^
3 JUAN
Hleh³² tsú² re² hi³ ca³tɨn¹ jan² tsá² jmáɨ² Gayo
Diótrefes lɨ́n³ jan² tsá² jmu² cun³ tɨn² tsɨ́³ hnga²
Nóh³² chu²¹ quioh²¹ Demetrio
Ñí¹ ca³táuh³ jáɨ¹³