ROSANKENARE SANTIAGO
1
Wethataantsi
Naaka Santiago osankenatzirori jiroka, rimperatanewo rowana Pawa eejatzi Awinkatharite Jesucristo. Niwethatari ikaatzi rashiyetaari Pawa pookayetaatsiri otsipaki nampitsi. * Ikantaitziri jaka “rashiyetaari Pawa”, iriiyetake oshiyayetariri 12 itsipasatzi icharineyetari Israel-ni.
Pawaki opoñaawo yorenkantsi
Iyekiite, kimoshire pinkantya arika piñaayetero ñaantsipookipaini. Ontzimatye piyote iñaantaitatziimi imaperotatyaarika pikemisantzi. Pinkisashityaawo. Piyaatakairo pinkisashityaawo jirokapaini, aritake piñagairo pantakishiretai irojatzi pithotyaantaiyaawori.
Tekaatsirika piyorenka pinkisashiwaitantyaari, pinkowakoteri Pawa, iriitake yotakaimirone tsika pinkantya. Tema Pawa te ikisathatziri ikaatzi kowakoyetziriri. Aritake riyotakaaperotakeri, te riyotziro irirori rithañaawainetya. Arika pinkowakoteri Pawa, eero pikantashirewaitzi: “¿Arima inkemakena Pawa okaatzi nokowakotziriri?” Tema ikaatzi kisoshirewaitatsiri roshiyakawo okantaganki inkaare kaari mairyaatatsiri arika itasonkaatero tampyaa. Paamaya poshiyakotarikari kisoshireri, tema te iñaayetziro irirori ikowakowetariri Awinkatharite. Tema tzimatsi ikenkithashiryaawetari ranterime, okanta oñaatamanai tzimatsi otsipa ikowiri ranteri, te apaani onkantya ikenkithashiryaari.
Ontzimatye inkimoshiretai ashironkainkaripaini kemisantanaatsiri, tema ari impinkatharitakaayetairi paata Pawa. 10 Ari inkantyaari eejatzi ashaagantzinkaripaini, ontzimatye inkimoshirete ithonkaiya okaatzi tzimimowetariri. Roshiyakotyaawo okantaganki inchateyaki opariteyatzi. 11 Arika roore antawoite ooryaatsiri okamateyatzi inchateyaki, eero iñagaitairo owaneenkateyatya. Ari inkantzitaiyaari eejatzi ashaagantzinkaripaini eero iñaakoitairi rowaneenkataiyaawo rashaagawo.
Thaamentashire ankantya iñaantashiretaitairika
12 Arika añaawetyaawo ñaantsipookipaini, eekerorika aatakaanakityeero ankisashiwaitya, thame ankimoshirete, tema tzimatsi ikashaakaakairi Pawa, ikantakeranki: “Maawoini etakotanari naaka, nashi nowaatyeero nañaakaayetairi paata, noshiyakagairime namanthaitaatyeerime.” 13 Arika ipokimotai ankowashiretero kaariperori, kaarira Pawa nintakaanterone. Tema Pawa, te iñaamatawo irirori. ¿Kantachama inintakagairo aaka? Eero. 14 Tema apatziro aaka añaamatapiintakawo kaariperori, irootake akenkithashiryaantawori. 15 Tema arika ipokimotai ankowashiretero antero, iroorika ankamaitanakyaari ankenkithashiryaakotero, aritake añaakero antero kaariperori. Irootake ankemaatsitantaiyaarime paata arika ankamai.
16 Iyekiite netakotané, paamaya otzimikari piyenakaashitane. 17 Tema okaatzi rantzimoyetairi Pawa kameetha okanta, irootake rantapiintairi. Tema te ipashinitanetzi irirori, te roshiyari riwetsikanewo shipakiryaayetatsiri, añiiri rishitowamanai añiiri eejatzi arika inkyaanai ishaawiiteeni. 18 Tema ikowake irirori riyotakaayetairo kyaaryoperotatsiri riñaane, irootake etantyaawori aaka ankemisanteri, ari inkantaiyaari itsipa riwetsikanewo inkaate kemisantairine paata.
Tsika inkantanaiya kemisantanairiri Pawa
19 Irootake nokantantari iyekiite: Owayempita pinkantayetya, paminaperowaantetya, eero ayimawaitashitzimi pimashirenka. 20 Arika ayimawaitai amashirenka, eerowa amatziro ikowakaayetairi Pawa. 21 Okowaperotatya ookayetairo okaatzi owaariperoshiryagairi, tsinampashire ankantya ankemisantanairo ñaantsi, irootake materone owawisaakoshiretai.
22 Iro kantzimaitacha ontzimatye antairo okaatzi akemayetakeri, eerorika amatziro ankemisantero, apaniroini amatawiwaitaka. 23 Tzimatsirika kemawetawori, temaita ikemisantziro okaatzi ikemawetakari, roshiyakari aminaatachari ñaarontsiki. 24 Apatziro iñaapootapainta, iro osamaniityaanake ipeyakotanairo ipoo tsika okanta iñaawetakawowa. 25 Tzimatsi itsipa aminaatachari, kaari peyakotzirori ipoo tsika okanta iñaakero. Ari ankantaiyaari aaka, akenkithashirya owanairo ñaantsi, eero apeyakotziro. Tema irootake matzirori okaakowentantzi. Kimoshire ankantawentaiyaawo onkaate antayetairi.
26 Eenitatsi ñaawetakawori rimatakero ikemisantanai. Iro kantzimaitacha te inethawaanteta thaiyawairentzi rinatzi, raminaashiwaitaka ikemisantzi, apaniroini ramatawiwaitaka. 27 Jiroka irooperori kameethatzimotziriri Ashitairi Pawa arika ankemisantanai: Etakotaiyaari miritzipaini, ari ankantairo kamayetatsiri oime eejatzi. Ontzimatye ankiteshireyetai, eero oshiyakotari ikantayetaga saikashiwaitachari jaka kipatsiki.

*1:1 Ikantaitziri jaka “rashiyetaari Pawa”, iriiyetake oshiyayetariri 12 itsipasatzi icharineyetari Israel-ni.