18
ᑳ ᑎᐹᒋᒫᑲᓅᑦ ᑳ ᐯᔭᑯᑦ ᐃᔅᑴᐤ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐎᔮᔅᑯᓂᒉᓲ
ᒌᓴᔅ ᒌ ᐐᐦᑕᒧᐌᐤ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ ᐅᔫ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᒨᔥ ᒉᒌ ᐊᔨᒥᐦᐋᔨᒡ, ᑲᔦ ᐁᑳ ᒉᒌ ᓴᔅᑲᒋᔨᒡ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐎᔮᔅᑯᓂᒉᓲ ᐃᐦᑖᐎᓂᐦᒡ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᓇᓂᐦᒌᔥᑐᐙᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐋᐸᑌᔨᒫᑦ ᐄᓅᐦ᙮ ᐊᓂᑦ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐃᐦᑖᐎᓐ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ ᐃᔅᑴᐤ᙮ ᒨᔥ ᒫᒃ ᒌ ᓂᑐᐙᐸᒣᐤ ᐊᓂᔫ ᐎᔮᔅᑯᓂᒉᓲ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᒋᓂᑐᑕᒫᑎᓐ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐃᔨᓐ ᑯᐃᔅᒄ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐎᔮᔅᑯᓈᑲᓅᑦ ᐊᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐗᓂᑑᑕᐅᑦ᙮ ᒋᓀᐅᔥ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐎᔮᔅᑯᓂᒉᓲ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐐ ᓈᑕᒧᐌᐤ ᐊᓂᔫ ᐃᔅᑴᐤ᙮ ᐁᒄ ᒉᒃ ᑳ ᐃᔑ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᐦᒃ, ᓇᒧᐃ ᓂᓇᓂᐦᒌᔥᑐᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᓇᒧᐃ ᓂᑖᐸᑌᔨᒫᐅᒡ ᐄᓅᒡ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᑳ ᐯᔭᑯᑦ ᐃᔅᑴᐤ ᔖᔥ ᓂᓴᔅᑲᒋᐦᐄᒄ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᒨᔥ ᐯᒋ ᒧᑯᔥᑳᒋᐦᐄᑦ, ᐁ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᐦᒃ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᒃ᙮ ᓂᑕᐙᒡ ᑮᐹ ᐴᑦ ᓂᑲ ᐐᒋᐦᐋᐤ, ᐁᑳ ᐁᑎᑑ ᒉᒌ ᓴᔅᑲᒋᐦᐄᑦ᙮ ᐁᒄ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᔦᔫ ᒦᓐ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᑲᓇᐙᐸᐦᑕᒧᒄ ᒫ᙮ ᒉᒃ ᒌ ᐐᒋᐦᐁᐤ ᐊᓐ ᒪᒋᐎᔮᔅᑯᓂᒉᓲ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐯᔭᑯᔨᒡ ᐃᔅᑴᐤ, ᐌᔥ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐴᓂᐦᐄᑰ ᐁ ᓂᑐᑕᒫᑯᑦ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐋᑦ᙮ ᓇᒧᐃ ᐋ ᒫᒃ ᐁᑎᑑ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓲᐦᒃ ᑲᑕ ᐐᒋᐦᐁᐤ ᐊᓂᔫ ᐅᑏᓃᒻ ᑲᓇᐙᒡ ᑳ ᐊᔨᒥᐦᐋᔨᒡ ᐁ ᒌᔑᑳᔨᒡ ᑲᔦ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᔨᒡ ᐁ ᓂᑐᑕᒫᑯᑦ ᒉᒌ ᓈᑕᒧᐙᑦ᙮ ᑖᐹ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᑆᔥᑕᐎᔫ ᒉᒌ ᓈᑕᒧᐙᑦ᙮ ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ, ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᐐᐸᒡ ᒉ ᓈᑕᒧᐙᑦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ, ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ ᑲᑕ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᑳᑲᔦ ᐊᐌᔫᐦ ᐁ ᑖᐺᔨᒥᑯᑦ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒦᓐ ᑕᑯᔑᓂᑌ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮
ᕓᕆᓰ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᒫᐅᒡ ᑳ ᒪᒑᑎᓰᑦ ᑳ ᐃᑌᔨᒥᑯᑦ ᐄᓅᐦ
ᒌᓴᔅ ᒦᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒧᐙᑦ ᐅᔫ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᒫᒥᔒᑐᑖᓱᔨᒡ ᓂᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᓈᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᒥᓱᔨᒡ ᒥᒄ ᒫᒃ ᑳ ᒪᒉᔨᒫᔨᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᔫ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫᐦ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, 10 ᐯᔭᒀᐤ ᓃᔓ ᓈᐯᐅᒡ ᒌ ᐲᐦᒉᐅᒡ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᓂᑑ ᐊᔨᒥᐦᐋᑣᐤ᙮ ᕓᕆᓰ ᐊᓐ ᐯᔭᒄ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᑯᑕᒃ ᑳ ᒫᒨᔥᑎᓇᐦᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᔔᓕᔮᔫ ᒌ ᐃᑖᐸᑎᓲ᙮ ᐅᒌ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑖᐸᑎᓯᑣᐤ ᐁᐅᑯᓂᒡ ᒫᐅᒡ ᑳ ᒪᒑᑎᓰᑣᐤ ᒌ ᐃᑌᔨᒥᑰᒡ ᐊᐌᔫ᙮ 11 ᐁᒄ ᐊᓐ ᕓᕆᓰ ᒌ ᐯᔭᑯᑳᐴ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ, ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒋᓇᓈᔅᑯᒥᑎᓐ ᐁᑳ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᓐ ᑯᑕᑲᒡ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᑲᔦ ᐁᑳ ᒥᔅᑕᒫᐅᒋᐦᑕᒫᓱᔮᓐ ᔔᓕᔮᐤ ᑲᔦ ᐁᑳ ᓂᑕᒧᒄ ᐃᐦᑑᑑᒀᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᑲᔦ ᐁᑳ ᐱᓯᒀᑎᓯᔮᓐ᙮ ᒋᓇᓈᔅᑯᒥᑎᓐ ᐁᑳ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ ᐊᓈᐦ ᑳ ᒫᒨᔥᑎᓇᐦᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᔔᓕᔮᔫ ᑳ ᐃᑖᐸᑎᓯᑦ᙮ 12 ᓂᔭ ᒫᒃ ᐁᔑᑯᒻ ᑑᔥᑌᐤ, ᓃᔓ ᒌᔑᑳᐤ ᓇᒧᐃ ᓂᒦᒋᓱᓐ ᑲᔦ ᓂᐸᒋᔥᑎᓂᒉᓐ ᐯᔭᒀᐱᔥᒡ ᐁᔑᑯᒻ ᒥᑖᐦᑣᐱᔅᒡ ᐁ ᐊᔮᔮᓐ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᐃᔑ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ ᐎᔭ ᐊᓐ ᕓᕆᓰ᙮ 13 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᑳ ᒫᒨᔥᑎᓇᐦᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᔔᓕᔮᔫ ᑳ ᐃᑖᐸᑎᓯᑦ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ ᐙᐦᔫᓰᔅ ᐊᓂᑦ ᒌ ᐅᐦᒋᑳᐴ ᑖᓂᑦ ᑳ ᓃᐳᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᕓᕆᓰ ᓇᒧᐃ ᑲᔦ ᒣᒋᒻ ᐅᐦᒋ ᑕᔅᑕᓵᐴ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᐌᔥ ᒌ ᑯᔑᑯᑌᐦᐁᐤ᙮ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐯᒋ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒻ ᐁ ᒪᒋᑑᑕᒫᓐ᙮ ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᒦᓐ ᑳ ᐊᑎ ᐃᑗᑦ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒌᔑ ᑎᐹᒋᒧᑦ, 14 ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᒫᒃ, ᐆ ᓈᐯᐤ ᒌ ᒌᐌᐤ ᑖᐺ ᐁ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᓯᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᑦ᙮ ᓇᒧᐃ ᐐ ᐊᓐ ᕓᕆᓰ᙮ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᒥᔅᑕᐦᐄ ᑳ ᐃᑌᔨᒥᓱᑦ ᑲᑕ ᑎᐱᐦᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᑰ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁᒄ ᐊᓐ ᑳ ᑎᐱᐦᑌᔨᒥᑎᓱᑦ ᐊᐌᓐ ᐁᐅᒄ ᒉ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐋᑲᓅᑦ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐯᑕᐙᑲᓅᑦ ᐊᐙᔕ
ᒫᑎᔫ 19:13-15; ᒫᕐᒃ 10:13-16
15 ᒌ ᐯᑕᐌᐅᒡ ᒫᒃ ᐊᐌᓂᒌ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐊᐱᔒᔒᑣᐤ ᐅᑕᐙᔒᒧᐙᐤ, ᐁ ᒌ ᓂᑐᐌᔨᒫᑣᐤ ᒉᒌ ᓵᒥᓈᔨᒡ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᒌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐎᔮᐸᒫᑣᐤ ᐅᔫ ᐁ ᐃᐦᑎᔨᒡ ᒌ ᒋᔅᑕᐦᐊᒧᐌᐅᒡ᙮ 16 ᒌᓴᔅ ᒌ ᐐᔖᒣᐤ ᐊᐙᔕ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐸᒋᔥᑎᓈᐦᑯᒡ ᐊᐙᔕᒡ ᒉᒌ ᐯᒋ ᓈᓯᑣᐤ, ᐁᑳᐐ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᑕᐦᐊᒧᐙᐦᑯᒡ, ᐌᔥ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑣᐤ ᐊᐌᓂᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒫᐎᓃᐦᒡ ᐃᔑ ᑎᐯᔨᐦᑖᑯᓲᒡ᙮ 17 ᑖᐺ ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ, ᒬᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐺᐦᑕᐦᒃ ᐊᐙᔥ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒧᐙᑲᓅᑦ ᐁᐅᑯᓐ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᒋᐹ ᐃᔑ ᑖᐺᐦᑌᓈᐙᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒫᑯᔦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐲᐦᒉᔦᒄ ᐊᓂᑌ᙮
ᑳ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᓈᐯᐤ
ᒫᑎᔫ 19:16-30; ᒫᕐᒃ 10:17-31
18 ᐁᒄ ᐯᔭᒀᐤ ᒎᐗ ᐄᓅᒡ ᐅᒋᒫᒧᐙᐤᐦ ᒌ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ, ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᓲ, ᑳ ᒥᔪᐦᑣᔨᓐ ᑖᓐ ᒉ ᐃᐦᑎᔮᓐ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᔮᓐ ᑳᒋᒉ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮ 19 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐃᔑᓂᐦᑳᓯᔨᓐ ᑳ ᒥᔪᐦᑣᑦ᙮ ᓇᒧᐃ ᐊᐌᓐ ᐃᐦᑖᐤ ᑌᑲᔥ ᒉᒌ ᒥᔪᐦᑣᑦ, ᒥᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 20 ᒋᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᐅᔫᐦ ᑲᒉᔅᑴᐎᓐᐦ,
ᐁᑳᐐ ᓂᐸᐦᐄ ᐊᐌᓐ, ᐁᑳᐐ ᐲᑯᓐ ᐐᒋᐦᑐᐎᓐ, ᐁᑳᐐ ᒋᒧᑦᐦ, ᐁᑳᐐ ᓂᑕᒧᒄ ᐃᔑ ᐊᑖᒣᔨᒻ ᐊᐌᓐ, ᒋᔅᑌᔨᒻ ᑰᐦᑖᐐ ᑲᔦ ᒋᑳᐐ᙮
21 ᐁᒄ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᑳ ᐯᒋ ᐊᐙᔑᔫᔮᓐ ᔖᔥ ᓂᒌ ᓇᓂᐦᐄᐦᑌᓐ ᐅᔫᐦ ᑲᒉᔅᑴᐎᓐᐦ᙮ 22 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᐱᔦᐦᑕᐙᑦ ᐅᔫ ᐁ ᐃᑗᔨᒡ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐁᔥᒄ ᒫᒃ ᐯᔭᒄ ᒉᒀᓐ ᒦᓐ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓐ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ᙮ ᐊᑖᐌ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔮᔨᓐ, ᐁᒄ ᐊᓐ ᔔᓕᔮᐤ ᑳ ᒋᔅᑎᒫᑎᓰᑣᐤ ᒉ ᒦᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉ ᐊᔮᔨᓐ ᒦᓯᑎᓰᐎᓐ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ᙮ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᒪᓀ ᒫᒃ ᐆ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉ ᐯᒋ ᓅᔔᔥᑯᐎᔨᓐ᙮ 23 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐱᔦᐦᑕᐦᒃ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᐅᔦᔫ, ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᒪᒉᔨᐦᑕᒻ ᐌᔥ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᒦᓯᑎᓯᔫ᙮
24 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᐎᔮᐸᐦᑕᒧᐙᑦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒪᒉᔨᐦᑕᒨᓈᑯᓯᔨᒡ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᓄᐗᒡ ᐋᔨᒪᓐ ᐊᐌᓐ ᐁ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᒉᒌ ᐲᐦᒉᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓃᐦᒡ᙮ 25 ᐁᑎᑑ ᐋᔨᒪᓂᔫ ᐊᐌᓐ ᑳ ᒦᓯᑎᓰᑦ ᒉᒌ ᐲᐦᒉᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒫᐎᓃᐦᒡ ᐃᔥᐱᔖᑦ ᐊᓐ ᐊᐌᓰᔅ ᑳ ᒥᔅᑕ ᐱᔅᒀᑯᓀᑦ ᒉᒌ ᔖᐳᔥᑲᐦᒃ ᔖᐳᓂᑲᓂᔫ ᐊᓂᑌ ᐯᑯᓀᔮᐱᔅᑳᔨᒡ᙮ 26 ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᐄᓅᒡ ᑳ ᐯᐦᑕᐙᑣᐤ ᒌᓴᔅ, ᒌ ᑲᑴᒋᒣᐅᒡ, ᐊᐌᓐ ᒫᒃ ᐁᒄ ᒉᒌ ᐱᒫᒋᐦᐅᑦ᙮ 27 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᐁᑳ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᐄᓅ ᑲᑕ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᐎᔭ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮
28 ᐁᒄ ᐲᑕᕐ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᑲᓇᐙᐸᐦᑕ ᒫ᙮ ᔖᔥ ᒥᓯᐌ ᓂᒌ ᓇᑲᑌᓈᓐ ᓃᒋᓈᓐᐦ ᒉᒌ ᓅᔔᔥᑳᑖᐦᒡ᙮ 29 ᐁᐦᐁ, ᑖᐺ, ᒌ ᐃᑌᐤ ᒌᓴᔅ, ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᑳ ᓇᑲᑕᐦᒃ ᐐᒋ ᑲᔦ ᑳ ᓇᑲᑖᑦ ᐐᒋᔅᑴᐤ ᑲᔦ ᐐᒋᔖᓐ ᑲᔦ ᐅᓃᒋᐦᐄᒄ ᑲᔦ ᐅᑕᐙᔒᒻ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓂᔫ ᐅᐦᒋ ᒋᑲ ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑌᓈᐙᐤ, 30 ᐁᑎᑑ ᒉ ᒥᔮᑲᓅᑦ ᐃᔥᐱᔖᑦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᔑ ᓇᑲᑕᐦᒃ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᑦ, ᑲᔦ ᑳᒋᒉ ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᔫ ᒉ ᐊᔮᑦ ᐊᓂᑌ ᓃᔥᑕᒥᐦᒡ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐋᔨᒨᑕᐦᒃ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔑ ᓂᐱᑦ
ᒫᑎᔫ 20:17-19; ᒫᕐᒃ 10:32-34
31 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᒋᔅᑐᐦᑕᐦᐋᑦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᓃᔓᔖᐳᔨᒡ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ ᑖᓂᑌ ᐸᐦᑳᓐ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᐙᑯᐸᓀᓂᒡ, ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ ᒋᑲ ᐃᑐᐦᑌᓈᓅ᙮ ᐁᑯᑌ ᐊᓂᑌ ᒥᓯᐌ ᒉ ᑎᐱᐸᔨᐦᒡ ᐊᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔨᒫᑲᓅᑦ ᒉ ᐃᔅᐸᔨᑦ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑯᐸᓀᓂᒡ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᒡ᙮ 32 ᒋᑲ ᐸᒋᔥᑎᓇᒧᐙᑲᓅᒡ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᐁᑳ ᒎᐗ ᑳ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᑣᐤ, ᒉᒌ ᒫᔦᔨᒫᑣᐤ ᑲᔦ ᒉᒌ ᐎᔮᐦᐅᐙᒉᑣᐤ ᓂᑕᒧᒄ ᐁ ᐃᔑ ᒌᔓᐙᑖᑣᐤ ᑲᔦ ᒉᒌ ᔑᐦᒀᑖᑣᐤ᙮ 33 ᑲᔦ ᒉᒌ ᐱᔑᔥᑌᐦᐙᑣᐤ, ᑲᔦ ᒉ ᓂᐸᐦᐋᑣᐤ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᒌ ᓂᔥᑐᒌᔑᑳᔨᒉ ᒦᓐ ᑳᐤ ᒋᑲ ᐗᓂᔥᑳᐤ᙮ 34 ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐙᒡ ᐯᔭᒄ ᐅᐦᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᒧᒡ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐊᔨᒥᑐᑕᒥᔨᒡ᙮
ᓈᐯᐤ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃᑦ ᒉᕆᒀᐦᒡ ᑳ ᐅᐦᒌᑦ
ᒫᑎᔫ 20:29-34; ᒫᕐᒃ 10:46-52
35 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐁ ᐊᑎ ᐯᔓᐙᐸᐦᑕᐦᒀᐤ ᐊᓂᔫ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᒉᕆᒀᐤ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᔨᒡ ᓈᐯᐤ ᐁᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᐊᓂᑌ ᔮᐃᔅᑲᓅ ᒌ ᐊᐴ ᐁ ᓂᑐᑕᒫᑦ ᔔᓕᔮᔫ᙮ 36 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐱᔦᐦᑕᐙᑦ ᐁ ᐱᒥᒥᔮᔥᑳᑯᑦ ᒥᐦᒉᑐ ᐊᐌᔫ ᒌ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᐦᑎᓈᓄᔨᒡ᙮ 37 ᒌᓴᔅ, ᓈᓴᕆᑦ ᑳ ᐅᐦᒌᑦ ᒣᒀᒡ ᐱᒧᐦᑌᐤ, ᒌ ᐃᑖᑲᓅ᙮ 38 ᐁᒄ ᑳ ᑌᐺᑦ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒌᓴᔅ, ᑌᐱᑦ ᑳ ᐅᑯᓰᑐᑖᔅᒃ, ᐯᒋ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒻ᙮ 39 ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᐄᓅᒡ ᑳ ᓃᑳᓂᐦᑌᑣᐤ ᒌ ᒋᔅᑕᐦᐊᒧᐌᐅᒡ ᐁ ᐃᑖᑣᐤ, ᐁᑳ ᒫ ᒋᔅᑐᐦ᙮ ᐋᐦᒡ ᒫᒃ ᐁᑎᑑ ᓲᐦᒃ ᒌ ᑌᐺᐤ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑌᐱᑦ ᐌᐅᑯᓰᑐᑖᔅᒃ, ᐯᒋ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒻ᙮ 40 ᒌᓴᔅ ᒌ ᒋᐱᐦᒋᑳᐴ ᑳ ᐃᑕᔓᐌᑦ ᒉᒌ ᐯᑕᐙᑲᓅᑦ ᐊᓂᔫ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᒥᔨᒡ ᓈᐯᐤ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᐁ ᐊᑎ ᐯᔓᐙᐸᒫᑦ ᒌᓴᔅ, ᒌ ᑲᑴᒋᒥᑰ, 41 ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒪᓐ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒫᑖᓐ᙮ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᐃᐦᑑᑑᐦ ᒉᒌ ᐙᐸᐦᑕᒫᓐ᙮ 42 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐙᐦᑕᐦ, ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ ᒋᒦᓄᐙᒋᐦᐄᑰᓐ᙮ 43 ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᒥᑐᓐ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ, ᑳ ᐊᑎ ᓅᔔᔥᑯᐙᑦ ᒌᓴᔅ ᐁ ᒫᒥᐦᒋᒫᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᐎᔮᐸᐦᑕᐦᒃ ᐅᔫ ᐁ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ, ᑲᔦ ᐎᔭᐙᐤ ᒌ ᒫᒥᐦᒋᒣᐅᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮