17
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐊᔨᒥᑐᑕᐦᒃ ᐗᓂᑑᑕᒧᐎᓂᔫ
ᒫᑎᔫ 18:6-7, 21-22; ᒫᕐᒃ 9:42
ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ, ᒨᔥ ᑖᐺ ᒋᑲ ᐃᐦᑕᑯᓂᔫ ᒉᒀᔫ ᒉ ᐃᐦᑑᑖᑯᑣᐤ ᐄᓅᒡ ᒉᒌ ᒪᒋᑑᑕᐦᒀᐤ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᑲᑕ ᐋᐦᒀᒋᐸᔫᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᐙᑣᐤ ᐊᐌᔫ ᒉᒌ ᒪᒋᑑᑕᒥᔨᒡ᙮ ᐅᔅᑌ ᒋᐹ ᒥᔻᔫ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᒉᒌ ᐳᓇᓯᓈᐹᑖᑲᓅᑦ ᐊᓂᑌ ᒋᐦᒋᑲᒦᐦᒡ, ᑳ ᐃᐦᑑᑕᐙᑴ ᒉᒌ ᒪᒋᑑᑕᒥᔨᒡ ᐊᐌᔫ ᒧᔮᒻ ᐊᓂᔫ ᐁᑳ ᓈᔥᒡ ᑳ ᓲᐦᒋᑳᐳᔨᒡ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᐦᒡ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᐁᔥᒄ ᐁᑎᑑ ᑲᑕ ᐋᐦᒀᒋᐸᔫ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔑ ᐗᐌᔑᐦᐋᑲᓅᑦ᙮ ᔮᒀᒦᒄ ᐁᑳ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᐌᒄ ᐊᐌᓐ ᒉᒌ ᒪᒋᑑᑕᐦᒃ᙮ ᒌᒋᔖᓐ ᐗᓂᑑᑖᔅᑫ ᐐᐦᑕᒨ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐗᓂᑑᑖᔅᒃ᙮ ᒥᐦᒌᐌᓯᑌ ᒫᒃ, ᒉ ᐌᐯᔨᐦᑕᒨᑦ᙮ ᐋᑦ ᒫᒃ ᓃᔣᔣᐤ ᒪᒋᑑᑖᔅᑫ ᐯᔭᒄ ᒌᔑᑳᐤ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᑕᐦᑣᐤ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒥᔅᑫ ᐁ ᐃᑎᔅᒃ, ᓂᒥᐦᒌᐌᓯᓐ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒪᒋᑑᑖᑖᓐ, ᔮᐸᒡ ᐌᐯᔨᐦᑕᒨ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐊᔨᒥᑐᑕᒧᐙᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᐅᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᔫ
ᒌᓴᔅ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒌ ᐃᑎᑰ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᐃᐦᑑᑦ ᒫ ᓂᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓈᓐ ᐁᑎᑑ ᒉᒌ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᐦᒡ᙮ ᐁᒄ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐋᑦ ᓈᔥᒡ ᐊᐱᔖᔑᒉ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᐤ ᑖᐱᔥᑰᒡ ᒫᐅᒡ ᑳ ᐋᐱᔒᔑᑦ ᔔᒥᓐ ᑳ ᐃᔅᐱᒋᔥᑎᑦ ᐃᔥᐱᔖᒉ, ᒥᔅᑎᒄ ᒋᑲ ᒌ ᐃᑖᐤ, ᐐᐦᑯᐦᐆᐦ ᐊᓂᑦ ᑳ ᓂᐦᑖᐅᒋᔨᓐ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᒉ ᐃᔑ ᐌᐱᓂᓱᔨᓐ ᒋᐦᒋᑲᒦᐦᒡ, ᒋᑲ ᐱᔑᒋᐦᐄᒄ᙮
ᒌᓴᔅ ᒦᓐ ᑳ ᐊᑎ ᐃᑗᑦ, ᒬᐦᒡ ᐋᐦᒡ ᐊᓂᑌ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐ ᐁ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒉᑦ ᒫᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ ᓈᓈᑲᒋᐦᐋᑦ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒌ ᒌᐌᑌ ᐁ ᒌᔥ ᐋᐸᑎᓯᑦ ᒋᑲ ᐃᑎᑰ ᐋ ᐅᒋᒫᒻ, ᐋᔥᑕᒻ, ᐯᒋ ᐲᐦᒉ, ᐯᒋ ᒦᒋᓲ᙮ ᓇᒧᐃ, ᒋᑲ ᐃᑎᑰ, ᐯᒋ ᐐᔥᑑ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒌᔥᒀ ᒦᒋᓱᔮᓀ, ᐁᒄ ᒋᔭ ᒉ ᒦᒋᓱᔨᓐ᙮ ᓇᒧᐃ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᓇᓈᔅᑯᒣᐤ ᐊᓂᔫ ᐅᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ ᐁ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᒥᔨᒡ ᑖᓐ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐐ ᐃᑖᐸᒋᐦᐋᑦ᙮ 10 ᒋᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒌᔑᐦᑖᔦᒄ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᓐ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᑯᔦᒄ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒣᒄ, ᒋᐹ ᐃᑗᓈᐙᐤ, ᐌᔥ ᒥᒄ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓂᒡ ᓂᔮᓐ᙮ ᓂᒌ ᐃᐦᑑᑌᓈᓐ ᑖᓐ ᐊᓐ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᑯᔮᐦᒡ ᒉ ᐃᐦᑑᑕᒫᐦᒡ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᓇᒋᔥᑲᐙᑦ ᒥᑖᐦᑐ ᓈᐯᐤᐦ ᐁ ᐅᒥᒋᔨᒡ
11 ᒣᒀᒡ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᐊᓂᑌ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ ᒌ ᐱᒧᐦᑌᐤ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐅᐦᒋ ᑖᐦᒋᔅᑳᑑᒪᑲᐦᒀᐤ ᓴᒣᕆᔮ ᐊᔅᒌ ᑲᔦ ᒫᒃ ᑲᓕᓖ ᐊᔅᒌ᙮ 12 ᒬᐦᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐊᑎ ᐅᑎᐦᑕᐦᒃ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᒥᑖᐦᑐ ᓈᐯᐤ ᒌ ᓇᒋᐦᐄᑰ ᓈᔥᒡ ᐁ ᒫᔮᑎᓂᔨᒡ ᐅᒥᒌᐙᔅᐱᓀᐎᓂᔫ ᐁ ᐊᔮᔨᒡ᙮ 13 ᐁᑳ ᒫᒃ ᐅᐦᒌ ᐯᔓᒋᑳᐴᔥᑖᑯᑦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑌᑆᑖᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᑗᑣᐤ, ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᓲ, ᐯᒋ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒥᓈᓐ ᐆ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᐦᒡ᙮ 14 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐎᔮᐸᒫᑦ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒫᒌᒄ, ᓂᑐᐙᐸᒫᐦᒄ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤ, ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᒥᑖᒄ ᑖᐺ ᐁ ᒦᓄᐙᑎᓯᔦᒄ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔥᐱᔑᐸᔨᑣᐤ ᐁ ᓂᑐᐙᐸᒫᑣᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤ, ᒌ ᒦᓄᐙᑎᓯᔫᒡ᙮ 15 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐯᔭᒄ ᓈᐯᐤ ᒉᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒃ ᐁ ᒌ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᑲᓅᑦ, ᒌ ᒌᐌᐤ ᑳ ᓂᑐᐙᐸᒫᑦ ᒌᓴᔅ, ᐁ ᒋᔐᐌᑦ ᐁ ᒫᒥᐦᒋᒫᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 16 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑌᑯᔑᐦᒃ ᒌ ᐅᒋᐦᒌᐦᑯᓇᐸᔨᐦᐆ ᐅᐦᒋᔥᑰ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒫᑦ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ ᓴᒣᕆᔮ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᒌ ᐅᐦᒋᔫ᙮ 17 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒌ ᒥᑖᐦᑕᔔᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᑲᓅᑣᐤ᙮ ᑖᓂᑌ ᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᐯᔭᑯᔥᑌᐤ᙮ 18 ᒥᒄ ᐆ ᐯᔭᒄ ᓈᐯᐤ ᐁᑳ ᒎᐗ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᑦ ᐁ ᐯᒋ ᓇᓈᔅᑯᒫᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 19 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ, ᐱᓯᑰᐦ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉ ᒌᐌᔨᓐ, ᐌᔥ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ ᒋᒦᓄᐙᒋᐦᐄᑰᓐ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐋᔨᒨᑕᐦᒃ ᒉ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ
ᒫᑎᔫ 24:23-28, 37-41
20 ᐯᔭᒀᐤ ᕓᕆᓰᒡ ᒌ ᑲᑴᒋᒣᐅᒡ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᑖᑣᐤ, ᑖᐃᔥᐱᔥ ᒉ ᓅᑯᓂᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ᙮ ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ ᓇᒧᐃ ᒧᔐ ᓅᑯᓂᔫ᙮ 21 ᓇᒧᐃ ᐊᐌᓐ ᒋᑲ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᐯᒋ ᑲᓇᐙᐸᐦᑕ ᒫ᙮ ᒫᐅᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ᙮ ᐌᔥ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ ᔖᔥ ᐃᐦᑕᑯᓂᔫ ᐅᑕᐦ ᒣᑴᓰᓅ ᐁ ᐃᐦᑖᔦᒄ᙮
22 ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ, ᐁᔥᒄ ᐊᓂᑌ ᓃᔥᑕᒥᐦᒡ ᑲᑕ ᐅᑎᐦᒋᐸᔫ ᓈᔥᒡ ᒉ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔦᒄ ᒦᓐ ᑳᐤ ᒉᒌ ᐙᐸᒣᒄ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ, ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᒋᑲ ᒌ ᐙᐸᒫᐙᐤ ᐊᓂᑦ ᐊᓐ ᒣᒀᒡ ᐐ ᐙᐸᒣᑴ᙮ 23 ᒋᑲ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᒫᒃ ᐊᐌᓂᒌ ᒉ ᐃᑎᑖᑯᒡ, ᒫᐅᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ, ᒫᒃ, ᒸᓈ ᓀᑌ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᐁᑳᐐ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᓈᓂᑐᐙᐸᒥᓈᐙᐤ ᐊᓂᑌ᙮ 24 ᐌᔥ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ ᐊᓐ ᒌᔑᑳᒉ ᑳᐤ ᒉ ᑕᑯᔑᓂᔨᒡ ᑖᐱᔥᑰᒡ ᐁ ᐙᔥᑌᐸᔨᐦᒡ ᑳ ᒌ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ ᒥᓯᐌ ᑳ ᒌ ᐙᔥᑐᐌᒡ ᒌᔑᒄ, ᐁᑯᓐ ᒬᐦᒡ ᒉ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ᙮ 25 ᒥᒄ ᒫᒃ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒉ ᐆ ᐊᓂᒌ ᐊᐌᓂᒌ ᒣᒀᒡ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᓈᔥᒡ ᓂᑲ ᐐᓯᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰᒡ ᑲᔦ ᓂᑲ ᐋᑐᐌᔨᒥᑯᒡ᙮ 26 ᒬᐦᒡ ᒫᒃ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐊᓂᑦ ᒣᒀᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐊᓂᔮ ᓄᐗ, ᐁᑯᓐ ᒉ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᒦᓐ ᑕᑯᔑᐦᑫ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 27 ᒥᒄ ᐙ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᒌ ᐃᐦᑑᒡ ᐊᓂᔦᐦᑳ ᐄᓅᒡ, ᒌ ᒦᒋᓲᒡ, ᒌ ᒥᓂᐦᑴᐅᒡ, ᒌ ᓃᐴᒡ ᐲᐦᐄᒻ ᑳ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒡ ᒉ ᐲᐦᒉᑦ ᓄᐗ ᐅᒌᒫᓐ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐊᔅᒋᐳᑌᒡ ᐊᔅᒌ, ᒥᓯᐌ ᑳ ᓂᔔᓈᑎᓰᑣᐤ ᐁ ᑕᔑᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ᙮ 28 ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᑖᐱᔥᑰᒡ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᑲᔦ ᐁᔥᒄ ᐊᓂᔮ ᓨᑦ ᐁ ᒌ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓂᒌ ᒥᒄ ᐙ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᒌ ᐃᐦᑑᒡ᙮ ᐁ ᒦᒋᓱᑣᐤ, ᐁ ᒥᓂᐦᑴᑣᐤ, ᐁ ᐅᑎᓈᓱᑣᐤ, ᐁ ᐊᑖᐌᑣᐤ, ᐁ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒉᑣᐤ, ᐁᔫ ᐁ ᒫᓄᒉᑣᐤ᙮ 29 ᐊᓂᔦᔫ ᐁ ᒌᔑᑳᔨᒡ ᒉ ᓇᑲᑕᐦᒃ ᓨᑦ ᐊᓂᔦᔫ ᐅᑌᓈᔫ ᔂᑕᒻ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᔨᒡ, ᒌ ᒋᒨᓂᐸᐦᒋᔥᑎᓐ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᑲᔦ ᐁ ᐃᔥᑯᑌᐅᑣᐤ ᐊᓯᓃᒡ ᒌ ᐹᐦᐸᐦᒋᔑᓅᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓂᒌ ᐊᓂᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᑌᓈᔫ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᒌ ᓂᔔᓈᒋᐦᐄᑰᒡ ᐅᔦᔫ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᒡ᙮ 30 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐁᑯᓐ ᑖᐱᔥᑰᒡ ᒉ ᐃᑖᑎᓰᓈᓅᐦᒡ ᐊᓐ ᐁ ᒌᔑᑳᒡ ᐯᒋ ᓅᑯᓯᑌ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ᙮
31 ᐆ ᒫᒃ ᐁ ᒌᔑᑳᒡ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒉ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᐐᐐᑕᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐁᑳᐐ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᐲᐦᒉᐤ ᐐᒋᐦᒡ, ᒫᒃ ᐊᐌᓐ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐁᑳᐐ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᒌᐌᐤ ᒉᒌ ᓂᑑ ᒫᒨᔥᑎᓇᐦᒃ ᐅᒉᒀᓂᒻ᙮ 32 ᒋᔅᒋᓯᐦ ᒫᒃ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᓨᑦ ᐅᐐᒋᒫᑲᓐ, ᐁ ᒌ ᒌᐌᔮᐱᓵᐱᔨᒡ, ᐁᑯᑦ ᑳ ᐊᑎ ᐗᓈᑎᓯᔨᒡ᙮ 33 ᐊᐌᓐ ᐁ ᐐ ᑲᓄᐌᔨᐦᑕᐦᒃ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᒋᑲ ᐗᓂᐦᑖᐤ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐸᒋᔥᑌᔨᐦᑕᐦᒃ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᐁᐅᑯᓐ ᐊᓐ ᒉ ᑲᓄᐌᔨᐦᑖᑲᓄᔨᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮ 34 ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔅᐸᔨᐦᒡ ᒦᓐ ᑕᑯᔑᓂᑌ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ᙮ ᐊᓐ ᑎᐱᔅᑳᒉ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ ᑲᑕ ᓃᔣᐱᐦᒉᔑᓅᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᓂᐯᐎᓂᐦᒡ᙮ ᐯᔭᒄ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᑲ ᐅᑎᓂᑰ ᐁᒄ ᐊᓐ ᑯᑕᒃ ᒉ ᓇᑲᑖᑲᓅᑦ᙮ 35 ᑲᔦ ᒋᑲ ᓃᔔᒡ ᐃᔅᑴᐅᒡ ᐁ ᐱᒥᓇᐌᑣᐤ᙮ ᐯᔭᒄ ᐊᓐ ᒋᑲ ᐅᑎᓈᑲᓅ ᐁᒄ ᐊᓐ ᑯᑕᒃ ᒉ ᓇᑲᑖᑲᓅᑦ᙮ 36 ᑲᔦ ᒫᒃ ᓃᔓ ᓈᐯᐅᒡ ᒋᑲ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ᙮ ᐯᔭᒄ ᐊᓐ ᒋᑲ ᐅᑎᓈᑲᓅ ᐁᒄ ᐊᓐ ᑯᑕᒃ ᒉ ᓇᑲᑖᑲᓅᑦ᙮ 37 ᒌᓴᔅ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒌ ᑲᑴᒋᒥᑰ ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᑖᓂᑌ ᐆ ᒉ ᐃᔅᐸᔨᐦᒡ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ, ᒥᑐᓐ ᒋᑲ ᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓈᐙᐤ ᐃᔅᐸᔨᐦᒉ ᐆ᙮ ᒬᐦᒡ ᐊᓂᑌ ᐁ ᓅᑯᓯᑣᐤ ᒥᒋᓲᒡ ᐁ ᒥᐦᒉᑎᑣᐤ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᒉᒀᔫ ᐁ ᓂᐲᒪᑲᓂᔨᒡ ᐊᓂᑌ᙮