5
ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑲᐦᒀᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᒄ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᔅᒋᓃᒎᒡ
ᒫᐅᔫ ᐙ ᐃᑕᒀᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐐᒋᐦᐄᐌᑣᐤ ᐁ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᑲᓄᔨᒡ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᔫ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᐌᔥ ᑲᔦ ᓂᔭ ᓂᐐᒋᐦᐄᐌᓐ ᐁ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᒄ᙮ ᓂᑲ ᒌ ᑎᐹᑐᑕᒧᐙᓐ ᑲᔦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᐦᐋᑲᓅᑦ ᙭ ᑲᔦ ᒫᒃ ᓂᑲ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᑰᓐ ᑲᔦ ᓂᔭ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᓅᑯᐦᑖᑲᓄᐐᒉ ᐊᓂᑦ ᙭ ᒉ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐋᑲᓅᑦ᙮ ᒫᐅᔫ ᐙ ᐃᑕᒀᐤ, ᒥᔪ ᑲᓄᐌᔨᒨᒫᐦᒄ ᐊᓂᔫ ᐄᓅ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᒦᑖᒄ ᒉᒌ ᓃᑳᓂᔥᑰᒣᒄ ᒧᔮᒻ ᑳ ᒌ ᐃᔑ ᒥᔪ ᑲᓄᐌᔨᒫᑦ ᐅᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒻ ᐊᓐ ᑳ ᑲᓄᒫᓂᔥᒑᓂᔓᐌᑦ᙮ ᒥᔪ ᑲᓄᐌᔨᒨᒫᐦᒄ ᒧᔮᒻ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑐᐌᔨᒥᑖᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᐃᔑ ᑲᓄᐌᔨᒣᒄ᙮ ᐁᑳᐐ ᒧᔮᒻ ᐊᐃᓵᒡ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᐊᐌᓐ ᒉᒀᔫ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯᓈᐙᐤ ᐆ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑖᐸᑎᓯᔦᒄ᙮ ᐃᐦᑑᑕᒧᒄ ᒋᑖᐸᑎᓱᐎᓇᐙᐤ ᓇᒪᔦᐤ ᒥᒄ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᐦᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔑ ᐅᐦᑎᓯᔦᒄ ᒫᒃ ᒥᑐᓐ ᑌᑲᔥ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔦᒄ ᑖᓐ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐐᒋᐦᐁᑯᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒦᑯᔦᒄ ᒉᒌ ᓈᓈᑲᒋᐦᐁᑯᒡ᙮
ᐊᓂᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒉ ᐃᐦᑎᑣᐤ
ᐁᑳᐐ ᐐ ᐃᔑᓈᑯᓯᒄ ᓈᔥᒡ ᒉᒌ ᐐ ᐅᒋᒫᐦᑲᐦᑐᐌᑯᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒦᑯᔦᒄ ᒉᒌ ᓃᑳᓂᔥᑯᐌᑯᒡ ᑌᔭᑯᒡ ᐅᔅᑌ ᐐ ᒥᔪᑑᑕᐙᐦᑯᒡ ᒉ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒋᓄᐙᐸᒥᑖᑯᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐯᒋ ᓅᑯᓯᑌ ᐊᓐ ᒫᐅᒡ ᑳ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᒫᓂᔥᒑᓂᔓᐄᓅ ᒉ ᒦᑯᔦᒄ ᐊᓐ ᒫᐅᒡ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᑳᓂᔪᐎᓐ ᐊᓐ ᐁᑳ ᐐᔅᑲᒡ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐹᓯᑯᓈᑯᐦᒡ᙮
ᐁᒄ ᒫᒃ ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᐅᔅᒋᐱᒫᑎᓯᔦᒄ ᒋᐹ ᓇᓂᐦᐄᐦᑐᐙᐗᐅᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐐᒋᐦᐄᐌᑣᐤ ᐁ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᑲᓄᔨᒡ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᔫ᙮ ᒥᓯᐌ ᒫᒃ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ ᒋᐹ ᐊᑐᔥᑳᑐᓈᐙᐤ ᐁ ᑎᐱᐦᑌᔨᒥᑎᓱᔦᒄ ᐌᔥ ᐃᑕᔥᑌᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓐ,
ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓇᒧᐃ ᓇᐦᐋᐸᒣᐤ ᐊᓂᔫ ᒋᐦᒋᐌ ᑳ ᐃᑌᔨᒥᓱᔨᒡ, ᐁᒄ ᐊᓂᔫ ᑳ ᑎᐱᐦᑌᔨᒥᓱᔨᒡ ᒋᔐᐙᑐᑕᐌᐤ᙮
ᑎᐱᐦᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᓱᒄ ᒫᒃ ᐁ ᓇᓂᐦᐄᐦᑐᐌᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓐ ᑳ ᓲᐦᑳᑎᓰᑦ, ᐌᔥ ᒋᑲ ᐅᐦᐱᓂᑯᐙᐤ ᑖᓂᑦ ᐃᑌᔨᐦᑕᐦᑫ ᐎᔭ ᒉ ᐅᐦᐱᓂᑖᒄ᙮ ᐎᔭ ᐸᒋᔥᑎᓇᒨ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒧᑯᔥᑳᑎᔅᑳᑯᔨᓐ ᒉᒀᓐ ᐌᔥ ᐎᔭ ᒨᔥ ᒋᓇᓈᑲᑐᐌᔨᒧᒄ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔅᐸᔨᐦᐄᑯᑦ ᒉᒀᔫ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐦᒡ᙮
ᒨᔥ ᔮᒀᒦᔥᑐᐙᐦᒄ ᒪᒋᒪᓂᑑ, ᐊᓐ ᒨᔥ ᑳ ᐐ ᓈᓂᑑ ᒪᒋᐸᔨᐦᐄᑯᔦᒄ, ᐌᔥ ᒧᔮᒻ ᒥᔅᑕᑎᒻ ᒨᔥ ᑳ ᐸᐹᒧᐦᑌᑦ ᐁ ᐸᐹᓀᒧᑦ ᐁ ᓈᓂᑑ ᒦᒋᓱᑦ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ᙮ ᒪᒋᒪᓂᑑ ᒨᔥ ᓈᓂᑑᐌᔨᒣᐤ ᐊᐌᔫ ᒉᒌ ᐗᓈᒋᐦᐋᑦ᙮ ᓂᔥᑰᔥᑐᐙᐦᒄ ᒫᒃ ᒪᒋᒪᓂᑑ᙮ ᔮᐃᒋᑳᐴᒄ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᒡ ᐃᔑ ᐌᔥ ᒋᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓈᐙᐤ ᐊᓂᒌ ᒌᒋᔖᓄᐙᐅᒡ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᐁᑯᓐ ᑲᔦ ᐎᔭᐙᐤ ᐁ ᐃᔑ ᓇᒋᔥᑲᐦᒀᐤ ᓇᓀᐦᑳᒋᐦᐄᐌᐎᓂᔫ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᒧᔮᒻ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᐃᔑ ᓇᒋᔥᑲᒣᒄ᙮ 10 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒌᔑ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᔦᑴ ᒋᑲ ᐃᐦᑑᑖᑯᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒦᓐ ᒉᒌ ᐐᑳᐳᐌᒄ, ᒋᑲ ᒦᑯᐙᐤ ᒪᔅᑰᔒᐎᓂᔫ, ᒋᑲ ᔮᐃᒋᑳᐴᐦᐄᑯᐙᐤ, ᑲᔦ ᒋᑲ ᓴᑲᔅᒉᔨᒧᐦᐄᑯᐙᐤ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓐ ᑳ ᐊᔮᑦ ᒥᓯᐌ ᔕᐌᔨᐦᒋᒉᐎᓂᔫ ᒋᐐᔖᒥᑯᓅ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᐌᔨᐦᒄ ᐊᓂᑌ ᑳᒋᒉ ᐅᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓂᐦᒡ ᙭ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐅᐦᒋ᙮ 11 ᐎᔭ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳᒋᒉ ᐊᔮᐤ ᒥᓯᐌ ᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓂᔫ᙮ ᐊᒣᓐ᙮
ᑆᓪ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᑳ ᐃᔑ ᐗᒋᔦᒫᑦ ᐅᔫᐦ ᐐᒋᔖᓂᒫᐤᐦ
12 ᐃᐦᑖᐤ ᐯᔭᒄ ᓃᒋᔖᓐ ᐁ ᑖᐺᐅᒉᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐁ ᐃᑌᔨᒪᒃ᙮ ᓴᐃᓚᔅ ᐃᔑᓂᐦᑳᓲ᙮ ᐁᐅᒄ ᐆ ᑳ ᐐᒋᐦᐄᑦ ᐅᔫ ᐊᐱᔒᔥ ᐁ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑕᑯᒡ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑕᑯᒡ ᒋᐐ ᓰᐦᒋᒥᑎᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᔮᐃᒋᑳᐳᔦᒄ ᑲᔦ ᒋᐐ ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑎᓈᐙᐤ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑖᐺ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕᐌᔨᐦᒋᒉᐎᓐ ᑳ ᐋᔨᒨᑕᒫᑖᐦᒡ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐅᔕᐌᔨᐦᒋᒉᐎᓂᐦᒡ ᐃᔑ ᔮᐃᒋᑳᐳᐙᐦᒄ᙮ 13 ᒋᐙᒋᔦᒥᑯᐙᐅᒡ ᐊᓂᒌ ᑲᔦ ᐎᔭᐙᐤ ᑳ ᐎᔮᐸᒥᑯᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓂᑌ ᐹᐱᓨᓐ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ᙮ ᑲᔦ ᒫᕐᒃ ᓂᑯᔅ ᑳ ᐃᑌᔨᒪᒃ ᒋᐙᒋᔦᒥᑯᐙᐤ᙮ 14 ᐙᒋᔦᒥᑐᒄ ᐁ ᓅᑯᐦᑣᑐᔦᒄ ᐁ ᓵᒋᐦᐄᑐᔦᒄ᙮ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᒋᑲ ᐐ ᐊᔮᓈᐙᐤ ᒥᓯᐌ ᒋᔭᐙᐤ ᙭ ᑳ ᑎᐯᔨᒥᑖᒄ᙮