5
Hi³ ca³ta¹ dí² jmú¹³ ñí¹con² tsá² reh²
Hi³ jáun² né³, tiá² hniáuh³² quiú¹ jin¹³ nú² tsá²ñuh² tsá² má²lieih²¹; tɨ³la³ hniáuh³² hlɨ́¹ lienh¹ jú¹ tson² bíh¹ hnú² tsá² hí³ ca³la³ jmɨ́¹ lienh¹ nú² ñeh². Hi³ hlɨ́¹ lienh¹ hnú² siáh³ tsá² tsá¹ñú¹ ca³la³ jmɨ́¹ lienh¹ nú² renh². Ja³bí¹ hniáuh³² hlɨ́¹ lienh¹ hnú² siáh³ tsá²mɨ³ tsá² má²lieih²¹ ca³la³ jmɨ́¹ lienh¹ nú² mí²ziúh², jɨ³ tsá² tsá¹maɨ¹³ nɨ́² siáh³ hlɨ́¹ lienh¹ hnú² ca³la³ jmɨ́¹ lienh¹ nú² tsá²mɨ³ renh², hi³ hniáuh³² jɨen¹ nú² tsú² hi³ lin¹ má²jɨ² jmɨ́¹ honh².
Má¹hon¹ nú² tsá²mɨ³ hnáɨ³, lɨ³ua³ jan² tsá² tiá² hin² zian² hi³ lɨ́¹³ ma³hau³ tsú². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² jon² ho³ cho¹ jan² tsá²mɨ³ hnáɨ³, jáun² tsá² hí³ tín² ca³tɨn¹ ma³hon³ mí¹ziú¹³ ho³ dí¹hio³, hi³ hnio³ tsú² tsá² má²lieih²¹ hí³ la³jmɨ́¹ ca³jmú³ tsá² má²lieih²¹ hua³hín¹³ tsú² jmɨ́¹ míh², quí¹ la³ jáun² bíh¹ tɨ³² tsɨ́³ Dió³². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá²mɨ³ hnáɨ³ hi³ cuá³ hnga² tán¹ cu³tí³ né³, jáun² tsá²mɨ³ la³ hí³ má²hu²¹ tsɨ́³ hi³ Dió³² bíh¹ Tsá² má²hau³, hi³ mɨ³² ñí¹con² Dió³² la³ huá² la³ jma². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá²mɨ³ hnáɨ³ la³ jmu² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ hnga² má¹ná¹, jáun² tsá² la³ hí³ má²jún¹ ta³ liéih³² bíh¹. Jáun² la³ nɨ́² jmúh¹³ hnú² héih³² ñí¹con² tsá² reh², hi³ jáun² tiá² hin² lɨ́¹³ ziu³ hɨe³ hi³ tsá² reh² ná¹jmu² hi³ hlah³. Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ zian² tsá² tiá² má²hon³ tsá² hñú¹³ la³ñí¹ la³ján³, sa³jun³ raɨnh²¹, jáun² tiá² ca³tɨn¹ yáh³ tsá² la³ hí³ hi³ juáh³ hi³ tanh² ta²¹ Dió³²; tɨ³ jlánh¹ tiá² chun¹ bíh¹ tsá² la³ hí³ la³ cónh³ bíh¹ jan² tsá² tiá² ta²¹ má²tanh² Dió³².
Tiá² ca³tɨn¹ yáh³ tsá²mɨ³ hnáɨ³ tsá¹míh¹ ca³lá² hi³ hún¹ ñí¹ sí² tiáunh¹ tsá²mɨ³ tsá² ná¹jmu² ta²¹ ñí¹con² tsá² cuáh³², tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² má²hún¹ hnaɨh³² nio² quiú³ mii², hi³ nɨ́¹juáh³ cu³ jéin³² tán¹ bíh¹ ca³jéinh³² tsú² cuo², jáun² lɨ́¹³ bíh¹. 10 Hniáuh³² lin¹ hi³ má²ca³jmú³ tsá² la³ hí³ hi³ chu²¹, uá¹ la³ cun³ hi³ má²ca³tɨ³ ca³jinh³ tsú² jon², hi³ má²ca³ma³hnio³ tsú² tsá² ñi³tin²¹ hñú¹³, hi³ má²ca³ma³cón³² tsú² tsá² joh¹ Dió³², hi³ tiá² má²ca³jmú³ quien² hnga², hi³ má²ca³ja³ mií³ tsɨ́³ tsú² ñí¹con² tsá² má²tso² tsɨ́³, hi³ nɨ́¹juáh³ má²ca³jmú³ tsú² siáh³ pí³ hi³ jmu³ la³jɨ́³² hi³ chú³².
11 Tɨ³la³ su³uú² lɨ́¹ tanh³ tsá²mɨ³ hnáɨ³ tsá² tsá¹míh¹ ñí¹ sí² jáun²; quí¹ nɨ́¹ ca³chá³ tsá² la³ hí³ tɨ³ có³² jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ la³ jmɨ́¹ ñí¹ quionh³ Cristo, hi³ lɨ³ hniá¹ tsú² jéinh³² siáh³ cuo² quionh³ tsá²ñuh² siánh³ siáh³, 12 hi³ jáun² tso³ bíh¹ má²zia³² quioh²¹ tsú² lɨ́¹³ cun³ñí¹ hi³ tiá² ma³tí³² tsú² jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² la³ jmɨ́¹ ñí¹ quionh³ Cristo. 13 Ja³bí¹ lɨ³ tan² tsá² la³ hí³ hi³ ngɨ́³² ma³ quin³² ma³ caun³² hñú³, jáun² tsá² la³ hí³ lɨ́¹³ lɨ³ juɨnh³ bíh¹. Jun³juáh¹³ jmáh³la³ hliá² lɨ³ juɨnh³ yáh³ tsú², quí¹ ja³bí¹ lɨ́¹³ ziu³ hɨen³ tsú² siáh³ tsáu², hi³ lɨ́¹ hí³ tsú² ca³tɨn¹ tsá² hlá² tsá² nɨ́², jɨ³ hi³ hléh³² tsú² siáh³ jáɨ¹³ hi³ tiá² ca³tɨ²¹ hléh³². 14 Hi³ jáun² bíh¹ hnó³² jná¹³ hi³ tsá²mɨ³ hnáɨ³ tsá¹míh¹ jéinh³² siáh³ cuo², hi³ lɨ́¹³ zian² jon² tsú², hi³ re² jmu³ tsú² ta²¹ nio² ñéih³ quioh²¹, hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ zia³² hí¹ cáun² hi³ juáh¹³ hi³ lɨ́¹³ hléh³² hlah³ tsá² hau² dí². 15 Quí¹ zian² ma³ jan² tsá²mɨ³ hnáɨ³ hi³ má²ca³tianh³ tɨ³ có³² ta³né³², hi³ má²haɨn²¹ tɨ³ con² *Satanás.
16 Nɨ́¹juáh³ zian² tsá²mɨ³ hnáɨ³ raɨnh²¹ jan² tsá²mɨ³ tsá² reh², jáun² tsá² reh² dí² hí³ ca³tɨn¹ ma³hon³ tsá² hnáɨ³ hí³, tiá² hniáuh³² cué³² tsú² ta²¹ jáun² ñí¹con² tsá² cuáh³²; hi³ jáun² tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³² lɨ́¹³ ma³hon³ tsá²mɨ³ hnáɨ³ tiá² jon¹ raɨnh²¹ zian² bíh¹.
17 Nɨ́¹juáh³ zian² tsá²daun³² jmu² héih³² re² lɨ́n³² ñí¹con² tsá² reh², hi³ hleh³² tsú² re² jáɨ¹³, hi³ hɨeh³² tsú² tsáu² re², jáun² ca³tɨn¹ tsá² la³ hí³ he³ quɨe³ la³ cun³ lɨ́³ ta²¹ quioh²¹, hi³ hniáuh³² lɨ́n²³ siáh³ tsá² reh² hi³ quien² tsá² hí³. 18 Quí¹ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² rá¹juáh³: “¡Ha³ lɨ́² táunh³ chí² náh² ho³ cuá¹juɨ́², [hi³ jmu³ hi³ tiú²uú² lɨ́¹³ cuh³ jáh³ cuú²miih²¹] tá¹la³ cuá¹jmu² jáh³ ta²¹ hi³ ha² zauh³² cuú²miih²¹, jáun² sunh³ máɨ³!” Ja³bí¹ rá¹juáh³ siáh³ ñí¹ Sí²: “Tsá² jmu² ta²¹ ca³tɨn¹ he³ quɨe³ hi³ hlánh¹ jmu² ta²¹”.
19 Tiá² hniáuh³² cáun² lɨ́¹ má¹quien¹³ hnú² jáɨ¹³ nɨ́¹juáh³ ca³hna³ tsáu² jan² tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ cuáh³², jɨ́³²la³ ti³ nɨ́¹juáh³ zian² gon³ ho³ gáun³ tsá² ma³tson² jáɨ¹³ jáun² bíh¹. 20 Tɨ³la³ ca³tɨn¹ tsá² má²lieih²¹, nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² tso³, hniáuh³² quiú¹ jin¹³ bíh¹ hnú² tsú² ja¹ ñí¹ tionh¹ tsá² reh², jáun² la³jɨ́n³² tsú² juénh¹³ hi³ tiá² jmu³ la³ jáun². 21 Ta³ ñí¹ Dió³², jɨ³ Jesucristo, jɨ³ tsá² chun¹ tsá² ná¹lɨ́n³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² nɨ́² siáh³, cué¹³ jná¹³ hnú² ta²¹ nɨ́² hi³ má¹tih²¹ nú²; tɨ³la³ ha³ lɨ́² ra³tsɨ³² héih³² ta³ tiá² má²lin¹ re² jú¹ tson², ha³ lɨ́² jmú² hi³ quien² jan², hi³ jan² tiá² quien². 22 Tiá² hniáuh³² rá¹tsɨh³² hnú² cuonh² tia³juɨ³² tsáɨh³ chí¹ jan² tsá² má²lieih²¹ hi³ hion¹³ nú² tsú² hi³ hau³ jáɨ¹³ ñí¹con² tsá² reh² dí², quí¹ ho³ sa³ zia³² bíh¹ tso³ hi³ jmu² tsú², hi³ lɨ́¹³ lɨ́n¹³ tsáu² hi³ tɨ³² honh² hnú² tso³ jáun²; hua³hín¹³ nú² jmɨ́²chí³ quián¹³ hi³ cuɨ́¹ lɨ́³ jɨ² la³ má²jɨ² jáun².
23 Tɨ³la³ chú³² bíh¹ húh¹³ hnú² cú¹pih²¹ mu² ráu³ mɨ³ uóun²jɨeh¹³ má²ná¹jan² quionh³ jmɨ² jma³, jáun² ma³hau³, quí¹hliá² hi³ lɨ́³ henh¹ bíh¹ nú², hi³ tsáun¹ nú² cú²hiú² cú²cuóh³², jáun² tiú²uú² hniáuh³² húh¹³ nú² jmáh³la³ jmɨ² jma³.
24 Zian² ma³ jan² tsáu² lin¹ lɨ́n²¹ tso³ quioh²¹ ñeh² bíh¹ hi³ can³ tsú² jú¹ tson² quioh²¹ tsú², tɨ³la³ ma³ jan² tsáu² lɨ́² lin¹ tso³ quioh²¹ la³ tɨ³ nɨ́¹ má¹ca³can³ tsú² jú¹ tson² máh³. 25 Ja³bí¹ zian² siáh³ tsá² lin¹ lɨ́n²¹ hi³ chu²¹ hi³ jmu², tɨ³la³ zia³² siáh³ hi³ chu²¹ hi³ jmu² tsáu² ta³ tiá² hin² ñi³², tɨ³ jmɨ́¹ chí¹cáɨn² máh³ lɨ́² lin¹.