16
ᑳ ᐄᑆᐦᑳᑦ ᐅᒋᒫᔥ
ᒌᓴᔅ ᒌ ᐐᐦᑕᒧᐌᐤ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ ᐅᔦᔫ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᐎᓂᔫ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐁ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ ᐁ ᒌ ᐊᔮᐙᑦ ᐅᒋᒫᔕ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐅᒋᒫᔥ ᒌ ᓇᓈᑲᑐᐌᔨᐦᑕᒧᐌᐤ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐊᔮᔨᒡ ᐊᓂᔫᐦ ᓈᐯᐤᐦ᙮ ᒌ ᐯᐦᑕᒥᔫ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᒫᒻ ᓂᑕᒧᒄ ᐁ ᒌ ᐃᑖᐸᒋᐦᑖᐙᑦ ᐅᔔᓕᔮᒥᔫ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐐᔖᒥᑯᑦ, ᑳ ᐃᑎᑯᑦ, ᓂᐯᐦᑌᓐ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᑯᔨᓐ ᓂᑕᒧᒄ ᐁ ᐃᑖᐸᒋᐦᑖᔨᓐ ᓂᔔᓕᔮᒻ᙮ ᒧᔐ ᒉ ᐐᐦᑕᒪᓐ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᑳ ᐃᑖᐸᒋᐦᑖᔨᓐ᙮ ᔖᔥ ᒥᓱᐙᒡ ᓇᒧᐃ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᓐ ᐊᓐ ᒋᑖᐸᑎᓱᐎᓐ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐅᒋᒫᔥ ᒌ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᒻ, ᑖᓐ ᒉ ᐃᐦᑎᔮᓐ ᒫᒃ ᐁᒄ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᒋᐦᐄᓱᔮᓐ, ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᐦᒃ, ᔖᔥ ᓂᑕᓵᔮᔅᑯᓂᒄ ᓅᒋᒫᒻ᙮ ᓇᒧᐃ ᓂᒥᔅᑲᐐᓐ ᐁ ᒨᓇᐦᐄᒉᔮᓐ ᒉᒌ ᐃᑖᐸᑎᓯᔮᓐ ᑲᔦ ᓂᔖᑴᔨᒧᓐ ᒉᒌ ᓈᓂᑐᑕᒫᔮᓐ ᔔᓕᔮᐤ᙮ ᓂᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᑖᓐ ᒉ ᐃᐦᑎᔮᓐ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐐᒉᐙᑲᓂᔮᓐ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁᑳ ᐊᔮᔮᓀ ᐋᐸᑎᓱᐎᓐ ᐎᔭᐙᐤ ᒉ ᐯᒋ ᓈᓈᑲᒋᐦᐄᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐐᔖᒫᑦ ᑕᐦᑐ ᑳ ᑕᔑᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᔨᒡ ᐅᒋᒫᒻ ᒉᒌ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒥᑯᑦ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᔫ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᔨᒡ ᑳ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᑦ, ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒪᓯᓇᐦᐊᒨᑦ ᓅᒋᒫᒻ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ, ᒥᑖᐦᑐᒥᑕᓅ ᑳᓐ ᐱᒦ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᐅᒋᒫᔥ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐅᑎᓐ ᐊᓂᔫ ᒋᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐᐦ, ᒌᐲᐦ, ᒦᔅᑯᒋᔑᓇᐦᐊ, ᒥᒄ ᓂᔮᔨᓄᒥᑕᓅ ᐃᑕᓯᓇᐦᐊ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᔫ ᑯᑕᒃ ᓈᐯᐤ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒪᓯᓇᐦᐊᒨᑦ ᒌ ᓅᒋᒫᒻ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ, ᐯᔭᒀᐤ ᒋᔐᒥᑖᐦᑐᒥᑕᓅ ᐐᐦᑴᔮᐤ ᐸᐦᑴᔑᑲᓂᒡ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒫᐅᔫ ᒋᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐᐦ, ᒦᔅᑯᒋᔑᓇᐦᐊ, ᒥᒄ ᔮᓈᓀᐙᐤ ᒥᑖᐦᑐᒥᑕᓅ ᐃᑕᓯᓇᐦᐊ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐊᓐ ᐅᒋᒫᐤ ᐱᔦᐦᑕᐦᒃ ᑖᓐ ᑳ ᐃᐦᑎᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᒫᔒᒻ ᒌ ᒫᒥᐦᒋᐦᐄᑰ, ᐄᑆᐦᑳᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᒫᑦ ᐁᑳ ᒫᒃ ᑯᐃᔅᒄ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑎᔨᒡ᙮ ᐌᔥ ᐊᓂᒌ ᐁᑳ ᑳ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᑣᐤ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᑲᔅᒋᐦᐆᒡ ᐁ ᐐᐦᑯᒋᐦᑕᒫᓱᑣᐤ ᒉᒀᔫ ᐃᔥᐱᔖᑦ ᐐ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᑣᐤ᙮
ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᒦᓐ ᑳ ᐊᑎ ᐃᑖᑦ, ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ, ᐋᐸᒋᐦᑖᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔮᔦᒄ ᒉᒌ ᒥᔪᑑᑕᒣᒄ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐐᒉᐙᑲᓂᔦᒄ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᔦᑴ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄᑯᔦᒄ ᐊᓂᑌ ᑳᒋᒉ ᒉ ᐐᒋᔦᒄ᙮ 10 ᐊᐌᓐ ᑳ ᑖᐺᐅᒉᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᑯᐃᔅᒄ ᒉᒌ ᐃᔑ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑦ ᐁ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᒉᒀᔫ ᒋᑲ ᑖᐺᐅᒉᔨᐦᑖᑯᓲ ᒉᒌ ᒥᔪᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑦ ᐁ ᒥᔖᔨᒡ ᒉᒀᔫ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᑯᐃᔅᒄ ᐃᐦᑑᑕᐦᑫ ᐊᓂᔫ ᐁ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑦ ᒫᐅᒡ ᐁ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᒉᒀᔫ, ᓇᒧᐃ ᑯᐃᔅᒄ ᒋᑲ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᐁ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑦ ᒉᒀᔫ ᐁ ᒥᔖᔨᒡ᙮ 11 ᐁᑳ ᒫᒃ ᑖᐺᐅᒉᔨᒥᑯᔨᓀ ᑯᐃᔅᒄ ᒉᒌ ᐃᔑ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᔨᓐ ᐆ ᐌᔫᑎᓰᐎᓐ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ, ᓇᒧᐃ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᐅᒉᔨᒥᑰᓐ ᒋᐦᒋᐌ ᒦᓯᑎᓰᐎᓐ ᒉᒌ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᔨᓐ᙮ 12 ᑲᔦ ᒫᒃ ᐁᑳ ᑖᐺᐅᒉᔨᒥᑯᔨᓀ ᑯᐃᔅᒄ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒧᑦ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐱᔦᐅᓰᑦ, ᐊᐌᓐ ᒫᒃ ᒉ ᑖᐺᐅᒋᔨᒥᔅᒃ ᒉᒌ ᒦᔅᒃ ᒉᒀᔫ ᒋᔭ ᒉᒌ ᑎᐲᐌᐅᓯᔫᑦ᙮
13 ᓇᒧᐃ ᐊᐌᓐ ᑲᑕ ᒌ ᐊᑐᔥᑯᐌᐤ ᓃᔓ ᐅᒋᒫᐤ ᐁᑳ ᓇᐦᐁᔨᒥᑐᔨᒡ, ᐌᔥ ᐯᔭᒄ ᐊᓂᔫ ᑲᑕ ᐅᐦᑳᑌᐤ, ᐁᒄ ᐊᓂᔫ ᑯᑕᒃ ᑲᑕ ᓵᒋᐦᐁᐤ᙮ ᐊᓂᔫ ᐯᔭᒄ ᓲᐦᒃ ᑲᑕ ᐊᑐᔥᑯᐌᐤ, ᐁᒄ ᐊᓂᔫ ᑯᑕᒃ ᓇᒧᐃ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᓇᐦᐁᔨᒣᐤ ᒉᒌ ᐊᑐᔥᑯᐙᑦ᙮ ᓇᒧᐃ ᒋᑲ ᒌ ᐊᑐᔥᑯᐙᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒨᔥ ᐁ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᒧᐌᑴ ᒉᒌ ᒦᓯᑎᓯᔦᒄ᙮
ᑯᑕᒃ ᒉᒀᔫ ᑳ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᐦᒃ ᒌᓴᔅ
ᒫᑎᔫ 11:12-13; 5:31-32; ᒫᕐᒃ 10:11-12
14 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᕓᕆᓰᒡ ᐱᔦᐦᑕᐦᒀᐤ ᐅᔦᔫ ᒌ ᒫᔦᔨᒣᐅᒡ ᒌᓴᔅ, ᐌᔥ ᒌ ᓵᒋᐦᑖᐅᒡ ᔔᓕᔮᔫ᙮ 15 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒋᑎᔑᓈᑯᐦᐄᓱᓈᐙᐤ ᒧᔮᒻ ᐁ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓯᔦᒄ ᐊᓂᑌ ᐅᐦᒋᔥᑰ ᐄᓅᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᑣᐤ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᑖᓐ ᒋᐦᒋᐌ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔦᒄ᙮ ᐌᔥ ᐊᓂᔫᐦ ᒉᒀᔫᐦ ᒋᐦᒋᐌ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐦᑳᑕᒻ ᐊᓂᔫᐦ᙮
16 ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᑕᑯᔑᐦᒃ ᒞᓐ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᐤ ᒥᒄ ᐊᓂᔫ ᒧᓯᔅ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᐦᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒫᑕᐦᒀᐤ ᐊᓂᔦᐦᑳ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᒡ ᐁᐅᑯᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᒥᒄ ᑳ ᐋᐸᑕᐦᒀᐤ ᐁ ᒋᔅᑯᑕᒫᒑᓅᐦᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᐃᐦᑖᑦ ᒞᓐ ᐁᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᑳ ᐙᐐᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ ᐁ ᐋᔨᒨᑖᑲᓄᔨᒡ᙮ ᓲᐦᒃ ᒫᒃ ᒥᐦᒉᑐ ᐊᐌᓐ ᐋᔨᐦᑲᒻ ᐐ ᐲᐦᒉᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓃᐦᒡ᙮ 17 ᐁᑳᐐ ᐃᑌᔨᐦᑕᒧᒄ ᐁᑳ ᔖᔥ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᓇᓂᐦᐄᐦᑖᑲᓄᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐐᔓᐌᐎᓐ᙮ ᐋᑦ ᐊᓂᔫ ᒫᐅᒡ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑖᑲᓄᔨᒡ ᔮᐸᒡ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᓇᓂᐦᐄᐦᑖᑲᓄᔨᒡ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᐃᐦᑕᑯᓂᑴ ᐆ ᐊᔅᒌ ᑲᔦ ᑭᐦᒋᑮᔑᒄ᙮
18 ᒧᔮᒻ ᓈᐯᐤ ᐌᐱᓈᑦ ᐐᒋᔅᑴᐤ ᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐃᔅᑴᐤ ᐐᒋᒫᑦ, ᐱᓯᒀᑎᓯᔫ ᐅᔫ ᐁ ᐃᐦᑎᑦ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᒉ ᐐᒋᒫᑴ ᐊᓂᔫ ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᒌ ᐌᐱᓂᑯᔨᒡ ᐅᓈᐯᒥᔫ, ᐱᓯᒀᑎᓯᔫ ᑲᔦ ᐎᔭ᙮
ᑳ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓚᓴᕋᔅ
19 ᒌᓴᔅ ᒌ ᐐᐦᑕᒻ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐯᔭᒀᐤ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐁ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ ᓈᔥᒡ ᐁ ᔔᓕᔮᐅᓈᑯᓂᔨᒀᐤ ᐅᒉᒀᓂᒻ, ᓈᔥᒡ ᐁ ᒌ ᒦᓯᑎᓯᔫᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ 20 ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᒦᓐ ᑯᑕᒃ ᓈᐯᐤ ᓚᓴᕋᔅ ᐁ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᓈᔥᒡ ᐁ ᒋᔅᑎᒫᑎᓰᑦ ᐱᓯᒄ ᐁ ᐹᐦᐸᑯᔑᐦᑣᑦ᙮ ᐅᒥᒌᐎᓂᔫ ᐁ ᒌ ᐊᔮᑦ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᔅᐱᒋᔥᑎᑦ᙮ ᐐᐐᑕᒥᐦᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐅᐙᔅᑲᐦᐄᑲᓂᒦᐦᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᒦᓯᑎᓯᔨᒡ ᓈᐯᐤ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐱᒥᔑᐦᒃ 21 ᐁ ᐳᑯᓭᔨᐦᑕᐦᒃ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᑌᐱᒦᒋᓱᐦᐄᓱᑦ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᐃᔑ ᐱᓂᐦᑕᐙᓄᔨᒡ᙮ ᑲᔦ ᐙᐙᒡ ᐊᑎᒻ ᒌ ᑕᑯᔑᓂᔫ ᐁ ᐯᒋ ᓈᓅᐦᒀᑕᒥᔨᒡ ᐊᓂᔦᔫ ᐅᒥᒌ᙮ 22 ᐊᓐ ᑳ ᒋᔅᑎᒫᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ ᒉᒃ ᒌ ᓂᐴ, ᒌ ᐯᒋ ᐅᑎᓂᑰ ᐁᓐᒋᓪ, ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᐅᐦᐱᒣ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐁᑯᑌ ᑳ ᐸᒋᔥᑎᓂᑯᑦ᙮ ᒉᒃ ᑲᔦ ᐊᓐ ᑳ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ ᑳ ᓂᐱᑦ, ᒌ ᓇᐦᐄᐦᑯᐙᑲᓅ ᒫᒃ᙮ 23 ᒪᒋᔥᑯᑌᐦᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᓈᔥᒡ ᐁ ᐐᓯᒉᔨᐦᑕᒪᐦᒋᐦᐅᑦ, ᒌ ᑕᔅᑕᓵᐴ, ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᐁ ᐊᔮᐅᓈᑯᓯᔨᒡ ᓚᓴᕋᔅ ᐁ ᐐᒋᑳᐴᔥᑕᐙᔨᒡ᙮ 24 ᒌ ᐃᔑ ᑌᐺᐤ ᒫᒃ, ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ, ᓅᐦᑖᐐᓈᓐ, ᐯᒋ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒻ᙮ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐆ ᒫ ᓚᓴᕋᔅ ᒉᒌ ᑖᐦᑳᑲᒥᓇᐦᒃ ᒥᑯᒋᒃ ᓂᐲᔫ ᒉᒌ ᐯᒋ ᑖᐦᑎᓇᐦᒃ ᓂᑌᔨᓂᔫ, ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᑕᐦᒋᐸᔨᐦᒡ᙮ ᐌᔥ ᓂᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᓐ ᐅᑕᐦ ᐃᔥᑯᑌᐦᒡ᙮
25 ᐁᒄ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᒋᔅᒋᓯᓐ ᐋ ᓂᑯᔅ, ᒣᒀᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔨᓐ ᐊᓂᑌ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᒥᔪ ᒉᒀᓐ ᒋᒌ ᐊᔮᓐ, ᓚᓴᕋᔅ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᒥᔪ ᐊᔮᐤ ᒉᒀᔫ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒥᔦᔨᒨ ᐎᔭ ᐅᑕᐦ, ᒋᔭ ᒫᒃ ᒋᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᓐ᙮ 26 ᑲᔦ ᒫᒃ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᐅᑕᐦ ᒋᔥᑕᐅᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᐦᒄ ᐁ ᐋᑕᑳᒪᐦᒋᓈᓅᐦᒡ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᒌ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᐋᔔᐦᑌᑦ ᐊᐌᓐ ᓀᑌ ᐃᔑ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᓐ ᑲᔦ ᓀᑌ ᐅᐦᒋ ᒉᒌ ᐯᒋ ᐋᔔᐦᑌᑦ ᐊᐌᓐ᙮ 27 ᐁᒄ ᐊᓐ ᑳ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒋᓂᑐᑕᒫᑎᓐ ᒫᑖᓐ, ᓅᐦᑖᐐ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ, ᒉᒌ ᐃᑎᔕᐦᐆᑦ ᓚᓴᕋᔅ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᑖᐐ ᐅᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᒦᐦᒡ, 28 ᓂᔮᔨᓅᒡ ᓃᒌᓅᒡ ᐊᓂᑌ ᒋᐹ ᓂᑑ ᔮᒀᒥᒣᐤ ᐁᑳ ᒉᒌ ᐃᔑᓈᑯᓂᔨᒡ ᐁᔥᒄ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐅᑕᐦ ᐅᔦᔫ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᓈᓄᔨᒡ᙮ 29 ᐁᒄ ᐊᓐ ᑳ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ, ᒌᒌᓅᒡ ᒋᑲ ᒌ ᐊᔨᒥᐦᑖᐅᒡ ᒧᓯᔅ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᐦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐦᐊᒥᔨᒡ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔮᒀᒥᒫᑣᐤ ᐊᐌᔫᐦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒋᐹ ᓇᓂᐦᐄᐦᑕᒧᒡ ᐊᓂᒌ ᒌᒋᔖᓂᒡ᙮ 30 ᐊᓐ ᒫᒃ ᑳ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ ᒌ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐁᐤ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᓇᒧᐃ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᐦᑕᒧᒡ ᐹᑎᔥᑳᓐ ᐊᐌᔫᐦ ᑳᐤ ᒌ ᐗᓂᔥᑳᔨᒉᓐ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ, ᒉᒌ ᓂᑐᐙᐸᒥᑯᑣᐤ ᐊᑎ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᑴᔅᑳᑎᓰᑣᐤ᙮ 31 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐁᑳ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑑᑕᒧᐙᑴᓂᒡ ᒧᓯᔅ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᐦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐦᐊᒥᔨᒡ ᓇᒧᐃ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᑲᑴᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰᒡ ᒉᒌ ᓂᑐᐦᑕᐙᑣᐤ ᐊᐌᔫ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒥᑯᑣᐤ ᐋᑦ ᒌ ᐗᓂᔥᑳᔨᒡ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮