12
Hi³ ca³jnia³ jéinh³² Po¹, jɨ³ hi³ ca³náɨ³² tsú²
Jáun² né³, uá¹jinh¹ tiá² hi³ tá¹tsaɨ²¹ jná¹³ hi³ jmu¹ ná¹ tsah¹ hi³ ca³tɨn¹ huen², la³ jmɨ́¹ lɨ́³ lɨ³ hniáuh³² bíh¹ jmu¹ jná¹³, hi³ jáun² né³ má²hléh¹³ bíh¹ jná¹³ ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ ca³jnia³ jéin³², jɨ³ hi³ ca³ngɨ¹³ jná¹³ siáh³ la³ cun³ hi³ ca³hɨ́e³ jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí². Quí¹ cuóun³² jná¹³ jan² tsá²ñuh² tanh² ta²¹ Cristo hi³ ca³zanh³² cu³tiá³ la³tɨ³ hñu³mɨ³cuú² ñí¹ cuá³ Dió³² cun³ má²quia³quiún³ mii². Tiá² ño¹ jná¹³ hí¹ ca³zanh³² tsú² jmáh³la³ jmɨ́²chí³, ho³lá²dá² la³ má²quionh³ ngú³, jɨ́³²la³ hnga² Dió³² bíh¹ ñi³². Tɨ³la³ ño¹ jná¹³ hi³ tsá² hí³ ñíh¹ ñí¹ má²nio² jáun² tie³, tɨ³la³ tiá² né¹ hí¹ ñíh¹ tsú² quionh³ ngú³ ho³ jmáh³la³ jmɨ́²chí³, jɨ́³²la³ hnga² Dió³² bíh¹ ñi³². Ñí¹ má²nio² jáun² tie³ bíh¹ ca³náɨ³² tsú² jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹, jáɨ¹³ hi³ tiá² hin² ca³tɨn¹ hléh³². Jmɨ́¹ lɨ́¹³ lɨ³ jmu¹ jná¹³ tsah¹ hi³ ca³tɨn¹ jan² tsá² la³ hí³, tɨ³la³ tiá² jmu² yáh³ jná¹³ tsah¹ la³ cun³ hi³ lɨ́n³ ná¹ huen² má¹na²¹, quí¹ jɨ́³²la³ ti³ tsah¹ jná¹³ cun³ñí¹ hi³hliá² jná¹³ jan² tsá² tsɨ́¹juɨ́³ bíh¹. Sá¹jmɨ́¹ hi³ hnó³² jná¹³ jmu¹ tsah¹, jun³juáh¹³ jmɨ́¹ jmu¹ jná¹³ la³ cun³ qui³ jmu² jan² tsá² cú¹juón¹ yáh³, quí¹ jmáh³la³ jú¹ tson² bíh¹ jaun³² jmɨ́¹ hléh¹³ jná¹³; tɨ³la³ tiá² ja³² yáh³ tsɨn³² jná¹³ hi³ jmu¹ tsah¹ quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³ma³quien² yáh³ tsáu² jná¹³ tɨ³ ca³nga² la³ cónh³ bíh¹ hi³ qui³ jɨ́e²³ tsú² hi³ jmu² jná¹³ jɨ³ hi³ hléh²³ jná¹³ nɨ́² siáh³.
Jmɨ́¹ la³ lɨ́¹³ já³² tsɨn³² jná¹³ hi³ jmu¹ tonh² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ ca³jnia³ jáun² jéin³², tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ jáun² né³ ca³ja³ cáun² uu³mí²tsɨ³² hi³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hu²¹ cáun² ton² ngú³ quion²¹ jná¹³, cáun² uu³mí²tsɨ³² hi³ ja³ ñí¹con² *Satanás hi³ jmu² hlah³ ñí¹con² jná¹³ quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³jmú³² jná¹³ tonh². Hi³ jáun² hnɨ³² jéin³² má²ca³mɨ́³ jná¹³ ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ quin³ tsú² uu³mí²tsɨ³² jáun² ñí¹con² jná¹³; tɨ³la³ hí³ né³ ca³juáh³: “Má²tioh²¹ bíh¹ cun³quionh³ jmáh³la³ mií³ hi³ ja³² tsɨn³² jná¹³ ñí¹con² hnú²; quí¹ tɨ³ jlánh¹ re² lɨ³ lin¹ bíh¹ pí³ quion²¹ jná¹³ cun³quionh³ jan² tsá² tiá² pin³”. Hi³ jáun² jná¹³ né³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ tsah¹ quí¹ cun³ñí¹ hi³ tiá² pin³ ná¹, quí¹ hi³ jáun² cun³quionh³ jná¹³ lɨ³ lin¹ pí³ quioh²¹ Cristo. 10 Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, hiún² bíh¹ tsɨn³² jná¹³ hi³hliá² tiá² pin³ ná¹, jɨ³ jmɨ́¹ ziú² jmɨ́¹ hɨe² tsáu², jmɨ́¹ zia³² hi³ lɨ³ hniáuh³², jmɨ́¹ hɨ́¹ tsa¹ jná¹³ tsáu², jɨ³ jmɨ́¹ há² nga² jná¹³ uu³mí²tsɨ³² nɨ́² siáh³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Cristo. Quí¹ nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ tiá² huánh² jná¹³, jmáɨ¹ la³ jáun² bíh¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ pin³ jná¹³.
Po¹ hɨ³² tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ cuáh³² já¹ juú² Corinto
11 Má²lɨ́²hléh³ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ huen² la³jmɨ́¹ hleh³² jan² tsá² cú¹juón¹ cun³ñí¹ hi³ tion³ quián¹³ hnoh². Quí¹ hmóu³² bíh¹ hnoh² tsá² jmɨ́¹ ca³tɨn¹ hi³ hléh¹ re² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, quí¹ hí¹ cú¹pih²¹ yáh³ tiá² huen³ jná¹³ la³ cónh³ bíh¹ *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³², tsá² jlánh¹ ná¹ñi³² hí³ joh² hnoh², uá¹jinh¹ tson² tsá² tsɨ́¹juɨ́³ cu³tí³ bíh¹ jná¹³. 12 Quí¹ tá¹la³ ca³tion³ jná¹³ jáun² lɨ́n³² tsɨn³² jmɨ́¹ cá¹jmú²¹ jná¹³ jáun² ta²¹ ja¹ nɨ́² quián¹³ hnoh², ca³lɨ³ lin¹ bíh¹ hi³ tson² cu³tí³ jná¹³ lɨ́n³ jan² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² cun³quionh³ li²¹ jɨ³ hua³jueh³², jɨ³ ca³la³ hi³ ca³jnia³ jáun² pí³ quioh²¹ Dió³² nɨ́² siáh³. 13 Tiá² ca³jmú³² yáh³ jná¹³ hi³ siánh³ tsáu² hnoh² la³ cónh³ bíh¹ tsá² cuáh³² ñí¹ hná¹ nɨ́², jɨ́³²la³ ti³ hi³ tiá² ca³quiaun¹ jná¹³ hnoh² liá¹ héi² bíh¹. ¡Juenh² jmu³ hnoh² honh² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́²!
14 Hi³ jáun² né³, ta³né³² má²hún¹ jná¹³ hua³jan²¹ hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh² ñí¹ má²hnaɨh³² jéin³², tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ já¹quiaun¹ jná¹³ hnoh² liá¹ héi² yáh³. Quí¹ hi³ hnau³ bíh¹ jná¹³ hnoh², jun³juáh¹³ hi³ hnó³² jná¹³ hi³ zia³² quián¹³ yáh³ náh². Quí¹ tsá² má²lieih²¹ bíh¹ ca³tɨn¹ jɨ́e³ he³ lɨ³hniauh²³ quioh²¹ tsá¹míh¹, jun³juáh¹³ tɨ³ tsá¹míh¹ yáh³. 15 Jáun² hiún² bíh¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ hin¹³ la³jɨ́³² hi³ zia³² quion²¹, hi³ hí¹ la³ tɨ³ huen² yáh³ jná¹³ lɨ́¹³ tsa³hín³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh²; uá¹jinh¹ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ nɨ́¹juáh³ má²hnau³ lɨ́n³² jná¹³ hnoh², hi³ jáun² tɨ³ cú¹pih²¹ bíh¹ jéi³²í¹ hnau³ hnoh² jná¹³.
16 Quí¹ jná¹³ néh¹ jlánh¹ re² tɨn² ná¹ hi³ ca³ma³cau¹³ ná¹ hnoh², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ néh¹ ca³hiá² cá²jláɨ³² jná¹³ hnoh², uá¹jinh¹ tiá² ca³quiaun¹ jná¹³ hnoh² liá¹ héi². 17 ¿Tiá² né¹ hu³ sa³ ca³hiá² cá²jláɨ³² jná¹³ hnoh² cun³quionh³ tsá² ca³zéin³² jná¹³ hí³ ñí¹con² náh²? 18 Jmɨ́¹ ca³hiu³ ca³mɨ́³ jná¹³ ñí¹con² Tito hi³ tsó³² tsú² tsa³jɨe³ hnoh², hi³ ca³zéin³² jná¹³ siáh³ jan² tsá² reh² quionh³ tsú², ¿hí¹ ca³hia³ ca³jla³ hnoh² Tito dúh¹? ¿Há¹ jun³juáh¹³ tá¹ gau³ bíh¹ jnoh¹ ca³ngɨ́¹³ cá²ren²; há¹ jun³juáh¹³ má²ca³má¹jnia¹³ jnoh¹ siáh³ hi³ cá²ren² bíh¹ ná¹tioh³ tsɨ́³ jnoh¹?
19 Hu³ sa³ ná¹lɨ́n²³ hnoh² hi³ cun³quionh³ jáɨ¹³ nɨ́² má²ná¹liáun¹ jnoh¹ hmóu³² ñí¹con² hnoh². ¡Tɨ³la³ tiá² jáun² yáh³! Quí¹ jnoh¹ hléh¹ ta³ ñí¹ Dió³² la³ cun³ hi³ hnió³ Cristo bíh¹, hi³ jáun² la³jɨ́³² jáɨ¹³ nɨ́² jmu³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ lɨ³hún¹ honh² hmóu³² bíh¹ hnoh² reh², tsá² jlánh¹ hnau³ jná¹³. 20 Tɨ³la³ hɨ³² tsɨn³² jná¹³ hi³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jná¹³ ñí¹ nɨ́², hu³ sa³ tiá² má²zian² yáh³ hnoh² la³ cun³ hi³ hu²¹ tsɨn³² jná¹³; hi³ hnoh² siáh³ né³, jɨe¹ náh² jná¹³ hi³ lɨ́n³ la³ siáh³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ jmɨ́¹ hu²¹ honh² náh². Hɨ³² tsɨn³² jná¹³ nɨ́¹juáh³ nɨ́² lɨ́¹ zian² tsá² ná¹hniei²¹ quionh³ raɨnh²¹, tsá² ná¹uóu²¹ tsɨ́³, tsá² ná¹míh²³ tsɨ́³, tsá² jmu² pan¹ hnga², tsá² cauh³² jáɨ¹³, tsá² ziú² hɨen² tsáu², tsá² lɨ́¹ jmu² tonh², jɨ³ hi³ tiáunh¹ náh² cú²zúnh² nɨ́² siáh³. 21 Hɨ³² tsɨn³² jná¹³ quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³jmú³ Dió³² hi³ lɨ³ heh¹ jná¹³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² nɨ́¹ má¹já²jɨe¹ jná¹³ siáh³ hnoh², jɨ³ hi³ uo¹ jná¹³ siáh³ ca³tɨn¹ juóun³² hnoh², tsá² má²ca³jmuh³ náh² tso³ jmɨ́¹tin², tsá² tiá² má²cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ tsa³conh² tsɨ́³ tsáu¹³, la³ cun³ tsá² lɨ́¹ jmu² lɨ³ua³ cáun² hi³ tiá² jɨ², tsá² lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ tsau³², jɨ³ la³jɨ́³² hi³ má²ziaunh² tsú² tiá³ hi³ jmu² nɨ́² siáh³.