3
Jɨ³lɨn² quian²¹ Dió³² ná¹jmu² tá¹³ Dió³²
Hi³ jáun² jná¹³ né³ reh², tiá² ca³lɨ³ yáh³ hi³ lieh¹ jná¹³ hnoh² la³jmɨ́¹ liéinh³² tsú² tsá² má²zian² la³ cun³ hnió³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³², tɨ³la³ ca³lɨ³ hniáuh³² hi³ lieh¹ jná¹³ hnoh² la³ cun³ qui³ liéinh³² tsú² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² bíh¹, la³ cun³ tsá² tsá¹míh¹ ca³tɨ²¹ hi³ zian² tsú² ñí¹con² Cristo yáh³. Jáun² jáɨ¹³ huán¹ tsɨ́³ bíh¹ ca³ma³ta¹³ jná¹³ hnoh², la³jmɨ́¹ jmúh³² tsú² dáɨn² tiúh²³ hi³ cueh³² tsú² jmɨ² tiuh²¹ cha³ jmɨ́¹ cuéh²¹ tsú² má³² má²pin³; quí¹ tiá² jmɨ́¹ má²lɨ́²³ yáh³ hi³ naɨh²¹ hnoh² má³² má²pin³. Tɨ³la³ sa³ hí¹juáh³ la³ tɨ³ ta³né³² bíh¹ tiá² má²lɨ́²³ naɨh²¹ hnoh² má³² má²pin³, quí¹ la³ tɨ³ ta³né³² bíh¹ ná¹lɨ́n³ hnoh² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². Quí¹ tá¹la³ ná¹jmuh³² náh² hi³ uóu³² honh², hi³ zia³² hniéi² ja¹ quián¹³ náh², ¿haun¹³ juáh¹³ la³ má²zian² jáun² bí¹ náh² cun³ tɨn² honh² hmóu³², hi³ ná¹jmuh³²í¹ máh³ náh² la³ cun³ hi³ jmu² la³jɨ́n³² tsá² ñí¹ hná¹ nɨ́²? Quí¹ nɨ́¹ má¹ca³juah²¹ ma³ jan² hnoh² la³ lá²: “Tsá² joh¹ Po¹ bíh¹ jná¹³”, hi³ ma³ jan² né³ juáh³: “Jná¹³ tsá² joh¹ Apolos”, la³ nɨ́² má²ná¹jmuh³² náh² la³ cun³ qui³ jmu² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² bíh¹.
Quí¹ ¿hin² dá² tsánh² hí³ Po¹?, hi³ ¿hin² dá² tsánh² hí³ Apolos? Quí¹ ñí¹ jɨ́²¹la³ ti³ ná¹láɨ³ jnoh¹ quian²¹ Dió³² bíh¹, tsá² ca³hléh¹³ jnoh¹ jë¹ tsú², hi³ jáun² ca³tianh³² hnoh² ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². Quí¹ ma³ quin³² ma³ jan³² jnoh¹ cáun² ca³jmú¹³ la³ cun³ ta²¹ hi³ ca³cué³ jáun² Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí². Jná¹³ dá² ca³ján³ mɨ³ jún², hi³ Apolos né³ ca³sé³ jmáɨ², tɨ³la³ Dió³² bíh¹ Tsá² ca³jmú³ hi³ ca³cuon³. Hi³ jáun² la³ nɨ́² bíh¹ lɨ́³, hi³ hí¹ cáun² tiá² hi³ lɨ́n³ yáh³ tsá² lɨ́²jñí³² sa³jun³ tsá² lɨ́²sé³ jmáɨ²; jɨ́³²la³ hnga² Dió³² bíh¹ Tsá² quien², quí¹ hí³ bíh¹ tsá² ca³jmú³ hi³ ca³cuon³. Tsá² jñi³² jɨ³ tsá² sé²³ jmáɨ², cá²ren² bíh¹ tsú², tɨ³la³ Dió³² né³ ma³hmah¹ la³ cun³ tí³ ta²¹ quioh²¹ tsú² ma³ quin³² ma³ jan³². Jnoh¹ dá² jɨ́³²la³ ti³ ná¹láɨ³ tsá² jmu² ta²¹ cu³lɨ²¹ ñí¹con² Dió³² bíh¹, hi³ hnoh² né³ ná¹lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hi³ jná¹ quioh²¹ Dió³². Ja³bí¹ lɨ́n³ hnoh² siáh³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hñú³ hi³ he² hná¹ cuá¹jmu² Dió³². 10 Hi³ jná¹³ né³ lɨ́n³ ná¹ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tɨ³² hiah³² tɨn² re², tsá² ca³chá³ Dió³² jo³uón³² hi³ co¹ ná¹ jmɨ́h¹ hiah³² cun³ñí¹ hi³ ca³ja³ mií³ tsɨ́³, hi³ tsá² siánh³ bíh¹ ma³hián² ñí¹ hná¹ jáun². Tɨ³la³ ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ tsú² hniáuh³² jmu³ hua³hín¹³ he³ lánh³ rón³² ma³hián² hñú³ ñí¹ jmɨ́h¹ hiah³² hi³ ca³có³² jná¹³ jáun², 11 quí¹ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ quiú¹³ siáh³ cáun² jmɨ́h¹ hiah³² siáh³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ má²rón³², quí¹ hnga² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo bíh¹ lɨ́n³ jmɨ́h¹ hiah³² jáun². 12 Hi³ lɨ³ua³ jan² tsá² jmu³ hñú³ ñí¹ jmɨ́h¹ hiah³² jáun² né³, lɨ́¹³ bíh¹ jmu³ tsú² ta²¹ quionh³ cú¹mí¹niau²¹, mí¹ñí² cú¹tiáu², ho³ quɨ́n¹ hmuh²¹ hi³ jlánh¹ re² jniá³, ho³lá²dá² quionh³ hmá², mí¹ñéi², ho³lá²dá² hmáɨh³² cuú² náɨ². 13 Ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ tsáu² lɨ³ jnia² re² lɨ́n³² tá¹³ jmáɨ¹ hi³ ra³tsɨ³² Dió³² héih³²; quí¹ má¹jáun² dá² lɨ³ lin¹ cun³quionh³ sɨ́² bíh¹ ha³ lánh³ lɨ́³ tá¹³ tsú² ma³ quin³² ma³ jan³². 14 Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ zian² tsá² má²ca³jmú³ hñú³ hi³ lɨ³ cah¹³ jmáɨ¹ hi³ tiá² có³² quionh³ sɨ́² jáun², jáun² he³ bíh¹ tsú² hmah²¹ quioh²¹; 15 tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hñú³ hi³ ca³jmú³ tsú² la³ ca³cáu³ bíh¹, jáun² tsa³hín³ bíh¹ jɨ³lɨ³² tá¹³ tsú², uá¹jinh¹ ca³liáun³ tsú² hnga². Hi³ jáun² má¹jáun² lɨ́n¹³ tsá² la³ hí³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² ca³liáun³ ja¹ sɨ́².
16 ¿Hí¹ hí¹juáh³ tiá² jmɨ́¹ la³ má²ñíh¹ uá¹ hnoh² hi³ hnoh² ná¹lɨ́n³ náh² hñú³ hɨ́en¹ quioh²¹ Dió³², hi³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² cuá³ siáh³ hñu³ honh² náh²? 17 Hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² hliah²³ hñú³ hɨ́en¹ jáun² quioh²¹ Dió³², Dió³² dá² hin³ bíh¹ tsá² la³ hí³; quí¹ hñú³ hɨ́en¹ bíh¹ jaun³² quioh²¹ Dió³², hnoh² bíh¹ hí³ ná¹lɨ́n³ náh² hñú³ hɨ́en¹ jáun².
18 Hí¹ jan² lɨ́² hin² cuɨ́¹ lɨ³can². Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² lɨ́n²³ hi³ jlánh¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ la³ cun³ lɨ́³ héih³² hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², jáun² cuɨ́¹ jmu¹ tsú² cú²jueh³² la³ jan² tsá² tiá² hi³ ñi³² hí¹ cáun², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ lɨ́n³ tsú² tsá² hú¹tá¹ cu³tí³ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³. 19 Quí¹ la³jɨ́n³² tsá² jlánh¹ juáh³ tsáu² hi³ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ Dió³² má¹ná¹, jan² tsá² cáun¹ bíh¹ tsá² la³ hí³. Quí¹ ñí¹ Sí² rá¹juáh³ la³ lá²: “Dió³² jmu² hi³ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ sunh² hñu³ liá³ quioh²¹ hmóu³² cun³quionh³ hi³ jlánh¹ cháunh²³ chí¹ hmóu³²”. 20 Ja³bí¹ rá¹juáh³ siáh³ la³ lá²: “Juo¹³ bíh¹ dí² ñi³² hi³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ hí¹ cu³ hlá² cu³ nɨ́² yáh³ la³ cun³ hi³ cháunh²³ chí¹ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³”. 21 Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, hí¹ jan² tiá² hin² hniáuh³² jmu³ tonh² hi³hliá² hen² tɨ³ con² tsá² hlá² tsá² nɨ́². Quí¹ la³jɨ́³² hi³ zia³² ñí¹con² Dió³² bíh¹ má²quián¹³ hnoh², 22 uá¹la³ cun³: Po¹, Apolos, Pé¹, hngá¹máh³ lá², jmáɨ¹ hi³ zian² náh² jɨ³ jmáɨ¹ hi³ jún³ náh², jmáɨ¹ ta³né³² jɨ³ la³ má²quionh³ jmáɨ¹ né³bí¹ ja³² nɨ́² siáh³, la³jɨ́³² bíh¹ hi³ jáun² quián¹³ hnoh²; 23 hi³ ñí¹ ca³la³ jɨ́³² né³, hnoh² ná¹lɨ́n³ náh² tsá² joh¹ Cristo, hi³ jáun² Cristo né³, joh¹ Dió³².