6
ᐊᐙᔕᒡ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᓃᒋᐦᐄᑯᒫᐅᒡ
ᒋᔭᐙᐤ ᐊᐙᔑᑎᒄ ᐁ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒋᐹ ᓈᓇᐦᐄᐦᑐᐙᐙᐅᒡ ᒋᓃᒋᐦᐄᑯᐙᐅᒡ ᐌᔥ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᓐ ᐆ ᒉᒌ ᐃᐦᑎᔦᒄ᙮ ᒋᔅᑌᔨᒻ ᑰᐦᑖᐐ ᑲᔦ ᒋᑳᐐ᙮ ᐁᐅᑯᔫ ᓃᔥᑕᒻ ᑲᒉᔅᑴᐎᓂᔫ ᑳ ᐸᒋᔥᑎᓇᐦᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓇᓈᑲᑕᐌᔨᐦᑕᒥᔨᒉᓐ ᐊᐌᔫᐦ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᒉ ᒥᔪᑑᑕᒧᐙᑦ᙮ ᐆ ᐃᐦᑑᑕᒣᑴ ᒋᑲ ᒥᔪᐸᔨᓈᐙᐤ ᑲᔦ ᒋᓀᐅᔥ ᒋᑲ ᐱᒫᑎᓰᓈᐙᐤ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮ ᒋᔭᐙᐤ ᐅᐦᑖᐐᒫᐅᑎᒄ, ᐁᑳᐐ ᓈᓂᑑ ᒋᔓᐙᐦᐋᐦᑯᒡ ᒋᑕᐙᔒᒧᐙᐅᒡ, ᑌᔭᑯᒡ ᑯᐃᔅᒄ ᐃᔑ ᐅᐦᐱᓂᐦᑖᐅᒋᓈᐦᑯᒡ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᑖᓐ ᒋᐹ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔫᒡ ᑲᔦ ᒉᒌ ᓈᓇᐦᐄᐦᑐᐙᑣᐤ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ᙮
ᑖᓐ ᒋᐹ ᐃᐦᑑᒡ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓂᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐅᒋᒫᒧᐙᐤᐦ
ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᐊᑐᔥᑯᐌᒄ ᐊᐌᓐ ᒋᐹ ᓇᓂᐦᐄᐦᑐᐙᐙᐅᒡ ᐊᓂᒌ ᑰᒋᒫᒧᐙᐅᒡ᙮ ᔮᒀᐤ ᐃᑌᔨᒫᐦᑯᒡ ᑲᔦ ᔮᒀᒦᔥᑐᐙᐦᑯᒡ ᑲᔦ ᑯᐃᔅᒄ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᑯᐙᐦᑯᒡ ᒧᔮᒻ ᑖᓐ ᒋᐹ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᑯᐙᐙᐤ ᙭᙮ ᐁᑳᐐ ᒥᒄ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᔅᒃ ᑰᒋᒫᒻ ᓲᐦᒃ ᐐ ᐋᐸᑎᓯᐦ ᒧᔮᒻ ᒥᒄ ᓈᐯᐤᐦ ᑳ ᐐ ᓇᓂᐦᐄᐌᐦᐋᑦ ᒉᒌ ᐃᔑᓈᑯᓯᔨᓐ ᐌᔥ ᙭ ᐅᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓯᔫ ᒥᑐᓐ ᐅᑌᐦᐄᐦᒡ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑑᑕᒥᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᐅᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮ ᐌᔥ ᒋᐹ ᒥᔦᔨᐦᑌᓐ ᑲᔦ ᓲᐦᒃ ᒋᐹ ᐐ ᐃᐦᑑᑌᓐ ᒋᑖᐸᑎᓱᐎᓐ, ᑖᐹ ᒥᒄ ᑰᒋᒫᒻ ᒋᑕᑐᔥᑯᐙᐤ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐁᐅᒄ ᒋᐦᒋᐌ ᐁ ᐊᑐᔥᑯᐗᑦ᙮ ᐐ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᒄ ᑖᐹ ᐋᐦᒌᐤᐦ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᐃᔑ ᑎᐸᐦᐊᒧᐌᐤ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐊᐌᔫ ᐋᑦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐅᒋᒫᐎᔨᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᑳ ᑰᐦᐹᓀᐎᔨᒡ᙮ ᒥᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓅᑯᐦᑖᔨᒡ ᐁ ᒌ ᐃᔑ ᒥᔻᐸᑎᓯᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ ᐁᑯᓐ ᒉ ᐃᔑ ᑎᐸᐦᐊᒧᐙᑦ᙮ ᒋᔭᐙᐤ ᑲᔦ ᑳ ᐅᒋᒫᐎᔦᒄ, ᒥᔪᑑᑕᐙᐦᑯᒡ ᒋᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓄᐙᐅᒡ᙮ ᐁᑳᐐ ᓭᒋᐦᐋᐦᑯᒡ᙮ ᐌᔥ ᒋᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓈᐙᐤ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ ᑰᒋᒫᒧᐙᐤ᙮ ᐁᐅᒄ ᐆ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ᙮ ᒥᓯᐌ ᒫᒃ ᐊᐌᔫᐦ ᑖᐱᑑ ᐃᑌᔨᒣᐤ, ᓇᒧᐃ ᐅᔅᑌ ᒥᔪᑑᑕᐌᐤ ᐊᐌᔫ ᑳ ᐅᒋᒫᐎᔨᒡ᙮
ᒉ ᐃᔑ ᐊᔦᔅᑯᐐᑦ ᐊᐌᓐ ᐊᐦᒑᐦᑯᐎᓂᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᔑ ᒫᓯᐦᒉᑦ
10 ᐁᐅᒄ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᒉ ᐃᑎᑕᑯᒡ ᒉᒀᓐ, ᓃᒋᔖᓂᑎᒄ᙮ ᐊᓂᑌ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓂᐦᒡ ᑲᔦ ᐅᒪᔅᑰᓰᐎᓂᐦᒡ ᐁᑯᑌ ᐐ ᐃᔑ ᔮᐃᒋᑳᐴᒄ᙮ 11 ᒥᓯᐌ ᒫᒃ ᐋᐸᒋᐦᑖᑖᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑕᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᐃᔑ ᒫᓯᐦᒉᐙᒉᐅᐦᒄ ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᒉᒌ ᓈᓂᑳᐦᐊᒫᓱᔨᐦᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᐦᐄᑯᔨᐦᒄ ᒪᒋᒪᓂᑑ᙮ 12 ᐌᔥ ᓇᒧᐃ ᒧᐦᒡ ᐄᓅᒡ ᒋᒫᓯᐦᐋᓅᒡ᙮ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑯᒡ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᑣᐤ ᒋᒫᓯᐦᐋᓅᒡ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᓈᔥᒡ ᑳ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᓯᑣᐤ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑲᐦᒀᐤ ᐗᓂᑎᐱᔅᑯᓰᐎᓂᔫ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ᙮ ᒋᒫᓯᐦᐋᓅᒡ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᒥᐦᒉᑐ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑯᒡ ᐊᓂᑌ ᐃᔥᐱᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ᙮ 13 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᐋᐸᒋᐦᑖᐙᑖᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑕᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᒫᓯᐦᒉᐙᒉᐅᐦᒄ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᔖᑰᒋᐦᐄᑯᓈᓅ ᑲᔦ ᔮᐸᒡ ᐁᔥᒄ ᒉᒌ ᔮᐃᒋᑳᐳᔨᐦᒄ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᓲᐦᒃ ᑲᑴᒋᐦᐄᑕᐦᑴ ᒪᒋᒪᓂᑑ᙮
14 ᔮᐃᒋᑳᐴᑖᐤ ᒫᒃ, ᐁ ᐅᐸᐦᑯᐦᑌᐦᐅᓂᔅᑲᒧᐦᒃ ᑖᐺᐎᓐ ᑲᔦ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᐎᓐ ᒧᔮᒻ ᐅᔅᑳᔅᒋᑲᓈᐱᔅᒄ ᐁ ᒋᒋᔥᑲᒧᐦᒄ ᒉᒌ ᐃᔑᓈᑯᓰᐦᒄ᙮ 15 ᑲᔦ ᐐ ᐊᔦᔅᑯᐐᑖᐤ ᒉᒌ ᐐᐦᑕᒫᒉᔨᐦᒄ ᐊᓐ ᑳ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒥᐦᐄᐌᒡ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᒧᔮᒻ ᒋᓯᑎᓈᐦᒡ ᐁ ᐳᔥᒋᔥᑲᒧᐦᒄ ᒉᒌ ᐃᔑᓈᑯᓰᐦᒄ᙮ 16 ᑲᔦ ᒫᒃ ᒨᔥ ᒋᐹ ᑲᓄᐌᔨᐦᑌᓈᓅ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ ᓇᑳᐦᐊᒫᓱᐎᓐ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐋᐸᒋᐦᑖᔨᐦᒄ ᐌᔥ ᐁᑯᑦ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐋᔥᑐᐌᐦᐅᒧᐦᒄ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᐃᔥᑯᑌᐎᔨᒡ ᐊᑯᔅᑾᐦ ᒪᒋᒪᓂᑑ ᑳ ᐱᒧᑯᔨᐦᒄ᙮ 17 ᐅᑎᓂᐦᑖᐤ ᒋᓂᑐᐸᔫ ᐊᔅᑐᑎᓅ ᐁᐅᑰ ᐱᒫᒋᐦᐄᐌᐎᓐ, ᐅᑎᓇᒧᐙᑖᐤ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᒨᐦᑯᒫᓂᔫ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓰᑦ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᑳ ᒦᑕᐦᒄ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓐ᙮ 18 ᐊᐦᒑᐦᑯᐎᓂᐦᒡ ᒨᔥ ᐃᔑ ᐊᔨᒥᐦᐋᑖᐤ ᓇᓈᐦᑰ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔨᒥᐦᒋᑫᔨᐦᒄ ᑲᔦ ᓇᓈᐦᑰ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑐᑕᒫᔨᐦᒄ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᒋᓰᐦᒄ ᐊᔦᔅᑯᐐᑖᐤ ᑲᔦ ᐁᑳᐐ ᐴᓃᑖᐤ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐋᔨᐦᒄ, ᒨᔥ ᑲᔦ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒧᐙᑖᐌᓂᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ 19 ᐯᒋ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒨᒄ ᑲᔦ ᓂᔭ ᒉᒌ ᐯᒋ ᒦᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑖᓐ ᒉ ᐃᑗᐅᒡ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒧᒡ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐊᓂᑌ ᐅᑖᐦᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒨᒄ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑯᔥᑖᒋᔮᓐ᙮ 20 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓂᒌ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐆᒄ ᒉᒌ ᐙᐐᐦᑕᒧᒡ ᐅᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᐋᑦ ᒣᒀᒡ ᐅᑕᐦ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᔮᓐ᙮ ᐯᒋ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒨᒄ ᒫᒃ ᒉᒌ ᓲᐦᒋᑌᐦᐁᔮᓐ ᑲᔦ ᒉᒌ ᐃᑗᔮᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑐᐌᔨᒥᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮
ᑖᓐ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᑳ ᐃᑕᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᑆᓪ ᐊᓂᔫᐦ ᐄᓅᐦ ᐊᓂᑌ ᐁᕕᓴᔅ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
21 ᑕᐃᑭᑲᔅ ᒋᑲ ᑕᑯᔑᓅ ᓀᑌ ᐁ ᐃᐦᑖᐌᒄ ᒉᒌ ᐐᐦᑕᒫᑖᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᐦᑑᒡ ᑲᔦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔅᐸᔫᒡ᙮ ᐁᐅᒄ ᐆ ᑳ ᓵᒋᐦᐄᒃ ᒌᒋᔖᓅ ᑲᔦ ᑯᐃᔅᒄ ᑳ ᐃᔑ ᐋᐸᑕᑎᓯᑦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐁ ᐊᑐᔥᑯᐙᑦ᙮ 22 ᐁᐅᒄ ᐆ ᐌᐦᒋ ᐃᑎᔕᐦᐆᒃ ᓀᑌ ᐁ ᐃᐦᑖᐌᒄ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔅᐸᔮᐦᒡ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐅᐦᐱᓂᑯᔦᒄ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ ᐁ ᐊᑐᔥᑯᐌᒄ ᙭᙮ 23 ᓂᒋᔖᓂᑎᒄ ᓂᑕᔨᒥᐦᐋᓐ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑰᐦᑖᐐᓅ ᑲᔦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒌᓴᔅ ᙭ ᒉᒌ ᒦᑖᑯᒡ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓂᔫ ᒉᒌ ᓅᑯᐦᒡ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᐤ᙮ 24 ᒋᔭᐙᐤ ᑳᒋᒉ ᒉ ᓵᒋᐦᐁᒄ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᒋᑲ ᐐ ᔕᐌᔨᒥᑯᐙᐤ᙮