ᓃᔓ ᑎᒧᑏ
ᑆᓪ ᒦᓐ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᑎᒧᑏ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒦᓐ ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐗᑦ ᑎᒧᑏ ᐊᓂᑌ ᒦᓐ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᒡ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐊᓂᑌ ᕎᒥᐦᒡ᙮ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᔖᔥ ᐁᑳ ᒉᒌ ᐐᐐᑦ ᐊᓂᑦ ᑲᔦ ᒫᒃ ᔖᔥ ᐁ ᐯᔓᓈᑯᓂᔨᒡ ᒉ ᓂᐸᐦᐋᑲᓅᑦ᙮ ᒌ ᐐ ᑳᒌᐦᒋᐦᐁᐤ ᐊᓂᔫ ᑎᒧᑏ ᐌᔥ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᐁᐅᒄ ᐊᓂᔫ ᒉ ᒦᔅᑯᒋᔥᑳᑯᑦ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐁᑳ ᐃᐦᑖᑌ ᐎᔭ᙮ ᑲᔦ ᐁᑎᑑ ᒌ ᐐᐦᑕᒧᐌᐤ ᑖᓂᑌ ᒉ ᐃᔑ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᔨᒡ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᔫ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ ᑲᔦ ᐁᑳ ᒉᒌ ᓂᑐᐦᑐᐙᔨᒡ ᓂᑕᐐᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᒡ ᒥᒄ ᐊᓂᔫ ᑯᐃᔅᒄ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᒡ ᒉᒌ ᓂᑐᐦᑐᐙᔨᒡ᙮
1
ᓂᔭ ᑆᓪ, ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑖᓐ᙮ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᑕᐸᔅᑕᓕᒻᐦ ᓂᔭ, ᐌᔥ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᐃᔑ ᐎᔮᐸᒥᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐎᔭ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓂᒌ ᐃᑎᔕᐦᐆᒄ ᒉᒌ ᐋᔨᒨᑕᒧᒡ ᐊᓂᔫ ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒉᔥᑎᓈᒋᔥᑖᑦ ᒉ ᐊᔮᔨᒡ ᐊᐌᔫ ᑖᐺᔨᒫᔨᒉᓐ ᒌᓴᔅ ᙭᙮ ᒋᔭ ᑎᒧᑏ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓐ, ᒋᔭ ᓂᑯᓯᐦᑳᑎᒫᐎᓐ ᑳ ᓵᒋᐦᐄᑖᓐ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᑲᔦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒌᓴᔅ ᙭ ᒋᑲ ᒥᔪᑑᑖᒄ, ᒋᑲ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒧᒄ ᑲᔦ ᒋᑲ ᒦᒄ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮
ᓇᓈᔅᑯᒧᐎᓐ ᓀᔥᑦ ᑳᒌᒋᐦᐄᐌᐎᓐ
ᓂᓇᓈᔅᑯᒫᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᒧᔮᓐ ᐁ ᑯᐃᔅᑯᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐁ ᐊᑐᔥᑰᒃ, ᒬᐦᒡ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᐋᓂᔅᒉ ᓂᐙᐦᑯᒫᑲᓂᒡ ᑳ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᑯᐙᑣᐤ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᓂᓇᓈᔅᑯᒫᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᒋᔅᒋᓰᑐᑖᑖᓐ ᑕᐦᑣᐤ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐋᔮᓐᐦ ᐁ ᒌᔑᑳᒡ ᑲᔦ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᒡ᙮ ᓂᒋᔅᒋᓯᓐ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐅᐦᒋᑯᐙᐱᔨᓐ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᑳ ᐙᐸᒥᑖᓐ᙮ ᑖᐺ ᓂᐹ ᒥᔦᔨᐦᑌᓐ ᒦᓐ ᐙᐸᒥᑖᓐ ᐌᔥ ᓈᔥᒡ ᒋᐐ ᐙᐸᒥᑎᓐ᙮ ᓂᒋᔅᒋᓯᓐ ᓈᔥᒡ ᓲᐦᒃ ᐁ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔨᓐ ᐁ ᑖᐺᐦᑕᒪᓐ᙮ ᐁᑯᓐ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᓂᔨᒡ ᒋᑳᐐ ᔫᓂᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒎᐦᑰᒻ ᓨᐃᔅ ᐅᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᐤ᙮ ᓂᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑌᓐ ᒫᒃ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ ᑲᔦ ᒋᔭ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐆ ᐌᐦᒋ ᐐ ᒋᔅᒋᓲᒥᑕᓐ ᓲᐦᒃ ᒨᔥ ᒉᒌ ᐋᐸᒋᐦᑖᐗᑦ ᐊᓂᔫ ᒦᐌᐎᓂᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᒦᔅᒃ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᓵᒥᓂᑖᓐ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑖᓐ᙮ ᐌᔥ ᐊᓂᔫ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᒦᑕᐦᒄ ᐁᐅᒄ ᐊᓐ ᒉ ᐙᒋᐦᐄᑕᐦᒄ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑯᔥᑖᒌᐦᒄ᙮ ᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓂᔫ ᒋᒦᑯᓅ ᐆ ᐊᐦᒑᐦᒄ, ᑲᔦ ᒫᒃ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᒋᐐᒋᐦᐄᑯᓅ ᒉᒌ ᓇᓈᑲᑕᐌᔨᐦᑕᒧᐦᒃ ᑖᓐ ᐁ ᐃᐦᑏᐦᒄ᙮
ᐁᑳᐐ ᒫᒃ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᒥᔒᔥᑕᒧᐙᓐ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᐅᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᒉᒌ ᐋᔨᒨᑕᒧᑦ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐋᑦ ᐆ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒋᐸᐦᐅᑯᔮᓐ ᙭ ᐅᐦᒋ ᐁᑳᐐ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᔖᑴᔨᒧᓐ ᐁ ᐅᐐᒉᐙᑲᓂᑐᑖᑖᓐ᙮ ᐊᔦᔅᑲᐐᔥᑕ ᑌᔭᑯᒡ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔑ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᔨᓐ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒪᓐ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᐌᔥ ᒋᑲ ᒦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒪᔅᑰᓰᐎᓂᔫ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᒌ ᐱᒫᒋᐦᐄᑯᓅ ᑲᔦ ᒋᒌ ᑌᑆᑎᑯᓅ ᒉᒌ ᐸᔦᐦᒋᓰᐦᒄ ᐁ ᐅᑏᓃᒥᑐᑖᑕᐦᒄ᙮ ᓇᒧᐃ ᐐ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᒉᐅᐦᒄ ᐅᔫ ᐌᐦᒋ ᐃᐦᑑᑖᑕᐦᒄ᙮ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᐅᔫ ᐊᔅᒌᔫ ᔖᔥ ᒌ ᐎᔦᔨᐦᑕᒻ ᐅᔫ ᒉ ᐃᐦᑑᑖᑕᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ ᒋᒌ ᐐ ᐙᐸᐦᑏᑯᓅ ᐅᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓐ ᙭ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐅᐦᒋ᙮ 10 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒋᐱᒫᒋᐦᐄᐌᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᑳ ᐯᒋ ᓅᑯᐦᐋᑲᓅᑦ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐦᒃ ᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓐ᙮ ᐎᔭ ᒌᓴᔅ ᒌ ᔖᑰᒋᐦᑖᐤ ᓂᐳᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒋᒌ ᐙᐸᐦᑏᑯᓅ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᑳᒋᒉ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮
11 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓂᒌ ᐎᔮᐸᒧᒄ ᒉᒌ ᐙᐐᐦᑕᒫᓐ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ, ᑲᔦ ᐊᐸᔅᑕᓪ ᒉᒌ ᐃᑖᐸᑎᓯᔮᓐ ᑲᔦ ᒉᒌ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔮᓐ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ 12 ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐆ ᓂᔮᓂᑯᑌᐦᒡ ᐌᐦᒡ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᔮᓐ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᑖᓐ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᒥᔒᑐᑕᒫᓐ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ, ᐌᔥ ᓂᒋᔅᒉᔨᒫᐤ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᑳ ᑖᐺᔨᒪᒃ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒥᑐᓐ ᓂᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑌᓐ ᒉᒌ ᒥᔪ ᑲᓄᐌᔨᐦᑕᐦᒃ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐸᒋᔥᑌᔨᐦᑕᒨᒃ ᐹᑎᔥ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᔨᒉ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒌᔑᑳᔨᒡ ᒦᓐ ᒉ ᑕᑯᔑᐦᒃ᙮ 13 ᓲᐦᒃ ᔮᒀᐤ ᓇᓈᑲᑕᐌᔨᐦᑕ ᑲᔦ ᒨᔥ ᓅᔔᔥᑲᐦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᑖᓐ, ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᐦᒡ ᑲᔦ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓂᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔨᓐ ᐁ ᐐᒉᐗᑦ ᙭ ᒌᓴᔅ᙮ 14 ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓰᑦ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᒫᒃ ᐅᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐲᐦᒋᔥᑳᑯᐗᑦ, ᓲᐦᒃ ᔮᒀᐤ ᐃᔑ ᓇᓈᑲᑕᐌᔨᐦᑕᐦ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᑖᐺᐎᓐ ᑖᓐ ᐊᓐ ᑳ ᐸᒋᔥᑎᓇᒫᑯᔨᓐ ᒉ ᐙᐐᐦᑕᒪᓐ᙮
15 ᐌᔥ ᒋᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓈᒉ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑴᔅᑳᑎᓰᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᐁᐃᔖ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᐁ ᒌ ᓇᑲᓯᑣᐤ, ᕕᑫᓚᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐦᐁᕐᒸᑭᓂᔅ ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᓂᑖᐸᑌᔨᒥᑯᒡ᙮ 16 ᓂᑕᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒧᐙᔫ ᐅᓀᓯᕛᕋᔅ ᐊᓂᑦ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐯᔭᑯᑌᐅᓰᑦ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒉᒌ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒥᑯᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᐌᔥ ᒨᔥ ᒌ ᐃᐦᑕᑯᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᒌ ᐃᔑ ᐯᒋ ᐙᐐᒋᐦᐄᑦ ᐅᓀᓯᕛᕋᔅ, ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᐅᐦᒋ ᔖᑴᔨᒧᐦᐄᑰ ᐁ ᒋᐸᐦᐅᑯᒡ᙮ 17 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᑦ ᕎᒥᐦᒡ ᑏᐌᐦᒡ ᓂᒌ ᓈᓂᑐᐙᐸᒧᒄ ᐹᑎᔥ ᑳ ᒥᔅᑰᑦ᙮ 18 ᑲᒫ ᒌ ᓅᑯᐦᑣᑯᑦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤᐦ ᐁ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒥᑯᑦ ᐊᓂᑦ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒌᔑᑳᔨᒡ ᙭ ᒦᓐ ᑕᑯᔑᓂᔨᒉᓐ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒋᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐙᓐ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᒌ ᒥᔪᑑᑕᒨᑦ ᐊᓂᑌ ᒣᒀᒡ ᐁᕕᓴᔅ ᑳ ᐃᐦᑖᐗᒡ᙮