3
Ikamantantakeri Juan omitsitsiyaatantaneri
(Mr. 1.1-8; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
Okanta pairani ochempiki saikatsiri Judea-ki, ripokake Juan omitsitsiyaatantaneri, ikamantantzi. Ikantantapaake: “Pipakairo pikaariperoshirewaitake, irootaintsi impinkathariwentantai jaka Inkitesatzi.” Iro riñaanetakari pairani Kamantantaneri jitachari Isaías, ikantake:
Richeraapiintaitake ochempiki, ikantaitzi:
Powameethatainiri Pinkathari tsika inkenapaake.
Poshiyakayero rotampatzikaitziro awotsi.
Iithaaretakari pairani Juan, rontyagaitziro iwitzi camello, romathakitakari mashitsimashi. Rañaantari rowayetari maapataki, ririri iyaa pitsi. Osheki pokashitakeriri pairani Juan, Jerusalén-satzi, Judea-satzi, ripokashitakeri eejatzi nampiyetawori antawaaki ñaa Jordán. Thawetakoyetapaaka ikaariperoshirewaitakera, romitsitsiyaayetawakeri ñaaki Jordán.
Ripokawetaiyakani Fariseo-paini, eejatzi Sadoc-iite, ikowi romitsitsiyaatyaame. Iro kantzimaitacha ikisathatawakeri Juan, ikantakeri: “Te pikameethashiretaiyini eeroka, poshiyashitakari maanke. ¿Poshiyakaatzi eero rowasanketaitzimi? Kyaaryooperorika pipakagairo tsika pikantaweta pairani, pinkameethashiretaiyeni, poshiyaawo pankirentsi kithokitatsiri. Eero pikantashirewaitashita: ‘Naaka icharine Abraham-ni, te okowaperota nipakagairo nokaariperoshirewaitzi.’ Pinkeme nonkante: ‘Eero pishamewaitashita piitakaatzi eeroka ikowaperotanewo Pawa, tema kantacha ratziritakairo jiroka mapi, iroowa poyaataiyaarine incharineyetaiyaari Abraham-ni.’ 10 Eerorika poshiyawo pankirentsi kithokitatsiri, richekakagaitakawo shacha owaatoki kaari kithokitatsine, ragaitziro ritagaitero.
11 Arika ripakaanairo atziri ikaariperoshirewetaka, ari nomitsitsiyaatantakyaari ñaa. Iro kantzimaitacha, awotsikitake matzirori ipinkatharentsitzi, nopinkathatzitari naaka, te onkantya roshiyakaina rimperatanewo nonowikyaantyaanariri i-zapato-te. Iriira oshiyakairone romitsitsiyaatantatyeeyaarime Tasorenkantsi, romitsitsiyaatantatyeeyaarime eejatzi paampari. * 3.11 Ikantakotziri Juan jaka: “Nopinkathatzitari naaka.” Ikantatzi: “Te onkantya roshiyakaina rimperatanewo nonowikyaantyaanariri i-zapato-te.” Tema pairani iro rantapiintziri apaani imperataarewo rayiniri i-zapato-te imperatariri. Iro roshiyakaawentziri jaka Juan. Tema imaperotatya rimatziro Jesús rawisantzi irirori, tekaatsi oshiyaarine, te onkantaatsikaitya roshiyakaina naaka rimperatanewo. 12 Tema arika ankowiitero awankire, otekakitziro, irojatzi ataantakyaawori otaaki. Iroowa aye okithoki, otekitakero, owakotakero. Ari inkantaiyaari Awinkatharite eejatzi, rinashiyetaiyaari atziri. Ineshironkayetairi inkaate kemisantanairine, iriima kaari pakairone ikaariperoshirewaitzi, ritagairi paampariki kaari tsiwakanetatsine.”
Romitsitsiyaata Jesús
(Mr. 1.9-11; Lc. 3.21-22)
13 Ripokake Jesús antawaaki ñaa Jordán, ipoñaakawo Galilea-ki. Ripokashitakeri Juan romitsitsiyaateri. 14 Te ikowaweta Juan romitsitsiyaateri Jesús, ikantawakeri: “¿Oitaka pipokashitantanari naaka nomitsitsiyaatemi? Eeroka omitsitsiyaatenane naaka.” 15 Rakanakeri Jesús: “Nokowaperotatzi pomitsitsiyaatena. Iro inintakaakenari Pawa.” Kowanake Juan, ikantziri: “Aritake nomitsitsiyaatakemi.” 16 Raanakeri, romitsitsiyaatakeri. Iro ritonkaawetanaka Jesús, oshiyanakawo ashitaryaanakityeeyaame inkite, iñagaitawakeri ripokashitakeri Tasorenkantsi ikenapaake inkiteki roshiyapaakari shiro. 17 Ikemaitatzi inkiteki ikantaitanake: “Notomi rinatzi jirika netakokitari, osheki nokimoshirewentakeri.”

*3:11 3.11 Ikantakotziri Juan jaka: “Nopinkathatzitari naaka.” Ikantatzi: “Te onkantya roshiyakaina rimperatanewo nonowikyaantyaanariri i-zapato-te.” Tema pairani iro rantapiintziri apaani imperataarewo rayiniri i-zapato-te imperatariri. Iro roshiyakaawentziri jaka Juan. Tema imaperotatya rimatziro Jesús rawisantzi irirori, tekaatsi oshiyaarine, te onkantaatsikaitya roshiyakaina naaka rimperatanewo.