10
ᒌᓴᔅ ᑳ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐙᑦ ᓃᔣᔓᒥᑕᓅ ᓃᔓ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ
ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒌᔑᐸᔨᐦᒡ ᐊᓐ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᐦᒡ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒌ ᐎᔮᐸᒣᐤ ᓃᔣᔓᒥᑕᓅ ᓃᔓ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᔫ ᒉ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᑦ ᐁᒄ ᑳ ᓃᑳᓂᑎᔑᐦᐙᑦ ᐁ ᓈᓃᔓᐦᑌᔨᑣᐤ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ ᒥᓯᐌ ᐃᐦᑖᐎᓂᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑌᔨᒡ ᒥᓯᐌ ᑖᓂᑌ ᒉ ᐊᐃᑐᐦᑌᑯᐸᓀ, ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑖᓂᑌ ᐁ ᐊᑎ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ ᐊᐌᔫᐦ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ ᒫᒃ, ᒥᐦᒉᓐ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐᐦ ᔖᔥ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᐦᒀᐤᐦ ᒉᒌ ᒫᒨᔥᑎᓂᑲᓅᐦᒀᐤᐦ ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᒥᐦᒉᑑᒡ ᑳ ᐋᐸᑎᓯᑣᐤ ᒉᒌ ᒫᒨᔥᑎᓇᐦᒀᐤ᙮ ᒋᐹ ᐊᔨᒥᐦᐋᐙᐤ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᐊᓐ ᑳ ᑎᐱᔦᐅᓰᑦ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᐁ ᓂᐦᑖᐅᒋᓂᔨᒡ, ᒉᒌ ᐃᑎᔕᐦᐙᑦ ᒥᐦᒉᑐ ᐊᐌᔫ ᒉ ᒫᒨᔥᑎᓇᒥᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐᐦ᙮ ᒫᒌᒄ ᒫᒃ, ᒋᑎᑎᔕᐦᐅᑎᓈᐙᐤ ᐊᓂᑌ ᒧᔮᒻ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕᒡ ᐁ ᐃᑎᔕᐦᐙᑲᓅᑣᐤ ᒣᑴᓰᓐ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ᙮ ᐁᑳᐐ ᐊᔮᒄ ᔔᓕᔮᐗᑦ, ᑲᔦ ᒦᐗᑦ ᒫᒃ ᒪᔅᒋᓯᓐ ᑲᔦ ᐁᑳᐐ ᒋᐱᐦᒋᑳᐴᒄ ᒉᒌ ᐊᔨᒥᐦᐁᒄ ᐊᐌᓐ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᔦᒄ᙮
ᑖᓂᑌ ᐊᓐ ᒉ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑯᐌᑴ ᐙᔅᑲᐦᐄᑲᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᒋᑲ ᐃᑖᐙᐅᒡ ᐊᓂᒌ ᐊᓂᑦ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᒉ ᐐ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᐊᓂᑦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᐊᓂᑦ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᒣᔦᔨᐦᑕᒧᐙᑴᓂᒡ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᑲᑕ ᐊᔮᐅᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁᑳ ᒣᔦᔨᐦᑕᒧᐙᑴᓂᒡ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᓇᒧᐃ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᐅᒡ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᒉ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᐊᓂᑦ ᐊᓐ ᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓐ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᐁ ᐐ ᐊᔮᑣᐤ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮ ᐁᑯᑦ ᒉ ᒦᒋᓱᔦᒄ ᑲᔦ ᒉ ᒥᓂᐦᑴᔦᒄ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔑ ᒦᑯᔦᒄ, ᐌᔥ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐋᐸᑎᓯᑦ ᑖᐺ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓲ ᒉᒌ ᑎᐸᐦᐊᒧᐙᑲᓅᑦ᙮ ᐁᑳᐐ ᐋᔔᐲᐦᒉᒄ ᐙᔅᑲᐦᐄᑲᓐ, ᐁᑯᑦ ᒥᒄ ᐊᓂᑦ ᐃᐦᑖᒄ ᑖᓂᑦ ᑳ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑯᔦᒄ᙮
ᑲᔦ ᒫᒃ ᐅᑎᐦᑕᒣᑴ ᐃᐦᑖᐎᓐ ᐁ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑯᔦᒄ, ᐁᑯᑦ ᐊᓂᑦ ᐃᐦᑖᒄ᙮ ᒦᒋᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐐᔥᑣᑯᔦᒄ᙮ ᑲᔦ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᐦᑯᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᑣᐤ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒉ ᐃᑌᑯᒡ ᐊᓂᑦ ᐊᓂᔫ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ, ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒋᐯᔓᐙᐸᒥᑯᐙᓈᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ᙮ 10 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᑎᐦᑕᒣᑴ ᐃᐦᑖᐎᓐ ᐁᑳ ᓂᑐᐌᔨᒥᑯᔦᒄ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᒉ ᐃᔑ ᐊᔮᒀᒥᒣᑯᒡ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᐁ ᐃᑌᑯᒡ, 11 ᑌᑲᔥ ᓂᑳᓰᐦᑎᑖᓈᓐ ᓂᓯᑎᓈᓐᐦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᐸᐹᒧᐦᑌᔮᐦᒡ ᐅᑕᐦ ᒋᑎᐦᑖᐎᓂᐙᐦᒡ᙮ ᐁᐅᒄ ᐆ ᐁ ᓅᑯᐦᑖᔮᐦᒡ ᐁ ᒌ ᐋᑐᐌᔨᐦᑕᒧᐌᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᒋᐐ ᐐᐦᑕᒫᑎᓈᓐ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᒣᒄ ᐁ ᒌ ᐯᔓᓈᑯᓂᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔦᒄ᙮ 12 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᒦᓐ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ, ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒉ ᐎᔮᔅᑯᓂᒉᐤ ᒌᔑᑳᐤ ᐅᒌ ᐄᓅᒡ ᐁᑳ ᑳ ᔮᐸᑎᐦᑖᑖᑯᒡ ᐁᑎᑑ ᑲᑕ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᐌᔥᑲᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐗᐌᔑᐦᐋᑲᓅᑣᐤ ᐎᔭᐙᐤ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᓈᔅᒡ ᐁ ᒌ ᒪᒑᑎᓰᑣᐤ ᐄᓅᒡ ᔂᑕᒻ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᔨᒡ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ᙮ ᒌ ᐗᓈᒋᐦᑖᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓂᔦᓀᔫ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ᙮
ᐊᓂᔫ ᐃᐦᑖᐎᓐ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᐄᓅᒡ ᐁᑳ ᑳ ᐐ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ
ᒫᑎᔫ 11:20-24
13 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᐊᓂᑦ ᐃᐦᑖᐎᓂᐦᒡ ᒀᕌᓯᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ ᓄᐗᒡ ᒋᑲ ᒪᒋᐸᔨᓈᐙᐤ, ᑲᔦ ᐊᓂᑌ ᐯᑦᓭᐃᑖᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᐁᐅᑯᓐ ᒬᐦᒡ ᒉ ᐃᔅᐸᔨᑣᐤ᙮ ᐌᔥ ᐊᓂᔫᐦ ᒫᒥᔥᑳᒡ ᒉᒀᔫ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᒫᑯᔦᒄ ᒌ ᐃᐦᑑᑖᑲᓄᐙᑯᐸᓀᓐᐦ ᐊᓂᑌ ᐌᔥᑲᒡ ᑖᐃᕋ ᑲᔦ ᓵᐃᑕᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒀᐤᐦ ᐃᐦᑖᐎᓐᐦ ᔖᔥ ᐌᔥᑲᒡ ᒋᐹ ᑴᔅᑳᑎᓯᔫᒡ ᐎᔭᐙᐤ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁ ᓅᑯᐦᑖᑣᐤ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᐦᒌᐌᓯᑣᐤ ᐅᒪᒋᐦᑣᐎᓇᐙᐤᐦ ᒋᐹ ᐱᔅᑴᔦᑲᐴᒡ ᐁ ᑳᐌᑲᓂᔨᒀᐤ ᒪᒍᓂᔕ, ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᐃᔥᒀᔅᒋᓭᐦᒡ ᒋᐹ ᐊᐴᒡ᙮ 14 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒉ ᐎᔮᔅᑯᓂᒉᐤ ᒌᔑᑳᐤ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᑲ ᐗᐌᔑᐦᐁᐤ ᐊᓂᔫ ᑖᐃᕋᐦᒡ ᑲᔦ ᓵᐃᑕᓂᐦᒡ ᑳ ᒌ ᐃᐦᑖᔨᒡ᙮ ᐁᑎᑑ ᒫᒃ ᒋᔭᐙᐤ ᒋᑲ ᐗᐌᔑᐦᐄᑯᓈᐙᐤ᙮ 15 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒋᔭᐙᐤ ᐊᓂᑦ ᒐᐯᕐᓇᐅᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒋᐐ ᐊᔅᐯᔨᒧᓈᐙᐤ ᐊᓂᑌ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐅᑎᓂᑯᔦᒄ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ, ᒪᒋᔥᑯᑌᐦᒡ ᐁᑯᑌ ᒉ ᐃᔑ ᐌᐱᓂᑯᔦᒄ᙮
16 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ, ᐊᐌᓐ ᑳ ᓂᑐᐦᑖᑖᒄ ᒧᔮᒻ ᓂᔭ ᐁ ᐯᒋ ᓂᑐᐦᑑᑦ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ᙮ ᐊᐌᓐ ᒫᒃ ᑳ ᐋᑐᐌᔨᒥᑖᒄ ᒧᔮᒻ ᓂᔭ ᐁ ᐋᑐᐌᔨᒥᑦ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ᙮ ᐁᒄ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐋᑐᐌᔨᒥᑦ ᒧᔮᒻ ᐁ ᐋᑐᐌᔨᒫᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᐊᓂᔫ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐅᔨᒡ, ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ᙮
17 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳᐤ ᑌᑯᔑᐦᒀᐤ ᐊᓂᒌ ᓃᔣᔓᒥᑕᓅ ᓃᔓ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᒥᔦᔨᐦᑕᒧᒡ ᐁ ᐃᑗᑣᐤ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᐙᐙᒡ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑯᒡ ᐁ ᓇᓂᐦᐄᐦᑑᔨᒥᐦᑣᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑕᔓᒪᒋᐦᑣᐤ, ᒋᑎᔑᓂᐦᑳᓱᓐ ᐁ ᐋᐸᒋᐦᑖᔮᐦᒡ᙮ 18 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᓂᒌ ᐙᐸᒫᐤ ᒪᒋᒪᓂᑑ ᐁ ᐅᐦᒋ ᐸᐦᒋᔑᐦᒃ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ, ᒧᔮᒻ ᑖᐺ ᐁ ᐙᔥᑌᐸᔨᐦᒡ ᐁᑯᓐ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ᙮ 19 ᓂᑐᐦᑕᒧᒄ ᒫᒃ, ᒋᒌ ᒦᑎᓈᐙᐤ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᐎᓐ ᒉᒌ ᔖᑰᒋᐦᐁᒄ ᒪᒋᒪᓂᑑ, ᑲᔦ ᒉᒌ ᑖᐦᑕᐦᑯᔥᑳᑌᑯᒡ ᑳ ᐱᐦᒋᐳᐌᑣᐤ ᒥᓯᒋᓀᐳᑯᒡ, ᑲᔦ ᒫᒃ ᑳ ᐱᐦᒋᐳᐌᑣᐤ ᒥᔅᑕᐦᐄᐱᐦᒉᓲᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᒉᒀᓐ ᒉᒌ ᐋᐦᑯᐦᐄᑯᔦᒄ᙮ 20 ᐁᑳᐐ ᒥᔦᔨᐦᑕᒧᒄ ᒥᒄ ᐁ ᒌ ᔖᑰᒋᐦᐁᑯᒡ ᒪᒋᐊᐦᒑᐦᑯᒡ, ᐅᔅᑌ ᒥᔦᔨᐦᑕᒧᒄ ᒋᑎᔑᓂᐦᑳᓱᐎᓈᐙᐤᐦ ᐁ ᒪᓯᓈᑌᒀᐤ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ᙮
ᒉᒀᔫ ᐌᐦᒌ ᒥᔦᔨᐦᑕᐦᒃ ᒌᓴᔅ
ᒫᑎᔫ 11:25-27; 13:16-17
21 ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᑳ ᒨᒋᒉᔨᐦᑕᒥᔅᑳᑯᑦ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ᙮ ᒌ ᐃᑗᐤ ᒫᒃ, ᓅᐦᑖ, ᒋᔭ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᑕᒪᓐ ᑭᐦᒋᑮᔑᒄ ᑲᔦ ᐊᔅᒌ ᒋᓇᓈᔅᑯᒥᑎᓐ, ᐌᔥ ᒋᓇᑳᐦᐊᒧᐙᐅᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᐁᑳ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᒧᐙᑯᐸᓀᓂᒡ ᐅᔫᐦ ᒉᒀᔫ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᒌ ᐁᑳ ᓈᔥᒡ ᑳ ᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᒋᒌ ᐃᐦᑑᑕᐙᐅᒡ ᐎᔭᐙᐤ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ ᐁᐦᐁ, ᓅᐦᑖ ᐁᐅᑯᓐ ᐆ ᑳ ᐃᔑ ᓇᐦᐁᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔨᓐ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ᙮ 22 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒌᔑ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᐊᓂᑦ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ, ᓅᐦᑖᐐ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᓂᒌ ᒦᒄ ᒉᒌ ᓈᓈᑲᑐᐌᔨᐦᑕᒫᓐ᙮ ᐌᔥ ᓇᒧᐃ ᐊᐌᓐ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᐊᐌᔫ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ, ᒥᒄ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐊᐌᓐ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᐊᐌᔫ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ, ᒥᒄ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ, ᑲᔦ ᒥᒄ ᐎᔭ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᒋᑲ ᐎᔮᐸᒣᐤ ᐊᐌᔫᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᒫᔨᒡ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ᙮ 23 ᐁᒄ ᑳ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ ᒥᒄ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ, ᑳ ᐃᑖᑦ, ᑖᐺ ᒋᔕᐌᔨᐦᑖᑯᓯᓈᐙᐤ ᒋᔭᐙᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐙᐸᐦᑕᒣᒄ ᐊᓄᐦᒌᔥ᙮ 24 ᐌᔥ ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ, ᒌ ᒥᐦᒉᑑᒡ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᒡ ᑲᔦ ᒋᔐᐅᒋᒫᐅᒡ ᐁ ᒌ ᐳᑯᓭᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᒉᒌ ᐙᐸᐦᑕᐦᒀᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐙᐸᐦᑕᒣᒄ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᐦᑕᒧᒡ᙮ ᒌ ᐐ ᐯᐦᑕᒧᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐯᐦᑕᒣᒄ, ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᐅᐦᒋ ᐯᐦᑕᒧᒡ᙮
ᓈᐯᐤ ᑳ ᐐᒋᐦᐋᑦ ᓈᐯᐤ ᐁ ᒌ ᒥᔣᑲᓂᐦᑳᑖᑲᓄᔨᒡ
25 ᐯᔭᒀᐤ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑦ ᐊᔨᒥᐦᐁᐎᓐ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᐁ ᐃᑖᐸᑎᓯᑦ ᒌ ᓈᑌᐤ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐐ ᑲᑴᒋᐦᐋᑦ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑖᓂᑌ ᒉ ᐃᐦᑎᔮᓐ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᔮᓐ ᑳᒋᒉ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮ 26 ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᑎᑰ, ᑖᓐ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔑ ᓂᓯᑐᐦᑕᒪᓐ ᐊᓐ ᐊᔨᒥᐦᐁᐎᓐ ᐐᔓᐌᐅᓯᓇᐦᐄᑲᓐ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᑖᔨᓐ᙮ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑕᔥᑌᒡ ᒫᒃ᙮ 27 ᐁᒄ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑌᐤ,
ᓵᒋᐦᐄ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒋᒋᔐᒪᓂᑑᒻ, ᒥᓯᐌ ᒋᑌᐦᐄᐦᒡ, ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᒋᑕᐦᒑᐦᑯᐦᒡ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᒋᒪᔅᑰᓰᐎᓂᐦᒡ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᒋᒥᑐᓀᔨᐦᒋᑲᓂᐦᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᓵᒋᐦᐄᒡ ᑯᑕᑲᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᒬᐦᒡ ᒌ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓵᒋᐦᐄᓱᔨᓐ᙮
28 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑎᑰ, ᒋᑖᐺᓐ ᐊᓐ ᑳ ᐃᑗᔨᓐ᙮ ᒥᓯᐌ ᐊᓐ ᐃᐦᑑᑕᒪᓀ ᒋᑲ ᐊᔮᓐ ᑳᒋᒉ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮ 29 ᓈᔥᒡ ᒫᒃ ᒧᔮᒻ ᐁ ᒥᔪᑑᑕᐦᒃ ᒌ ᐐ ᐃᑎᐦᑖᑯᐦᐄᓲ ᐁ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐊᐌᓐ ᐊᓐ ᓃᒌᓅ ᓂᐹ ᓵᒋᐦᐋᐤ ᒧᔮᒻ ᓂᔭ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓵᒋᐦᐄᓱᔮᓐ᙮
30 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᓂᑐᐌᔨᒣᐤ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᒥᔨᒡ ᐁᒄ ᑳ ᐐᐦᑕᒧᐙᑦ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ ᐯᔭᒀᐤ ᓈᐯᐤ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ ᐁ ᐅᐦᒌᑦ ᐊᓂᑌ ᒉᕆᒀᐦᒡ ᒌ ᐐ ᐃᑐᐦᑌᐤ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᑦ ᒌ ᓈᒋᒀᔥᑯᐦᑐᑖᑰ ᒋᒧᑎᔅᑲ ᐁᒄ ᑳ ᒫᓯᐦᐄᑯᑦ, ᑳ ᐅᑎᓇᒥᔨᒡ ᒥᓯᐌ ᐅᒉᒀᓂᒻ᙮ ᒌ ᓇᑲᑎᑰ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᒣᔅᑲᓈᐦᒡ ᐁ ᒥᔣᑲᓅᑦ᙮ 31 ᐁᒄ ᒎᐗ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤ ᒌ ᐯᒋ ᐱᒧᐦᑌᐤ ᐊᓂᔫ ᒣᔅᑲᓈᔫ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐎᔮᐸᒫᑦ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐐ ᐐᒋᐦᐁᐤ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᑴᔅᑌᐦᒉᔅᑲᓅ ᑳ ᐱᒧᐦᑌᑦ ᒥᒄ ᐁ ᒌ ᐃᔑ ᒥᔮᔅᑲᐙᑦ᙮ 32 ᒉᒃ ᒦᓐ ᑯᑕᒃ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐯᒋ ᐱᒧᐦᑌᐤ, ᓖᕙᐃ ᐄᓅ ᐁ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᑦ᙮ ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᑲᔦ ᐎᔭ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ ᑳ ᒥᔣᑲᓂᐦᑳᑖᑲᓄᔨᒡ ᑲᔦ ᐎᔭ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐐ ᐐᒋᐦᐁᐤ ᐁᒄ ᒥᒄ ᑳ ᐃᔑ ᒥᔮᔅᑲᐙᑦ ᓀᑌ ᑴᔅᑌᐦᒉᔅᑲᓅ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᑦ᙮ 33 ᒦᓐ ᑯᑕᒃ ᓈᐯᐤ, ᓴᒣᕆᔮ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐁ ᐅᐦᒌᑦ ᒌ ᐅᑎᐦᑌᐤ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ, ᐁᒄ ᓈᔥᒡ ᑳ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒫᑦ᙮ 34 ᑳ ᓈᑖᑦ ᐁᒄ ᑳ ᓂᑐᐦᑯᐦᐋᑦ ᐁ ᑯᑕᐱᓇᒧᐙᑦ ᑑᒥᓂᑲᓂᔫ ᐁ ᓂᑐᐦᑯᐄᓅᓂᔨᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᔔᒥᓈᐴᔫ ᑖᓂᑌ ᐊᓂᑦ ᑳ ᒥᔣᑲᓂᐦᑳᑖᑲᓄᔨᒡ ᑲᔦ ᒌ ᐐᔅᑴᔮᐱᐦᑳᑕᒧᐌᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑌᐦᑕᐦᐋᑦ ᐊᓂᑦ ᐅᑑᐦᑳᓐ ᐅᔅᐱᔅᑯᓃᐦᒡ, ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑦ ᐊᓂᑌ ᓂᐯᐅᑲᒥᒄ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒀᐤᐦ ᐁᑯᑌ ᒫᒃ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᐋᑦ᙮ 35 ᒦᓐ ᒋᔦᒋᔐᐹᔮᔨᒡ, ᑳ ᒥᔮᑦ ᔔᓕᔮᔫ ᐊᓂᔫ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᓂᐯᐅᑲᒥᑯᔫ, ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᓈᓈᑲᒋᐦᐄ ᐆ ᓈᐯᐤ᙮ ᒋᑲ ᑎᐸᐦᐊᒫᑎᓐ ᑖᓐ ᐊᓐ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑖᓐ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒦᓐ ᐱᒧᐦᑌᔮᓀ ᐅᑕᐦ᙮
36 ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ ᑳ ᐐᐦᑕᒧᐙᑦ ᒌᓴᔅ ᐊᓂᔫ ᐎᔮᔅᑯᓂᒉᓲ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᑖᓐ ᐊᓐ ᐁᐅᒄ ᐊᓂᒌ ᐁ ᓂᔥᑎᑣᐤ ᓈᐯᐅᒡ ᒧᔮᒻ ᐐᒋᔖᓐ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᐙᑦ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ ᑳ ᒥᔂᑲᓂᐦᑳᑖᑲᓄᔨᒡ᙮ 37 ᐁᒄ ᐊᓐ ᐎᔮᔅᑯᓂᒉᓲ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐊᓐ ᑮᐹ ᓈᐯᐤ ᑳ ᐐᒋᐦᐋᑦ ᑳ ᓅᑯᐦᑖᑦ ᐁ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒫᑦ᙮ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒫᒌᐦ ᒫᒃ, ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᐆ ᒬᐦᒡ ᒉ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ ᑲᔦ ᒋᔭ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐊᓂᑌ ᒪᕐᑕ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒣᕇ ᐐᒌᐦᒡ
38 ᒌᓴᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᑣᐤ ᒌ ᐅᑎᐦᑕᒧᒡ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ᙮ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐃᔅᑴᐤ ᒪᕐᑕ ᐁ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ, ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑯᑣᐤ᙮ 39 ᒪᕐᑕ ᒫᒃ ᒌ ᐃᐦᑖᔫᐦ ᐐᒋᔖᓂᔅᑴᒻ, ᒣᕇ ᐁ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔨᒡ᙮ ᒌ ᐗᐌᔭᐱᔫ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᒌᓴᔅ ᐅᓯᑏᐦᒡ ᐁ ᓂᑐᐦᑕᐙᑦ ᐁ ᐊᔨᒥᔨᒡ᙮ 40 ᒪᕐᑕ ᒫᒃ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᐅᑕᒣᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰ ᐁ ᒥᔅᑕᑐᔅᒉᑦ, ᐁᒄ ᑳ ᓈᒋᑳᐴᔥᑕᐙᑦ ᒌᓴᔅ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᓇᒧᐃ ᐋ ᐎᔦᔥ ᒋᑎᑌᔨᒫᐤ ᐆ ᓃᒋᔖᓐ, ᓂᔭ ᒥᒄ ᐁ ᐃᑌᔨᒥᑦ ᒉᒌ ᐋᐸᑎᓲᒡ᙮ ᐃᔑ ᒫ ᒉᒌ ᐯᒋ ᐐᒋᐦᐄᑦ᙮ 41 ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒌ ᐃᑎᑰ, ᒪᕐᑕ, ᒪᕐᑕ ᓈᔥᒡ ᐁ ᒧᑯᔥᑳᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔨᓐ ᒥᐦᒉᑐ ᒉᒀᔫ᙮ 42 ᐯᔭᒄ ᐌᓯᓐ ᒉᒀᓐ ᓈᔥᒡ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓐ, ᒣᕇ ᒫᒃ ᔖᔥ ᒌ ᐎᔮᐸᐦᑕᒫᓲ ᐊᓂᔫ ᒉᒀᔫ ᐅᔅᑌ ᐁ ᒥᔻᔑᔨᒡ ᐁ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᐊᐌᔫ ᒋᑲ ᒌ ᒥᔅᑲᒥᑰ ᐊᓂᔫ᙮