9
ᒌᓴᔅ ᑳ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐙᑦ ᑳ ᓃᔓᔖᐳᔨᒡ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ
ᒫᑎᔫ 10:5-15; ᒫᕐᒃ 6:7-13
ᒌᓴᔅ ᒌ ᒫᐅᓯᒄ ᐐᔖᒣᐤ ᑳ ᓃᔓᔖᐳᔨᒡ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ᙮ ᑳ ᒥᔮᑦ ᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᐎᓂᔫ ᒉᒌ ᐐᐐᑎᔑᐦᐙᔨᒡ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑾ ᑲᔦ ᒉᒌ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᔨᒡ ᓇᓈᐦᑰ ᐁ ᐃᑖᔅᐱᓀᔨᑣᐤᐦ ᐊᐌᔫ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐙᑦ ᒉᒌ ᓂᑑ ᑲᑲᒉᔅᑴᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓂᔫ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒥᔨᒡ ᐁᔫ ᒉᒌ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᔨᒡ᙮
ᒌ ᐃᑕᔓᒣᐤ ᒫᒃ, ᐆ ᒉ ᒋᔅᑐᐦᑌᔦᒄ ᐁᑳᐐ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᓈᐙᐤ ᒉᒀᓐ᙮ ᐁᑳᐐ ᐊᔮᒄ ᓯᔅᑲᐦᐆᓐ, ᓃᒨᑖᓐ, ᒦᒋᒻ, ᔔᓕᔮᐤ ᒣᒋᒻ ᑲᔦ ᐊᔪᐙᒃ ᒋᒉᒀᓂᒧᐙᐤᐦ ᐁ ᒋᒋᔥᑲᒣᒄ᙮ ᑲᔦ ᐊᓐ ᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓐ ᑖᓂᑌ ᒉ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑯᐌᑴ, ᐁᑯᑦ ᐊᓂᑦ ᒉ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᐹᑎᔥᑳᓐ ᓇᑲᑕᒣᑴ ᐊᓐ ᐃᐦᑖᐎᓐ᙮ ᐅᑎᐦᑕᒣᑴ ᒫᒃ ᐃᐦᑖᐎᓐ ᐁᑳ ᐐ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑯᔦᑴ, ᓇᑲᑕᒧᒄ ᐊᓐ ᐃᐦᑖᐎᓐ᙮ ᒉ ᐸᐦᐴᓯᑌᔑᒧᔦᒄ, ᐁ ᓅᑯᐦᑖᔦᒄ ᐁ ᔮᒀᒥᒣᑯᒡ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐅᑎᓇᐦᒀᐤ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᒌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᑳ ᒋᔅᑐᐦᑌᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᓇᓈᐦᑰ ᐃᐦᑖᐎᓂᐦᒡ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑣᐤ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᐦᒀᐤ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᐁ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᑣᐤ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᔨᒡ᙮
ᐦᐁᕋᑦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐗᐙᓀᔨᐦᑕᐦᒃ
ᒫᑎᔫ 14:1-12; ᒫᕐᒃ 6:14-29
ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᐦᐁᕋᑦ ᐱᔦᐦᑕᐦᒃ ᑖᓐ ᐁ ᐃᐦᑎᔨᒡ ᒌᓴᔅ, ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᐗᐙᓀᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰ ᐌᔥ ᒌ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᐄᓅᒡ ᐁ ᐸᐹᒫᒋᒧᑣᐤ ᐁ ᐃᑗᑣᐤ, ᒞᓐ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᐤ ᐆ, ᒦᓐ ᑳᐤ ᐱᒫᑎᓯᔫ᙮ ᒌ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᒦᓐ ᑯᑕᑲᒡ ᐁ ᐃᑗᑣᐤ, ᐁᐅᒄ ᐆ ᐁᓚᐃᒐ, ᒦᓐ ᑳᐤ ᐱᒫᑎᓯᔫ᙮ ᔮᐸᒡ ᒫᒃ ᒦᓐ ᒌ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᑯᑕᑲᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᐁ ᐃᑗᑣᐤ, ᐁᐅᒄ ᐆ ᐯᔭᒄ ᐌᔅᑲᒡ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲ ᒦᓐ ᑳᐤ ᐱᒫᑎᓯᔫ᙮ ᐦᐁᕋᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᐊᐌᓐ ᐆ ᑳ ᐃᔑ ᒫᒥᔥᑳᒡ ᐃᑖᒋᒫᑲᓅᑦ᙮ ᓇᒧᐃ ᐐ ᓈᓂᑑ ᒞᓐ, ᓂᒉᔥᑎᓈᐦᐅᓐ ᐁ ᒌ ᒋᒥᔅᑎᒀᓀᐦᐙᑲᓅᑦ ᐎᔭ ᒞᓐ᙮ ᐁᒄ ᓈᔥᒡ ᑳ ᐐ ᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᒌᓴᔅ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐊᔕᒫᑦ ᓂᔮᔨᓍᐤ ᒋᔐᒥᑖᐦᑐᒥᑕᓅ ᐄᓅᐦ
ᒫᑎᔫ 14:13-21; ᒫᕐᒃ 6:30-44; ᒞᓐ 6:1-14
10 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑌᑯᔑᐦᒀᐤ ᐊᓂᒌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᑳ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐙᑲᓅᑣᐤ ᐁᒄ ᑳ ᐐᐦᑕᒧᐙᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᑖᓐ ᑳ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᑳ ᐃᔅᐱᐦᑕᓂᐦᐅᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᓇᑲᑖᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᑳ ᒥᐦᒉᑎᔨᒡ ᐄᓅᐦ, ᑎᐹᓐ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑣᐤ ᐁ ᐐᒉᐙᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᐊᓂᑌ ᐯᑦᓭᐃᑖᐦᒡ ᐁ ᐃᑐᐦᑌᔨᒡ᙮ 11 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒥᐦᒉᑐ ᐊᐌᓂᒌ ᑳ ᐯᐦᑕᐦᒀᐤ ᐁ ᒌ ᒋᔅᑐᐦᑌᔨᒡ ᐁᒄ ᑳ ᓅᓲᐸᐃᔅᑐᐙᑣᐤ᙮ ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᒥᔦᔨᐦᑕᒻ ᐁ ᑕᑯᔑᓃᑣᐤᐦ᙮ ᒌ ᐙᐐᐦᑕᒧᐌᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓂᔫ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᑲᔦ ᒌ ᒦᓄᐙᒋᐦᐁᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᑳ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒦᑣᐤ ᒉᒌ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᑲᓄᔨᒡ᙮
12 ᔖᔥ ᒫᒃ ᒌ ᐊᑎ ᐅᑖᑯᔑᔫ ᐁᒄ ᐊᓂᒌ ᓃᔓᔖᑉ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᑳ ᐃᑖᑣᐤ ᒌᓴᔅ, ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐆᒡ ᒫ ᐁᒄ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᒉ ᓂᑑ ᓈᓂᑐᐌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᒉᒀᔫ ᒉ ᒦᒋᑣᐤ ᑲᔦ ᑖᓂᑌ ᒉ ᒥᔦᔨᒧᑣᐤ ᒉ ᑎᐱᔅᑳᔨᒡ᙮ ᑖᐹ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᒉᒀᓐ ᐅᑕᐦ ᐐ᙮ 13 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᔭᐙᐤ ᒥᔮᐦᑯᒡ ᒉᒀᔫ ᒉ ᒦᒋᑣᐤ᙮ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐅᒡ, ᒥᒄ ᓂᔮᔨᓐ ᐋᐃᐦᑯᓈᐅᒡ ᓃᔓ ᒫᒃ ᓇᒣᓴᒡ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᒉᒀᓐ᙮ ᒥᒄ ᑮᐹ ᓂᔮᓐ ᓂᑑ ᐅᑎᓇᒫᐦᒉ ᒦᒋᒻ ᒉᒌ ᑌᐸᐦᐅᑯᑣᐤ ᐅᒌ ᐁ ᑕᔑᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ᙮ 14 ᐎᔦᔥ ᓂᔮᔨᓍᐤ ᒋᔐᒥᑖᐦᑐᒥᑕᓅ ᒌ ᑕᔒᒉᓂᒡ ᓈᐯᐅᒡ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᑕᔑᓈᓅᐦᒡ᙮ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ, ᐃᑖᐦᑯᒡ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ, ᓈᓂᔮᔨᓄᒥᑕᓅ ᒉᒌ ᑕᐦᑐᐱᑣᐤ ᐯᔭᒄ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒥᓀᐱᑣᐤ᙮
15 ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᒫᒃ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᒧᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᑕᔓᒫᑲᓅᑣᐤ ᐁᒄ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐗᐌᔭᐱᑦ᙮ 16 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐅᑎᓈᑦ ᐊᓂᔫ ᓂᔮᔨᓐ ᐋᐃᐦᑯᓈᐤᐦ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᓃᔓ ᓇᒣᓴ, ᐃᔥᐱᒥᐦᒡ ᑳ ᐄᑖᐱᑦ ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒫᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ ᑳ ᐸᐸᐦᑴᓈᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᐋᐃᐦᑯᓈᐤᐦ ᐁᒄ ᑳ ᒥᔮᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒉᒌ ᒫᑎᓇᒧᐙᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐄᓅᐦ᙮ 17 ᒥᓯᐌ ᒫᒃ ᐊᐌᓐ ᒌ ᒦᒋᓲ ᑲᔦ ᒌ ᑌᐱᒦᒋᓲ, ᐁᒄ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᑳ ᒫᒨᔥᑎᓇᒥᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐃᔅᑯᔥᑕᐙᓂᔫ᙮ ᓃᔓᔖᑉ ᒫᒃ ᐅᑎᐲᐗᑦᐦ ᒌ ᓵᑲᔥᒋᓂᐦᑖᐅᒡ᙮
ᐲᑕᕐ ᑳ ᓂᓯᑑᓇᐙᑦ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐋᐎᔨᒡ ᙭
ᒫᑎᔫ 16:13-19; ᒫᕐᒃ 8:27-29
18 ᐯᔭᒀᐤ, ᒌᓴᔅ ᒌ ᐊᔨᒥᐦᐋᐤ ᒥᒄ ᐁ ᐯᔭᑯᔑᑦ, ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒫᒃ ᐯᔅᒌᔥ ᒌ ᐃᐦᑖᔫᐦ ᐁᒄ ᑳ ᓂᑑ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐊᐌᓐ ᓂᔭ ᐁ ᐃᑌᔨᒥᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ᙮ 19 ᑳ ᐃᑎᑯᑦ, ᑯᑕᑲᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᒞᓐ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᐤ ᒋᑎᑌᔨᒥᑯᒡ ᐁᒄ ᑯᑕᑲᒡ ᐊᓂᔮᓈ ᐯᔭᒄ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲ ᐁᓚᐃᒐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᒋᑎᑌᔨᒥᑯᒡ, ᐁᒄ ᒦᓐ ᑯᑕᑲᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᐌᔅᑲᒡ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲ ᒦᓐ ᑳᐤ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐁ ᐃᑌᔨᒥᔅᒀᐤ᙮ 20 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᒦᓐ ᑳ ᑲᑴᒋᒫᑦ, ᒋᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᐐ, ᐊᐌᓐ ᓂᔭ ᐁ ᐃᑌᔨᒥᔦᒄ᙮ ᐲᑕᕐ ᒌ ᐃᔑ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐁᐤ, ᙭ ᒌ, ᐁᐅᒄ ᒋᔭ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐃᑗᑦ ᒉ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐙᑦ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐋᔨᒨᑕᐦᒃ ᒉ ᐃᔑ ᐐᓴᒉᔨᐦᑕᐦᒃ ᑲᔦ ᒉ ᓂᐱᑦ
ᒫᑎᔫ 16:20-28; ᒫᕐᒃ 8:30–9:1
21 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑕᔓᒫᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᐁᑳ ᒉᒌ ᐐᐦᑕᒧᐙᔨᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᔫ ᐊᓂᔫ᙮ 22 ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᒉᒌ ᒥᔅᑕᐙᐐᓯᒉᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᑲᔦ ᒉᒌ ᐋᑐᐌᔨᒥᑯᔨᒡ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᑳᓇᐲᑣᐤᐦ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤᐦ, ᑲᔦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐙᔨᒡ ᐄᓅᐦ, ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᑣᐤᐦ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ᙮ ᑲᑕ ᓂᐸᐦᐋᑲᓅ ᑲᔦ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᓂᔥᑐ ᒌᔑᑳᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᑳᐤ ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᔫ᙮
ᐁ ᓅᔔᔥᑯᐙᑲᓅᑦ ᒌᓴᔅ
23 ᐁᒄ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐊᐌᓐ ᐙ ᓅᔔᔥᑰᑴ ᐁᑯᔥ ᒋᐹ ᐸᒋᔥᑎᓇᒻ ᐊᓂᔫ ᐐ ᑖᓐ ᐙ ᐃᔑ ᓇᓂᐦᐁᔨᐦᑕᒥᐦᐄᓱᑦ, ᐁᔑᑯᒻ ᒌᔑᑳᐤᐦ ᒋᐹ ᐅᑎᓀᐤ ᐅᑖᔑᑌᔮᐦᑎᑯᒻ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓂᐹ ᐯᒋ ᓅᔔᔥᑳᒄ᙮ 24 ᐌᔥ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐐ ᑲᓄᐌᔨᐦᑕᒫᓱᑦ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᑲᑕ ᐗᓂᐦᑖᐤ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐐ ᐸᒋᔥᑎᓇᐦᒃ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐐ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᒣᒋᒻ ᑲᔦ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᐁ ᐐ ᐯᒋ ᓅᔔᔥᑰᑦ ᐁᐅᑯᓐ ᐊᓐ ᒉ ᒥᔮᑲᓅᑦ ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᔫ᙮ 25 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐐ ᑲᓄᐌᔨᐦᑕᐦᒃ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ, ᓂᐱᑌ ᒫᒃ ᑖᓂᑌ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐐᒋᐦᐄᑯᑦ ᐋᑦ ᒌ ᐐᐦᑯᒋᐦᑕᒫᓱᑌ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐎᔭ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᐦᒃ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐊᔮᑦ᙮ 26 ᐊᐌᓐ ᒫᒃ ᐱᒫᒣᔨᒧᑌ ᓂᔭ ᐅᐦᒋ ᑲᔦ ᓂᑕᔨᒧᐎᓂᔫ ᐅᐦᒋ ᐁᐅᑰ ᒉ ᐱᒫᒣᔨᒧᐦᐋᑦ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒦᓐ ᑕᑯᔑᓂᔨᒉᓐ ᐅᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓃᐦᒡ᙮ ᐁᑯᑦ ᒉ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ ᐌᔥ ᑲᑕ ᐙᐸᐦᑏᐌᐅᒡ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓰᑣᐤ ᐁᓐᒋᓕᒡ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ᙮ 27 ᒋᐦᒋᐌ ᒋᑎᑎᓈᐙᐤ, ᑖᐺ ᐁ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᐅᑕᐦ ᐊᐌᓂᒌ ᒉ ᐙᐸᐦᑕᐦᒀᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓂᔫ ᒣᒀᒡ ᐁᔥᒄ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᑴᔅᒋᓈᑯᓯᑦ
ᒫᑎᔫ 17:1-8; ᒫᕐᒃ 9:2-8
28 ᐎᔦᔥ ᔮᓈᓀᐤ ᒌᔑᑳᐤ ᒌᓴᔅ ᐅᔦᔫ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᔨᒥᑐᑕᐦᒃ ᒌ ᒋᔅᑐᐦᑕᐦᐁᐤ ᐲᑕᕐ, ᒞᓐ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉᒥᔅ ᐁ ᒌ ᐐᒉᐙᑦ ᐗᒌᐦᒡ ᐊᓂᑌ ᒉᒌ ᓂᑑ ᐊᔨᒥᐦᐋᑣᐤ᙮ 29 ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐋᔨᒥᐦᐋᑦ ᐅᑖᔥᑕᒧᐦᒄ ᒌ ᑴᔅᒋᓈᑯᓂᔫ ᑲᔦ ᐅᒉᒀᓂᒻ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᐱᔦᑲᔅᒡ ᐙᐹᔫᐦ ᒥᑐᓐ ᐁ ᒌ ᐙᓯᑯᔥᑌᔨᒀᐤ᙮ 30 ᓯᔅᒋᑰᒡ ᒫᒃ ᒌ ᐅᐦᒋ ᓃᔑᔫ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐄᑯᑦ ᒌᓴᔅ᙮ ᐁᐅᑯᓂᒡ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᒧᓯᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁᓚᐃᒐ᙮ 31 ᐁᒄ ᑳ ᐋᔨᒨᑕᒧᐙᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᔖᔥ ᐁ ᐯᔓᓈᑯᓂᔨᒡ ᒉ ᓂᐱᑦ ᐊᓂᑌ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ, ᐊᓂᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐃᔑ ᐐᔥᑖᔨᒡ ᒉ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ᙮ ᓈᔥᒡ ᒫᒃ ᐁ ᒥᔻᔥᑌᔨᒡ ᑭᐦᒋᑮᔑᒄ ᐙᔥᑌᐎᓂᔫ ᒌ ᐙᔥᑌᔫ ᐊᓂᑦ ᐙᔅᑳ ᐁ ᐃᐦᑖᑣᐤ᙮
32 ᐲᑕᕐ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᑯᑕᑲᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᒌᓴᔅ ᑳ ᒌ ᐐᒉᐙᑣᐤ ᒌ ᑰᐦᑯᔑᐙᑯᐸᓀᓂᒡ᙮ ᒌ ᐯᑯᐸᔫᒡ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐌᔅᐹᐌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒧᒡ ᐙᔥᑌᐎᓂᔫ ᐙᔅᑳ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᑲᔦ ᒌ ᐙᐸᒣᐅᒡ ᐊᓂᔫ ᓃᔓ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐐᒋᑳᐴᔥᑖᑯᔨᒡ᙮ 33 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᓈᐯᐅᒡ ᐙ ᓇᑲᑖᑣᐤ ᒌᓴᔅ, ᐲᑕᕐ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᓲ ᓄᐗᒡ ᒥᔦᔨᐦᑖᑯᓐ ᐅᑕᐦ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᐙᐅᐦᒋᐸᓀ᙮ ᐸᒋᔥᑎᓈᓐᐦ ᒫ ᒉᒌ ᐅᔑᐦᑖᔮᐦᒡ ᓂᔥᑐ ᑎᐱᓅᔑᒧᓐᐦ, ᐹᐦᐯᔭᒄ ᒉ ᐊᔮᔦᒄ, ᒋᔭ, ᒧᓯᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁᓚᐃᒐ᙮ ᐲᑕᕐ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᑌᑲᔥ ᐅᐦᒋ ᓂᓯᑐᐦᑕᒻ ᒉᒀᔫ ᐌᐦᒋ ᐃᑗᑦ ᐅᔦᔫ᙮ 34 ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁᔥᒄ ᐁ ᐊᔨᒥᑦ, ᑲᔅᑲᐗᓂᔥᑾ ᒌ ᐅᐦᒋ ᓅᑯᓯᔫ ᒥᑐᓐ ᑌᑲᔥ ᐁ ᐅᑳᔥᑌᔥᑳᑯᑣᐤ᙮ ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᓭᒋᓲᒡ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒥᑐᓐ ᐁ ᐊᑯᓇᐦᐅᑯᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᑲᔅᑲᐗᓂᔥᑾ᙮ 35 ᐊᓂᑦ ᒫᒃ ᑲᔅᑲᐗᓂᔥᑯᐦᒡ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐯᐦᑕᒧᒡ ᐯᐦᑖᑯᓱᐎᓂᔫ, ᐊᐌᔫ ᐁ ᐃᑗᔨᒡ, ᐁᐅᒄ ᐆ ᓂᑯᔅ ᑳ ᓵᒋᐦᐊᐦᒃ᙮ ᓂᑐᐦᑕᐙᐦᒄ᙮ 36 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᒌᔥ ᐊᔨᒥᑦ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ, ᒌ ᐙᐸᒣᐅᒡ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐯᔭᑯᑳᐳᔨᒡ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᒌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐸᐹᒫᒋᒨᒡ ᐅᔦᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐙᐸᐦᑕᐦᒀᐤ ᐁ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᑦ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᑦ ᓈᐯᔕ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑾ ᐁ ᒌ ᐲᐦᒋᔥᑳᑯᔨᒡ
ᒫᑎᔫ 17:14-18; ᒫᕐᒃ 9:14-27
37 ᒦᓐ ᒫᒃ ᐎᔮᐸᓂᔨᒡ ᒌ ᓃᐦᒋᒍᐌᐅᒡ ᐊᓂᔫ ᐗᒋᔫ, ᒌ ᒥᐦᒉᑎᔫ ᒫᒃ ᐊᐌᔫ ᐁ ᐯᒋ ᓇᒋᐦᐄᑯᑦ ᒌᓴᔅ᙮ 38 ᐊᓂᑦ ᒫᒃ ᒣᑴᓰᓅ ᐁ ᒥᐦᒉᑎᓈᓅᐦᒡ ᒌ ᑌᐺᐤ ᐯᔭᒄ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ, ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᓲ, ᒋᐳᑯᓭᔨᒥᑎᓐ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᑦ ᓂᑯᔅ, ᐌᔥ ᐁᐅᒄ ᒥᒄ ᐆ ᐁ ᐯᔭᑯᔑᑦ ᓂᑕᐙᔒᒻ᙮ 39 ᒫᔑᐦᐄᑰ ᓂᔮᓂᑯᑌᐦᒡ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑾ ᐁ ᐃᐦᑑᑖᑯᑦ ᓯᔅᒋᑰᒡ ᒉᒌ ᓅᐦᑖᑯᓯᑦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑲᔦ ᐁ ᐅᒋᐱᑎᑯᑦ ᒫᓐ ᒥᑐᓐ ᐌᔥ ᑲᑕ ᐲᔥᑌᐅᑖᐦᑕᒻ᙮ ᓈᔥᒡ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰ ᐅᔫ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑾ ᐁᑳ ᒫᒃ ᐐ ᓇᑲᑎᑯᑦ᙮ 40 ᐋᑦ ᒫᒃ ᓂᒌ ᑲᑴᒋᒫᐅᒡ ᒋᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᒉᒌ ᐐᐐᑎᔑᐦᐙᑣᐤ ᐅᔫ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑾ, ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᐅᐦᒌ ᐃᐦᑑᑕᒧᒡ᙮
41 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᔫ ᐄᓅ ᐊᓂᑦ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ, ᒋᔭᐙᐤ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔦᒄ ᐁᑳ ᑳ ᐊᔮᔦᒄ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ ᑲᔦ ᐁᑳ ᑳ ᑴᔅᑳᑎᓯᔦᒄ, ᓇᒧᐃ ᑲᔦ ᑯᐃᔅᒄ ᒋᑦ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᓈᐙᐤ᙮ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᐃᐦᑖᔮᓐ ᐅᑕᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᔮᒄ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᒣᒄ᙮ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᔓᐙᐸᒥᑕᑯᒡ ᐁᒄ ᒉᒌ ᐊᔮᔦᒄ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐯᔓᐙᐦᒄ ᐊᓐ ᓈᐯᔥ᙮ 42 ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ ᐊᓐ ᓈᐯᔥ, ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑾ ᒥᑐᓐ ᒌ ᑲᐌᐱᓂᑰ ᐁᒄ ᑳ ᐃᐦᑑᑖᑯᑦ ᒉᒌ ᐅᒋᐱᑎᑯᑦ᙮ ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᒋᔅᑕᐦᐊᒧᐌᐤ ᐊᓂᔫ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑾ ᑳ ᐃᑖᑦ ᒉᒌ ᓇᑲᑖᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᔕ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᑳ ᐊᑎ ᒦᓄᐙᑎᓰᑦ ᐊᓐ ᓈᐯᔥ᙮ ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᒌᐌᒥᔮᑦ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ ᐊᓂᔦᔫ ᐅᑯᓯᔫ᙮ 43 ᒥᓯᐌ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᒌ ᒫᒥᔥᑳᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓂᔫ᙮
ᒌᓴᔅ ᒦᓐ ᑳ ᐋᔨᒨᑕᐦᒃ ᒉ ᓂᐸᐦᐋᑲᓅᑦ
ᒫᑎᔫ 17:22-23; ᒫᕐᒃ 9:30-32
ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᒫᒥᔥᑳᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᑣᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐃᐦᑑᑕᒥᔨᒡ ᒌᓴᔅ, ᒌᓴᔅ ᒌ ᐊᔨᒥᐦᐁᐤ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᐁ ᐃᑖᑦ, 44 ᒋᔅᒋᓯᒄ ᔮᐃᑌᐃ ᑖᓐ ᒉ ᐃᑎᑕᑯᒡ᙮ ᒋᑲ ᐸᒋᔥᑎᓈᑲᓅᒡ ᐄᓅᒡ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᐙᑣᐤ ᑖᓐ ᐙ ᐃᐦᑑᑐᐙᑣᐤ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ᙮ 45 ᐁᒄ ᐊᓂᒌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᓂᓯᑐᐦᑕᒧᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐐ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒫᑯᑣᐤ ᒌᓴᔅ, ᐌᔥ ᐁᔥᒄ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᒥᔮᑲᓅᒡ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ ᒌ ᓭᒋᓲᒡ ᒫᒃ ᒉᒌ ᑲᑴᒋᐦᒉᔨᒧᑣᐤ ᒉᒀᔫ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑗᔨᒡ᙮
ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᒫᐅᒡ ᒉ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐊᓂᑦ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ
ᒫᑎᔫ 18:1-5; ᒫᕐᒃ 9:33-37
46 ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᒫᒃ ᒌ ᒪᒋᐸᔫᒡ ᐁ ᐋᔑᑌᒥᑐᑣᐤ ᐊᐌᓐ ᐊᓂᑦ ᐁ ᑕᔑᑣᐤ ᒫᐅᒡ ᒉ ᒉᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ᙮ 47 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᒦᑣᐤ, ᐁᒄ ᑳ ᐅᑎᓈᑦ ᐊᐙᔕ ᐁ ᐊᐱᔒᔑᔨᒡ ᐁᒄ ᑳ ᓃᐴᐦᐋᑦ ᐊᓂᑦ ᐅᐦᐱᒣ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ᙮ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ, 48 ᐊᐌᓐ ᐁ ᐅᑎᓈᑦ ᐯᔭᒄ ᐅᔫ ᐊᐙᔕ ᓂᑎᔑᓂᐦᑳᓱᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ, ᒬᐦᒡ ᑲᔦ ᓂᔭ ᐁ ᐅᑎᓂᑦ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓂᔨᒡ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐅᑎᓂᑦ ᓇᒪᔦᐤ ᓂᔭ ᑳ ᐅᑎᓂᑦ, ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐅᔨᒡ ᐁᐅᒄ ᐊᓂᔫ ᐌᑎᓈᑦ᙮ ᐌᔥ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᒫᐅᒡ ᓅᐦᑖᔥ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐊᓂᑦ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ ᐁᐅᑯᓐ ᐊᓐ ᒫᐅᒡ ᒉᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ᙮
ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᑳ ᓂᔥᑰᔥᑳᑯᔨᐦᒄ ᒋᐐᒋᐦᐄᑯᓅ
ᒫᕐᒃ 9:38-40
49 ᐁᒄ ᒞᓐ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᓲ, ᓂᒌ ᐙᐸᒫᓈᓐ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐐᐐᑎᔑᐦᐙᑦ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑾ ᒋᑎᔑᓂᐦᑳᓱᐎᓂᔫ ᐁ ᐋᐸᒋᐦᑖᑦ, ᐁᒄ ᑳ ᒋᔅᑕᐦᐊᒧᐗᒋᐦᑦ, ᐌᓯᓐ ᑖᐹ ᐅᑌ ᒋᔮᓅ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᐦᒄ ᐃᔑ ᐐᒋᐦᐄᐌᐤ᙮ 50 ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐁᑳᐐ ᒋᔅᑕᐦᐊᒧᐙᐦᒄ, ᐌᔥ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᑳ ᓂᔥᑰᔥᑳᑯᔨᐦᒄ ᒋᐐᒋᐦᐄᑯᓅ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ
51 ᐌᑖᒡ ᒫᒃ ᒌ ᐊᑎ ᐯᔓᓈᑯᓂᔫ ᒌᓴᔅ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᒉ ᐃᔑ ᐅᑎᓈᑲᓅᑦ ᐁᒄ ᓈᔥᒡ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᑦ ᔮᐃᑌᐃ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᒋᔅᑐᐦᑌᑦ᙮ 52 ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐊᑎ ᐱᒧᐦᑌᑦ ᒌ ᓃᑳᓂᑎᔑᐦᐌᐤ ᐊᐌᔫᐦ ᐊᓂᑌ ᐊᓂᔫ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᓴᒪᕆᑕᓐ ᐄᓅᐦ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ, ᒉᒌ ᓂᑑ ᐊᔦᔅᑰᔥᑖᔨᒡ ᑖᓂᑌ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᑯᐸᓀ ᐊᓂᔫ ᒉ ᑎᐱᔅᑳᔨᒡ᙮ 53 ᒥᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫᐦ ᐄᓅᐦ ᐊᓂᑦ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐐ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑰ ᐌᔥ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᒥᑰ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ ᐁ ᐐ ᐃᑐᐦᑌᑦ᙮ 54 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᒉᒥᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒞᓐ ᑳ ᐯᐦᑕᐦᒀᐤ ᐅᔫ ᒌ ᐃᑌᐅᒡ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ, ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᒋᓂᑐᐌᔨᒥᓈᓐ ᐋ ᒉᒌ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒫᐦᒡ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᐅᐦᒋᐸᔨᐦᒡ ᒉᒌ ᐗᓈᒋᐦᐄᑯᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᒧᔮᒻ ᐊᓂᔮ ᐁᓚᐃᒐ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ᙮ 55 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᑴᔅᒋᑳᐴᔥᑕᐌᐤ ᑳ ᒋᔅᑕᐦᐊᒧᐙᑦ ᐅᔫ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔨᒥᔨᒡ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐆ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᒣᒄ ᓇᒧᐃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐅᐦᒋᐸᔫ, 56 ᐌᔥ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᑕᑯᔑᓐ ᒉᒌ ᓂᔔᓈᒋᐦᑖᐙᑦ ᐊᐌᔫ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓂᔫ, ᒌ ᑕᑯᔑᓐ ᒉᒌ ᐱᒫᒋᐦᐄᐌᑦ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᑯᑕᒋᔫ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑣᐤ᙮
ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᐁ ᓅᔔᔥᑯᐙᑲᓅᑦ ᒌᓴᔅ
ᒫᑎᔫ 8:19-22
57 ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᑣᐤ ᒌ ᓇᒋᔥᑳᑰᒡ ᓈᐯᐤ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ, ᒋᑲ ᐸᐹᐐᒉᐅᑎᓐ ᑖᓂᑌ ᒉ ᐃᑐᐦᑌᐗᓀ᙮ 58 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒪᐦᒉᔔᒡ ᐃᐦᑕᑯᓂᔫ ᐅᐙᑕᑯᐙᐤᐦ, ᐱᔦᔒᔕᒡ ᑲᔦ ᐃᐦᑕᑯᓂᔫ ᐅᐗᒋᔥᑐᓇᐙᐤᐦ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ, ᓇᒧᐃ ᐊᔮᔫᐦ ᑖᓂᑦ ᒉᒌ ᐗᐌᔨᔑᓂᔨᔨᒡ ᒉᒌ ᐊᔪᐌᐱᔨᒡ᙮
59 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᑯᑕᒃ ᓈᐯᐤ, ᐯᒋ ᐐᒉᐤᐦ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᑳ ᐃᑖᑦ ᒌᓴᔅ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᐸᒋᔥᑎᓐᐦ ᐱᑕᒫ ᒉᒌ ᓇᐦᐄᐦᑰᒃ ᓅᐦᑖᐐ ᐴᓂᐱᒫᑎᓰᑌ ᐁᒄ ᒫᒃ ᔮᒄ ᒉ ᐐᒉᐅᑖᓐ᙮ 60 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ, ᐊᓂᒌ ᒬᐦᒡ ᑳ ᓂᐱᑣᐤ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑣᐤ ᐄᓅᒡ ᐁᑯᔥ ᑲᑕ ᓇᐦᐄᐦᑯᐌᐅᒡ ᐊᓂᔫ ᐅᑏᓃᒧᐙᐤ ᑳ ᓂᐱᔨᒡ᙮ ᒋᔭ ᒫᒃ, ᒫᒌᐦ ᒉ ᐸᐹᒫᒋᒨᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ᙮ 61 ᒦᓐ ᑯᑕᒃ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᒋᑲ ᐸᐹᐐᒉᐅᑎᓐ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᓃᔥᑕᒻ ᓂᑲ ᒌᐌᓐ ᐁᒄ ᒉ ᓂᑑ ᐙᒋᔦᒪᒀᐤ ᓃᒋᐦᐄᑯᒡ ᑲᔦ ᓃᒋᔖᓂᒡ᙮ 62 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐊᐌᓐ ᔖᔥ ᐁ ᒋᐦᒋᐸᔨᐦᑖᑦ ᐁ ᐊᑐᔥᑯᐙᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒨᔥ ᒫᒃ ᐁ ᒌᐌᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᐦᒃ ᐌᔅᑲᒡ ᐅᑎᑖᑎᓰᐎᓐ ᓇᒧᐃ ᑌᐱᒉᔨᐦᑖᑯᓲ ᒉᒌ ᐊᑐᔥᒉᐦᑲᐦᑕᒧᐙᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓂᔫ᙮