5
Tianh³ náh² tiá³ ca³tɨ²¹ hi³ má²ná¹liáun¹ náh²
Né³² né³, Cristo bíh¹ ca³liáu³² dí², hi³ jáun² lɨ́¹³ ziáun² dí² re² hi³ tiú²uú² láɨ³ dí² *tsá² má²dí¹hlánh¹. Hi³ jáun² tianh³ náh² tiá³, hi³ ha³ lɨ́²uú² cué² náh² jáɨ¹³ hi³ lan¹³ náh² siáh³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² liei²¹ jáun².
Sá¹nɨ́² niéi² náh². Jná¹³ Po¹, juo³ jná¹³ hnoh², hi³ nɨ́¹juáh³ hnáuh² hnoh² hi³ tonh²¹ náh² hi³ má¹tih²¹ la³ cun³ hi³ ná¹ngɨ²³ tsú², hi³ *tiu³² tsú² jáun² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian², hí¹ cáun² tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ yáh³ Cristo ñí¹con² hnoh² nɨ́¹juáh³ la³ jáun². Jáun² hnó³² jná¹³ juo¹³ siáh³ cónh³í¹ cu³ jéin³² lɨ³ua³ jan² tsá² hnió³ tiú³² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian², hi³ tsá² la³ hí³ má²ca³tɨn¹ ma³tí³² siáh³ ca³la³ jɨ́³² héih³² ñí¹ hná¹ nɨ́² uá²jaɨ³². Hnoh² tsá² lɨ́¹ lɨ́n²³ náh² hi³ lɨ́¹³ lɨ³ chun¹ náh² ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ hi³ ma³tih²¹ náh² liei²¹, ha³ tiú²uú² taunh² yáh³ Cristo hó¹ñí¹ hnoh²; hi³ tiú²uú² ta²¹ jmu² ya³ siáh³ mií³ hi³ ja³² jáun² tsɨ́³ Dió³² ñí¹con² náh². Tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, cun³quionh³ hi³ má²hau³ jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹ cáun² ná¹hé² ná¹jan³² jnoh¹ hi³ heh³ Dió³² jnoh¹ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹, cun³ñí¹ hi³ má²ca³chá¹³ jnoh¹ cáun² tsɨ́³. Quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² má²cá²cunh³ quionh³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, hi³ jáun² tiú²uú² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ yáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ ná¹tú¹ ho³ tiá² ná¹tú¹ chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian² tsú². Tɨ³la³ la³ cun³ hi³ quien² má¹ná¹, hi³ chá³² tsú² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Cristo bíh¹; hi³ lɨ³ lin¹ hi³ tson² nio² cáun² tsɨ́³ tsú² cun³quionh³ hi³ hnio³ tsú² tsáu².
Re² bíh¹ jmɨ́¹ hí¹cua³táunh¹ hnoh². ¿Hin² tsánh² má²ca³ma³cau² hnoh², hi³ jáun² tiú²uú² ta²¹ táunh²³ hnoh² jú¹ tson²? Jun³juáh¹³ jáɨ¹³ hi³ ja³ ñí¹con² Dió³² Tsá² má²ca³te³ hí³ ya³ náh² jáɨ¹³ hi³ má²ca³ma³cau² náh² jáun² tsáu². Ha³ lɨ́² cuɨ́¹ cha³có³ honh² náh² jáɨ¹³ hi³ juáh³ jáun²: “cun³quionh³ cú¹pih²¹ tie³ bíh¹ zau³² tá¹ cá² pɨenh¹ cán¹”. 10 Tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ dí² quiúnh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², jáun² cáun² bíh¹ nio² tsɨn³² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh², hi³ tiá² lɨ́n¹³ yáh³ hnoh² la³ siáh³. Tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²tsan² hí³ honh² hnoh² má¹ná¹, Dió³² bíh¹ ma³tson¹³ tsá² hí³, cuɨ́¹ hin² mi³ tsánh².
11 Hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ huen² né³ reh², sá¹jmɨ́¹ hi³ jmu²í¹ máh³ jná¹³ héih³² hi³ tiú³² tsú² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian², hi³ jáun² tiá² jmɨ́¹ lɨ³ hau² yáh³ jná¹³ tsá² *judíos; quí¹ sá¹jmɨ́¹ la³ jáun² dúh¹, jáun² tiá² hlah³ jmɨ́¹ jeinh²¹ yáh³ tsú² hi³ hléh²³ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Cristo, Tsá² ca³taun³ hí³ crei²¹, hi³ lɨ́¹³ hin³ tsáu¹³ tsáu². 12 Tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²tsan² hí³ honh² hnoh² hi³ jlánh¹ jmu² quien² hi³ tiu³² tsú² jáun² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian² né³, ¡sá¹jmɨ́¹ hi³ tiú³² bíh¹ tsú² cú²jueh³² tá¹ cáun² quioh²¹ hmóu³² dúh¹!
13 Quí¹ hnoh² dá² ca³lɨ³tén¹ náh² hi³ lɨ́n¹³ náh² tsá² tiú²uú² liei²¹ jmu² héih³² ñí¹con² bíh¹. Tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ hniáuh³² ñí¹táunh¹ náh² cun³ tɨn² honh² hmóu³² yáh³ cun³ñí¹ hi³hliá² má²ca³liáun³ náh²; quí¹ tɨ³ re² bíh¹ má¹con²¹ náh² tsá²ján² tsá²ján² cun³ñí¹ hi³ hnáu³ náh². 14 Quí¹ la³jɨ́³² héih³² quioh²¹ liei²¹ bíh¹ má²lɨ́²ma³tí³² tsú² nɨ́¹juáh³ hi³ má²lɨ́²ma³tí³² tsú² héih³² lá²: “Ma³hno¹ hnú² tsá²mɨ³cuóun² renh² la³jmɨ́¹ hno³ nú² huen²”. 15 Tɨ³la³ hua³hín¹³ náh² jmu³, quí¹ nɨ́¹juáh³ má²tún² hmóu³² bí¹ náh² la³ ná¹quɨ́² ná¹jmi²³ náh² renh² la³jmɨ́¹ jmu² tsáɨ², jáun² cun³ chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ hin¹³ náh² renh² tsá²ján² tsá²ján² nɨ́¹juáh³ la³ jáun².
Tsá² zian² la³ cun³ hi³ hnió³ ngú³, jɨ³ tsá² zian² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹
(Romanos 8:1-13)
16 Hi³ jáun² né³, juanh³² jná¹³ ñí¹con² hnoh²: Hi³ hniáuh³² má¹zián¹³ náh² la³ cun³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹, quí¹ cun³quionh³ la³ jáun² bíh¹ tiú²uú² lɨ́¹³ ñí¹táunh¹ náh² la³ cun³ tɨn² honh² náh² hmóu³². 17 Quí¹ ngú³ quioh²¹ tsú² dí¹quian¹ hi³ jmu³ jmáh³la³ hi³ tiá² jéih³² Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹, hi³ Jmɨ́²chí³ hí³ né³ hnió³ hi³ jmu³ tsú² la³ cun³ hi³ tiá² jéih³² ngú³; quí¹ hi³ jan² hi³ jan² bíh¹ tsú² ná¹háun³. Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ tiá² tion¹³ yáh³ náh² hi³ jmúh¹³ la³ cun³ hi³ hnáuh² náh² jmúh¹³. 18 Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ la³ cun³ hi³ hnió³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹ má²zian² hnoh², jáun² tiú²uú² liei²¹ jmu² yáh³ héih³² ñí¹con² náh².
19 Lin¹ lɨ́n²¹ bíh¹ hin² tsánh² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³²; uá¹la³ cun³ hi³ lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ tsau³² tsú², ho³ hi³ jmu² tsú² hi³ hlah³ hi³ tiá² jɨ², ho³ hi³ jmú² tsau³² tsú² hi³ hlah³ hi³ hó³² la³jmɨ́¹ jmú² tsau³² jáh³, 20 ho³ hi³ má²tsú² má²jónh³² tsú² dió³² tsá² láɨn¹, ho³ hi³ jmu² tsú² ta²¹ la³ jmu² tɨ³² mɨ́³ tsá² hláɨnh¹. Tsá² la³ hí³ hó² uon² tsáu², hi³ hnió³ hniéi², hi³ chéih³² siáh³, hi³ jlánh¹ né³² cánh³ míh²³ tsɨ́³ siáh³, hi³ cáun² jmu² tsú² siáh³ lɨ³ua³ cáun² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ hnga². Tsá² la³ hí³ jmu² siáh³ hi³ ná¹tsoh³, hi³ ná¹lɨ́³ ma³ quin³² ma³ cu³ nió³ tsáu², 21 hi³ lɨ́n³ tsú² tsá² uóu³² tsɨ́³, [tsá² jngɨh² tsáu²], tsá² hen², tsá² jlié³ teh¹, hi³ hliáun³ ñí¹ bíh¹ siáh³ hi³ jmú² hi³ tsau³² tsú² ñí¹ hná¹ nɨ́². Juanh³² jná¹³ siáh³ cónh³í¹ cu³ jéin³² la³ cun³ hi³ má²cá²juánh³² jná¹³ jáun² jmɨ́¹tin², hi³ lɨ³ua³ jan² tsá² jmu² hi³ la³ nɨ́², tiá² chanh²¹ yáh³ tsú² hñu³mɨ³cuú² ñí¹ cuá¹quien² Dió³².
22 Tɨ³la³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ má¹ná¹, jmu² hi³ lɨ́n³ tsú² jan² tsá² hnio³ tsáu² bíh¹, tsá² hiún² tsɨ́³, tsá² tiá² hniéi² hnió³ quionh³ tsáu², tsá² juenh² tsɨ́³, tsá² ja³² mií³ tsɨ́³, tsá² chun¹, tsá² má²tí³² jë¹, 23 tsá² jmu² hi³ tsɨ́¹juɨ́³ hnga², jɨ³ tsá² tɨ́² jinh²³ hnga² nɨ́² siáh³. Hí¹ cáun² liei²¹ tiá² zia³² yáh³ hi³ juáh¹³ hi³ tiá² lɨ́¹³ jmu³ tsú² hi³ la³ nɨ́². 24 Hi³ tsá² má²tionh² jo³cuo² Cristo né³, má²ca³quin³ tɨ³ có³² la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ dí¹quian¹ ngú³ quioh²¹, la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ hniá¹ tsú² jmu³, jɨ³ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ tsú² nɨ́² siáh³. 25 Jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ má²ca³jmú³ jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ má²ziáun² dí² hi³ hmaɨ²¹, jáun² la³ jáun² bí¹ siáh³ ca³ta¹ dí² cue¹³ tsú² jáɨ¹³ hi³ jmu³ héih³² ñí¹con² dí² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ jmu³² dí².
26 Tiá² hniáuh³² yáh³ jmú¹³ dí² tonh², sa³jun³ hi³ má¹tsan¹³ dí² tsɨ́³ tsá²ján² tsá²ján², hi³ sa³jun³ hniáuh³² yáh³ jmú¹³ dí² uóu³² tsɨ́³ ja¹ quiú¹³ dí² hmóu³².