16
Jmɨ́¹ ca³jenh¹³ Jesús
(Mateo 28:1-10; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Jmɨ́¹ ca³nga² jáun² *jmáɨ¹ hi³ tionh² tsú² tie³, jáun² Má²réi³ tsá² Magdalá hí³, Má²réi³ mí¹ziú¹³ Jacobo jɨ³ mɨ́¹ Salomé nɨ́² siáh³ ca³la³ háu² má²ró³² hi³ jmɨ́¹ tsa³jñe³ dí² Jesús. Jmɨ́¹ ca³lɨ³liau³ jáun² sɨ́²ma¹ná¹ né³, ja³taunh²¹ tsá²mɨ³ hí³ hú²niéi² lɨ́n³² ho³ tá²hón³², cun³ ja¹ má²ca³hiá² hiú² jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ tsú². Hú¹ juɨ³² jáun² né³ jmɨ́¹ hí¹juónh²³ tsú² hmóu³²:
―¿Hin² bí¹ tsánh² quin³ quɨ́n¹ dí¹jnáɨ²³ jáun² ho³ tá²hón³²?
Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ tsú² ho³ tá²hón³² jáun², sa³ tiú²uú² dí¹jnáɨ²³ yáh³ quɨ́n¹ pa²¹ hi³ jmɨ́¹ dí¹jnáɨ²³ jáun² ho³ tá²hón³², quí¹ tɨ³ có³² bíh¹ la³ má²lɨ́² lɨ́h³ tsáu². Jáun² ca³taunh³ tsú² hñu³ tá²hón³² jáun²; ñí¹ jáun² né³, ca³jɨ́en³² tsú² jan² tsá² tsá¹ñú¹ hi³ cuá¹tón²¹ tɨ³ cuá² chu²¹, hi³ cuá¹quih³² cáun² hmɨh³² tiáu² cuó²; jáun² lɨ́¹ ca³yá²han¹ bíh¹ tsú². Tɨ³la³ tsá² hí³ né³ ca³juáh³:
―Ha³ lɨ́² juenh³ náh²; hnoh² dá² hnah²³ náh² Jesús Tsá² Nazaret, Tsá² ca³taun³ hí³ crei²¹. Tɨ³la³ má²ca³jenh¹³ bíh¹ tsú²; ha³ tiú²uú² hin² zian² yáh³ ñí¹ lá². Sá¹nɨ́² dúh¹ ñá²jɨe³ náh² ñí¹ jmɨ́¹ ca³quión³² tsú² tsú². Jáun² né³, cuá²tánh¹ náh² cuá²zéih³ náh² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú², jɨ³ Pé¹ nɨ́² siáh³, hi³ cuá¹zéih³ náh² tsú² la³ lá²: “Hí³ bíh¹ tsó³² chí¹ján³ tɨ³ Galilea la³ cun³ bíh¹ hnoh², hi³ jáun² ñí¹ jáun² lɨ́¹³ cuá¹jɨen¹ náh² tsú² la³ cun³ lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ tsú² jáun² jmɨ́¹tin²”.
Jáun² tsá²mɨ³ hí³ ca³huén² bíh¹ hñu³ tá²hón³² jáun² hi³ ca³cuóun³, ca³la³ má²hí¹juán²³ bíh¹ tsú² ja³tanh²¹, ca³la³ tiá² ñi³² he³ jmu³. Hi³ jáun² hí¹ cáun² yáh³ tiá² hi³ ca³záɨh³ tsú² tsáu², quí¹hliá² juénh².
Jesús má²jnia³² ñí¹con² Má²réi³ tsá² ja³ juú² Magdalá
(Juan 20:11-18)
[Jmɨ́¹ ca³jenh¹³ jáun² Jesús tɨ³ ca³jniá³² la³ ñí¹ jmáɨ¹ hi³ ca³lɨ³liau³ sɨ́²ma¹ná¹, ca³ma³jnia³² la³ñí¹ ñí¹con² Má²réi³ tsá² juú² Magdalá, tsá² má²ca³huen³ tsú² hí³ quiaun³ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³. 10 Hi³ jáun² tsá²mɨ³ hí³ ñéi¹ hi³ ca³ñí¹zeh¹ tsá² jmɨ́¹ má²ca³ñi³táunh¹ hí³ quionh³ Jesús. Tsá² hí³ né³ jmɨ́¹ ná¹haɨ²¹ hlaɨh³ tsɨ́³ hi³ jmɨ́¹ ná¹ho². 11 Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³náɨ³² jáun² tsá² hí³ hi³ zian² bíh¹ Jesús, hi³ tsá²mɨ³ hí³ né³ hú¹tá¹ má²lɨ́²jɨ́en³² siáh³, lɨ́¹ tiá² ta²¹ ca³taunh³ bíh¹ tsá² hí³ jáɨ¹³ jáun².
Jesús má²jnia³² ñí¹con² gon³ tsá² haɨn²¹ tɨ³ con²
(Lucas 24:13-35)
12 Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² né³, Jesús ca³ma³jnia³² hi³ jniá³ la³ siáh³ ñí¹con² gon³ tsá² joh¹ ñí¹ hí¹tsá²táunh¹ tsú² cáun² juɨ³² ñí¹ náɨ². 13 Jáun² tsá² hí³ já¹tanh²¹ hi³ ca³ñí¹zeh¹ tsá² ñí¹ hná¹ jáun²; tɨ³la³ sa³jun³ jáɨ¹³ hi³ cha³² tsá² hí³ yáh³ ca³taunh³ tsú² ta²¹.
Ta²¹ hi³ ca³cué³ Jesús ñí¹con² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con²
(Mateo 28:16-20; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Hechos 1:8)
14 Jmɨ́¹ lɨ́¹ cáɨn² jáun² né³, ca³ma³jnia³² siáh³ Jesús ñí¹con² tá¹ quian³jan² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tá¹la³ jmɨ́¹ ná¹cúh² tsá² hí³ má³²; hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³hlɨ³ ca³liéinh³² dí² tsú² cun³ñí¹ hi³ tiá² cáun² nio² tsɨ́³ tsú² jɨ³ hi³hliá² jlánh¹ huáh² chí¹ tsú² siáh³, quí¹ cun³ñí¹ hi³ tiá² ta²¹ ca³taunh³ tsú² la³ cun³ hi³ ca³chá³ tsá² ca³jɨ́e³ hí³ hi³ má²ca³jenh¹³ bíh¹ dí². 15 Jáun² ca³záɨh³ dí²:
―Cuá²táunh¹ náh² tá¹ cáun² hngá¹máh³, hi³ cuá¹hléh¹ náh² jú¹ chú³² jáun² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsáu². 16 Tsá² chá³² cáun² tsɨ́³, jɨ³ hi³ zón³² jmáɨ², tsá² la³ hí³ bíh¹ lɨ́¹³ liáun³; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² cha³² cáun² tsɨ́³ né³, tsá² la³ hí³ dá² má²tá¹tsɨn¹ héih³² hlah³ bíh¹. 17 Hi³ li²¹ lá² né³ lɨ³ zia³² ñí¹con² tsá² nio² cáun² tsɨ́³ bíh¹: Cun³quionh³ héih³² quion²¹ jná¹³ huen³ tsú² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ tsáu², hi³ lɨ́¹³ hléh³² tsú² siáh³ jú¹jma² siáh³, 18 lɨ́¹³ zanh³ tsú² siáh³ jáh³ hláɨnh¹, hi³ nɨ́¹juáh³ ca³hɨnh³ tsú² siáh³ cáun² hi³ lɨ́³ mɨ́³ hlah³ né³, tiá² hi³ quiunh²¹ hí¹ cáun² yáh³ tsú²; ja³bí¹ la³ jáun² ra³tsɨ³² tsú² cuo² ñí¹ quioh²¹ tsá² tsáun¹, hi³ jáun² tsá² hí³ né³ lan¹³ bíh¹.
Jesús tsánh³² hñu³mɨ³cuú²
(Lucas 24:50-53; Hechos 1:9-11)
19 Jmɨ́¹ má²lɨ́²liéinh³² jáun² Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí² tsá² hí³ né³, ca³zanh³² tɨ³ hñu³mɨ³cuú², hi³ jáun² ca³ta³cua¹³ tɨ³ cuá² chu²¹ quioh²¹ Dió³². 20 Hi³ jáun² tsá² hí³ né³, ca³huén² bíh¹ hi³ ca³ñí¹hléh² jú¹ chú³² ca³la³ tán¹. Jáun² hnga² Tɨ³² Juo¹³ dí² ca³ma³hau³ hi³ ca³jmú³ lin¹ hi³ tson² jú¹ chú³² hi³ hleh³² tsá² hí³ cun³quionh³ li²¹ hi³ lɨ́³ jáun² hua³jueh³². Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]