2
Jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Cristo, Tsá² ca³taun³ crei²¹
Hnoh² reh², jmɨ́¹ ñéi¹ jná¹³ hi³ ca³ñí¹lieh¹ ná¹ hnoh² jú¹ tson² [hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun²] quioh²¹ Dió³², tiá² ca³hléh³ yáh³ jná¹³ jë¹ tsá² jlánh¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, ho³lá²dá² jú¹ quiáh¹. Quí¹ jmɨ́¹ cá¹ñí²¹ jná¹³ ja¹ nɨ́² quián¹³ hnoh², cáun² tán¹ bíh¹ hi³ ca³lɨ³hnó³² jná¹³ má¹quien¹³ ja¹ la³jɨ́³² hi³ ño¹, jmáh³la³ jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, Tsá² cá²taun³ hí³ crei²¹ bíh¹ ca³lɨ³hnó³² jná¹³ lɨ³ ño¹. Jná¹³ jmɨ́¹ lɨ́n³ ná¹ jan² tsá² huán¹ tsɨ́³ bíh¹ jmɨ́¹ cá¹nó²¹ ná¹ jáun² ta³ máh¹ hnoh², jɨ³ ca³la³ hi³ juán²³ ná¹ siáh³ hi³ lɨ́¹ hú¹ cóh²¹ tsɨn³²; hi³ jmɨ́¹ ca³hléh³ jná¹³ jáun² ñí¹con² náh² hi³ ca³ma³ta¹³ jná¹³ hnoh² jú¹ chú³² né³, ha³ tiá² ca³lɨ³hnó³² yáh³ jná¹³ hi³ chá¹³ cáun² honh² hnoh² cun³quionh³ jë¹ tsá² jlánh¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³. Tɨ³la³ cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ jɨ³ pí³ quioh²¹ Dió³² bíh¹ ca³hɨ́e³ jná¹³ hnoh² jú¹ chú³², hi³ jáun² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Dió³² bíh¹ lɨ́¹³ nio² cáun² honh² náh², jun³juáh¹³ cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ jlánh¹ re² cháunh²³ chí¹ tsá²mɨ³cuóun² yáh³.
Dió³² má²jnia³² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹
Hi³ jáun² né³, ja¹ quioh²¹ tsá² má²ná¹pin³ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ bíh¹ hléh¹ jnoh¹ jë¹ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³. Tɨ³la³ jáɨ¹³ jáun² né³, jun³juáh¹³ jë¹ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ zian² ñí¹ hué²¹ lá² yáh³, sa³jun³ jë¹ tsá² ná¹ho² ta²¹ ñí¹ hué²¹ lá² siáh³, la³ cun³ tsá² he² hná¹ hí¹tsá²son² jmáɨ¹ hi³ quien² yáh³. Quí¹ jë¹ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ hi³ hléh¹ jnoh¹ dá² lɨ́³ jë¹ Dió³² bíh¹, cáun² jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ la³ cun³ jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ́¹³ la³jɨ́³² hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³². Hi³ cun³quionh³ jáɨ¹³ jáun² né³ lɨ́¹³ láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsú² jáun² hnga². Hi³ nɨ́² dá² cun³ tiá² má²ca³ngɨ¹³ bíh¹ tsá² ná¹ho² ta²¹ ñí¹ hué²¹ lá²; quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ má²ca³ngɨ¹³ tsú² dúh¹, hi³ jáun² tiá² jmɨ́¹ ton³ yáh³ tsú² crei²¹ Juo¹³ dí² Tsá² cuá¹quien². Tɨ³la³ la³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí²:
Cáun² hi³ hí¹ jan² tiá² hin² má²ca³jɨ́e³,
hi³ sa³jun³ má²ca³náɨ³²,
hi³ ca³la³ hí¹juáh³ tiá² ca³lɨ́n¹³ bíh¹ tsú²,
ti³tsóh³dí¹ hi³ jáun² bíh¹ má²ca³jmú³ Dió³² hua³jan²¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² hniau³ dí².
10 Jáun² né³, ti³tsóh³dí¹ hi³ nɨ́² bíh¹ má²ca³jmú³ Dió³² hi³ lɨ́¹³ lɨ³ né¹ dí² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹, quí¹ Jmɨ́²chí³ hí³ dá² chú² ñih²³ ca³la³ jɨ³lɨ³² bíh¹, hi³ cuoh² siáh³ ca³la³ hia³ la³ táuh³ la³ cun³ hi³ zia³² ñí¹con² hnga² Dió³².
11 Tiá² hin² zian² yáh³ tsá²mɨ³cuóun² hi³ ñi³² he³ hu²¹ tsɨ́³ tsá²mɨ³cuóun² raɨnh²¹, quí¹ jɨ́³²la³ jmɨ́²chí³ quioh²¹ hnga² bíh¹ tsá² hí³ ñi³² la³jɨ́³². La³ jáun² bíh¹ lɨ́³ siáh³ hi³ ca³tɨn¹ Dió³², jɨ́³²la³ Jmɨ́²chí³ joh¹ hnga² bíh¹ Dió³² ñi³² la³jɨ́³² hi³ ca³tɨn¹ Dió³². 12 Jáun² né³, jun³juáh¹³ jan² jmɨ́²chí³ la³ hún¹ hñu³ tsɨ́³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² yáh³ má²ca³hen¹³ jnoh¹, quí¹ Jmɨ́²chí³ hi³ ja³ ñí¹con² Dió³² bíh¹, hi³ jáun² lɨ́¹³ há¹ ngɨ¹³ dí² la³jɨ́³² hi³ lɨ́¹ má²ca³cué³ jáun² Dió³² ñí¹con² dí². 13 Hi³ jáun² bíh¹ jnoh¹ hléh¹ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́² cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ má²ca³hɨ́e³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³², jun³juáh¹³ cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ má²ca³lɨ³ táɨ² jnoh¹ cun³ñí¹ hi³hliá² jlánh¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ jnoh¹ hmóu³² yáh³. La³ nɨ́² bíh¹ má²niá²³ jnoh¹ jáɨ¹³ hi³ hɨe³² Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² ñí¹con² tsá² má²hún¹ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² hñu³ tsɨ́³.
14 Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² hún¹ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² hñu³ tsɨ́³ má¹ná¹, tsá² la³ hí³ cónh³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ he³ la³ cun³ hi³ ñí¹cué²¹ jáun² Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³², quí¹ tsá² la³ hí³ dá² lɨ́n²³ hi³ jë¹ Dió³² lɨ́³ cáun² jë¹ tsá² cáun¹ bíh¹. Hi³ jáun² tiá² lɨ́²³ yáh³ hi³ há¹ ngɨ¹³ tsú², quí¹ jɨ́³²la³ tsá² má²hún¹ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² hñu³ tsɨ́³ bíh¹ tɨn² chu³ ñih³ jáɨ¹³ nɨ́². 15 Hi³ jáun² tsá² hún¹ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² hñu³ tsɨ́³ né³, tsá² hí³ dá² tɨn² chú² ñih²³ la³jɨ́³² bíh¹, tɨ³la³ hí¹ jan² yáh³ tsáu² tiá² lɨ́¹³ chu³ ñeh³ tsú² hnga² má¹na²¹. 16 Quí¹ la³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí²: “¿Hin² dá² tsánh² má²ca³há¹ ca³ngɨ¹³ la³ cun³ hi³ lɨ́n²³ Tɨ³² Juo¹³ dí²? ¿Hin² dá² tsánh² lɨ́¹³ ma³tɨn² Dió³²?” Tɨ³la³ uá¹jinh¹ la³ jáun² né³, cun³ jáun² má²ná¹né¹ bíh¹ dí² la³ cun³ hi³ lɨ́n²³ Cristo.