2
Ripokake yowairentzi iñeeri Jesús
Itzimake Jesús nampitsiki Belén saikatsiri janta Judea-ki. Tema itzimantakari Jesús, ipinkathariwentantzira Herodes. Ari rareetakari nampitsiki Jerusalén yowairentzipaini ikenapaakero rishitowapiintzira ooryaa. Rosampitapaakeri: “¿Tsika risaikika iwinkatharite Judá-ite owakera tzimaintsiri? Janta nonampiki nopoñaakaga, noñaake impokiro niyotantakari tzimake. Iroowa nipokantaiyarini noñaapinkathateri.” Ikanta ikemawake pinkathari Herodes, antawo okantzimoshiretanakari, ari ikantakari maawoini Jerusalén-satzi. Ikaimakaantakeri Herodes maawoini reeware Imperatasorentsitaarewo, eejatzi maawoini yowairentziite, rosampitakeri: “¿Tsikajaantaka intzimeka Cristo?” Ikantaiyanakeni iriroripaini: “Intzime janta nampitsiki Belén saikatsiri Judea-ki, ari okantzi rosankenare Kamantantaneri, ikantake:
Isaiki nampitsi Belén janta Judea-ki, tekaatsi thainkerone.
Ari impoñeeyaari pinkathariperori janta. Iri jewatairine isheninkapaini Israel-iite nashitari naaka.”
Ikanta Herodes, ikaimakaantakeri pokaintsiri iñeeri owakerari tzimaintsiri, rosampitakeri: “¿Tsikapaiteka piñaakeri impokiro piyotantakari tzimake pinkathari?” Ikamantakeri maawoini. Irojatzi ikantantanakariri irirori: “Ariwé, pimatero piyaate Belén-ki, pamine tsika risaiki eentsi. Arika piñaakeri, eejatzi pinkenapai jaka, pinkamantanaina. Niyaateeta naaka, noñaapinkathateri.” Irojatzi riyaatantanakari. Eejatzi iñaanairi impokiro iñaakeri chapinki inampiki. Iñaatziiri rowaatzinkapaaka, iro riyotantapaakawori pankotsi risaikakera eentsi. 10 Ikanta iñaakerira rowaatzinkapaaka impokiro, kimoshire ikantaiyakani. 11 Areetaiyapaakani pankotsiki, iñaapaakeri eentsi eejatzi inaanate María. Rotziwerowashitapaakari, iñaapinkathatapaakeri. Roosoryaakotapaakero ramakeniriri, ipapaakeri ooro, ipakeri kasankayetatsiri, ipakeri eejatzi kasankaari kepishaatatsiri. Osheki owinawo jirokapaini. * Ikantakoitziri jaka “kasankaari kepishaatatsiri” irojatzi iitaitziri “Mirra”. 12 Ikanta rimagaiyapaakeni, romishimpyaakeri Pawa, ikantziri: “Eero pipiyashitari Herodes. Pinkenanai otsipaki awotsi piyaatantaiyaari pinampiki.”
Raperaataitziri eentsipaini
13 Ari ripiyaawo yowairentzipaini. Rapiitairo imaninkarite Pawa riñaanatairi José rimishireki, ikantziri: “José, pishiyakayeri eentsi eejatzi inaanate nampitsiki Egipto. Ari pisaikeri janta irojatzi nonkantantaimiri: ‘Pipiyai.’ Awotsikitake Herodes ritsitokeri eentsi.” 14 Kakitanake José, ikamantanakero María, tsireniriki rishiyaka Egipto-ki, raanakeri eentsi. 15 Ari risaikakeri janta, irojatzi ikamantakari Herodes. Ari imonkaataka rosankenatakeri pairani Kamantantaneri, ikantake:
Risaikawetaka notomi nampitsiki Egipto, nokaimairi ripiyai eejatzi.
16 Ikanta Herodes, yotake ramatawitakeri yowairentzipaini, te ripiyashitaari. Ityaanakari imashirenka. Rotyaantake rowayeritepaini, ikantakeri: “Piyaate Belén-ki, paperaateri eentsipaini. Pithonkeri maawoini, petanakyaari owakera tzimaintsiri irijatzi tzimaintsiri apite rosarentsite.” Tema ikamantakeri chapinki yowairentzi tsikapaite iñaakeri impokiro. 17 Iro ikantantakari pairani Kamantantaneri jitachari Jeremías, ikantake:
18 Icheraaperotatzi Ramá-sato iragaiyani.
Osheninkathori Raquel-ni iraakotakariri eentsitepaini.
Iro owashiretantakari rowamayitaitakerowa maawoini eenchaanite. Jiroka Raquel iro iinani Jacob, inintaperotanewo inatzi. Irooma Ramá nampitsi ini, saikatsiri iipatsiteki isheninkapaini Israel. Ikenkithatakotatziiro Mateo okaatzi rosankenatakeri pairani Kamantantaneri jitachari Jeremías ikenkithatakotziro Raquel eejatzi Ramá-satoite okemaatsitaiyani, tema athataatyaawo Jerusalén-satoite onkemaatsitaiya arika rowamayitaitero eentsitepaini.
19 Okanta osamanitake, kamai Herodes, irojatzi risaikake José nampitsiki Egipto. Ari riñaanatairi imaninkarite Pawa rimishirekiini, 20 ikantairi: “José, piyaatai pinampiki, paanairi peentsite pintsipataanairi inaanate. Tema kamai kowawetachari ritsitokerime.” 21 Rimatakero José, piyaawo inampiki Israel. 22 Iro rareewetaa José inampiki, ikantaitawairi: “Pinkatharitai Arquelao janta Judea-ki. Ripoyaataari ipaapateni Herodes.” Ari ikenkithashiretanaa José, eero ikenanai janta. Ari rapiitaitairi riñaanaitairi rimishireki, ikantairi: “Paamayaari Arquelao.” Irojatzi ikenantanaari José Galilea-ki. 23 Ikanta riyaatai, risaikapai nampitsiki Nazaret. Irojatzi imonkaatantakari rosankenatakeri pairani Kamantantaneri, ikantake:
Nazaret-satzi iitaiteri.

*2:11 Ikantakoitziri jaka “kasankaari kepishaatatsiri” irojatzi iitaitziri “Mirra”.

2:18 Jiroka Raquel iro iinani Jacob, inintaperotanewo inatzi. Irooma Ramá nampitsi ini, saikatsiri iipatsiteki isheninkapaini Israel. Ikenkithatakotatziiro Mateo okaatzi rosankenatakeri pairani Kamantantaneri jitachari Jeremías ikenkithatakotziro Raquel eejatzi Ramá-satoite okemaatsitaiyani, tema athataatyaawo Jerusalén-satoite onkemaatsitaiya arika rowamayitaitero eentsitepaini.