ᓃᔓ ᐲᑕᕐ
ᒦᓐ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᑦ ᐲᑕᕐ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐁᐅᑯᓂᒡ ᔮᐸᒡ ᐅᒌ ᐄᓅᒡ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐅᐙᑲᓅᑣᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᓂᔥᑕᒻ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᐲᑕᕐ᙮ ᐅᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᔖᔥ ᒉᑳᑦ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᐙᑲᓅᒡ ᓂᑕᐐᓐ ᒉᒌ ᐃᔑ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ ᐲᑕᕐ ᒌ ᒋᔅᒋᓲᒣᐤ ᓲᐦᒃ ᒉᒌ ᔮᐃᑕᓇᒥᔨᒡ ᐅᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᐤ ᐁᑯᑌ ᒥᒄ ᐁᑳ ᒉᒌ ᐎᔦᔑᒥᑯᔨᒡ ᓂᔅᐹᒡ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᓲ᙮ ᒌ ᒋᔅᒋᓲᒣᐤ ᑲᔦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉ ᐗᓈᒋᐦᐋᔨᒡ ᓂᔅᐹᒡ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᓲ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒌ ᒋᔅᒋᓲᒣᐤ ᐲᑕᕐ ᐅᔫ ᐄᓅ ᒉᒌ ᐸᔦᐦᒋ ᐱᒫᑎᓯᔨᒡ ᓀᔥᑦ ᒉᒌ ᒋᔐᒪᓂᑑᐙᑎᓯᔨᒡ ᐌᔥ ᒌ ᐃᑗᔫ ᒌᓴᔅ ᒉᔅᑎᓈᔥ ᒦᓐ ᑳᐤ ᒉ ᑕᑯᔑᓂᔨᒡ᙮
1
ᓂᔭ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕐ᙮ ᒌᓴᔅ ᙭ ᓂᑕᑐᔥᑯᐙᐤ, ᐎᔭ ᓂᒌ ᐎᔮᐸᒥᒄ ᐊᐸᔅᑕᓪ ᒉᒌ ᐃᑖᐸᑎᓲᒡ᙮ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓈᐙᐤ ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᐊᔮᔦᒄ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ ᒬᐦᒡ ᐊᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᓂᔮᓐ ᑳ ᐊᔮᔮᐦᒡ᙮ ᐁᐅᑯᔫ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᒋᐱᒫᒋᐦᐄᐌᒥᓅ ᑲᔦ ᒋᒋᔐᒪᓂᑑᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᑳ ᒦᑕᐦᒄ᙮ ᐎᔭ ᒋᑎᐦᑑᑖᑯᓅ ᒉᒌ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᓯᔫᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐃᔑ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ᙮ ᔕᐌᔨᐦᒋᒉᐎᓐ ᑲᔦ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᒋᑲ ᐐ ᐊᔭᐦᒋᐦᑕᒫᑯᓈᐙᐤ ᐊᓐ ᐅᐦᒋ ᐁ ᒋᔅᒉᔨᒣᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᒌᓴᔅ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ᙮
ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐎᔮᐸᒫᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑌᑆᑖᑦ ᐊᐌᔫᐦ
ᒋᒋᔅᒉᔨᒫᓅ ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᙭ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓈᐦᒡ, ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᑳ ᑌᑆᑎᑕᐦᒄ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑕᐦᒄ ᐎᔭ ᑎᐲᐌ ᐅᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓐ ᑲᔦ ᐅᒋᔐᒪᓂᑑᐙᑎᓰᐎᓐ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᐆ ᐅᐦᒋ, ᐅᔫ ᐁ ᒋᔅᒉᔨᒪᒄ ᒌᓴᔅ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐎᔭ ᐅᓲᑳᑎᓰᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᔖᔥ ᒥᓯᐌ ᒋᒌ ᒦᑯᓅ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑕᐌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓈᐦᒡ ᑖᐺ ᐎᔭ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔫᐦᒄ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᑲᔦ ᐅᔦᔫ ᐅᐦᒋ, ᐅᔫ ᑖᓐ ᔖᔥ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑕᐦᒄ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓈᐦᒡ, ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᑕᐦᒄ ᐊᓂᔫ ᒦᐌᐎᓐᐦ ᓈᔥᒡ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒀᐤ ᑲᔦ ᓈᔥᒡ ᑳ ᒥᔻᔑᔨᒀᐤ᙮ ᐁᐅᑯᓐ ᐌᔥ ᑮᐹ ᐊᓂᔫᐦ ᒦᐌᐎᓐᐦ ᑳ ᐊᔓᑕᒧᐙᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᔫ ᒉ ᑖᐺᔨᒥᑯᑦ᙮ ᐅᔫᐦ ᒫᒃ ᒦᐌᐎᓐᐦ ᑳ ᐊᔓᑕᒫᑕᐦᒄ ᐁᐅᒄ ᐅᔫᐦ ᒉ ᐐᒋᐦᐄᑯᔨᐦᒄ ᐁᑳ ᒉᒌ ᔖᑰᒋᐱᑎᑯᔨᐦᒄ ᑳ ᓂᔔᓈᒋᐦᐄᐌᒪᑲᐦᒀᐤ ᒪᒋ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒧᐎᓐᐦ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᐦᒀᐤᐦ᙮ ᐁᑯᑦ ᑲᔦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐌᑖᒡ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓰᐦᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐎᔭ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮
ᐁ ᐙᐸᐦᑕᒣᒄ ᒫᒃ ᐆ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᐌᓴ ᒌ ᒥᔪᑑᑕᒫᑯᔨᐦᒄ, ᓲᐦᒃ ᑯᒋᐦᑖᒄ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᐎᓐ ᒉᒌ ᓅᑯᐦᒡ ᐊᓐ ᐁ ᑖᐺᐦᑕᒣᒄ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒋᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ ᓲᐦᒃ ᒉ ᐐ ᐊᑎ ᐊᔮᔦᒄ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐎᓐ, ᐌᑖᒡ ᒉ ᐐ ᒥᔪ ᒋᔅᒉᔨᒣᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᐅᑕᔨᒧᐎᓐ ᐌᑖᒡ ᒉ ᐐ ᐊᑎ ᒥᔫ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐌᒄ᙮ ᒦᓐ ᒫᒃ ᒉᒀᓐ ᒉ ᐐ ᐊᑎ ᐊᔮᔦᒄ ᐁᐅᒄ ᐆ ᒉᒌ ᒥᔪ ᓇᓈᑲᑕᐌᔨᒥᓱᔦᒄ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐁ ᐊᑎ ᒥᔪ ᓇᓈᑲᑕᐌᔨᒥᓱᔦᒄ ᐁᒄ ᒉ ᐊᑎ ᓲᐦᒋᑳᐳᔥᑕᒣᒄ ᓇᓈᐦᑰ ᒉᒀᓐ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᐁ ᐊᑎ ᓲᐦᒋᑳᐴᔦᒄ ᐁᒄ ᒉ ᐊᑎ ᒪᓂᑑᐙᑎᓯᔦᒄ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐁ ᐊᑎ ᒪᓂᑑᐙᑎᓯᔦᒄ, ᐁᒄ ᒉ ᐊᑎ ᒋᔐᐙᑐᑕᐌᑯᒡ ᒌᒋᔖᓄᐙᐅᒡ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐁ ᐊᑎ ᒋᔐᐙᑐᑕᐌᑯᒡ ᒌᒋᔖᓄᐙᐅᒡ ᐁᒄ ᒉ ᐊᑎ ᐊᔮᔦᒄ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓐ᙮ ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐅᔫ ᒉᒀᔫ ᐌᑖᒡ ᒋᐹ ᐌᔫᒡ ᐊᔮᓈᐙᐤ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ᙮ ᐌᔥ ᒌᔥᐱᓐ ᑖᐺ ᐌᔫᒡ ᐊᔮᔦᑴ ᒋᑲ ᐃᐦᑑᑖᑯᓈᐙᐤ ᑖᐺ ᒉᒌ ᐌᔫᒡ ᐊᑐᔅᑯᐌᒄ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᒉᔨᒣᒄ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ᙮ ᑲᔦ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒋᑲ ᒥᔪ ᐊᑐᔅᑲᐙᐙᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒀᐤᐦ ᐅᔫ ᒉᒀᔫ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐦᒡ ᒬᐦᒡ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᐙᐦᐃᔫ ᑳ ᐃᔑ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᐊᐌᓐ ᐃᔑᓈᑯᓲ, ᐙᐙᒡ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓲ, ᐗᓂᒋᔅᒋᓰᑐᑕᒻ ᑲᔦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐸᔦᐦᒋᐦᐋᑲᓅᑦ ᐅᒪᒋᐦᑣᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ, ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐌᐯᔨᐦᑕᒧᐙᑲᓅᑦ᙮
10 ᐁ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᒣᒄ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᐆ ᑳ ᐃᔑ ᐃᐦᑑᑕᒫᑯᔨᐦᒄ, ᓂᒋᔖᓂᑎᒄ, ᓲᐦᒃ ᐁᑎᑑ ᑯᒋᐦᑖᒄ ᑖᐺ ᒉᒌ ᓅᑯᐦᒡ, ᑖᐺ ᒉᒌ ᓂᔑᑑᓈᑯᐦᒡ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ ᐁ ᒌ ᐎᔦᔨᒥᑖᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᑌᑆᑎᑖᒄ ᒉᒌ ᐃᑖᐸᑎᓱᐌᒄ᙮ ᐌᔥ ᒌᔥᐱᓐ ᐆ ᐃᐦᑎᔦᑴ ᓇᒧᐃ ᐐᔅᑳᑦ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐸᐦᒋᔑᓈᐙᐤ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᒡ ᐅᐦᒋ᙮ 11 ᐁᑯᑦ ᑲᔦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒥᒄ ᐃᔑ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑯᔦᒄ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒪᓅ ᑲᔦ ᒋᐱᒫᒋᐦᐄᐌᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᒋᒫᐎᓂᐦᒡ, ᐊᓂᔫ ᑳᒋᒉ ᒉ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ᙮
12 ᐁᐅᒄ ᐌᔥ ᑮᐹ ᑲᔦ ᐆ ᒉ ᐅᐦᒋ ᒨᔥ ᐐ ᒋᔅᒋᓲᒥᑕᑯᒡ ᐅᔫ ᒉᒀᔫ ᐋᑦ ᔖᔥ ᐁ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᑲᔦ ᔖᔥ ᐁ ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔦᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐺᐦᑕᒣᒄ ᐊᓄᐦᒌᔥ᙮ 13 ᐁᑯᓐ ᑮᐹ ᑖᐺ ᐁ ᐃᔑ ᒥᔭᐙᒡ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑖᑕᑯᒡ ᓂᑎᑌᔨᐦᑌᓐ, ᒨᔥ ᒉᒌ ᒋᔅᒋᓲᒥᑕᑯᒡ ᐅᔫ ᒉᒀᔫᐦ ᐁᔥᒄ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ᙮ 14 ᐌᔥ ᓂᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᔖᔥ ᐐᐸᒡ ᒉ ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐅᑕᐦ ᐐ ᐆ ᐊᔅᒌ, ᒧᔮᒻ ᑖᓐ ᑯᐃᔅᒄ ᑳ ᐃᔑ ᐯᒋ ᐐᐦᑕᒨᑦ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭᙮ 15 ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᒉ ᐅᐦᒋ ᒀᔅᑦ ᐃᐦᑎᔮᓐ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᒥᐦᐄᑕᑯᒡ ᐅᔫ ᒉᒀᔫ ᒨᔥ ᒉᒌ ᒋᔅᒋᓯᔦᒄ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐁᑳ ᐱᒫᑎᓯᔮᓀ᙮
ᐊᓂᒌ ᑳ ᐗᐸᐦᑕᒧᐙᑣᐤ ᙭ ᐅᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓂᔫ
16 ᑖᐹ ᓇᒪᔦᐤ ᐐ ᐁ ᒌ ᐅᔑᐦᑖᑲᓅᐦᒀᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑳ ᐋᐸᒋᐦᑖᔮᐦᒡ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᐐ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑖᐦᒡ ᑖᐺ ᒉ ᑕᑯᔑᐦᒃ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᔔᑳᑎᓰᐎᓂᐦᒡ᙮ ᓂᔮᓐ ᐌᔥ ᑎᐲᐌ ᓂᔅᒌᓯᑰᓈᓂᐦᒡ ᓂᒌ ᐙᐹᒫᓈᓐ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐋᑲᓅᑦ᙮ 17 ᓂᒌ ᐃᐦᑖᐙᓈᓐ ᐊᓂᑦ ᑳ ᒌᐦᑳᔦᔨᐦᑖᑯᐦᐄᑯᑦ ᑲᔦ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᑯᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ, ᐊᓂᑦ ᑳ ᐯᐦᑕᒫᐦᒡ ᐯᐦᑖᑯᓱᐎᓐ ᐊᓂᑌ ᒫᐅᒡ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᒡ ᐅᐦᒋ ᐁ ᐃᑗᑦ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ: ᐁᐅᒄ ᐆ ᓂᑯᔅ ᓈᔥᒡ ᑳ ᓵᒋᐦᐄᒃ ᑲᔦ ᓈᔥᒡ ᑳ ᓇᐦᐄᐌᐦᐄᑦ᙮ 18 ᓂᔮᓐ ᑎᐲᐌ ᓂᒌ ᐯᐦᑌᓈᓐ ᐆ ᐯᐦᑖᑯᓱᐎᓐ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᐦᑖᔮᐦᒡ ᐊᓂᔫ ᐗᒋᔫ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐋᑲᓅᑦ᙮
19 ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᐌᐦᒋ ᐁᑎᑑ ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔮᐦᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑕᐦᒀᐤ ᐅᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔪ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᒡ᙮ ᒋᑲ ᒥᔻᐤ ᒫᒃ ᑖᐺ ᔮᒀᐤ ᒉᒌ ᐃᔑ ᓇᓈᑲᑐᐌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔦᒄ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ, ᐌᔥ ᒬᐦᒡ ᑖᐺ ᐙᔥᑌᓇᒫᑲᓐ ᐁ ᒌᐦᑳᔮᔅᑌᒡ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐅᑳᔥᑌᔮᒡ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ᙮ ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᐁᑳ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒡ ᐊᓐ ᐁ ᒌᔑᑳᒡ ᒉ ᑕᑯᔑᐦᒃ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ᙮ ᐎᔭ ᒫᒃ ᐅᐙᔥᑌᐎᓐ ᒧᔮᒻ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒌᐦᑳᔮᔥᑐᐌᑦ ᒉᒋᔐᐹᔮᐤ ᐊᒐᐦᑯᔥ ᐁᑯᓐ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᐙᔥᑌᓇᒫᑯᐌᒄ ᒋᑌᐦᐄᐙᐦᒡ᙮ 20 ᒫᐅᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑕᐌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᓂᔑᑐᐦᑕᒣᒄ ᐁᐅᒄ ᐆ ᐁᑳ ᐙᒋ ᐯᔭᒄ ᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᐎᓐ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓂᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᐦᒀᐤ ᒉᒌ ᐃᑗᔥᑕᒫᑕᐦᒃ ᓈᐯᐤ ᒥᒄ ᐐ ᐁ ᐸᔭᑯᔑᑦ᙮ 21 ᐌᔥ ᑖᐹ ᐙᒋ ᐯᔭᒄ ᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᐎᓐ ᓈᐯᐤ ᐅᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᐅᐦᒋᐸᔫ᙮ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᒌ ᐃᐦᑑᑖᑰᒡ ᐅᒌ ᓈᐯᐅᒡ ᒉᒌ ᐐᐦᑕᐦᒀᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓂᑕᐌᔨᒥᑯᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᐦᒀᐤ᙮