13
Jáɨ¹³ hi³ hɨe³² Po¹ chí¹ján³ jɨ³ hi³ hah² siáh³ jáɨ¹³
Hi³ jáun² né³, má¹tɨ́³ hnɨ³² jéin³² hi³ ñí¹jɨe¹ jná¹³ hnoh². Jáun² la³ cun³ hi³ má²ná¹ñíh¹ hnoh² hi³ la³jɨ́³² tso³ hi³ má²re² tsú², má²re² tsú² cun³quionh³ jë¹ gon³ ho³lá²dá² gáun³ tsá² zih³² jú¹ tson². Né³² né³, juo³ jná¹³ la³jɨ́n³² tsá² ren² tso³, jɨ³ ca³la³ jɨ́n³² hnoh² hi³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jná¹³ siáh³ ñí¹ má²hnaɨh³² jéin³², tiú²uú² ñí¹jmú²¹ yáh³ jná¹³ juenh² tsɨn³²; quí¹ má²ca³hɨ́e³ bíh¹ jná¹³ jú¹ tson² jmɨ́¹tin² jmɨ́¹ ñéi¹ jná¹³ jáun² ñí¹ má²tenh³, hi³ juah³² jná¹³ siáh³ cónh³í¹ cu³ jéin³² tá¹la³ cuon¹ jná¹³ lá² ñí¹ uóunh³ hi³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ tiú²uú² jmu¹ jná¹³ juenh² tsɨn³². Hi³ jáun² má¹jáun² lɨ³ lin¹ la³ cun³ hi³ ná¹hniá¹ náh² hi³ Cristo hleh³² cun³quionh³ uen³² jná¹³. Quí¹ jun³juáh¹³ jan² Tsá² tiá² pin³ yáh³ tsú² nɨ́¹ má¹ca³ra³tsɨ³² héih³² ñí¹con² hnoh², hí³ bíh¹ jan² Tsá² má²jnia³² pí³ quioh²¹ ja¹ quián¹³ hnoh². Quí¹ uá¹jinh¹ tiá² pin³ Cristo jmɨ́¹ cá¹taun³ crei²¹, tɨ³la³ ta³né³² né³, má²zian² tsú² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Dió³². Jáun² né³, ja³bí¹ jnoh¹ siáh³ tiá² pin³ la³jmɨ́¹ tiá² jmɨ́¹ pin³ tsú² jáun²; tɨ³la³ cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Dió³² bíh¹ lɨ́¹³ má¹jnia¹³ jnoh¹ ñí¹con² hnoh² hi³ tson² bíh¹ cu³tí³ ziáun² jnoh¹ quiúnh¹ Cristo.
Hi³ jáun² né³, hnoh² hniáuh³² can¹³ náh² héih³² ñí¹con² náh² hmóu³² nɨ́¹juáh³ tson² bíh¹ táunh²³ náh² ta²¹ jú¹ chú³², jɨe³ dúh¹ neh²¹. ¿Tiá¹ má²ca³lɨ³tsɨn² hnoh² hi³ Cristo zian² hñu³ honh² náh²? Jɨ́³²la³ nɨ́¹juáh³ hi³ ná¹lɨ́n³ hnoh² henh¹³ quioh²¹ tsá² taunh³² ta²¹ bíh¹, jáun² bíh¹ tiá² lɨ́²tsɨn² náh². Tɨ³la³ hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ lɨ³tsɨn² hnoh² hi³ tiá² ná¹láɨ³ yáh³ jnoh¹ henh¹³ quioh²¹ tsá² taunh³² ta²¹. Mɨ³² jnoh¹ ñí¹con² Dió³² hi³ hí¹ cáun² hi³ hlah³ tiá² jmúh¹³ hnoh²; jun³juáh¹³ hi³hliá² hen² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ jnia³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ jniá³ tsá² jlánh¹ re² cah²³ jmáɨ¹ yáh³, jɨ́³²la³ ti³ hen² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ hnoh² jmúh¹³ jmáh³la³ hi³ chu²¹ bíh¹, uá¹jinh¹ ca³jnia³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ jniá³ henh¹³ quioh²¹ tsá² taunh³² ta²¹. Quí¹ cónh³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ jmú¹³ jnoh¹ hian² tsɨ́³ ñí¹con² jú¹ tson², quí¹ tɨ³ haɨn²¹ bíh¹ jnoh¹ tɨ³ con² jú¹ tson². Hi³ jáun² dá² cáun² hiún² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ jnoh¹ nɨ́¹juáh³ ná¹pin³ náh², uá¹jinh¹ jnoh¹ tiá² ná¹pin³. Hi³ jáun² la³ má²mɨ³² jáun² bíh¹ jnoh¹ ñí¹con² Dió³² hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ cuɨ́¹ lɨ³hún¹ honh² náh² ñí¹con² tsú². 10 Hi³ jáun² bíh¹ sí² lá² tín² jmu² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² ñeh² bíh¹ hi³ chau²¹ ná¹ hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh², hi³ jáun² tiá² lɨ³ hniáuh³² hi³ ñí¹lieh¹ jná¹³ hnoh² tiá³ cun³quionh³ pí³ hi³ má²ca³cué³ Tɨ³² Juo¹³ dí² ñí¹con² jná¹³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jná¹³ ñí¹ nɨ́². Quí¹ jáɨ¹³ jáun² ho² jná¹³ hi³ má¹hau¹ ná¹ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ cuóun¹³ náh² re² tɨn² quiúnh¹ Dió³², jun³juáh¹³ hi³ tɨ³ jmu¹ jná¹³ hi³ hliáh¹³ honh² yáh³ náh².
11 Hi³ jáun² né³ reh², cuɨ́¹ lɨ³ hiún² honh² náh². Jmu³ náh² pí³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³hún¹ honh² náh², hlɨ́¹ lienh¹ náh² tsá²ján² tsá²ján², tianh³ náh² cá²honh¹, hi³ cuɨ́¹ zian² náh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn²; hi³ Dió³² Tsá² hniau³ né³, Tsá² cha³² tie³ tsɨ́³ tsáu² zenh² quiúnh¹ hnoh². 12 Ren¹ náh² tsá²ján² tsá²ján² hi³ re² nio² honh² náh², la³ cun³ qui³ ráɨn³² tsú² jan² raɨnh²¹. 13 La³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³² tionh² ñí¹ lá² juáh³: “Hia² náh²”.
14 Hi³ jáun² né³, cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² náh² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², la³ má²quionh³ hi³ hniau³ Dió³², jɨ³ hi³ juónh³² náh² siáh³ re² quiúnh¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ cuɨ́¹ lɨ³zia³² ñí¹con² hnoh² jɨ³ ja¹ quián¹³ náh² nɨ́² siáh³. [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]