ᐱᓕᐱᔭᓐ
ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᕕᓕᐹᐃᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒦᑣᐤᐦ ᕕᓕᐹᐃᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ᙮ ᒣᒀᒡ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᐦᒡ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᑆᓪ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑕᓯᓇᐦᐄᒉᑦ, ᐊᓂᑌ ᕎᒥᐦᒡ ᐁᑯᑌ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ᙮ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᐊᓂᑌ ᕕᓕᐹᐃᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᒌ ᐃᑎᔕᐦᐌᐙᑯᐸᓀᓂᒡ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ ᐁᐸᕝᕎᑕᐃᑕᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔨᒡ ᐊᓂᑌ ᑆᓪ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑕᑕᐙᔨᒡ ᒦᐌᐎᓂᔫ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᕎᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐁᐸᕝᕎᑕᐃᑕᔅ ᒌ ᐋᐦᑯᓲ, ᐁᒄ ᓈᔥᒡ ᑳ ᐋᔨᒣᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᐊᓂᑌ ᕕᓕᐹᐃᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᒦᓄᐙᔅᐱᓀᔨᒡ, ᑆᓪ ᒦᓐ ᑳᐤ ᒌ ᒌᐌᑎᔕᐦᐅᐌᐤ ᐊᓂᑌ ᕕᓕᐹᐃᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑕᑕᐙᔨᒡ ᐅᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓐ ᐊᓂᔫ ᐄᓅᐦ᙮ ᐋᑦ ᒫᒃ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᐦᒡ ᐁ ᒌ ᐃᐦᑖᑦ ᑆᓪ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᐅᔫᐦ ᐄᓅᐦ, ᔮᐸᒡ ᒌ ᓂᓯᑐᐦᑖᑯᓂᔫ ᒨᒋᒉᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᐁ ᐊᔮᑦ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒌ ᓇᓈᔅᑯᒣᐤ ᑆᓪ ᐅᔫᐦ ᐄᓅᐦ ᐁ ᓵᒋᐦᐄᑯᑦ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐐᒋᐦᐄᑯᑦ᙮
1
ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᒌᓴᔅ ᐅᑏᓃᒥᔫ ᕕᓕᐹᐃᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
ᓂᔭ ᑆᓪ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓈᐙᐤ ᒋᔭᐙᐤ ᒌᓴᔅ ᙭ ᑳ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᐊᓂᑌ ᕕᓕᐹᐃᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ᙮ ᑎᒧᑏ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓂᔭ ᑖᐱᔥᑯᓐ ᓂᑕᑐᔥᑯᐙᓈᓐ ᒌᓴᔅ ᙭᙮ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐌᑯᒡ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐅᒡ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᐐᒋᐦᐄᐌᔦᒄ ᐊᓂᑌ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓈᓐ᙮ ᓂᐳᑯᓭᔨᒫᓈᓂᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑰᐦᑖᐐᓅ ᑲᔦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒌᓴᔅ ᙭ ᒉᒌ ᒥᔪᑑᑖᑖᑯᒡ ᑲᔦ ᒉᒌ ᒦᑖᑯᒡ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮
ᑆᓪ ᑳ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒧᐙᑦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒡ ᕕᓕᐹᐃᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
ᓂᓇᓈᔅᑯᒫᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᑕᐦᑣᐤ ᒥᔮᒥᑐᓀᔨᒥᑕᑯᒡ᙮ ᑲᔦ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᓂᒥᔦᔨᐦᑌᓐ, ᑕᐦᑣᐤ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑕᑯᒡ᙮ ᓂᒋᔅᒋᓯᓐ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᒌ ᐯᒋ ᒥᔪ ᐐᒋᐦᐃᔦᒄ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒨᒀᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐋᔨᒨᒫᑲᓄᔨᒡ᙮ ᐁᐅᑯᓐ ᑳ ᐊᑎ ᐙᐐᒋᐦᐃᔦᒄ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐯᐦᑕᒣᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᐁᔥᒄ ᒫᒃ ᒣᒀᒡ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒋᐐᒋᐦᐄᓈᐙᐤ᙮ ᓂᒉᔥᑎᓈᐦᐆᓐ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᒌᔑᐦᑖᑦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒋᐦᒋ ᒥᔫᓈᑯᐦᑖᑦ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓇᐙᐤᐦ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᐱᒫᒋᐦᐄᑖᒄ ᑲᔦ ᒉ ᐐᒋᐦᐄᑖᒄ ᐁᑎᑑ ᒉᒌ ᐊᑎ ᓂᐦᑖᐅᒍᐌᒄ ᐲᐦᐄᒻ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒌᔑᑳᔨᒡ ᑕᑯᔑᓂᔨᒉᓐ ᒌᓴᔅ ᙭᙮ ᒉᒫᓇᒻ ᒫᒃ ᐆ ᒋᑦ ᐃᔑ ᒫᒥᑐᓀᔨᒥᑎᓈᐙᐤ ᐌᔥ ᒋᓵᒋᐦᐄᑎᓈᐙᐤ᙮ ᐌᔥ ᒥᓯᐌ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ ᒋᒌ ᒦᑯᓈᐙᐤ ᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓐ ᒧᔮᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑯᔮᓐ ᓂᔭ ᐋᑦ ᐅᑕᐦ ᒣᒀᒡ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᔮᓐ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒌ ᒋᔅᐯᐙᑐᑕᒫᓐ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᑲᔦ ᑳ ᒌ ᐋᐸᑎᓰᐦᑲᐦᑕᒫᓐ ᒉᒌ ᑖᐺᐦᑖᑲᓅᐦᒡ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓈᔥᒡ ᐐ ᐐᒉᐅᑕᑯᒡ ᐁᒄ ᒦᓐ, ᐌᔥ ᙭ ᒌᓴᔅ ᓂᒌ ᐃᐦᑑᑖᒄ ᓈᔥᒡ ᒉᒌ ᓵᒋᐦᐄᑕᑯᒡ᙮
ᒋᑕᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᐌᑖᒡ ᒉᒌ ᐊᑎ ᓵᒋᐦᐄᑐᔦᒄ, ᐌᑖᒡ ᒉᒌ ᐊᑎ ᑲᒉᐦᑕᐌᐦᑕᒣᒄ ᑲᔦ ᐌᑖᒡ ᒉᒌ ᒥᔪ ᑲᒉᔅᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᒉᒀᓐ᙮ 10 ᒋᑕᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᐊᑎ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᐊᓐ ᒫᐅᒡ ᐁ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔦᒄ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒥᑐᓐ ᒉ ᐸᔦᐦᒋ ᐱᒫᑎᓯᔦᒄ ᑲᔦ ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᒉ ᐃᔑ ᐊᑖᒣᔨᐦᑖᑯᓯᔦᒄ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑕᑯᔑᐦᑫ ᒌᓴᔅ ᙭᙮ 11 ᒋᑕᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᒨᔥ ᒉᒌ ᒥᔪᑑᑕᐌᑯᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᐌᔥ ᒋᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᓈᐙᐤ᙮ ᙭ ᒋᑎᐦᑑᑖᑯᐙᐤ ᒉᒌ ᒥᔪᑑᑕᐌᑯᒡ ᐊᐌᓂᒌ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉ ᒋᔅᑌᔨᒫᑲᓅᑦ ᑲᔦ ᒉ ᒫᒥᐦᒋᒫᑲᓅᑦ᙮
ᒉᒌ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐁᐅᒄ ᙭
12 ᓃᒋᔖᓂᑎᒄ ᒋᓂᑕᐌᔨᒥᑎᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᐆ ᑳ ᐃᔅᐸᔮᓐ ᐁ ᒋᐸᐦᐅᑯᔮᓐ ᑖᐺ ᒌ ᐊᑎ ᐐᒋᐦᐄᑰᒡ ᑯᑕᑲᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᒉᒌ ᐊᑎ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ 13 ᒧᔮᒻ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᒌ ᔑᒫᑲᓂᔕᒡ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᐙᑣᐤ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤᐦ ᐅᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᒥᔫ ᑲᔦ ᑯᑕᑲᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᐅᑕᐦ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᒡ ᐁ ᐊᑐᔥᑳᒪᒡ ᙭ ᐌᐦᒡ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᐅᑕᐦ᙮ 14 ᑲᔦ ᒫᒃ, ᐁ ᐃᐦᑖᔮᓐ ᐅᑕᐦ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᐦᒡ ᒥᐦᒉᑐ ᒌᒋᔖᓅᒡ ᐁᑎᑑ ᓲᐦᒋᑳᐴᒡ ᐁ ᑖᐺᔨᒫᑣᐤ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᐁᑎᑑ ᐊᑎ ᓲᐦᒋᑌᐦᐁᐅᒡ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᐦᒀᐤ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᑯᔥᑖᒋᑣᐤ᙮
15 ᑖᐺ ᑮᐹ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᒥᒄ ᐁ ᐅᐦᑌᔨᒥᑣᐤ ᒫᒃ ᐁ ᐐ ᒪᒪᒋᐸᔨᐦᐄᑣᐤ ᐁᐅᒄ ᐌᐦᒋ ᐋᔨᒨᒫᑣᐤ ᙭᙮ ᐁᒄ ᑯᑕᑲᒡ ᓲᐦᒃ ᐙᐐᐦᑕᒧᒡ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᑯᐃᔅᒄ ᐁ ᐃᐦᑎᑣᐤ᙮ 16 ᐁᐅᑯᓂᒡ ᒫᒃ ᐅᒌ ᐁ ᓅᑯᐦᑖᑣᐤ ᐁ ᓵᒋᐦᐄᑣᐤ, ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᒌ ᐎᔮᐸᒥᔨᒡ ᒉᒌ ᐙᐐᐦᑕᒧᒡ ᐁ ᑖᐺᒪᑲᓂᔨᒡ ᐅᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ 17 ᐊᓂᒌ ᑯᑕᑲᒡ ᑳ ᐋᔨᒨᒪᒀᐤ ᒌ ᐙᐐᐦᑕᒧᒡ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᒥᒄ ᐎᔭᐙᐤ ᐅᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐗᓂᐙᐦᒡ ᐅᐦᒋ, ᓇᒧᐃ ᑖᐺ ᐅᐦᒋ ᐐ ᐐᒋᐦᐁᐅᒡ ᐊᐌᔫ᙮ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᐁᑎᑑ ᐁ ᐐ ᐗᐅᔥᑖᐸᔨᐦᐄᑣᐤ ᐅᑕᐦ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᐅᒡ᙮ 18 ᐁᑯᔥ ᑲᑖᐃᐦᑑᒡ᙮ ᑌᐱᔮᐦᒡ ᙭ ᐁ ᐋᔨᒨᒫᑲᓅᑦ᙮ ᐋᑦ ᑯᑕᑲᒡ ᐁᑳ ᒫᒧᔮᒻ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᐦᒀᐤ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᒫᒃ ᑯᑕᑲᒡ ᑯᐃᔅᒄ ᐁ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᐦᒀᐤ, ᔮᐸᒡ ᓂᒥᔦᔨᐦᑌᓐ᙮
19 ᓲᐦᒃ ᒫᒃ ᓂᑲ ᒥᔻᑌᓐ, ᓂᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᒉ ᐸᒋᔥᑎᓂᑯᔮᓐ ᐌᔥ ᒋᑕᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒨᓈᐙᐤ ᑲᔦ ᒫᒃ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓰᑦ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᓂᐯᒋ ᐐᒋᐦᐄᒄ᙮ 20 ᓈᔥᒡ ᓂᐳᑯᓭᔨᐦᑌᓐ ᑲᔦ ᓂᑕᔅᐯᔨᒨᓐ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒫᓐ ᒉᒀᓐ ᐊᓂᑦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐗᓂᑑᑕᒫᓐ ᐁ ᐊᑐᔥᑰᒃ ᙭᙮ ᑌᔭᑯᒡ ᒉᒌ ᓲᐦᒋᑌᐦᐁᔮᓐ ᒨᔥ ᒉᒌ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐋᑲᓅᑦ ᙭ ᓂᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐦᒡ ᒬᐦᒡ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐋᑲᓅᑦ᙮ ᓂᐳᑯᓭᔨᐦᑌᓐ ᒉᒌ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐋᑲᓅᑦ ᙭ ᓂᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐦᒡ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᒫᒃ ᓂᐸᐦᐄᑯᐗᒉ ᐎᔭ ᐅᐦᒋ᙮ 21 ᓂᔭ ᑮᐹ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᐱᒫᑎᓰᐙᓀ ᒨᔥ ᓂᑲ ᐸᐹᐐᒉᐙᐤ ᙭᙮ ᓂᐸᐦᐄᑯᔮᓀ ᒫᒃ ᑖᐺ ᑲᑕ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᒉ ᐃᔑ ᒥᔪ ᒥᔅᑲᒫᓐ᙮ 22 ᐁᑎᑑ ᒫᒃ ᒉ ᒦᑯᐙᓀ ᒉᒌ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ, ᐁᒄ ᐁᑎᑑ ᒉ ᒥᔪ ᐊᑐᔥᑰᒃ ᙭ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒫᓐ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ ᒦᑯᔮᓐ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐎᔦᔨᐦᑕᒫᓐ, ᒉᒌ ᓂᐱᔮᓐ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᓇᒧᐃ ᓂᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᑖᓂᑌ ᐁᐅᒄ ᓂᐹ ᐃᔑ ᐎᔦᔨᐦᑌᓐ᙮ 23 ᑖᐱᔥᑯᓐ ᓂᒧᔥᑌᓀᔨᐦᑌᓐ ᐊᓂᔫᐦ᙮ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᓂᐐ ᓇᑲᑌᓐ ᐆ ᐊᔅᒌ, ᒌᓴᔅ ᙭ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᔮᓐ᙮ ᐁᐅᒄ ᐆ ᐅᔅᑌ ᒣᔻᔑᒡ᙮ 24 ᒥᒄ ᒫᒃ ᒋᔭᐙᐤ ᐅᐦᒋ, ᐅᔅᑌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓐ ᒉᒌ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐐ ᒉᒌ ᓂᐱᔮᓐ᙮ 25 ᓂᒉᔥᑎᓈᐦᐅᓐ ᒫᒃ ᑖᐺ ᐁ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓯᔮᓐ ᐁᔥᒄ ᐁᑎᑑ ᒉᒌ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᒋᔭᐙᐤ ᐅᐦᒋ᙮ ᓂᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᒫᒃ ᒉ ᐃᐦᑖᔮᓐ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᑕᑯᒡ ᐌᑖᒡ ᒉᒌ ᓲᐦᒋᑳᐴᔦᒄ ᐁ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᙭ ᑲᔦ ᒉᒌ ᒨᒋᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᐊᓐ ᐅᐦᒋ᙮ 26 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁᑎᑑ ᒉ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᐁ ᒥᔻᑕᒣᒄ ᙭ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐃᔑ ᐊᓐ ᒦᓐ ᐁ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒥᑕᑯᒡ᙮
ᐁ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᔨᐦᒃ ᙭ ᐁ ᓅᔔᔥᑰᐦᒄ
27 ᒥᒄ ᒫᒃ, ᐁᐅᒄ ᐆ ᐌᐦᒋ ᔮᐃᑌᐃ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓯᔦᒄ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔦᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑕᔓᒧᑯᔨᐦᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᒋᐹ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᓈᓅ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐋᑦ ᐁᑳ ᒦᓐ ᒌ ᐙᐸᒥᑕᑯᒉ ᒫᒃ ᓂᐦᐄᐸᔨᐦᒉ ᒦᓐ ᒉᒌ ᐙᐸᒥᑕᑯᒡ ᒉ ᒋᔅᒉᔨᒥᑕᑯᒡ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᒉᒀᓐ ᒌ ᐋᐦᑎᓂᑯᔦᒄ ᒥᓯᐌ ᐯᔭᑯᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᐙ ᐃᐦᑎᔦᒄ ᑲᔦ ᑖᐺ ᐯᔭᑯᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐳᑯᓭᔨᐦᑕᒣᒄ ᐁ ᒫᒨ ᐋᐦᒌᔥᑕᒣᒄ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒣᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ 28 ᐁᑳᐐ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᑯᔥᑖᐙᐅᒡ ᐊᓂᒌ ᐎᔦᔥ ᑳ ᐐ ᐃᐦᑑᑖᑖᑯᒡ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒧᐌᒄ᙮ ᐌᔥ ᐁᑯᑦ ᒉ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᐎᔭᐙᐤ ᒉ ᐗᓈᑎᓰᑣᐤ ᑲᔦ ᐁᑯᑦ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᐦᑕᐦᒀᐤ ᒋᔭᐙᐤ ᒉ ᐱᒫᒋᐦᐄᑯᐌᒄ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒫᒃ ᐐ ᒥᓯᐌ ᑲᑕ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᐅᔫ ᒉᒌ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ᙮ 29 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒫᒃ ᒋᒌ ᐎᔦᔨᒧᑯᐙᐤ ᓇᒧᐃ ᒥᒄ ᒉᒌ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᙭, ᒋᒌ ᐎᔦᔨᒥᑯᐙᐤ ᑲᔦ ᒉᒌ ᓇᓀᐦᑳᒋᐦᐄᑯᔦᒄ ᙭ ᐅᐦᒋ᙮ 30 ᑖᐱᔥᑯᓐ ᒫᒃ ᒋᒌ ᓇᓀᐦᑳᒋᐦᐄᑯᓈᓅ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒧᐦᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ ᒋᒌ ᐙᐸᒥᓈᐙᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓇᒋᔥᑲᒫᓐ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒫᓐ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔦᒄ᙮ ᒋᐯᐦᑌᓈᐙᐤ ᑲᔦ ᐁᔥᒄ ᔮᐸᒡ ᐁ ᐋᔨᒥᐦᐅᔮᓐ᙮