Jú¹ Chú³² Hi³ Ca³jmú³
Lucas
1
Hnú² reh² Tíoh³, juóun³² lɨ́n³² tsáu² má²ca³jmú³ sí², la³ cun³ hi³ ca³ngɨ¹³ tsú² hi³ ca³lɨ³ jáun² ja¹ quiú¹³ dí² jmɨ́¹tin². Ca³jmú³ tsú² sí² la³ cun³ rón³² hi³ ca³ma³ta² jnoh¹ jáun² tsá² ca³jɨ́e³ la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³liau³, tsá² ca³nga³ hí³ jú¹ chú³² quioh²¹ Jesús. Ja³bí¹ jná¹³ uá²jaɨ³² má²cá²hnáuh³² re² lɨ́n³² la³jɨ́³² jú¹ tson² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³liau³, hi³ jáun² ca³lén¹³ jná¹³ hi³ chú³² nɨ́¹juáh³ jná¹³ siáh³ jmu¹ cáun² sí² hi³ rá¹tioh³ jú¹ tson² ca³la³ re² he² hná¹, hi³ zein²¹ ná¹ ñí¹con² hnú² reh² Tíoh³; hi³ jáun² tɨ³ lɨ³mí¹ re² lɨ³ ñíh¹³ hnú² jú¹ tson² hi³ má²ca³ma³ta² hnú² jáun² tsáu².
Jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² juáh³ hi³ lɨ³zian² Juan², tsá² zion³ tsáu² jmáɨ²
Jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ cuá¹lɨ́n³ Herodes re²¹ ñí¹con² tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea, jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ zian² jan² mí²tsáu² jmáɨ² Zacarías, tsá² hí³ jmɨ́¹ hún¹ ja¹ tsá² cu³ nió³ quioh²¹ Abías. Ñí²cuo² tsú² jmɨ́¹ jmáɨ² Elisabet, tsá² ñí¹ má²cú¹ má²ñeh¹ jón²zɨ́h¹ hla¹ mí²tsáu² Aarón. Tá¹ gon³ jáun² tsú² jmɨ́¹ chun¹ ñí¹con² Dió³², hi³ jmɨ́¹ tɨ́² má²tí³² tsú² héih³² jɨ³ liei²¹ quioh²¹ Dió³² Juo¹³ dí², la³ cun³ hí¹ jan² tiá² hin² lɨ́¹³ chá³² tso³. Tɨ³la³ tiá² jon² tsú² jmɨ́¹ zian² yáh³, quí¹ tiá² jmɨ́¹ lɨ́²³ yáh³ can³ Elisabet hí³ jon², hi³ ja³bí¹ jmɨ́¹ má²lieih²¹ bíh¹ tsú² siáh³ tá¹ gon³ jáun².
Ca³chó³² jmáɨ¹ hi³ tɨn³ Zacarías quionh³ mí²tsáu² tsá² quionh³ hi³ jmu³ ta²¹ ta³ ñí¹ Dió³². La³ cun³ hi³ jmɨ́¹ ná¹ngɨ²³ jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ mí²tsáu² hi³ tan² chi² jáɨ¹³, jmɨ́¹jáun² ca³chi² tsú² jáɨ¹³, jáun² Zacarías bíh¹ tɨn³ hi³ tsa³hi³² hñu³ cuáh³² chín¹ quioh²¹ Dió³² Juo¹³ dí², hi³ tsa³jín² ziún². 10 Tá¹la³ jmɨ́¹ dí¹jɨn³² tsú² jáun² ziún² ñí¹hiú¹³ né³, la³jɨ́n³² tsá² tionh² ñí¹ tauh²¹ la³ñí¹ jmɨ́¹ ná¹liéinh³² Dió³². 11 Jmɨ́¹jáun² ca³jnia³ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² ñí¹con² Zacarías, hi³ zenh² tɨ³ cuá² chu²¹ can³² ñí¹hiú¹³ ñí¹ dí¹jɨn³² tsú² jáun² ziún². 12 Jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² jáun² Zacarías tsá² hí³ né³, ca³la³ tiá² ñi³² he³ jmu³ bíh¹ tsú² lɨ³, ca³juénh² lɨ́n³² bí¹ tsú². 13 Tɨ³la³ tsá² hí³ né³, ca³juáh³ la³ lá²:
―Zacarías, ha³ lɨ́² juenh³, quí¹ Dió³² má²ca³náɨ³² hi³ hiú² mɨh³² hnú² jáun², hi³ jáun² né³bí¹ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ³zian² jan² jon² Elisabet ñí²cuonh² hnú², tsá² teh¹ nú² Juan². 14 Nɨ́¹ má¹ca³lɨ³zian² jáun² dáɨn² lɨ³ tsɨnh¹ lɨ́n²¹ nú², hi³ lɨ³ hiún² lɨ́n³² siáh³ honh² nú². Ja³bí¹ juóun³² lɨ́n³² siáh³ tsá² siánh³ lɨ³ hiún² tsɨ́³ nɨ́¹ má¹jáun²; 15 quí¹ jónh³² hnú² lɨ³quien² ñí¹con² Dió³², jan² tsá² tiá² hɨ́nh³ mu² ráu³ mɨ³ uóun²jɨeh¹³, sa³jun³ ma³chéi³ hɨ́nh³, jan² tsá² má²canh² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ³zian². 16 Hi³ hí³ bíh¹ jmu³ hi³ juóun³² tsá² zian² hué³² *Israel jinh²¹ tɨ³ ñí¹con² Dió³² Juo¹³. 17 Juan² hí³ bíh¹ joh¹³ jmɨ́²chí³ jɨ³ pí³ hi³ la³jmɨ́¹ quian³² jáun² Líh³, tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ *Tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin², hi³ hí³ bíh¹ tín² tsó³² chí¹ján³ la³ cónh³ bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². Hí³ bíh¹ jmu³ hi³ tiánh³² tsáu² re² tɨn² quionh³ jón²zɨ́h¹; hi³ jáun² tsá² tiá² má²tí³² héih³² quioh²¹ Dió³² né³, má²lɨ³tɨn² bíh¹ ma³tí³² má¹jáun². La³ jáun² bíh¹ chan³ tsú² hua³jan²¹ tsáu², hi³ jáun² hen³ tsáu² Tɨ³² Juo¹³ dí².
18 Jáun² Zacarías ca³záɨh³ tsá² hí³:
―¿Ha³ bí¹ lánh³ rón³² lɨ³ ño¹ jná¹³ hi³ tson² jáɨ¹³ juáh³ hnú² nɨ́²? Quí¹ jan² tsá² má²liei²¹ lɨ́n²¹ bíh¹ jná¹³ quiúnh¹ ñí²uón³².
19 Jáun² tsá² hí³ ca³juáh³ siáh³:
―Jná¹³ Gabriel, tsá² zenh² ná¹ ta³ ñí¹ Dió³², Tsá² lɨ́²ze³ jná¹³ hi³ ja³ngáɨ¹ ná¹ jú¹ chú³² lá² ñí¹con² hnú². 20 Tɨ³la³ ta³né³², cun³ñí¹ hi³ tiá² ta²¹ lɨ́²tionh² hnú² la³ cun³ hi³ lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́², jáun² tiú²uú² lɨ́¹³ yáh³ hléh¹³ hnú², ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ³zian² jónh³² hnú². Jáɨ¹³ lá² lɨ³tí³ la³ cun³ jmáɨ¹ hi³ má²tón³².
21 La³jɨ́n³² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ ñéih³ ñí¹ tauh²¹ jáun² la³ñí¹ jmɨ́¹ ná¹he² ná¹jan² Zacarías. Má²ná¹tsá²cáun² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ tsú², quí¹ he³ láɨh³² sa³ ca³lén³ lɨ́n³² yáh³ Zacarías ñí¹hiú¹³ jáun². 22 Tɨ³la³ jmɨ́¹ cuá¹han³ jáun² Zacarías má¹ná¹, tiú²uú² lɨ́²³ yáh³ hléh³²; jmɨ́¹jáun² ca³lɨ³lieih²¹ tsá² jmɨ́¹ ná¹jaun² tsú² hí³ hi³ zia³² cáun² hi³ ca³jnia³ jéinh³² tsú² ñí¹hiú¹³ jáun². Jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ tsú² lin¹ quionh³ cuo² hi³ tiú²uú² lɨ́²³ hléh³².
23 Jmɨ́¹ ca³tsɨ́n¹³ jáun² jmáɨ¹, la³ cun³ jmáɨ¹ hi³ ca³tɨn¹ jáun² Zacarías jmu³ ta²¹ hñu³ cuáh³² chín¹ né³, ngah³ hñú¹³. 24 Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³can³ Elisabet jon², hi³ jáun² cun³ hñá³ zɨ́h² tiá² cuá²han³ tsú² hñú¹³, hi³ jmɨ́¹ cuá¹lɨ́n²³ la³ lá²:
25 ―Juóu³² jná¹³ má²ca³jmú³ la³ lá² ñí¹con² jná¹³, hi³ quin³ hua³heih²¹ quion²¹ jná¹³ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsáu², hi³ tiá² jmɨ́¹ lɨ́²³ can²¹ jná¹³ dáɨn².
Tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² juáh³ hi³ lɨ³zian² Jesús
26 La³ má²jñéi³ zɨ́h² hi³ lɨ³ la³ jáun² né³, ca³zen³ siáh³ Dió³² Gabriel, tsá²cuú² tsá²ta³, la³ tɨ³ cáun² juú² hɨ́n¹³ tɨ³ Galilea, juú² jmáɨ² Nazaret, 27 hi³ tsa³jɨen³ jan² tsá²mɨ³ tsá¹máɨ¹³, tsá² jmáɨ² Má²réi³, tsá² tiá² tsá²ñuh² má²ca³cáuh³². Tsá² hí³ ná¹lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ jenh¹³ cuo² quionh³ jan² tsá²ñuh² jmáɨ² Sé³², tsá² ñí¹ má²cú¹ má²ñeh¹ jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ re²¹ Dá²vi²¹. 28 Jáun² ca³hi³ tsá² hí³ ñéih³ ñí¹ jmɨ́¹ cuá³ jáun² Má²réi³, hi³ ca³juáh³ la³ lá²:
―¡Hia² nú², hnú² tsá² jlánh¹ tɨ³² tsɨ́³ Dió³²! Dió³² Juo¹³ dí² zenh² quiúnh¹ hnú². [Jlánh¹ má²mieh² hnú² Dió³² la³ cun³ bí¹ la³jɨ́n³² tsá²mɨ³ siánh³.]
29 Lɨ́¹ ca³lɨn³ bíh¹ Má²réi³ jmɨ́¹ ca³náɨ³² jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² tsá² hí³. Jmɨ́¹jáun² ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ he³ lɨ³ la³ jáun² hleh³² tsá² hí³. 30 Jáun² tsá² hí³ né³ ca³juáh³ siáh³:
―Má²réi³, ha³ lɨ́² juenh³, quí¹ Dió³² má²hnió³ ma³mieh² hnú². 31 Jáun² né³, né³² can¹³ hnú² jan² dáɨn², Tsá² teh¹ nú² Jesús. 32 Tsá² hí³ bíh¹ Tsá² lɨ³quien²; Tsá² téh³ tsú² Jon² Dió³², Tsá² cú² juenh². Hi³ jáun² Dió³² Juo¹³ dí² jmu³ hi³ cuá¹ho² tsú² jáɨ¹³ hi³ lɨ́n³ tsú² re²¹ la³jmɨ́¹ ca³cuá³ hla¹ re²¹ Dá²vi²¹ jméi² dí¹hio³ ñú¹deh³ tsú², tsá² jmɨ́¹ zian² jmɨ́¹tin²; 33 hi³ jáun² tsá² hí³ bíh¹ cuá³², hi³ cuá¹ho² jáɨ¹³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsá² Israel. Jáɨ¹³ hi³ hau³ tsú² jáun², tiá² tón³² jmáɨ¹ táuh³ yáh³.
34 Jáun² né³, Má²réi³ ca³ngáɨh³ siáh³ tsá² hí³:
―¿Lánh³ bíh¹ rón³² lɨ́¹³ la³ jáun², nɨ́¹juáh³ tiá² ñí²uón³² jná¹³ má²zian² yáh³?
35 Jáun² tsá² hí³ ca³juáh³ siáh³:
―Jmɨ́²chí³ Chun¹ joh¹ Dió³² bíh¹ já³² ñí¹con² hnú², jɨ³ pí³ quioh²¹ Dió³² Tsá² cú² juenh², hi³ jláɨn³² hnú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² jnie². Jáun² dáɨn² hí³ jónh³² hnú² lɨ́¹³ cuá¹chan¹ hi³ ca³tɨn¹ Dió³², hi³ jáun² tsá² hí³ téh³ tsú² jon² Dió³². 36 Ja³bí¹ Elisabet renh² hnú² uá²jaɨ³², lɨ³zian² jan² jon² uá¹jinh¹ má²lieih²¹ lɨ́n²¹ tsú²; hi³ jáun² né³, ta³né³² má²tí³ jñéi³ zɨ́h² hi³ quian² tsú² jon², tsá² jmɨ́¹ juáh²³ tsáu² hi³ cun³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ can³ jon². 37 Quí¹ ñí¹con² Dió³², hí¹ cáun² yáh³ hi³ juóuh³² tiá² zia³².
38 Hi³ jáun² Má²réi³ né³ ca³juáh³:
―Jná¹³ la³², tsá² lɨ́n³ ná¹ quian²¹ Juóu³² ná¹, hi³ jáun² cuɨ́¹ jmu¹ bíh¹ Dió³² ñí¹con² jná¹³ la³ cun³ hi³ má²lɨ́²juah²¹ hnú² nɨ́².
Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ngah³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² ñí¹ ta³ ñí¹ Má²réi³.
Tsó³² Má²réi³ hñú¹³ Elisabet
39 Jmáɨ¹ jáun² ngau³ Má²réi³ cú²hé² juɨ³² máh³, hi³ chau²¹ cáun² juú² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea. 40 Jmɨ́¹ cá¹chó²¹ tsú² jáun², ca³hi³ ñéih³ hñú¹³ Zacarías, hi³ ca³juáh³:
―Hia² nú² Elisabet.
41 Jmɨ́¹ má²lɨ́²niéi³² jáun² Elisabet hi³ ca³juáh³ jáun² Má²réi³: “Hia² nú²”, jáun² la³juɨ³² ca³jɨ́enh³² dáɨn² hñu³ héin¹, hi³ ca³cónh³² siáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³ Elisabet hí³. 42 Jmɨ́¹jáun² ca³hléh³ tiá³ lɨ́n³² hi³ ca³juáh³:
―Dió³² jlánh¹ má²ca³ma³mieh² hnú² la³ cónh³ bíh¹ la³jɨ́n³² tsá²mɨ³ siánh³, jɨ³ jónh³² nú² siáh³ má²ca³ma³mieh² Dió³². 43 ¿Hin² dá² tsánh² jná¹³, hi³ jáun² sa³ mí¹ziú¹³ Juóu³² máh³ jná¹³ ja³ hi³ ja³jɨe³? 44 Quí¹ la³ cun³ jmɨ́¹ lɨ́¹cuen²¹ hnú² Dió³², ca³la³ hiún² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ jón³² jná¹³ ca³jɨ́enh³² tiá³ lɨ́n³² hñu³ hén² ná¹. 45 Jlánh¹ jmɨ́¹ ren² hnú², tsá² ca³tionh² hnú² ta²¹, quí¹ lɨ³tí³ bíh¹ la³ cun³ hi³ má²ca³juáh³ Dió³² Juo¹³ dí².
46 Hi³ jáun² Má²réi³ ca³juáh³:
Jmɨ́¹ tsɨn³² jná¹³ má²quien² Juóu³² jná¹³,
47 hi³ má²hiún² tsɨn³² jná¹³ ca³tɨn¹ Dió³² Tsá² liáu³² jná¹³.
48 Quí¹ Dió³² má²ca³taunh² jná¹³ hó¹ñí¹, tsá² lɨ́n³ jná¹³ quian²¹ tsú².
Hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² zian² ta³né³² jɨ³ jmáɨ¹ né³bí¹ ja³² juáh³ hi³ jná¹³ jan² tsá² jlánh¹ bí¹ jmɨ́¹ ren².
49 Quí¹ Dió³² Tsá² hɨ́en¹, Tsá² cú² juenh² má²ca³jmú³ hliáun³ lɨ́n³² hi³ chú³² ñí¹con² jná¹³;
50 hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ tsú² ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsá² jmu² juénh² ñí¹con² tsú².
51 Quí¹ ta²¹ jueh³² lɨ́n³² má²ca³jmú³ Dió³², hi³ ca³láɨh¹³ hniéi² ñí¹con² tsá² jmɨ́¹ ná¹jmu² tonh²,
jáun² lɨ́¹ ca³háɨn³² ma³ quin³² bíh¹ tsá² hí³ lɨ³.
52 Ca³jmú³ tsú² hi³ tiú²uú² quien² tsá² jmɨ́¹ ná¹quien²,
hi³ jáun² tsá² tsɨ́¹juɨ́³ bíh¹ ca³zion³ tsú² hi³ lɨ³quien².
53 Tsá² jmɨ́¹ tionh¹ ñí¹cuóunh²¹ bíh¹ ca³cuéh³ tsú² hliáun³ lɨ́n³²,
hi³ jáun² tsá² hánh³ né³, lɨ́¹ haɨ²¹ cuá² ta³ bíh¹ ca³chanh³ tsú².
54 Ca³ma³hon³ tsú² tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Israel, tsá² quian²¹,
tiá² ca³ja³có³ yáh³ tsɨ́³ tsú² hi³ jmu³ juenh² tsɨ́³ ñí¹con² tsá² hí³,
55 la³ cun³ rón³² lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ tsú² quionh³ dí¹hio³ ñú¹deh³ dí² jmɨ́¹tin².
Hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² jáɨ¹³ quionh³ hla¹ Há²bran²¹ hi³ já³² mií³ tsɨ́³ tsú² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio²,
la³ má²quionh³ jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ tsá² hí³.
56 Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Má²réi³ la³ nɨ́² né³, ca³ta³cua¹³ cun³ hnɨ³² zɨ́h² hñú¹³ Elisabet. Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ngah³ siáh³ hñú¹³.
Jmáɨ¹ hi³ ca³lɨ³zian² Juan² tsá² zion³ tsáu² jmáɨ²
57 Jmɨ́¹ lɨ́¹cáɨn² jáun² né³, ca³chó³² jmáɨ¹ hi³ lɨ³zian² jon² Elisabet, hi³ jáun² ca³lɨ³zian² jan² ñú²míh¹ jon² tsú². 58 Jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² jáun² tsá² jún¹ tsá² raɨnh²¹ tsú² hi³ Dió³² jlánh¹ má²ca³ja³ mií³ tsɨ́³ ñí¹con² tsú², hi³ jáun² ca³ñí¹ma³hiún² tsá² hí³ tsɨ́³ quionh³ tsú². 59 Jáun² jmɨ́¹ la³ má²jña³ jmáɨ¹ jáun² *ca³tiú³ tsú² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian² dáɨn², hi³ jmɨ́¹ hnió³ tsú² siáh³ hi³ lɨ³ jmáɨ² dáɨn² Zacarías, la³jmɨ́¹ jmáɨ² jméi². 60 Tɨ³la³ mí¹ziú¹³ dáɨn² ca³juáh³:
―Ján¹han²¹, Juan² bíh¹ lɨ³ jmáɨ² dáɨn².
61 Jáun² tsá² hí³ ca³juáh³:
―¿He³ láɨh³²? Já² hí¹ jan² yáh³ jon³ renh² hnú² tiá² jmáɨ² la³ nɨ́².
62 Jmɨ́¹jáun² hmóu³² tsá² hí³ ca³ngáɨ³ ñí¹con² jméi² dáɨn² cun³quionh³ li²¹, nɨ́¹juáh³ he³ hnió³ tsú² lɨ³ jmáɨ² dáɨn². 63 Jáun² ca³mɨ́³ jméi² dáɨn² cáun² jó¹hmá² pih²¹ hi³ ca³jmú³ huéh³ hi³ juáh³: “Juan² bíh¹ lɨ³ jmáɨ² dáɨn²”. Jáun² la³jɨ́n³² tsá² hí³ ca³ja³cáun² tsɨ́³. 64 La³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ lɨ³ siáh³ hléh³² Zacarías, hi³ ca³ma³liáu³² hi³ má²quien² Dió³². 65 Ca³la³ jɨ́n³² tsá²co¹ tsú² ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² hi³ lɨ³ la³ jáun², hi³ jáun² jáɨ¹³ jáun² ja³ngɨ³ ja¹ la³jɨ́n³² tsá² zian² tsɨ³ cuánh² tsɨ³ jën³ ñí¹ hɨ́n¹³ tɨ³ Judea. 66 Ca³la³ jɨ́n³² tsá² ca³lɨ³ ñi³² hi³ jáun² jmɨ́¹ ná¹hnauh² tsɨ́³, hi³ jmɨ́¹ ngaɨh³² tsú² siáh³ tsá²ján² tsá²ján²:
―¿He³ bíh¹ jmu³ dáɨn² hí³?
Quí¹ jmɨ́¹ má²lin¹ lɨ́n²¹ bíh¹ hi³ tanh² Dió³² hó¹ñí¹ dáɨn² hí³.
Sun¹ hi³ ca³hɨ́e³ Zacarías
67 Jáun² Zacarías jméi² dáɨn² hí³ ca³cónh³² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³, hi³ ca³hléh³ jáɨ¹³ hi³ ca³cué³ Dió³² hñu³ tsɨ́³, hi³ ca³juáh³:
68 “Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ Dió³² Juo¹³ tsá² Israel,
quí¹ má²cuán² tsú² ja¹ ñí¹ tiauh¹ dí², tsá² tiauh² dí² jo³cuo² tsú²,
hi³ má²ca³liáu³² tsú² siáh³.
69 Quí¹ ca³cuen³ tsú² jan² Tsá² liáu³² dí²,
jan² Tsá² ñí¹ má²cú¹ má²ñeh¹ jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ re²¹ Dá²vi²¹,
tsá² ca³lɨn³ hí³ quian²¹ Dió³².
70 Má²ca³ma³tí³² bíh¹ Dió³² jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ quionh³ tsá² chun¹ joh¹,
tsá² ca³lɨn³ hí³ *tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin²,
71 hi³ ca³juáh³ Dió³² hi³ liáu³² jnoh¹ ñí¹con² tsá² jmu² hniéi² quiúnh¹ dí²,
jɨ³ ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsá² hau² dí² nɨ́² siáh³.
72 Má²ca³ja³ bíh¹ mií³ tsɨ́³ tsú² ñí¹con² dí¹hio³ ñú¹deh³ dí², tsá² jmɨ́¹ zian² jmɨ́¹tin².
Tiá² tsá²có³ yáh³ tsɨ́³ tsú² nió³² hɨ́en¹ hi³ ca³tanh² jáun² la³ cun³ jmɨ́¹tin²,
73 la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² ñí¹con² hla¹ Há²bran²¹, jméi² dí¹hio³ ñú¹deh³ dí².
74 Hi³ ca³juáh³ tsú² hi³ liáu³² tsú² jnoh¹ ñí¹con² tsá² jmu² hniéi² quiúnh¹ dí²,
hi³ jáun² tiá² juénh² yáh³ dí² hi³ má¹ti²¹ ñí¹con² tsú²,
75 hi³ chun¹ dí², hi³ ná¹chan¹ dí² ñí¹con² tsú² la³ cun³ jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí².
76 Jáun² né³, hnú² jón³² jná¹³, hnú² té³ tsú² tɨ³² jë¹ Dió³²,
tsá² lɨ́n³ quian²¹ Dió³² Tsá² cuá³ hñu³mɨ³cuú²,
quí¹ hnú² bíh¹ tsá² cuóh¹³ chí¹ján³ la³ñí¹,
hi³ jmúh¹³ hnú² hua³jan²¹ juɨ³² ñí¹ tsó²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí².
77 Jmúh¹³ hnú² hi³ lɨ³ ñi³² tsá² joh¹ tsú² ha³ lánh³ lɨ́¹³ liáun³ tsú²,
jɨ³ hi³ hin³ siáh³ tsáu¹³ tsú².
78 Quí¹ Dió³² ja³² lɨ́n³² mií³ tsɨ́³ ñí¹con² dí²,
hi³ jáun² cué³² tsú² cáun² joh¹ quiú¹³ dí² hi³ lɨ́¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ca³jniá³² cáun² jmáɨ¹ hmaɨ²¹.
79 Tsá² hí³ jmu³ hi³ taɨ²¹ joh¹ ñí¹con² tsá² tionh² já¹niéi²,
jɨ³ tsá² tionh² ñí¹ he² heinh²¹ quioh²¹ hmú³² nɨ́² siáh³.
Tsá² hí³ bíh¹ Tsá² hɨ́e³² juɨ³² hi³ ha³ lánh³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³ tsɨ́³ dí²”.
80 Hi³ jáun² né³, ca³cuon³ bíh¹ ñú²míh¹ hí³, hi³ tsá²lɨ³hún¹ siáh³ tsɨ́³. Jáun² ca³ñí¹cuá² tsú² ñí¹ lɨ́³ hué³² quiéin², ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ ca³ma³jnia² tsú² tá¹³ ñí¹con² tsá² Israel.