4
Hi³ jáun² ta³ ñí¹ Dió³² jɨ³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, Tsá² jáunh³ hi³ ja³ra³tsɨ³² héih³² ca³tɨ²¹ tso³ quioh²¹ tsá² zian² jɨ³ tsá² má²cá²tsan³, hi³ quianh³ tsú² nɨ́¹juáh³ hin² tsánh² tionh² jo³cuo², ta³ ñí¹ hí³ bíh¹ jmu¹ jná¹³ héih³² lá² ñí¹con² hnú²: Hi³ hléh¹³ hnú² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², hi³ hniáuh³² hún¹ nú² hua³jan²¹ hi³ hléh¹³ nú² jáɨ¹³ cuɨ́¹ hnió³ cuɨ́¹ tiá² hnió³ tsú² ne³. Jin¹³ hnú² tsáu², hi³ hlɨ́¹ lienh¹ nú² tsú², hi³ cuéh¹ nú² pí³ hñu³ tsɨ́³ tsú² siáh³, hi³ hniáuh³² juenh² lɨ́n³² honh² hnú² tá¹la³ má¹tɨn¹³ nú² tsú² jú¹ tson². Quí¹ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ tiá² lɨ³hnió³ tsáu² ne³ jú¹ tson², tɨ³la³ tsá² hí³ dá² tsa³hniah² juóun³² lɨ́n³² tɨ³², tsá² hɨ́e³² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsú² hmóu³², hi³ jáun² jáɨ¹³ jáun² bíh¹ ne³ tsú². Tónh³² tsú² ta²¹ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ chin² tsáu² chí¹ cha³ jmɨ́¹ tónh²¹ ta²¹ jú¹ tson². Tɨ³la³ hnú² hniáuh³² zian² honh² ja¹ ca³la³ jɨ́³², hi³ cueh¹³ hnú² honh² hi³ má¹tsoh¹ honh². Hniáuh³² jmúh¹³ hnú² ta²¹ hi³ ngáɨ¹ nú² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³²; má¹tih²¹ nú² re² la³ cun³ ta²¹ hi³ má²nio² jo³cuonh² nú².
Quí¹ jná¹³ má²lɨ́n³ ná¹ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² jáh³ hi³ má²jngɨh³ tsú² ñí¹con² Dió³², né³bí¹ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ cuá¹han² jná¹³ ñí¹ hué²¹ lá². Má²cá²jmú³² bíh¹ jná¹³ re² hniéi² chu²¹ ca³tɨn¹ Dió³², jná¹³ bíh¹ tsá² ca³ma³táuh¹³ juɨ³² quion²¹, la³jmɨ́¹ jmu² tsú² jmáɨ¹ hi³ co² tsú² hi³ ñi³táunh¹ tsú² cú²hé²; tiá² tɨ³ có³² ca³chá³ yáh³ jná¹³ hi³ taunh³² ta²¹. Hñu³mɨ³cuú² ná¹hmá¹ cáun² *có²ron¹ná¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ ñí¹hen³ cun³ñí¹ hi³ má²cá²jmú³² jná¹³ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², hi³ cué³² jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí² má¹jáun², Tsá² lɨ́n³ hí³ Jue²¹ chun¹. Hi³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ jná¹³ yáh³ cué³² tsú², quí¹ ja³bí¹ cuéh³² tsú² ca³la³ jɨ́n³² tsá² jlánh¹ ná¹hniá¹ hi³ jáunh³ tsú².
Má²ta²¹ hi³ ca³jmú³ Po¹ ñí¹con² Timoteo
Jmu³ pí³ hi³ ñeih²¹ hnú² tia³juɨ³² hi³ ñá¹jɨe¹ nú² jná¹³; 10 quí¹ tɨ³ có³² bíh¹ má²ca³zeh³ jná¹³ Demas quí¹hliá² jlánh¹ ca³lɨ³ hniá¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ jáun² má²ngau³² tɨ³ já¹ juú² Tesalónica. Crescente má²ngau³² tɨ³ hué³² Galacia, jɨ³ Tito siáh³ má²ngau³² tɨ³ hué³² Dalmacia, 11 jɨ́³²la³ hnga² Lucas bíh¹ cuá³ quiúnh¹ jná¹³. Hniah³² Marcos ña³² quiúnh¹, quí¹ hí³ bíh¹ lɨ́¹³ lɨ³ ma³hau³ jná¹³ hi³ jmu³ tá¹³ Dió³². 12 Já¹ juú² Éfeso bíh¹ má²ca³zéin³² jná¹³ Tíquico. 13 Nɨ́¹ má¹ñeih³² hnú² jáun², cánh¹³ nú² tiá³ hmɨh³² cháu³ hi³ ca³chá³ jná¹³ já¹ juú² Troas hñú¹³ Carpo; hi³ cánh¹³ nú² siáh³ la³jɨ́³² sí² quion²¹ jná¹³ hi³ tioh³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², hi³ jlánh¹ bíh¹ hniáuh³² cánh¹³ hnú² la³jɨ́³² sí² ca³tɨn¹ jná¹³ huen².
14 Lí²ján¹, tsá² lɨ́n³ hí³ tɨ³² mí¹ñí², jlánh¹ hlah³ má²ca³jmú³ ñí¹con² jná¹³, tɨ³la³ Tɨ³² Juo¹³ dí² jéinh³² ñí¹con² tsú² la³ cun³ rón³² hi³ jmu² tsú². 15 Hi³ jáun² hnú² hniáuh³² jmúh¹³ hua³hín¹³ huen² ñí¹con² tsá² hí³, quí¹ tsá² hí³ jlánh¹ má²ca³jmú³ tiá³ siaun³² hi³ quiú² jnaɨ³² ñí¹con² jú¹ chú³² hi³ hléh¹ dí² quioh²¹ Dió³².
16 Jmɨ́¹ la³ñí¹ hi³ ca³cué³ jná¹³ jú¹ tson² quion²¹ ñí¹ta²¹ chín¹, hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² ca³ma³hau³, la³jɨ́n³² bíh¹ tsú² ca³zeh³ jná¹³ tɨ³ có³². Tɨ³la³ jná¹³ hu²¹ tsɨn³² hi³ tiá² tón³ Dió³² sí² hi³ ca³jmú³ tsú² la³ jáun². 17 Tɨ³la³ Tɨ³² Juo¹³ dí² né³ jmɨ́¹ zenh¹ quiúnh¹ jná¹³ hi³ ca³cué³ pí³, hi³ jáun² ca³lɨ³ hi³ hléh¹³ jná¹³ la³jɨ́³² jú¹ chú³² quioh²¹, hi³ jáun² ca³náɨ³² la³jɨ́n³² *tsá²cá²jo²¹ jáɨ¹³ jáun². La³ jáun² bíh¹ ca³liáu³² jná¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí² ñí¹ háɨnh¹³, la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ca³liáun³ jná¹³ ñí¹con² hiah³². 18 Hi³ liáu³² jná¹³ siáh³ Tɨ³² Juo¹³ dí² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ hlah³, ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ jáu³² jná¹³ tsú² hñu³mɨ³cuú² ñí¹ cuá³ tsú² cuá¹chín¹. ¡Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ tsú² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio²! Tson² bíh¹ la³ jáun².
Po¹ juáh³ hi³ cuɨ́¹ tionh² re² tsá² reh²
19 Zéih³ tiá³ mɨ́¹ Prisca: “Hia² nú²” hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, la³ má²quionh³ ñú² Aquila ñí²cuo², jɨ³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² hñú¹³ Onesíforo nɨ́² siáh³. 20 Erasto ca³ta³cua¹³ já¹ juú² Corinto, hi³ Trófimo ca³con³ jná¹³ já¹ juú² Mileto quí¹hi³hliá² tsáun¹ tsú². 21 Jmu³ tion³ ña³² ñeh² bíh¹ hi³ chau²¹ jmɨ́¹ ñí²cuóu³. Eubulo, Pudente, Lino, mɨ́¹ Claudia, quionh³ la³jɨ́n³² tsá² reh² juáh³: “Hia² nú²”.
22 Cuɨ́¹ quiúnh¹ bíh¹ hnú² Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ Dió³² cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² ca³la³ jɨ³lɨn² hnoh². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³ hi³ juanh³² jná¹³ reh².]