6
La³jɨ́n³² tsá² reh² *tsá² má²ná¹hlánh¹ hniáuh³² tanh¹³ ta²¹ re² lɨ́n³² juo¹³, jáun² tiá² hin² lɨ́¹³ tu³ hión³² Dió³² Tsá² tanh²³ dí² ta²¹, sa³jun³ lɨ́¹³ hléh³² tsú² hlah³ ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² hi³ hɨe²³ dí² tsáu². Hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² má²ná¹hlánh¹ zian² juo¹³ hi³ tanh² ta²¹ Dió³², tiá² hniáuh³² tsa³son² hi³ tanh² tsú² ta²¹ juo¹³ cun³ñí¹ hi³hliá² má²raɨnh²¹ tsú² ñí¹con² Dió³². Tɨ³ jlánh¹ ta²¹ chu²¹ má²hniáuh³² bíh¹ jmu³ tsú² quí¹hliá² má²hnio³ tsú² juo¹³ tsá² má²ca³lɨ³ raɨnh²¹, hi³ jáun² bíh¹ ca³tɨn¹ juo¹³ tsú² héih³² ta²¹ chu²¹.
Ha³ lánh³ cu³tí³ lɨ́n³ tsá² tanh² ta²¹ Dió³²
Hi³ jáun² né³, hɨeh¹ hnú² tsáu² hi³ hlɨ́¹ lienh¹ nú² tsú² siáh³ jáɨ¹³ nɨ́². Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² hɨe³² jú¹ siáh³, hi³ tiá² jéih³² jú¹ tson² quioh²¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², sa³jun³ jéih³² tsú² jáɨ¹³ lánh³ rón³² ziáun² dí² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² ñí¹ hué²¹ lá², jáun² tsá² la³ hí³ lɨ́¹ jmu² tonh² bíh¹, tiá² hi³ má²ñi³² hí¹ cáun² yáh³. Tsá² tsáun¹ hñu³ chí¹ bíh¹ tsá² la³ hí³ cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ hnió³ juu³ hlénh³ jú¹ lɨ́¹ ngó¹ lɨ́¹ lɨ²¹, hi³ lɨ́¹ quiú² lɨ́¹ táɨnh²³ jáɨ¹³; hi³ jáun² ñí¹ jáun² bíh¹ lɨ́²³ ja³² uóu³² tsɨ́³ tsú², hi³ jmu² tsú² hniéi², hi³ tú² hión³² tsú² tsáu², hi³ lɨ́¹ lɨ́n²³ tsú² hlah³ ca³tɨn¹ tsáu², hi³ cá² ñí¹ ná¹hniei²¹ tsú² nɨ́² siáh³. Quí¹ tsá² cónh³ tiá² jú¹ tson² zia³² hñu³ tsɨ́³ bíh¹ tsá² la³ hí³, hi³ lɨ́¹ lɨ́n²³ tsú² zian² la³juah²¹ dúh¹ tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² cun³ñí¹ hi³ hnió³ tsú² lɨ³ hánh³. Tɨ³la³ tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² má¹ná¹, tson² bíh¹ cu³tí³ hánh³ tsá² hí³, nɨ́¹juáh³ hi³ hiún² tsɨ́³ tsú² la³ cun³ hi³ zia³² quioh²¹. Quí¹ hí¹ cáun² tiá² hi³ quián¹ yáh³ dí² jmɨ́¹ ca³lɨ³ziáun² ñí¹ hué²¹ lá², sa³jun³ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá² lɨ́¹³ cáun¹³ dí² hñu³mɨ³cuú². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zia³² hi³ cúh¹³ dí² jɨ³ ha¹ dí² nɨ́² siáh³, cun³ jáun² bíh¹ má²tioh²¹ hi³ má¹hiún¹³ dí² tsɨ́³. Tɨ³la³ tsá² jlánh¹ hniá¹ hi³ lɨ³ hánh³, tiá² tióh³² yáh³ tion³ tsɨ́³, cáun² jmu² tsú² hi³ cáun¹ bíh¹, hi³ lɨ́¹³ hlah³ ñí¹con² hnga², hi³ lɨ́¹³ tánh³² tso³ cu³diá²jan² la³jmɨ́¹ janh³² jáh³ cáun² liá³, hi³ jáun² jmu² tsú² hi³ hliáh¹³ jmɨ́²chí³ quioh²¹ ca³la³ tɨ³ ñí¹ já¹hín³. 10 Quí¹ nɨ́¹juáh³ jlánh¹ la³ hniá¹ tsú² quɨe³, hi³ jáun² bíh¹ lɨ́³ mí¹zioh²¹ la³jáh³ dúh¹ ñí¹ hi³ hlah³ hi³ jmu² tsáu². Hi³ zian² ma³ jan² tsáu² má²ca³náu² tɨ³ có³², hi³ tiú²uú² tanh² ta²¹ Dió³² cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ quɨe³. Tsá² la³ hí³ jmu² hmóu³² hi³ má²má²tso² lɨ́n³² tsɨ́³.
He³ lánh³ hniáuh³² ma³zian² tsú² hi³ ca³tɨn¹ Dió³²
11 Tɨ³la³ hnú² tsá² lɨ́n³ quian²¹ Dió³², ca³tɨn¹ hnú² náuh¹³ tɨ³ có³² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́². Cha³ jmɨ́¹ jmúh¹³ hnú² hi³ nɨ́², hniáuh³² dí¹quiaunh²¹ honh² nú² hi³ má¹zián¹³ nú² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² bíh¹, hi³ zian² nú² hi³ ca³tɨn¹ hí³ dí², hi³ nio² cáun² tán¹ honh² nú² ñí¹con² Dió³², hi³ hno³ nú², hi³ cueh²³ nú² honh², jɨ³ hi³ jmúh¹³ hnú² siáh³ juenh² honh². 12 Jmu³ hniéi² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ tiá² jéih³² Dió³², hi³ quɨnh¹ nú² jmáɨ¹ hi³ ca³tɨn¹ Dió³², jmu³ pí³ hi³ lɨ́¹³ zian² nú² cun³ jmɨ́¹hi³nio²; quí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³te³ Dió³² hnú², hi³ jáun² bíh¹ má²ca³ma³lih²¹ hnú² siáh³ ñí¹con² juóun³² lɨ́n³² tsáu² hi³ táunh²³ nú² ta²¹. 13 Jáun² né³, ta³ ñí¹ Dió³² Tsá² cue³² jmáɨ¹ hi³ zian² jɨ³lɨn², uá¹ hi³ tsáu² uá¹ hi³ jáh³, jɨ³ ta³ ñí¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, Tsá² ca³cué³ re² jú¹ tson² ta³ ñí¹ Poncio Pilato jmu² jná¹³ héih³² 14 hi³ má¹tih²¹ hnú² re² héih³² hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́², la³ cun³ hí¹ jan² tiá² hin² lɨ́¹³ hléh³² hlah³ hi³ ca³tɨn¹ hnú², ca³la³ tɨ³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ jáunh³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². 15 Ma³jnia² Dió³² Jesucristo hí³ la³ cun³ jmáɨ¹ hi³ hnió³ hnga². Hnga² Dió³² hí³ bíh¹ Tsá² tɨn² ma³mieh² dí², Tsá² cuá¹lɨ́n³ ta²¹ la³ hia³ la³ táuh³, Re²¹ Juo¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹, jɨ³ Tsá² Chín¹ ñí¹con² tsá² ná¹chín¹. 16 Hnga² Dió³² hí³ bíh¹ zian² la³ má²zian² jáun², hi³ cuá³ hnga² ñí¹ tie³ joh¹ quioh²¹, ñí¹ hí¹ jan² tiá² hin² lɨ́¹³ tsa³janh². Hí¹ jan² tsáu² tiá² má²ca³jɨ́en³² Dió³², sa³jun³ lɨ́¹³ jɨ́en³² tsú² Dió³². ¡Hnga² Dió³² hí³ bíh¹ cuɨ́¹ lɨ³quien² hi³ cuɨ́¹ lɨ³pin³ cun³ jmɨ́¹hi³nio²! Tson² bíh¹ la³ nɨ́².
17 Hi³ jáun² né³, hniáuh³² jmúh¹³ hnú² héih³² ñí¹con² tsá² reh² tsá² ná¹hánh³ cun³quionh³ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ tiá² hniáuh³² jmu³ tsú² tonh², hi³ sa³jun³ hniáuh³² hu²¹ tsɨ́³ tsú² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² re² cun³quionh³ hi³ zia³² quioh²¹, quí¹ cu³diá²jan² lɨ́¹³ tsa³hín³ la³jɨ́³² hi³ zioh² tsú² jáun². Zéih³ tsú² hi³ tɨ³ hniáuh³² hu²¹ tsɨ́³ tsú² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² bíh¹, quí¹ Dió³² bíh¹ Tsá² lɨ́¹ cue³² la³jɨ́³² hi³ zia³² hi³ hniáuh³² ñí¹con² dí², ca³la³ hi³ lɨ́¹ ziáun²³ bíh¹ lɨ́²³, hi³ jáun² lɨ́² hiún² tsɨ́³ dí². 18 Jmúh¹³ hnú² héih³² hi³ jmu³ tsá² hánh³ hí³ hi³ chu²¹, cuɨ́¹ zia³² hliáun³ hi³ chu²¹ hi³ jmu² tsú² la³jmɨ́¹ zia³² hliáun³ hi³ zioh² tsú² jáun², hi³ hniáuh³² hiún² tsɨ́³ tsú² lɨ́¹ cué²¹, hi³ ná¹lɨ́n³ tsú² tsá² ja³² mií³ tsɨ́³. 19 Jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ lɨ³ hánh³ tsú² cu³tí³, cáun² hi³ lɨ³ quien² jmáɨ¹ né³bí¹ ja³², hi³ jáun² lɨ́¹³ joh¹³ tsú² jmáɨ¹ hi³ zian², cáun² hi³ hú¹tá¹ tson² quien².
Héih³² hi³ ca³tɨn¹ hnga² Timoteo ñí¹ ca³táuh³ sí² lá² quioh²¹ Po¹
20 Hnú² Timoteo, hua³hín¹³ nú² jmu³ la³jɨ́³² hi³ má²ca³ta³no¹ nɨ́² jo³cuonh² nú². Tɨ³ có³² náu² ñí¹con² la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ quí² lɨ́¹ chin² tsáu² chí¹, jú¹ tiá² ta²¹ lɨ³ jmu³ hi³ niéih³ la³jmɨ́¹ niéih³ jú¹ tson² quioh²¹ tsá² jniá³ jmɨ́¹ tsɨ́³. 21 Quí¹ zian² ma³ jan² tsá² má²ca³ma³tson² jáɨ¹³ jáun² hi³ má²já²taunh²¹ tɨ³ có³², hi³ má²ñi³táunh¹ cáun² juɨ³² siáh³ la³ cónh³ bíh¹ juɨ³² quioh²¹ tsá² tanh² ta²¹ Dió³².
Dió³² cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² hnú². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³ hi³ juanh³² jná¹³ reh².]