^
FILEMÓN
Po¹ zen² sí² lá² ñí¹con² Filemón
Po¹ cha³² hi³ Filemón hnio³ lɨ́n³² Dió³² jɨ³ ca³la³ jɨ³lɨn² tsáu²
Po¹ mɨ³² cáun² hi³ chú³² ñí¹con² Filemón ca³tɨn¹ Onésimo, jan² tsá² má²dí¹hlánh¹
Po¹ juáh³ hi³ cuɨ́¹ má¹mieh² tsú² Dió³²