritaapiintaitziniri Pawa okaatzi rashitakaitariri, ari ikowakotapiintziri impeyakoiteniri iyaariperonka. Iro kantzimaitacha ikentakoitakerira pairani Cristo, ikamake ipeyakotantairori ayaariperonka. Iro poyaatapaakawori okaatzi ritaapiintaitziri rashitakagaitariri Pawa taapokimentotsiki. Tema jiroka inchakota jimpe ikamake Cristo ikentakoitakerira, iro oshiyanaawori iroome owakerari taapokimentotsi. Te inkantanaiya Imperatasorentsitaarewo royaari kamaintsiri janta. Iroowa opoñaantari eejatzi, ikaatzi tzimawentzirori rimonkaayetairome inintakaantaitanewo, ikaatzi pinkawaitzirori owanawontsi, rithotyaakowetawo impeyakoitainiri iyaariperonka, eero iñagairo inintagaiyaawo ikamawentantakera Cristo.