3
He³ lánh³ jmu³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² má¹tɨ³ ñí¹ táuh³ jmáɨ¹
Jú¹ la³ lá² hniáuh³² lɨ³ ñíh¹³ hnú² siáh³, hi³ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ táuh³ jmáɨ¹, chau²¹ jmáɨ¹ huáh² tsɨ́³ cu³tí¹³. Má¹jáun² jmu³ tsáu² ma³ quin³² ma³ jan³² hi³ hnio³ lɨ́n³² hmóu³², hi³ hniá¹ quɨe³, hi³ jmu³ siáh³ tonh². Tsá² la³ hí³ lɨ́n¹³ hi³ tiá² hin² zian² tsá² cú²ren² quionh³. Tu³ hión³² tsú² Dió³², hi³ tiá² ta²¹ tanh¹³ tsú² jméi² mí¹ziú¹³, hi³ tiá² cué³² tsú² tiá¹hmah¹ he³ cáun² hiáuh³, hi³ lɨ³ hoh³ tsú² la³jɨ́³² hi³ ja³² ñí¹con² Dió³² nɨ́² siáh³. Tsá² hí³ bíh¹ tsá² tiá² hin² lɨ³ hnio³, tsá² tiá² jmu³ juenh² tsɨ́³, tsá² ziu³ hɨe³, tsá² tiá² tɨn² jmu³ héih³² ñí¹con² jmɨ́¹ tsɨ́³ hnga², tsá² hian² tsɨ́³ cu³tí³, tsá² lɨ³ hoh³ la³jɨ́³² hi³ chu²¹. Tsá² ca³ tsá² lau³ hí³ bíh¹ jmu³ hian² tsɨ́³, tsá² jmu³ la³ cun³ cháunh²³ chí¹ hmóu³², tsá² jmu³ pan¹ hnga², tsá² dí¹quian¹ hi³ niau²¹ re² tsɨ́³ hnga² cha³ jmɨ́¹ jmu³ tsú² hniá¹ hi³ ca³tɨn¹ Dió³². Re² lɨ́n³² bíh¹ ma³tí³² tsú² cuáh³² quioh²¹, tɨ³la³ tiá² lin¹ pí³ quioh²¹ Dió³² lɨ³ zia³² yáh³ hñu³ tsɨ́³ tsú².
Su³uú² lɨ́¹ juónh³² quiúnh¹ tsá² la³ hí³. Quí¹ ja¹ tsá² la³ hí³ zian² ma³ jan² tsá² tsa³tiónh³² hñú¹³ tsáu², hi³ ma³can² tsá²mɨ³ tsá² jmu² cáun¹, tsá²mɨ³ tsá² má²ca³zaunh³ tiá³ hi³ jmu² tso³. Quí¹ tsá²mɨ³ la³ hí³ jlánh¹ hliáun³ ñí¹ hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³. Jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² náɨ³² tsá²mɨ³ la³ hí³ jáɨ¹³, tɨ³la³ tiá² tón³² jmáɨ¹ ngɨ²³ yáh³ tsú² he³ dá² jú¹ tson² cu³tí³. La³jmɨ́¹ ca³jmú³ jáun² tá¹ gon³ [tsá² hué³² Egipto,] tsá² tɨ́² jmáɨ² hí³ Janes quionh³ Jambres, hi³ ca³ma³jéinh³ jmáɨ¹ quionh³ hla¹ Moisés, la³ jáun² bíh¹ jmu³ tsá²ñuh² la³ hí³ ca³tɨ²¹ jú¹ tson². Tsá² la³ hí³ lɨ́n²³ jmáh³la³ hi³ hlah³, cun³ má²já²hín³ bíh¹ tsú² hi³ jmɨ́¹ taunh³² ta²¹ jú¹ tson². Tɨ³la³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ tiú²uú² tioh²¹ tsú² jmu³ la³ jáun², quí¹ la³jɨ́n³² tsá² zian² hngá¹máh³ lɨ³lieih²¹ hi³ tsá² cáun¹ bíh¹ hí³, la³jmɨ́¹ cá¹quiúnh²¹ tá¹ gon³ tsá² ca³ma³jéinh³ hí³ jmáɨ¹ quionh³ Moisés.
Ñí¹ ca³táuh³ héih³² hi³ ca³jmú³ Po¹ ñí¹con² Timoteo
10 Tɨ³la³ hnú² né³ má²ca³jɨeh³ nú² re² lánh³ rón³² hɨe² jná¹³ tsáu², hi³ lánh³ rón³² ngɨ²³ jná¹³, hi³ lánh³ rón³² hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ ngɨ²³, hi³ lánh³ rón³² tanh³² jná¹³ siáh³ ta²¹ Dió³², hi³ juenh² tsɨn³² jná¹³, hi³ hno³ jná¹³ tsáu², hi³ ha³ lánh³ rón³² tion² jná¹³ tsɨn³² nɨ́² siáh³. 11 Má²ñíh¹ hnú² siáh³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ ca³quiúnh³² jná¹³ ca³jmú³ tsáu², hi³ ca³ma³tso¹ jná¹³ tsɨn³² já¹ juú² Antioquía, juú² Iconio, jɨ³ juú² Listra nɨ́² siáh³. Tɨ³la³ Tɨ³² Juo¹³ dí² má¹ná¹, ca³liáu³² jná¹³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ ca³jmú³ tsáu² jmɨ́¹jáun². 12 Quí¹ tson² bíh¹ cu³tí³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² hnió³ hi³ zian² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo ca³tɨn¹ ma³tso² tsɨ́³ la³ cun³ hi³ jmoh²³ tsáu². 13 Hi³ tsá² hláɨh¹, tsá² lɨ́¹ má²cau² hí³ né³, tɨ³ lɨ³mí¹ lɨ³ hláɨnh¹ bíh¹ cun³ jmá² cun³ jnia³²; ma³can² tsú² tsáu², hi³ lɨ³can² tsú² siáh³ hmóu³².
14 Tɨ³la³ hnú² né³, jmu³ hnú² re² la³ cun³ hi³ má²ca³lɨ³ tɨn² nú² hi³ má²táunh²³ hnú² jáun² ta²¹, quí¹ ñíh¹ bíh¹ nú² lánh³ jmɨ́¹ ná¹lɨ́n³ tsá² ca³ma³ta² nú². 15 Quí¹ la³ cun³ jmɨ́¹ míh² hnú² cuɨn² nú² Sí² tioh³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², hi³ cun³quionh³ jáɨ¹³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ jniá³ jmɨ́¹ honh² hnú² ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ liáun³ nú² cun³quionh³ hi³ tanh²³ nú² jáun² ta²¹ Jesús, Tsá² lɨ́n³ hí³ Cristo. 16 La³jɨ́³² jáɨ¹³ tioh³ Sí² quioh²¹ Dió³² ca³cué³ hnga² bíh¹ Dió³² hñu³ tsɨ́³ tsá² ca³jmú³. Jáɨ¹³ jáun² bíh¹ jmu² ta²¹ hi³ má²tɨn² tsú² tsáu², hi³ tɨ́² jinh²³ tsú² tsáu², hi³ hlɨ́² liéinh³² tsú² tsáu², jɨ³ hi³ hɨeh³² tsú² tsáu² ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ zian² tsú² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² nɨ́² siáh³. 17 Jáɨ¹³ jáun² bíh¹ jmu³ hua³jan²¹ hñu³ tsɨ́³ tsá² lɨ́n³ quian²¹ Dió³², hi³ jáun² má²hún¹ tsú² hua³jan²¹ hi³ jmu³ la³jɨ́³² hi³ chu²¹.