4
Lɨ́¹³ bíh¹ juanh²¹ jná¹³ siáh³ la³ lá²: Nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá¹míh¹ hi³ ca³tɨn¹ hiáuh³ la³ cun³ lɨ́³ quiau³ hi³ ca³quiú² jáun² hla¹ jméi², tɨ³la³ tá¹la³ tiá² má²ca³lɨ³ pan¹ tsú² né³, hí¹ cáun² yáh³ tiá² hi³ za² ñí¹con² tsú² quionh³ jan² *tsá² má²dí¹hlánh¹, uá¹jinh¹ hí³ bíh¹ tsá² quioh²¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ quioh²¹ jméi². Quí¹ tá¹la³ tiá² má²cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ ca³tón³ jáun² jméi² tsú² hi³ hiáuh³ hi³ quioh²¹, jáun² cáun² má²tí³² bíh¹ tsú² tín² ca³la³ jɨ́³² hi³ juáh³ tsá² jmu² hua³hí¹³ tsú². La³ jáun² bíh¹ jmɨ́¹ lɨ́³ ñí¹con² jnoh¹ tá¹la³ tiá² jmɨ́¹ má²ca³tsɨn¹³ jáun² mii² quiú¹³ dí², hi³ jmɨ́¹ ná¹láɨ³ jnoh¹ la³juah²¹ dúh¹ tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² tsá²cuú² tsá²chín³, tsá² jmu² héih³² hngá¹máh³ lá². Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³tsɨn¹³ jmáɨ¹ hi³ má²tón³² né³, Dió³² ca³zen³ Jon² hi³ ca³lɨ³zian² hñu³ héin¹ hñu³ tsɨ́³ jan² tsá²mɨ³, hi³ cuan³ tsú² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² *judío hi³ ca³tɨn¹ ma³tí³² liei²¹. La³ nɨ́² bíh¹ cuan³ tsú² hi³ cua³liau³ jnoh¹, tsá² jmɨ́¹ ná¹tsau³ jnoh¹ ñí¹con² liei²¹, hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ má²lɨ́¹³ heh³ jnoh¹ Dió³² hi³ lɨ́n¹³ jnoh¹ jón²zɨ́h¹ tsú². Hi³ jáun² bíh¹ ca³zen³ siáh³ Dió³² Jmɨ́²chí³ quioh²¹ Jon² hñu³ honh² hnoh² uá²jaɨ³², hi³ jáun² lɨ³ lin¹ hi³ hnoh² siáh³ má²ná¹lɨ́n³ náh² jón²zɨ́h¹ tsú²; hi³ jáun² Jmɨ́²chí³ hí³ né³ cha³² tiá³ tsɨ́³ dí² hi³ za²³ dí² Dió³² “¡Tia²¹!” Jáun² né³, tiú²uú² lɨ́n³ yáh³ hnú² jan² tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² héih³² hi³ ná¹ngɨ²³ jáun² tsáu², quí¹ jon² Dió³² bíh¹ má²lɨ́n³ hnú². Hi³ cun³ñí¹ hi³ má²lɨ́n³ hnú² jáun² jon² tsú² né³, jáun² cué³² bíh¹ tsú² la³ cun³ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ hiáuh³ jáun² jɨ³lɨn² jon² tsú².
Hɨ³² tsɨ́³ Po¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² tanh² ta²¹ Dió³²
Quí¹ jmɨ́¹tin² jmɨ́¹ tiá² má²cuóun³² náh² Dió³², jmɨ́¹ lɨ́n³ náh² tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² tsá²cuú² tsá²chín³, tsá² lɨ́¹ ná¹jmu² hí³ hi³ lɨ́n³ dió³². Tɨ³la³ ta³né³² né³, ta³ má²cuóun³² hnoh² Dió³², ho³ tɨ³ re² juanh²¹ jná¹³ cú²jueh³² hi³ Dió³² má²cuóu³² hnoh², tiú²uú² jmɨ́¹ ca³tɨn¹ yáh³ náh² hi³ jinh¹ siáh³ ñí¹con² héih³² tsɨ́¹juɨ́³ jáun² quioh²¹ tsá²cuú² tsá²chín³, héih³² tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹, hi³ tianh¹³ náh² siáh³ hi³ má¹tih²¹ náh² ñí¹con² tsá² hí³. 10 Sa³ hmah³²í¹ máh³ náh² jmáɨ¹ ná¹hɨ¹³, jmáɨ¹ hi³ tɨ³² ma³ cun³ tsá³, jɨ³ hi³ ma³quien¹³ náh² siáh³ ma³ cáun² zɨ́h², jɨ³ mii² nɨ́². 11 Jlánh¹ hɨ³² tsɨn³² jná¹³ nɨ́¹juáh³ ta²¹ hi³ ca³jmú³² jná¹³ ja¹ quián¹³ hnoh² tiá² lin¹ ñí¹ la³ ca³lɨ³quien² yáh³.
12 Hnoh² reh², mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨn³² hi³ jmúh¹³ tiá³ náh² pí³ hi³ má¹zián¹³ náh² la³jmɨ́¹ zian² jná¹³, quí¹ ja³bí¹ jná¹³ má²ca³ma³zián¹³ ná¹ la³jmɨ́¹ zian² hnoh², *tsá²cá²jo²¹. Jun³juáh¹³ zia³² cáun² hi³ hlah³ hi³ má²ca³jmuh³ yáh³ hnoh² ñí¹con² jná¹³, hi³ jáun² juanh³² jná¹³ la³ nɨ́². 13 Quí¹ la³ cun³ má²ñíh¹ náh², hi³ cun³ñí¹ hi³hliá² ca³lɨ³ tsáun¹ bíh¹ jná¹³, hi³ jáun² bíh¹ lɨ³ hi³ ca³hléh³ jná¹³ jú¹ chú³² ñí¹con² hnoh² jmɨ́¹ la³ñí¹. 14 Mɨ́¹uɨ́³ hi³ ca³quiúnh³² jná¹³ jáun² né³, ca³lɨ³ cáun² liá¹ héi² ñí¹con² hnoh² bíh¹, tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, tiá² ca³jmuh³ yáh³ náh² hi³ tiá² quiú² tiá² jéi²³ náh² jná¹³ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ lɨ́n³ jná¹³ la³ jáun², sa³jun³ ca³chau¹ náh² jná¹³ tɨ³ có³². Tɨ³la³ hnoh² dá² ca³he³ bí¹ náh² jná¹³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ hnga² Jesucristo ca³chó³² ta³ máh¹ hnoh². 15 Jáun² né³, ¿ha³ dá² jinh¹ ngau³ hi³ jmɨ́¹ hiún² jáun² honh² náh²? Lɨ́¹³ zíh¹³ jná¹³ jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² ñí¹con² tsáu², hi³ hí¹ la³ tɨ³ jmɨ́¹ chíh¹ yáh³ hnoh² mɨ́¹máh¹ hi³ jmɨ́¹ cuéh¹ náh² jná¹³, sá¹jmɨ́¹ hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ dúh¹. 16 Tɨ³la³ né³² né³, ¿hí¹ má²hau² hnoh² jná¹³ ta³né³² quí¹hliá² hléh²³ jná¹³ jú¹ tson² ñí¹con² náh²?
17 Tsá² hí³ dá² jlánh¹ jmu² pí³ hi³ han³ náh² tɨ³ con², tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ hu²¹ re² tsɨ́³ yáh³ tsú² má¹ná¹. La³ cun³ hi³ hnió³ tsá² hí³ jmu³, hi³ quin³ hnoh² ñí¹con² jnoh¹ bíh¹, hi³ jáun² má¹lɨ³² jáun² né³ háɨh¹³ hnoh² honh² ñí¹con² tsú² hmóu³². 18 Né³² né³, nɨ́¹juáh³ hi³ ca³tɨ²¹ cáun² hi³ chu²¹ bíh¹ jmu² tsáu² pí³ hi³ janh²¹ tsáu², jáun² re² lɨ́n³² bíh¹ hi³ jmu² tsú² la³ jáun²; tɨ³la³ cuɨ́¹ jmu¹ tsú² la³ jáun² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² má¹ná¹, jun³juáh¹³ jmáh³la³ tá¹la³ cuon¹ jná¹³ quiúnh¹ yáh³ hnoh². 19 Hnoh² jón³, cuá¹zian² jná¹³ ca³la³ jmɨ́¹ zian² jan² tsá²mɨ³ hi³ quɨeh² héin¹ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ lɨ³zian² jon², ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ má²zian² náh² tán¹ hián² la³jmɨ́¹ zian² Cristo. 20 ¡Sá¹jmɨ́¹ hi³ cuon¹ bíh¹ jná¹³ quiúnh¹ hnoh² ta³né³² dúh¹, hi³ jáun² jmɨ́¹ lɨ́¹³ hléh¹³ jná¹³ ca³lá² la³ siáh³; jlánh¹ tiá² ño¹ ná¹ he³ jmu¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh²!
Nóh³² quioh²¹ hla¹ Agar quionh³ hla¹ Sara
21 Hnoh², tsá² jlánh¹ hniá¹ náh² hi³ má¹tih²¹ liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés, ¿há¹ tiá² má²ca³niéih² hnoh² he³ juáh³ liei²¹ jáun²? 22 Ñí¹ jáun² rá¹juáh³, hi³ hla¹ Há²bran²¹ ca³lɨ³zian² gon³ jon²: jan² jon² tsú² quionh³ tsá²mɨ³ tsá² jmɨ́¹ má²cuá¹hlánh¹ joh¹, hi³ jan² né³ ca³lɨ³zian² quionh³ tsú² tsá²mɨ³ ñí²cuo², tsá² zian² hí³ hi³ ca³tɨn¹ hnga². 23 Jon² tsá²mɨ³ tsá² jmɨ́¹ má²cuá¹hlánh¹ ca³lɨ³zian² la³ cun³ qui³ lɨ́²zian² dáɨn² bíh¹, tɨ³la³ jon² tsá²mɨ³ tsá² zian² hí³ hi³ ca³tɨn¹ hnga² má¹ná¹, ca³lɨ³zian² cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² jmɨ́¹tin² bíh¹. 24 Hi³ lá² dá² lɨ́³ cáun² nóh³² bíh¹. Tá¹ gon³ tsá²mɨ³ hí³ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ tun³ ñí¹ nió³². Cáun² nió³² jáun² hiauh³ tsú² tsɨ³ máh³ Sinaí, nió³² hi³ lɨ́³ jáun² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ hla¹ tsá²mɨ³ Agar; hi³ jáun² tsá² jmúh³² ta²¹ nió³² jáun² né³, ná¹lɨ́n³ tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² héih³² quioh²¹ nió³² jáun² bíh¹, la³jmɨ́¹ tɨ́² lɨ́n³ jáun² jon² tsá²mɨ³ hí³ jan² tsá² má²dí¹hlánh¹. 25 Hi³ jáun² tsá²mɨ³ Agar hí³ né³ lɨ́n³ henh¹³ quioh²¹ hi³ ca³lɨ³ jáun² tɨ³ máh³ Sinaí hi³ zeh² jáun² tɨ³ hué³² Arabia. Ja³bí¹ la³ jáun² lɨ́n³ tsú² siáh³ henh¹³ quioh²¹ la³jɨ́n³² tsá² judíos hɨ́n¹³ tɨ³ juú² Jerusalén nio² ñí¹ hué²¹ lá², quí¹ ja³bí¹ tsá² hí³ siáh³ ná¹lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá² má²ná¹hlánh¹ uá²jaɨ³². 26 Tɨ³la³ tsá²mɨ³ zian² hí³ hi³ ca³tɨn¹ hnga² né³, lɨ́n³ henh¹³ quioh²¹ juú² Jerusalén hi³ nio² tɨ³ hñu³mɨ³cuú² bíh¹, quí¹ tsá² má²hɨ́n¹³ tɨ³ juú² jáun², tiú²uú² lɨ́n³ yáh³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá² má²dí¹hlánh¹; hi³ jnoh¹ né³ má²tiauh² dí² jo³cuo² juú² Jerusalén jáun², la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ mí¹ziú¹³ dí² juú² jáun². 27 Quí¹ ñí¹ Sí² rá¹juáh³ la³ lá² hi³ ca³tɨn¹ tsá²mɨ³ tsá² zian² hí³ hi³ ca³tɨn¹ hnga²:
Ma³hiún¹³ hnú² honh² tsá²mɨ³, tsá² tiá² dáɨn² can²³, hnú² tsá² tiá² jónh³² zian²;
tɨ́¹ hoh³ hnú² hi³ hiún² honh² tsá² tiá² cuɨn² nú² he³ lánh³ quɨeh² héin¹ tsú² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ lɨ³zian² jon².
Quí¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ juóun³² jón²zɨ́h¹ tsá²mɨ³ tsá² lɨ́¹ já¹cuɨn³ lɨ́¹³,
la³ cónh³ bíh¹ tsá²mɨ³ tsá² zian² ñí²cuo².
28 Jáun² né³ reh², hnoh² bíh¹ ná¹lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Isaac; hi³ ná¹lɨ́n³ náh² jón²zɨ́h¹ Dió³², tsá² má²ca³lɨ³zian² náh² la³ cun³ rón³² lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² jmɨ́¹tin². 29 Quí¹hliá² ñú²míh¹, tsá² ca³lɨ³zian² hí³ jmɨ́¹tin² la³ cun³ qui³ lɨ́²zian² tsáu², ca³hɨ́¹ ca³tsɨn¹ bíh¹ ñú²míh¹ tsá² ca³lɨ³zian² hí³ cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹; hi³ la³ jáun² bíh¹ ná¹lɨ́²³ uá²jaɨ³² la³ tɨ³ ta³né³². 30 Tɨ³la³ ¿he³ lánh³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² dúh¹? Hi³ rá¹juáh³ jáun² la³ lá²: “Chin³² tsá²mɨ³ tsá² má²dí¹hlánh¹ nɨ́² la³ má²quionh³ jon², quí¹ jon² tsá²mɨ³ tsá² dí¹hlánh¹ tiá² ca³tɨn¹ yáh³ lɨ³quioh²¹ cu³tsa³² la³ cun³ hi³ hiáuh¹³ ñú²míh¹ jon² tsá²mɨ³ ñí²cuonh² hnú², tsá² zian² hí³ hi³ ca³tɨn¹ hnga²”. 31 Hi³ jáun² né³ reh², jun³juáh¹³ jón²zɨ́h¹ tsá²mɨ³ tsá² má²dí¹hlánh¹ yáh³ dí², tɨ³la³ ná¹láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jón²zɨ́h¹ tsá²mɨ³ tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ hnga² bíh¹.