2
ᑫᓇᐦᒡ ᑳ ᓃᐴᓈᓅᐦᒡ
ᓂᔥᑐ ᒌᔑᑳᐤ ᒫᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᒌ ᓃᐴᓈᓅ ᐊᓂᑌ ᐊᓐ ᐃᐦᑖᐎᓐ ᑫᓇ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ ᐊᓂᑌ ᑲᓕᓖ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ᙮ ᐁᑯᑌ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᐅᑳᐐᐦ᙮ ᒌᓴᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᑲᔦ ᐎᔭᐙᐤ ᒌ ᐐᔖᒫᑲᓅᒡ ᐊᓂᔫ ᐁ ᓃᐴᓈᓄᔨᒡ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᒋᔅᑖᑲᓅᐦᒡ ᐊᓐ ᔔᒥᓈᐴ, ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᑎᑰ ᐅᑳᐐᐦ, ᔖᔥ ᓅᐦᑌᐸᔫᒡ ᔔᒥᓈᐴᔫ᙮
ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᑴᐤ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐐᐦᑕᒧᔨᓐ ᐊᓐ, ᑖᐹ ᐁᔥᒄ ᐅᑎᐦᒋᐸᔫ ᐊᓐ ᓂᑎᐸᐦᐄᑲᓐ ᐊᓂᑦ ᒉ ᒋᔅᒉᔨᒪᑯᔮᓐ ᐊᐌᓐ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ᙮
ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᐅᑳᐐᐦ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ, ᒥᒄ ᑖᓐ ᒉ ᐃᑕᔓᒥᑖᑴ ᐁᐅᒄ ᐊᓂᔫ ᐃᐦᑑᑕᒧᐙᐦᒄ᙮
ᒌ ᐃᐦᑕᑯᓐᐦ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᑯᑣᔥᒡ ᐊᓯᓃᔫ ᐴᑕᐃᐦ᙮ ᐹᐦᐯᔭᒄ ᒫᒃ ᐅᔫᐦ ᐴᑕᐃᐦ ᐎᔦᔥ ᓃᔥᑐᓅ ᒫᒃ ᓂᔥᑐᒥᑕᓅ ᒥᓈᑲᓐ ᒉᒌ ᐃᔅᐱᐦᑖᑲᒥᐦᒡ ᓂᐲ ᒌ ᐊᔮᔅᐱᔖᐤᐦ᙮ ᒎᐗ ᐄᓅᒡ ᒫᒃ ᐁ ᒋᔥᑖᐸᐙᒉᑣᐤ ᐃᑖᐸᒋᐦᑖᐅᒡ ᐅᔫ ᓂᐲᔫ ᐁ ᐃᐦᑑᑕᐦᒀᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑕᔓᒥᑯᑣᐤ ᐅᑕᔨᒥᐦᐁᐤ ᐐᔓᐌᐎᓇᐙᐤ᙮ ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ, ᓵᑲᔅᒋᓀᐱᑖᒄ ᓂᐲ ᐅᑕᐦ ᐅᔫᐦ ᐴᑕᐃᐦ᙮ ᑌᑲᔥ ᒫᒃ ᒌ ᓵᑲᔅᒋᓀᐱᑖᔫᐦ᙮ ᐁᒄ ᒦᓐ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒀᐸᐦᐊᒧᒄ ᐊᐱᔒᔥ ᒉ ᐃᑐᐦᑐᑐᐌᒄ ᐊᓐ ᒪᑯᔐᐅᒋᒫᐤ᙮ ᐁᐅᑯᓐ ᑮᐹ ᑳ ᐃᐦᑎᔨᒡ᙮ ᒌ ᑯᒋᔥᑕᒻ ᐊᓐ ᒪᑯᔐᐅᒋᒫᐤ ᐊᓂᔫ ᓂᐲᔫ, ᔖᔥ ᒫᒃ ᔔᒥᓈᐴᐦᒡ ᒌ ᐃᑖᑲᒥᔫ᙮ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᑖᓂᑌ ᑳ ᐅᐦᒋᐸᔨᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᔔᒥᓈᐴᔫ᙮ ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᐐ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓂᒡ ᐊᓂᔫ ᓂᐲᔫ ᑳ ᒀᐸᐦᐊᐦᒀᐤ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᒡ ᐎᔭᐙᐤ ᑖᓂᑌ ᑳ ᐅᐦᒋᐸᔨᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᔔᒥᓈᐴᔫ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᒪᑯᔐᐅᒋᒫᐤ ᑳ ᐐᔖᒫᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᔅᒋᓈᐯᐙᓐ, 10 ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᐁ ᒪᑯᔐᑦ, ᐊᓂᔫ ᒫᐅᒡ ᐁ ᒥᔻᔨᒡ ᔔᒥᓈᐴᔫ ᓃᔥᑕᒻ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᐤ, ᐁᒄ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐁ ᐊᑎ ᒥᔪᐦᑲᓱᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐐᔖᒫᑦ, ᐁᒄ ᐊᓂᔫ ᐁᑳ ᑳ ᐐᐦᑲᓂᔨᒡ ᔔᒥᓈᐴᔫ ᐯᒥᐸᔨᐦᑖᑦ᙮ ᒋᔭ ᒫᒃ ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᔨᓐ ᐊᓐ ᑳ ᒥᔻᒡ ᔔᒥᓈᐴ᙮
11 ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᑫᓇᐦᒡ ᐊᓂᑌ ᑲᓕᓖ ᐊᔅᒌᐦᒡ, ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᒫᒥᔥᑳᒡ ᐃᐦᑎᑦ ᒌᓴᔅ, ᐁᑯᑦ ᑳ ᓅᑯᓂᔨᒡ ᐅᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓐ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᑳ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᔨᒥᑯᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ᙮
12 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐅᑳᐐᐦ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐐᒋᔖᓐᐦ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒌ ᐃᑐᐦᑌᐅᒡ ᐊᓂᑌ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᑲᐯᕐᓇᐅᒻ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᔨᒡ, ᐁᑯᑌ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ᙮ ᓇᒧᐃ ᒥᒄ ᓈᔥᒡ ᒥᐦᒉᑐ ᒌᔑᑳᐤ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᐊᓂᑌ᙮
ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᒌᓴᔅ
ᒫᑎᔫ 21:12-13; ᒫᕐᒃ 11:15-17; ᓘᒃ 19:45-46
13 ᔖᔥ ᒫᒃ ᒌ ᐯᔓᓈᑯᓂᔫ ᒎᐗ ᐄᓅᒡ ᑳ ᒌ ᒪᑯᔐᑣᐤ, ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᔨᒡ, ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᒌᓴᔅ᙮ 14 ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ ᒉ ᐊᑎ ᐲᐦᒉᑦ, ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᓈᐯᐤᐦ ᐁ ᐊᑖᐌᔨᑣᐤᐦ ᒥᔅᑐᓴ ᑲᔦ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ ᑲᔦ ᐱᔦᔒᔕ, ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᒦᔥᑯᑑᓈᔨᒡ ᔔᓕᔮᐤ ᐁ ᐊᐱᔨᒡ ᐊᓂᑌ᙮ 15 ᐁᒄ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑦ ᐱᔑᔥᑌᐦᐄᑲᓂᔫ ᐊᐱᓯᔫ ᐁ ᐋᐸᒋᐦᑖᑦ, ᐁᒄ ᑳ ᐐᐐᑎᔑᐦᐙᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᐊᑖᐌᔨᑣᐤ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᐊᐌᓰᓴ ᐊᓂᑦ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ, ᑖᐱᔥᑯᓐ ᐊᓂᔫ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᒥᔅᑐᓴ᙮ ᒌ ᑴᑎᐳᐌᐱᓇᒧᐌᐤ ᑲᔦ ᐅᒦᒋᓲᓈᐦᑎᑯᔫᐦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᒦᔥᑯᑑᓇᒥᔨᒡ ᔔᓕᔮᔫ, ᑳ ᐊᔅᒉᐌᐱᓇᒧᐙᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᔔᓕᔮᒥᔫ᙮ 16 ᒌ ᐃᑌᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐱᔦᔒᔕ ᑳ ᐊᑖᐙᒉᔨᑖᐤᐦ, ᒫᒌᒄ ᐐᐐᐦᑕᐦᐋᐦᑯᒡ ᓀᑌ ᐊᓂᒌ᙮ ᓅᐦᑖᐐ ᐅᔫ ᐐᒋ, ᓇᒪᔦᐤ ᐆ ᐊᑖᐙᐅᑲᒥᒄ᙮ ᐁᑯᓐ ᐁᒄ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᑖᐌᒄ ᒉᒀᓐ ᐅᑕᐦ᙮ 17 ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒋᓯᔫᐦ ᐊᓂᑌ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓂᐦᒡ ᑳ ᐃᑕᔥᑌᔨᒡ,
ᒥᑐᓐ ᓂᑲ ᔖᑰᒋᐦᐄᑰᓐ ᓈᔥᒡ ᐁ ᓵᒋᐦᑖᔮᓐ ᒋᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᒻ᙮
18 ᐁᒄ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐙᔨᑣᐤᐦ ᒎᐗ ᐄᓅᐦ ᑳ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒥᑯᑦ, ᑳ ᐃᑎᑯᑦ, ᐊᐌᓐ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᔅᒃ ᐊᓐ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ, ᒉᒄ ᒫᒥᔥᑳᒡ ᐃᐦᑐᐎᓐ ᒉᒌ ᐙᐸᐦᑎᔮᐦᒡ ᑖᐺ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᒌ ᐃᑕᔓᒥᔅᒃ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ ᐊᓐ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ᙮
19 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᔑ ᓂᔥᑰᔑᐦᐋᑦ, ᐗᓈᒋᐦᑖᒄ ᐆ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᒄ, ᓂᔥᑐ ᒌᔑᑳᐤᐦ ᒫᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᒦᓐ ᑯᑕᒡ ᓂᑲ ᐐᑳᐴᐦᑖᓐ᙮
20 ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑣᐤ, ᓂᔥᑐ ᒌᔑᑳᐤᐦ ᐋ ᐃᔥᐱᔥ ᔖᔥ ᒦᓐ ᒋᑲ ᒌ ᐐᑳᐴᐦᑖᓐ᙮ ᓀᒥᑕᓅ ᑯᑣᔥᒡ ᐱᐳᓐ ᒌ ᑕᔒᐦᑳᑲᓅ ᐆ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᒄ ᑳ ᐐᑳᐴᐦᑖᑲᓅᐦᒡ᙮
21 ᐐᔫ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐊᔨᒥᑐᑕᐦᒃ ᒌᓴᔅ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᑗᑦ ᒉᒌ ᐐᑳᐴᐦᑖᑦ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᔫ ᓂᔥᑐ ᒌᔑᑳᐤᐦ ᐃᔥᐱᔥ᙮ 22 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓅᑦ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ, ᐁᒄ ᑳ ᒋᔅᒋᓯᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑗᑦ᙮ ᒌ ᑖᐺᐦᑕᒧᒡ ᒫᒃ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑕᔥᑌᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓂᐦᒡ ᑲᔦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑗᔨᒡ ᒌᓴᔅ᙮
ᒌᓴᔅ ᑌᑲᔥ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ
23 ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐊᓂᑌ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ ᐊᓂᔫ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒪᑯᔖᓄᔨᒡ ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔖᓂᔫ, ᒥᐦᒉᑐ ᐊᐌᔫ ᒌ ᑖᐺᔨᒥᑰ ᐎᔭ ᑖᐺ ᐁ ᐋᐎᔨᑦ ᙭ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᐁ ᒫᒥᔥᑳᒡ ᐃᐦᑎᑦ᙮ 24 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᐅᒉᔨᒣᐤ ᐌᔥ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ᙮ 25 ᓇᒧᐃ ᑲᔦ ᐅᐦᒋ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒻ ᒉᒌ ᐐᐦᑕᒫᑯᑦ ᐊᐌᔫ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᐊᐌᔫ ᐌᔥ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ᙮