Sí² La³ñí¹ Hi³ Ca³zen³ Po¹ Ñí¹con² Tsá² Corintios
1
Po¹ jmu² sí² lá² ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² juú² Corinto
Jná¹³ la³² Po¹, tsá² má²ca³te³ Dió³² cun³ñí¹ hi³ la³ jáun² ca³lɨ³hnió³ tsú² hnga², hi³ lɨ́n¹³ jná¹³ *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Jesucristo, quiúnh¹ jná¹³ siáh³ Sóstenes reh² dí², hi³ jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² tsá² lɨ́n³ náh² cuáh³² quioh²¹ Dió³² tɨ³ já¹ juú² Corinto nɨ́², tsá² má²ca³jmú³ Dió³² hi³ lɨ́n¹³ náh² tsá² joh¹ tsú² cun³ñí¹ hi³ má²ná¹cunh² náh² quiúnh¹ Cristo Jesús. Dió³² má²ca³te³ hnoh² hi³ lɨ́n¹³ náh² tsá² joh¹ tsú², la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsá² zian² ñí¹ siáh³ siáh³, nɨ́¹juáh³ tsá² má²quien² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². Hnga² hí³ bíh¹ lɨ́n³ Juo¹³ tsá² hí³ jɨ³ Juo¹³ jnoh¹ nɨ́² siáh³. Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² náh² Dió³² Jméi² dí², quionh³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ cuɨ́¹ jmu¹ tsú² siáh³ hi³ hnoh² zian² náh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn².
Lɨ́²mieh² tsú² cun³quionh³ Cristo
Jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² cue² jná¹³ tiá¹hmah¹ Dió³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh², cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ lɨ́¹ hian¹ hnoh² jáun² ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ Cristo Jesús. Quí¹ cun³ñí¹ hi³ má²ná¹cunh² quiúnh¹ Cristo bíh¹ hnoh², hi³ jáun² má²ca³lɨ³ hánh³ náh² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ hléh¹ náh² jɨ³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ ñíh¹ náh² nɨ́² siáh³. Hi³ jáun² la³ nɨ́² bíh¹ lɨ́³, hi³ má²ca³lɨ³ tson² ñí¹con² hnoh² la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ má²ca³niéih² náh² hi³ ca³tɨn¹ Cristo. La³ nɨ́² bíh¹ lɨ́³, hi³ hí¹ cáun² yáh³ tiá² hi³ lɨ³hniauh²³ quián¹³ hnoh² la³ cun³ hi³ cue³² Dió³², tá¹la³ ná¹he² ná¹janh³² náh² jmáɨ¹ hi³ cuánh³² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². Hí³ bíh¹ jmu³ hi³ ná¹pin³ honh² náh² ca³la³ ñí¹ cá¹táuh³ jmáɨ¹, hi³ jáun² hí¹ jan² tiá² hin² lɨ́¹³ chá³² hí¹ cáun² tso³ quián¹³ hnoh² nɨ́¹ má¹jaunh³² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². Quí¹ tiú²nio² bíh¹ má²tí³² Dió³² jáɨ¹³ quioh²¹, hi³ hí³ bíh¹ Tsá² ca³te³ hnoh² hi³ tianh¹³ náh² cá²honh¹ cu³tí³ quiúnh¹ Jesucristo Jon² tsú², Tsá² lɨ́n³ hí³ Tɨ³² Juo¹³ dí².
Hi³ ná¹tsoh³ tsá² lɨ́n³ cuáh³²
10 Jáun² né³ reh², cha¹³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² hiú² mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² hi³ tianh¹³ náh² cá²honh¹, ha³ lɨ́² jmú² náh² ná¹tsoh³ ja¹ quián¹³. Tɨ³ re² jmu³ náh² pí³ jɨ³lɨn², hi³ cá² ñí¹ hi³ ná¹tioh³ honh² náh² jɨ³ hi³ ná¹lɨ́n²³ náh² nɨ́² siáh³. 11 Juanh³² jná¹³ la³ nɨ́² ñí¹con² hnoh² reh², quí¹hliá² tsá² hñú¹³ Cloé má²ca³záɨ³ jná¹³ hi³ zia³² hniéi² ja¹ quián¹³ hnoh². 12 La³ cun³ lɨ́¹³ juanh²¹ jná¹³ cú²jueh³² tá²chi²¹, hi³ hnoh² la³ hléh¹ náh² la³ siáh³ bíh¹ ma³ quin³² ma³ jan³² náh²; zian² hnoh² juánh³ náh² la³ lá²: “Jná¹³ bíh¹ tsá² joh¹ Po¹”; zian² tsá² juáh³: “Jná¹³ bíh¹ tsá² joh¹ Apolos”; zian² tsá² juáh³: “Jná¹³ bíh¹ tsá² joh¹ Pé¹”; hi³ ma³ jan² né³ juáh³: “Jná¹³ bíh¹ tsá² joh¹ Cristo”. 13 Tɨ³la³, ¿hí¹ má²ca³jmú³ Cristo hi³ ná¹tsoh³ ñí¹con² hnga²? ¿Hí¹ Po¹ uá¹ la³ ca³taun³ crei²¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² dúh¹? Ho³ ¿hí¹ cáun³ hnoh² jmáɨ² hi³ lin¹ hi³ haɨn²¹ náh² tɨ³ con² Po¹ dúh¹? 14 Tɨ³la³ ¡tiá¹hmah¹ Dió³² hi³ hí¹ jan² yáh³ hnoh² tiá² ca³ziau³ jná¹³ jmáɨ², tɨ³la³ jɨ́³²la³ ñú² Crispo quionh³ ñú² Gayo bíh¹ ca³zion³ jná¹³ jmáɨ²! 15 Hi³ jáun² hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ juáh³ hi³ cáun³ jmáɨ² hi³ lin¹ hi³ hen² tɨ³ con² jná¹³. 16 Tson² bíh¹ la³ ca³zion³ jná¹³ jmáɨ² tsá² hñú¹³ Estéfanas uá²jaɨ³², tɨ³la³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ hí¹ jan² yáh³ tsá² siánh³ tiú²uú² ca³zion³ jná¹³ jmáɨ². 17 Quí¹ tiá² ca³ze³ yáh³ jná¹³ Tsá² lɨ́n³ Cristo hi³ zion¹ ná¹ jmáɨ² tsáu², tɨ³la³ ca³ze³ tsú² jná¹³ hi³ ñí¹hléh³ ná¹ jú¹ chú³² bíh¹; tɨ³la³ jun³juáh¹³ cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ca³cháunh³ chí¹ jan² tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ yáh³ má¹ná¹, quí¹ sá¹jmɨ́¹ la³ jáun² dúh¹, hi³ jáun² tiú²uú² jmɨ́¹ lɨ³ quien² yáh³ hi³ jun³ Cristo tsoh² crei²¹.
Cun³quionh³ Cristo bíh¹ lɨ́²lin¹ hi³ pin³ Dió³² jɨ³ hi³ quia³lín³ siáh³ jmɨ́¹ tsɨ́³
18 Jú¹ chú³² hi³ ca³tɨ²¹ hi³ jun³ Cristo ñí¹ crei²¹ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² jë¹ tsá² cáun¹ bíh¹ ñí¹con² tsá² ná¹tsá²hín³; tɨ³la³ ñí¹con² jnoh¹ tsá² má²ná¹liáun²³ dí² né³, jú¹ chú³² nɨ́² dá² quian³² pí³ quioh²¹ Dió³² bíh¹. 19 La³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí²:
Jná¹³ jmu¹ hi³ tiá² lin¹ ñí¹ quien² la³ cun³ hi³ cháunh²³ tsɨ́³ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³,
hi³ tɨ³ có³² bíh¹ chá¹³ jná¹³ siáh³ jɨ³lɨ³² hi³ há² ngɨ²³ tsá² jlánh¹ re² há² ngɨ²³.
20 Jáun² né³ ¿ha³ dá² jinh¹ uú² jmu³ ta²¹ ta³né³² tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, ho³ tsá² lɨ́n³ tɨ³², ho³ tsá² jlánh¹ re² tɨn² juú² hlénh²³ hi³ má²cú¹ má²ren²¹ jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá²? ¡Quí¹ jë¹ tsá² cáun¹ bíh¹ má²ca³jmah³ Dió³² la³jɨ́³² jë¹ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ zian² ñí¹ hué²¹ lá²! 21 Dió³² bíh¹, Tsá² qui³ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, ca³jmú³ hi³ cónh³ tiá² há¹ ngɨ¹³ tsá² zian² hngá¹máh³ lá² cun³quionh³ hi³ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú² hmóu³²; quí¹hliá² ca³lɨ³hnió³ tsú² lión³² tsáu² cun³quionh³ jú¹ chú³² bíh¹, nɨ́¹juáh³ lɨ³ua³ jan² tsá² taunh³² ta²¹, uá¹jinh¹ jú¹ chú³² jáun² niéih³ la³jmɨ́¹ niéih³ jë¹ tsá² cáun¹ ñí¹con² tsá² ñí¹ hná¹ nɨ́².
22 Quí¹ tsá² *judíos hnió³ jɨ́e³ li²¹ hi³ lɨ́³ hua³jueh³², hi³ tsá² *griegos né³ hnauh² jë¹ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ bíh¹; 23 tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, hléh¹ jáɨ¹³ ca³tɨn¹ Tsá² lɨ́n³ Cristo, Tsá² cá²taun³ hí³ crei²¹ bíh¹. Tsá² judíos lɨ́n²³ hi³ jú¹ chú³² lá² lɨ́³ jú¹ hlah³ bíh¹, hi³ *tsá²cá²jo²¹ né³ lɨ́n²³ hi³ jáɨ¹³ lá² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ jë¹ tsá² cáun¹; 24 tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²ca³te³ Dió³² má¹ná¹, cuɨ́¹ tsá² judíos cuɨ́¹ tsá² griegos, cun³quionh³ Tsá² lɨ́n³ Cristo hí³ bíh¹ má²lɨ́²lin¹ pí³ quioh²¹ Dió³², jɨ³ hi³ lɨ́²lin¹ siáh³ hi³ Dió³² bíh¹ Tsá² hú¹tá¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³. 25 Quí¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹ hi³ cháunh²³ chí¹ Dió³² la³ cónh³ bíh¹ hi³ cháunh²³ chí¹ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, uá¹jinh¹ tsáu² lɨ́n²³ hi³ lɨ́¹ ngo¹ lɨ́¹ lɨ²¹ bíh¹ hi³ cháunh²³ jáun² chí¹ Dió³². Hi³ lɨ³ua³ cáun² hi³ lɨ́n²³ jáun² tsáu² hi³ jlánh¹ bíh¹ tsɨ́¹juɨ́³ quioh²¹ Dió³², hi³ jáun² bíh¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ pin³ la³ cónh³ bíh¹ pí³ quioh²¹ tsá²mɨ³cuóun². 26 Jáun² né³ reh², sá¹nɨ́² cónh³ jmɨ́¹ jɨe³, cú¹pih²¹ tsáu² bíh¹ hnoh² tsá² má²ca³te³ Dió³² hi³ quia³lín³ jmɨ́¹ honh² náh² ca³tɨ²¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá²; hi³ cú¹pih²¹ tsáu² bíh¹ siáh³ hnoh² tsá² hauh³² náh² jáɨ¹³, ho³ hi³ lɨ́n³ náh² tsá² cá² mí¹zionh² tsá² quien². 27 Quí¹ tɨ³ mí²jéin³² bíh¹ ca³jmú³ Dió³²: tsá² tɨ³ jlánh¹ bí¹ cáun¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² zian² hngá¹máh³ lá² bíh¹ ca³quianh³ tsú² cú²jueh³², hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ tá¹tonh¹ hua³heih²¹ tsá² jlánh¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³; hi³ má²ca³quianh³ tsú² siáh³ tsá² jlánh¹ tsɨ́¹juɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² zian² hngá¹máh³ lá², hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³ heh³ tsá² jlánh¹ bíh¹ ná¹pin³. 28 Dió³² má²ca³quianh³ tsá² tiá² lin¹ ñí¹ quien² hi³ ca³tɨn¹ tsá² zian² hngá¹máh³ lá², tsá² tiá² hin² quiú² jéi²³, la³ cun³ lɨ́¹³ juáh¹³, tsá² jun³ lin¹ tsáu², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ chan³ tsú² tsɨ́¹juɨ́³ tsá² jlánh¹ jmɨ́¹ ná¹quien², 29 hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́³ hi³ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ jmu³ tonh² ñí¹ hó²¹ñí¹ Dió³². 30 Tɨ³la³ hnga² bíh¹ Dió³² má²ca³cunh³ hnoh² quiúnh¹ náh² Cristo Jesús; hi³ má²ca³jmú³ tsú² siáh³ hi³ cun³quionh³ hí³ dí² má²ca³lɨ³tsɨn² jnoh¹ hi³ he³ dá² jaun³² hi³ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú²; quí¹ cun³quionh³ Cristo bíh¹ má²ca³lɨ³ chun¹ dí² ta³ ñí¹ Dió³², jɨ³ hi³ má²ná¹chan¹ dí² siáh³ ñí¹con² tsú², jɨ³ hi³ má²ná¹liáun¹ dí² nɨ́² siáh³. 31 Cun³ñí¹ hi³ nɨ́² bíh¹, rá¹juáh³ ñí¹ Sí² la³ lá²: “Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² hnió³ jmu³ tonh², tɨ³ re² cuɨ́¹ jmu¹ tsú² tonh² hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², cha³ jmɨ́¹ jmu³ tsú² tonh² hi³ ca³tɨn¹ hnga²”.