ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᐦᒃ
ᒞᓐ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓂᔫ ᐯᔭᒄ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᔓᔖᐳᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒥᔨᒡ᙮ ᐁᐅᑯᔫ ᒞᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔨᒡ᙮ ᐊᓂᔫᐦ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒌᓴᔅ ᑳ ᓵᒋᐦᐋᑦ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅ ᐆ ᒞᓐ᙮ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐊᒻ ᒞᓐ ᐅᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᐦᑕᒦᑣᐤ ᐊᐌᔫ ᒌᓴᔅ ᐁᐅᒄ ᙭ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒉᓐ ᒉᒌ ᐊᔮᔨᒡ ᐱᒪᑎᓰᐎᓂᔫ᙮ ᒌ ᐐ ᐙᐸᐦᑏᐌᐤ ᒞᓐ ᐊᓂᔫ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑗᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐃᐦᑑᑕᒥᔨᒡ ᓇᓈᐦᑰ ᒫᒥᔥᑳᒡ ᒉᒀᔫᐦ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᑖᐺ ᐁ ᒋᔐᒪᓂᑑᑦ᙮ ᒌ ᐐ ᐙᐸᐦᑏᐌᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᓲᐦᑳᑎᓯᔨᒡ ᒌᓴᔅ᙮ ᐁᔫ ᒫᒃ ᒧᐦᒡ ᐁ ᒌ ᓈᐯᐎᔨᒡ ᒬᐦᒡ ᒋᔮᓅ᙮ ᒌ ᐐᐦᑕᒻ ᓂᔮᓂᑯᑌᐦᒡ ᐁ ᒌ ᐊᔦᔅᑯᓯᔨᒡ ᑲᔦ ᓂᔮᓂᑯᑌᐦᒡ ᐁ ᒌ ᓰᐌᔨᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᒪᒉᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᒬᐦᒡ ᒋᔮᓅ ᐁ ᐃᐦᑏᐦᒄ ᒫᓐᐦ᙮
1
᙭ ᑳ ᑎᐹᒋᒫᑲᓅᑦ ᒉ ᑕᑯᔑᓂᑦ
ᐊᓂᑌ ᒫᐅᒡ ᓃᔥᑕᒻ, ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᒉᒀᓐ ᔖᔥ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐊᔨᒧᐎᓐ᙮ ᒌ ᐐᒉᐌᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᐎᔭ ᒌ ᐋᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓐ ᐊᔨᒧᐎᓐ᙮ ᒨᔥ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐊᔨᒧᐎᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᔖᔥ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᑲᔦ ᒌ ᐐᒉᐌᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ᙮ ᐊᔨᒧᐎᓂᐦᒡ ᐁᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᓐ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐅᔑᐦᑖᑲᓅᐦᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᒉᒀᓐ ᐅᐦᒋ ᐅᔑᐦᑖᑲᓅ ᐁᑳ ᐎᔭ ᐅᐦᒋ ᐅᔑᐦᑖᑦ ᐊᔨᒧᐎᓐ᙮ ᐎᔭ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐅᐦᒋᐸᔫ ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᔫ, ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐦᒡ ᒫᒃ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᐦᑕᐦᒀᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᐙᔥᑌᐎᓂᔫ᙮ ᐊᓐ ᐙᔥᑌᐎᓐ ᒋᐦᑳᔥᑌᐤ ᐊᓂᑌ ᐗᓂᑎᐱᔅᑯᓰᐎᓂᐦᒡ, ᐗᓂᑎᐱᔅᑯᓰᐎᓐ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᒌ ᐋᔥᑐᐌᐦᐊᒻ ᐊᓂᔫ ᐙᔥᑌᐎᓂᔫ᙮
ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᓈᐯᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᒌ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐅᑯᑦ ᒞᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᒞᓐ ᒌ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓅ ᒉᒌ ᑎᐹᑐᑕᐦᒃ ᐙᔥᑌᐎᓂᔫ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫ ᐯᐦᑕᒥᔨᒉᓐᐦ ᐅᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᒉᒌ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒡ᙮ ᓇᒪᔦᐤ ᒫᒃ ᐎᔭ ᒞᓐ ᐆ ᐙᔥᑌᐎᓐ ᑳ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᒥᒄ ᒫᒃ ᐎᔭ ᒌ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐙᑲᓅ ᒉᒌ ᑎᐹᑐᑕᐦᒃ ᐙᔥᑌᐎᓂᔫ᙮ ᐆ ᐙᔥᑌᐎᓐ ᒌ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓅ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫᐦ ᒉᒌ ᐙᔥᑌᓇᒧᐙᑦ᙮
10 ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐊᔨᒧᐎᓐ᙮ ᐋᑦ ᐎᔭ ᐁ ᒌ ᐅᔑᐦᑖᑦ ᐅᔫ ᐊᔅᒌᔫ ᔮᐸᒡ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒥᑰ ᐊᐌᔫ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᑦ᙮ 11 ᑳ ᑕᑯᔑᓂᑦ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐎᔭ ᑎᐲᐌ ᐅᑏᓃᒻᐦ ᒌ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒣᐤ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐋᐸᑌᔨᒥᑰ᙮ 12 ᐊᓂᔫ ᒫᒃ ᐊᐌᔫ ᑳ ᐅᑎᓂᑯᑦ ᑲᔦ ᑳ ᑖᐺᔨᒥᑯᑦ ᒌ ᒥᔦᐤ ᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓂᔫ ᒉᒌ ᐅᑕᐙᔒᒥᑐᑖᑯᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 13 ᐊᓂᔫᐦ ᒫᒃ ᑳ ᑖᐺᔨᒥᑯᑦ ᐅᔅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔫᐦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐅᐦᒋ, ᓇᒧᐃ ᐐ ᒧᐦᒡ ᐃᔅᑴᐤ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᑎᓯᔫᒡ ᓇᒧᐃ ᑲᔦ ᐄᓅ ᐅᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐎᓃᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᑖᐺ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐅᔅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔫᒡ᙮
14 ᐊᓐ ᒫᒃ ᐊᔨᒧᐎᓐ ᐄᓅ ᒌ ᐃᔑᓈᑯᐦᐋᑲᓅ᙮ ᐊᓐ ᑳ ᓵᑲᔅᒋᓀᔥᑳᑯᑦ ᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᑖᐺᐎᓂᔫ, ᒋᒌ ᐐᒋᒥᑯᓅ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮ ᒋᒌ ᐙᐸᒫᓅ ᒫᒃ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᒬᐦᒡ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᐦᑖᐐᐦ ᐌᔥ ᐎᔭ ᒥᒄ ᐯᔭᑯᔔ ᐁ ᐅᑯᓰᑐᑖᑯᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮
15 ᒞᓐ ᒌ ᐐᐦᑕᒻ ᐊᐌᔫ ᓂᐦᐋᐤ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐋᐎᔨᒡ᙮ ᐁᔫ ᒫᒃ ᒌ ᐐᐦᑕᒻ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒋᒋᔅᒋᓯᓈᐙᐤ ᐋ ᑳ ᐋᔨᒨᒪᒃ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐃᑗᔮᓐ, ᒋᑲ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓅ ᐁᔥᒄ ᐊᐌᓐ ᐁᑎᑑ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔖᑦ ᓂᔭ᙮ ᐁᐅᒄ ᐆ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐋᔨᒨᒪᒃ ᐊᓐ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᓂᔭ᙮
16 ᐊᓂᔫ ᐁ ᓵᑲᔅᒋᓀᔥᑳᑯᑦ ᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓂᔫ ᒥᓯᐌ ᐁ ᑕᔒᐦᒄ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒋᔕᐌᔨᒥᑯᓅ, ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᓂᐦᑖ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐴᓂᔫ ᐁ ᔕᐌᔨᒥᑕᐦᒄ᙮ 17 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒌ ᐋᐸᒋᐦᐁᐤ ᐊᓂᔮᓈ ᒧᓯᔅ ᒉᒌ ᐐᐦᑕᒧᐙᔨᒡ ᐄᓅᐦ ᐅᐐᔓᐌᐎᓐᐦ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᙭ ᒌ ᐋᐸᒋᐦᐁᐤ ᒉᒌ ᓅᑯᐦᑖᔨᒡ ᐅᑖᐺᐎᓐ ᑲᔦ ᐅᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓐ᙮ 18 ᓇᒧᐃ ᐐᔅᑳᑦ ᐊᐌᓐ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᒣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒥᒄ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐯᔭᑯᔑᔨᒡ ᐅᑯᓯᓴ ᑳ ᓵᒋᐦᐋᑦ ᒌ ᐃᐦᑑᑖᑰ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᒫᑲᓅᑦ᙮
ᑖᓐ ᑳ ᐃᑖᒋᒧᑦ ᒞᓐ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᐤ
ᒫᑎᔫ 3:1-12; ᒫᕐᒃ 1:1-8; ᓘᒃ 3:1-18
19 ᒎᐗ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓲᒡ ᒌ ᐃᑎᔕᐦᐅᐌᐅᒡ ᒞᓐ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ ᐁ ᐅᐦᒋᔨᒡ ᒉᒌ ᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᒪᑯᑦ ᐎᔭ ᐁ ᐋᐐᑴ ᐊᓐ ᙭ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐙᑦ ᒉᒌ ᐱᒫᒋᐦᐋᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ᙮
20 ᒞᓐ ᒫᒃ ᑯᐃᔅᒄ ᒌ ᐐᐦᑕᒧᐌᐤ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᓇᒧᐃ, ᓇᒪᔦᐤ ᓂᔭ ᙭᙮
21 ᐁᒄ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᐊᐌᓐ ᒫᒃ ᒋᔭ᙮ ᐁᓚᐃᒐ ᐋ᙮ ᓇᒧᐃ᙮ ᓇᒪᔦᐤ ᓂᔭ ᐁᓚᐃᒐ, ᒌ ᐃᑌᐤ ᒞᓐ᙮ ᐁᐅᒄ ᐋ ᒋᔭ ᐊᓐ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲ ᓂᐹ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐊᒫᑯᓈᓐ, ᒌ ᐃᑎᑰ᙮ ᓇᒧᐃ, ᒌ ᐃᑌᐤ ᒞᓐ᙮
22 ᐁᒄ ᒦᓐ ᑳ ᐃᑖᑣᐤ, ᐯᒋ ᐐᐦᑕᒨᓈᓐ ᒫᑖᓐ ᐊᐌᓐ ᒋᔭ, ᒉᒌ ᐐᐦᑕᒧᐗᒋᐦᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐅᔨᒥᐦᑣᐤ ᐁ ᐐ ᒋᔅᒉᔨᒥᔅᒀᐤ ᐊᐌᓐ ᐁ ᐋᐎᔨᓐ᙮
23 ᐁᒄ ᒞᓐ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐁᐅᒄ ᐊᓐ ᓂᔭ ᑳ ᒌ ᑎᐹᒋᒥᑦ ᐊᓂᔮᓈ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲ ᐊᐃᓭᔭ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ,
ᒋᑲ ᑕᑯᔑᓅ ᐊᐌᓐ ᐊᓂᑌ ᐸᒀᑎᔅᑲᒥᑳᐦᒡ ᐁ ᐅᐦᑐᐦᑌᑦ ᐁ ᐃᔑ ᑌᐺᑦ, ᐊᔦᔅᑲᐐᐦᑲᒧᐙᐦᒄ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᒣᔅᑲᓈᒻ ᐊᓂᑦ ᒉ ᐱᒧᐦᑌᑦ, ᑯᐃᔅᑯᒧᐦᑖᐙᐦᒄ᙮
24 ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᕓᕆᓰᐦ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐅᑯᑣᐤ ᒌ ᑲᑴᒋᒣᐅᒡ ᒞᓐ, 25 ᒉᒀᓐ ᒫᒃ ᐌᐦᒋ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᔨᓐ ᐁᑳ ᐁ ᐋᐗᓀ ᙭ ᒫᒃ ᐁᓚᐃᒐ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲ᙮
26 ᐁᒄ ᒞᓐ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᑦ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᑎᓈᐙᐤ ᓂᐲᐦᒡ, ᒋᐐᒋᑳᐴᔥᑖᑯᐙᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᒋᔅᒉᔨᒣᒄ᙮ 27 ᐆ ᒫᒃ ᐁᔥᒄ ᒉ ᑕᑯᔑᐦᒃ ᐎᔭ ᐅᔅᑌ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓲ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔭ, ᓇᒧᐃ ᐙᐙᒡ ᓂᑌᐱᒉᔨᐦᑖᑯᓯᓐ ᒉᒌ ᐋᐱᐦᑯᓇᒧᒡ ᐅᒪᔅᒋᓯᓂᔮᐲᐦ᙮
28 ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᐯᑕᓃ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ ᐃᐦᑖᐎᓐ ᐁᑯᑌ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᐦᒡ ᐆ, ᐊᓂᑌ ᐃᑌᐦᒉ ᐙᐸᓅᑖᐦᒡ ᐊᓐ ᒞᕐᑕᓐ ᓰᐲ ᐊᓂᑌ ᑳ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᑦ ᒞᓐ᙮
ᒌᓴᔅ ᐁᐅᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒻᐦ
29 ᒦᓐ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐎᔮᐸᓂᔨᒡ ᒞᓐ ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᑦ, ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᑲᓇᐙᐸᒫᐦᒄ ᒫ ᐆ ᓈᐯᐤ, ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒻᐦ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐙᑦ ᒉᒌ ᐌᐯᔨᐦᑕᒧᐙᑲᓄᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ ᐅᒪᒋᐦᑣᐎᓂᔫᐦ᙮ 30 ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐆ ᑳ ᐋᔨᒨᑕᒫᑕᑯᒡ ᑳ ᐃᑎᑕᑯᒡ, ᒋᑲ ᑕᑯᔑᓅ ᓈᐯᐤ, ᐎᔭ ᒫᒃ ᐁᑎᑑ ᑲᑕ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓲ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔭ ᐌᔥ ᐁᔥᒄ ᓇᒧᐃ ᓅᐦᒋ ᐱᒫᑎᓰᐙᓐ ᔖᔥ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐎᔭ᙮ 31 ᓇᒧᐃ ᓅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒫᐤ ᐊᐌᓐ ᐊᓐ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᓂᒌ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓐ ᒉᒌ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᔮᓐ ᓂᐲᐦᒡ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒪᑯᑦ ᒌᓴᔅ ᐃᔅᕋᐁᓪ ᐄᓅᐦ᙮
32 ᒞᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐐᐦᑕᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂᒌ ᐙᐸᒫᐤ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓰᑦ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᒧᔮᒻ ᑳ ᐙᐸᓯᑦ ᐱᔦᔒᔥ ᒌ ᐃᔑᓈᑯᓲ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᐁ ᐅᐦᒋ ᐯᒋ ᐋᔒᑐᑖᑯᑦ, ᐁᑯᓐ ᑳ ᐃᑕᑯᔑᔨᒡ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ᙮ 33 ᓇᒧᐃ ᓅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒫᐤ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐆᑦ ᒉᒌ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᐅᒡ ᓂᐲᐦᒡ, ᓂᒌ ᐃᑎᒄ, ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᒉ ᐙᐸᒪᑦ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᐁ ᐯᒋ ᐋᔒᑐᑖᑯᑦ ᐊᓂᑦ ᒫᒃ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ, ᐁᐅᒄ ᐊᓐ ᒉ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᑦ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ᙮ 34 ᓂᒌ ᐙᐸᐦᑌᓐ ᐆ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᐦᒡ ᑲᔦ ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᐁᐅᒄ ᐊᓂᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ, ᒌ ᐃᑌᐤ ᒞᓐ᙮
ᐊᓂᔫᐦ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐎᔮᐸᒫᑦ ᒌᓴᔅ
35 ᒦᓐ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒌᔑᑳᔨᒡ ᒦᓐ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐊᓂᑦ ᒞᓐ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᓃᔓ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ᙮ 36 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐎᔮᐸᒫᑦ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᔨᒡ ᐊᓂᑌ, ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒫᐅᔫᐦ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒻᐦ᙮
37 ᐊᓂᔫᐦ ᒫᒃ ᓃᔓ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᐱᔦᐦᑖᑯᑦ ᐅᔫ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒌ ᐊᑎ ᐐᒉᐌᐅᒡ ᒌᓴᔅ᙮ 38 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᒋᐱᐦᒋᑳᐴ, ᑳ ᐋᐱᓵᐱᑦ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᔫ ᐁ ᓅᔔᔥᑳᑯᑦ, ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒉᒀᓐ ᓂᔮᓂᑐᐙᐸᐦᑕᒣᒄ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑣᐤ, ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᓲ ᑖᓂᑌ ᐁ ᐐᒋᔨᓐ᙮
39 ᒌ ᐃᑌᐤ ᒫᒃ, ᐋᔥᑕᒧᒄ ᐯᒋ ᑲᓇᐙᐸᐦᑕᒧᒄ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐐᒉᐙᑣᐤ, ᑳ ᐙᐸᐦᑕᒧᐙᑣᐤ ᑖᓂᑦ ᐁ ᐐᒋᔨᒡ᙮ ᐎᔦᔥ ᓀᐤ ᒌ ᐃᔅᐸᔨᔨᒉ ᐁ ᒌᔥᒀᐱᐦᑖᒌᔑᑳᔨᒡ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᑳ ᐃᐦᑖᐙᑣᐤ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐃᔅᑲᓐ ᒌᔑᑳᐤᐦ᙮
40 ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕐ ᒫᒃ ᐐᒋᔖᓐᐦ, ᐊᓐᑕᕈ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔨᒡ ᐁᐅᒄ ᐊᓐ ᐯᔭᒄ ᑳ ᐯᐦᑕᐙᑦ ᒞᓐ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐃᑗᔨᒡ ᑲᔦ ᐎᔭ ᒫᒃ ᒌ ᐊᑎ ᐐᒉᐌᐤ ᒌᓴᔅ᙮ 41 ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᐊᓐᑕᕈ ᒌ ᓂᑑ ᓈᓂᑐᐌᔨᒣᐤ ᐊᓂᔫ ᐐᒋᔖᓐᐦ ᓵᐃᒪᓐ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᓂᒌ ᒥᔅᑯᐙᓈᓐ ᐋᐦᒋᓐ ᒣᓵᔮ᙮ ᒣᓵᔮ ᐁ ᐄᓈᓅᐦᒡ ᙭ ᐄᓈᓅ ᐁ ᐃᑗᔥᑕᒧᐙᑖᑲᓅᐦᒡ᙮ 42 ᐁᒄ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑦ ᓵᐃᒪᓐ ᐊᓂᑌ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ᙮ ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ ᐊᓂᔫ ᓵᐃᒪᓐ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᔭ ᓵᐃᒪᓐ, ᒞᓐ ᐅᑯᓯᓴ, ᓰᕙᔅ ᒋᑲ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᓐ᙮ ᓰᕙᔅ ᐁ ᐃᑗᔥᑕᒧᐙᑖᑲᓅᐦᒡ ᐲᑕᕐ ᒫᒃ ᐊᓯᓃ ᐄᓈᓅ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐐᔖᒫᑦ ᕕᓕᑉ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓇᑖᓂᔦᓪ
43 ᒦᓐ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐊᑎ ᒌᔑᑳᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒻ ᑲᓕᓖ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑌᑦ᙮ ᐁᑯᑌ ᐊᓂᑌ ᑳ ᒥᔅᑯᐙᑦ ᕕᓕᑉ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐯᒋ ᐸᐹᐐᒉᐤ᙮ 44 ᕕᓕᑉ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᐯᑦᓭᐃᑕ ᒌ ᐅᐦᒋᔫ ᐊᓂᑌ ᐊᓂᔫ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᐊᓐᑕᕈ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐲᑕᕐ ᑳ ᐅᐦᒌᑣᐤ᙮ 45 ᕕᓕᑉ ᒫᒃ ᒌ ᓈᓂᑐᐙᐸᒣᐤ ᓇᑖᓂᔦᓪ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒥᔅᑯᐙᑦ, ᓂᒌ ᒥᔅᑯᐙᓈᓐ ᐊᓂᔫ ᒧᓯᔅ ᑳ ᐋᔨᒨᒫᑦ ᐊᓂᑌ ᐐᔓᐌᐎᓂᐦᒡ, ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᒡ ᑳ ᐋᔨᒨᒫᑣᐤ᙮ ᐁᐅᑰ ᒌᓴᔅ, ᒞᓴᕝ ᐅᑯᓯᓴ, ᐊᓂᑌ ᓈᓴᕆᑦ ᑳ ᐅᐦᒌᑦ᙮
46 ᐁᒄ ᓇᑖᓂᔦᓪ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᑲ ᒌ ᐅᐦᒋᔫ ᐋ ᐊᐌᓐ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐊᓂᑌ ᓈᓴᕆᑦ᙮ ᐁᒄ ᕕᓕᑉ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐋᔥᑕᒻ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒻ᙮
47 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᐎᔮᐸᒫᑦ ᓇᑖᓂᔦᓪ ᐁ ᐯᑖᔥᑕᒧᐦᑌᔨᒡ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐁᐅᑰ ᒋᐦᒋᐌ ᐃᔅᕋᐁᓪ ᐄᓅ, ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓯᔫ᙮
48 ᓇᑖᓂᔦᓪ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᑖᓂᑌ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒥᔨᓐ᙮ ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᔑ ᓂᔥᑰᔑᐦᐋᑦ, ᒋᒌ ᐙᐸᒥᑎᓐ ᐁ ᐊᐱᔨᓐ ᔒᐹ ᒥᓯᔔᒥᓈᐦᑎᑯᐦᒡ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᓂᑐᐙᐸᒥᔅᒃ ᕕᓕᑉ᙮
49 ᓇᑖᓂᔦᓪ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᓲ, ᐁᐅᒄ ᒌ ᑖᐺ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁᐅᒄ ᒋᔭ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᐅᑕᐦ ᐃᔅᕋᐁᓕᐦᒡ᙮
50 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᑖᐺᐦᑌᓐ ᐋ ᐊᓐ ᒥᒄ ᐁ ᒌ ᐐᐦᑕᒫᑖᓐ ᐁ ᒌ ᐙᐸᒥᑖᓐ ᔒᐹ ᒥᓯᔔᒥᓈᐦᑎᑯᐦᒡ᙮ ᐁᑎᑑ ᒫᒃ ᐁᔥᒄ ᒋᑲ ᐙᐸᐦᑌᓐ ᒫᒥᔥᑳᒡ ᒉᒀᔫᐦ᙮ 51 ᐁᒄ ᒦᓐ ᑳ ᐊᑎ ᐃᑗᑦ, ᑯᐃᔅᒄ ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ, ᒋᑲ ᐙᐸᐦᑌᓈᐙᐤ ᑭᐦᒋᑮᔑᒄ ᐁ ᐋᐸᐦᐄᐸᔨᐦᒡ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑌᓐᒋᓚᒻᐦ ᐁ ᐅᐦᐱᐸᔨᑣᐤ ᑲᔦ ᐁ ᐯᒋ ᐋᔒᑐᑐᐙᑣᐤ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ᙮