2
He³ lánh³ lɨ́n³ hliáu³ chun¹ quian²¹ Jesucristo
Hi³ jáun² né³ jón³, cuɨ́¹ lɨ³ pin³ honh² nú² cun³quionh³ pí³ hi³ má²ca³cué³ jáun² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo cun³ñí¹ hi³ ja³² mií³ tsɨ́³. Jáɨ¹³ hi³ má²ca³niéih² hnú² hi³ má²ca³hléh³ jná¹³ ñí¹con² juóun³² tsáu², jáɨ¹³ jáun² hniáuh³² cháh¹³ hnú² jo³cuo² tsá² lɨ́n²³ nú² hi³ ma³tí³² jë¹, tsá² tiáunh¹ hua³jan²¹ hi³ hɨ́eh³² siáh³ tsá² siánh³.
Hniáuh³² má¹tsoh¹ hnú² honh² quiúnh¹ jnoh¹, la³ cun³ qui³ ca³tɨ²¹ quiunh²¹ jan² hliáu³ tsá² má²tí³² re² hi³ hen² tɨ³ con² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. Hí¹ jan² tsá² lɨ́n³ hliáu³ tiá² lɨ́¹³ jmu³ la³ cun³ hi³ qui³ jmu² tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ hnga², quí¹ hnió³ tsú² ma³hiún² tsɨ́³ juo¹³. Ja³bí¹ la³ jáun² nɨ́¹juáh³ tsá² co², hí¹ cáun² tiá² hi³ lɨ́¹³ joh¹³ yáh³ tsú² nɨ́¹juáh³ tiá² co² tsú² la³ cun³ héih³² hi³ rá¹lɨ́³ jáun² ñí¹ sí² quioh²¹ hi³ co² tsú². Ja³bí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² ta²¹ ñí¹náɨ² quioh²¹, tsá² hí³ bíh¹ ca³tɨn¹ cuh³ tín² la³ñí¹ hi³ ló³² jáun². Hniauh² re² honh² he³ hnió³ juáh³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́²jmú³² jná¹³ nɨ́², hi³ Tɨ³² Juo¹³ dí² ma³hau³ hi³ ngɨ¹³ hnú² la³jɨ́³² jáɨ¹³ nɨ́².
Cháu¹ nú² honh² ca³tɨn¹ Jesucristo, Tsá² ca³jenh¹³ ja¹ tsá² cá²tsan³, Tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ re²¹ Dá²vi²¹. Cun³ñí¹ hi³ hléh²³ jú¹ chú³² nɨ́² bíh¹ jná¹³ hi³ ma³tso¹ tsɨn³², hi³ ca³la³ cuá¹hñei²¹ jná¹³ quionh³ cá²den¹ná¹ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² ren² tso³, tɨ³la³ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² tiá² cuá¹hñei²¹ yáh³. 10 Hi³ jáun² tion² jná¹³ tsɨn³² la³jɨ́³² uu³mí²tsɨ³² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²ca³quianh³ Dió³²; hi³ jáun² lɨ́¹³ liáun³ tsú² cun³quionh³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, hi³ tsa³ma³zian² tsú² cáun² hi³ quien² ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio².
11 Tson² cu³tí³ bíh¹ jáɨ¹³ la³ lá²:
Nɨ́¹juáh³ ca³jun³ dí² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jesús, ja³bí¹ ziáun² dí² siáh³ quiúnh¹ tsú².
12 Nɨ́¹juáh³ hi³ tion¹³ dí² tsɨ́³ ja¹ la³jɨ́³² uu³mí²tsɨ³², ja³bí¹ lɨ́¹³ háu¹³ dí² cáun² jáɨ¹³ ñí¹ cuá¹ho² tsú² jáɨ¹³.
Nɨ́¹juáh³ tiá² má¹tson¹³ dí² hi³ ca³tɨn¹ hí³, ja³bí¹ hí³ ma³zian³² siáh³ hi³ ca³ta¹ dí².
13 Nɨ́¹juáh³ tiá² ca³ma³ti²¹ dí² ñí¹con² tsú², tɨ³la³ hí³ má¹ná¹, la³ má²má²tí³² jáun² bíh¹ jáɨ¹³ quioh²¹;
quí¹ Dió³² tiá² lɨ́¹³ ma³zian³² ñí¹con² hnga².
Jan² tsá² jmu² ta²¹ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³²
14 Hi³ jáun² né³, cháu¹ hnú² tsɨ́³ tsú² jáɨ¹³ nɨ́², hi³ juoh¹ hnú² tsú² siáh³ cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ tiá² hniáuh³² quiu³ táɨnh³ tsú² jáɨ¹³. Quí¹ nɨ́¹juáh³ jmu² tsú² la³ jáun², hí¹ cáun² tiá² ñí¹ jmu³ ta²¹ yáh³; jáɨ¹³ jáun² dá² cá² ñí¹ jmu³ hi³ hliáh¹³ tsɨ́³ tsá² náɨ³² bíh¹. 15 Jmu³ tion³ hi³ má¹jnia¹³ nú² ñí¹con² Dió³² hi³ tɨn² nú² re² ta²¹, jan² tsá² tɨn² hɨe³² jú¹ tson² la³ cun³ ca³tɨ²¹, jáun² tiá² lɨ³ hinh¹ hnú². 16 Tiá² hniáuh³² huh²¹ hnú² quiúnh¹ tsá² ná¹juú² ná¹hlénh²³ jú¹ hlah³, jú¹ tiá² ta²¹ lɨ³ jmu³, quí¹ tsá² la³ hí³ tɨ³ lɨ³mí¹ nó³² bíh¹ tɨ³ có³² ca³tɨ²¹ juɨ³² quioh²¹ Dió³²; 17 hi³ jáun² jáɨ¹³ hi³ hɨeh³² tsú² jáun² tsáu² lɨ́²³ jueh³² la³jmɨ́¹ lɨ́²jueh³² mɨ́¹uɨ́³ mɨ³ho²¹. La³ jáun² bíh¹ lɨ́n³ tsá² jmáɨ² Himeneo quionh³ Fileto. 18 Tsá² hí³ dá² ja³taunh²¹ tɨ³ có³² hi³ tiú²uú² taunh³² ta²¹ jú¹ tson², hi³ ná¹juáh²³ tsú² hi³ má²ca³nga² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ jenh¹³ dí², hi³ ñi³táunh¹ hliah³² tsɨ́³ ma³ jan² tsá² tanh² ta²¹ Dió³². 19 Tɨ³la³ Dió³² má²ca³jmú³ cáun² jáɨ¹³ hi³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² jmɨ́h¹ hiah³² jlánh¹ pin³, hi³ juáh³ la³ lá²: “Tɨ³² Juo¹³ dí² ñi³² hin² tsánh² joh¹”; hi³ juáh³ siáh³ la³ lá²: “La³jɨ́n³² tsá² juáh³ hi³ Tsá² lɨ́n³ Cristo bíh¹ Juo¹³ tsú², tiú²uú² hniáuh³² jmu³ tso³”.
20 Jmú¹³ jáɨ¹³, ñéih³ hñú³ jueh³² quioh²¹ tsá² hánh³ tiá² zia³² yáh³ jmáh³la³ uon² lɨ́³ cú¹mí¹niau²¹ jɨ³ mí¹ñí² cú¹tiáu², ja³bí¹ zia³² bíh¹ uon² lɨ́³ hmá² jɨ³ cuáh¹ nɨ́² siáh³. Nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ zia³² hi³ quien², jáun² jmu² ta²¹ uon² chu²¹, tɨ³la³ uon² lɨ́¹ lɨ́³ né³ jmu² ta²¹ tiá² nga³ quien². 21 Hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² chá³² tɨ³ có³² hi³ hlah³ hi³ jmɨ́¹ jmu² jáun², jáun² tsá² la³ hí³ lɨ́¹³ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² uon² chu²¹ jáun², jan² tsá² cuá¹chan¹ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ jáun² la³ jáun² má²hún¹ tsú² hua³jan²¹ hi³ jmu³ lɨ³ua³ cáun² ta²¹ chu²¹ quioh²¹ hí³ dí².
22 Cun³ñí¹ hi³hliá² tsá¹ñú¹ bíh¹ hnú², jáun² tiá² hniáuh³² cuéh¹ nú² jáɨ¹³ hi³ lɨ³ hniá¹ nú² hi³ hlah³. Chú³² bíh¹ jmúh¹³ nú² pí³ hi³ lɨ́¹³ zian² nú² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², hi³ tanh¹³ nú² ta²¹ Dió³², hi³ hno³ nú² tsáu², hi³ zian² nú² re² quiúnh¹ la³jɨ́n³² tsá² má²má²tsú² má²jónh³² Tɨ³² Juo¹³ dí², tsá² má²jɨ² jmɨ́¹ tsɨ́³. 23 Tiá² hniáuh³² huh²¹ hnú² quiúnh¹ tsá² ná¹juú² ná¹hlénh²³ jú¹ tiá² ta²¹ lɨ³ jmu³, jáɨ¹³ hí¹juáh³ hmóu³² tsú² tiá² ngɨ²³, quí¹ má²ñíh¹ bíh¹ hnú² hi³ cun³quionh³ jáɨ¹³ la³ jáun² jnia³² hniéi². 24 Quí¹ jan² tsá² lɨ́n³ quian²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² tiá² hniáuh³² yáh³ jmu² hniéi², tɨ³la³ hniáuh³² bíh¹ jmu² tsú² chun¹ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsáu², hi³ ma³tɨn² tsú² re² tsáu², hi³ jmu³ tsú² juenh² tsɨ́³; 25 hi³ tiá² hniáuh³² jmu² tsú² siáh³ quien² hnga² nɨ́¹ má¹ca³ma³tɨn² tsú² tsá² tiá² ta²¹ taunh³² hí³ jáɨ¹³ hi³ hiáuh²³, jɨ́e³ tsú² neh²¹ tiá¹ jmu³ Dió³² hi³ za¹³ tsɨ́³ tsá² hí³ hi³ jmu³ hi³ ngɨ¹³ tsú² re² jú¹ tson². 26 Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ca³lɨ³tsɨn² tsá² hí³ hi³ jmɨ́¹ má²hún¹ hñu³ liá³ quioh²¹ tsá² hláɨnh¹, ñí¹ má²tí³² tsú² jáun² la³jɨ́³² héih³² hi³ jmu² tsá² hláɨnh¹, hi³ jáun² má²lɨ́¹³ bíh¹ liáun³ tsú².