Sí² Hi³ Ca³zen³ Po¹ Ñí¹con² Filemón
1
Po¹ zen² sí² lá² ñí¹con² Filemón
Jná¹³ Po¹, tsá² cuá¹tson³ ná¹ cun³ñí¹ hi³ tanh³² ná¹ ta²¹ Cristo Jesús, reh² Timoteo quiúnh¹ jná¹³ cuá¹jmu² sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnú² Filemón, hnú² tsá² jmuh³² ta²¹ quiúnh¹ jnoh¹, hnú² tsá² hnau³ jnoh¹ lɨ́n³². Jná¹³ zein²¹ sí² lá² ñí¹con² hnú², ñí¹con² reh² mɨ́¹ Apia, jɨ³ reh² Arquipo, jan² tsá² quiúnh¹ jnoh¹ hi³ láɨ³ la³juah²¹ dúh¹ hliáu³ joh¹ Dió³², jɨ³ ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³² ná¹ngɨh³² hñuh³² hnú² nɨ́² siáh³. Dió³² Jméi² dí² jɨ³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² hnoh², hi³ cuɨ́¹ jmu¹ tsú² siáh³ hi³ zian² hnoh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn².
Po¹ cha³² hi³ Filemón hnio³ lɨ́n³² Dió³² jɨ³ ca³la³ jɨ³lɨn² tsáu²
Ca³la³ jɨ́³² jmáɨ¹ nɨ́¹ má¹ca³lienh¹ jná¹³ Dió³² Juóu³², cue² ná¹ tiá¹hmah¹, quí¹hliá² má²ca³lɨ³ ño¹ jná¹³ hi³ hnú² jlánh¹ re² tanh²³ ta²¹ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí² jɨ³ hi³ hno³ nú² siáh³, jɨ³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³². Tiauh² bíh¹ dí² cá²hon³ ca³tɨ²¹ hi³ tanh²³ dí² jáun² ta²¹ Dió³², jáun² ñí¹con² hí³ dí² mɨ́²³ jná¹³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ lɨ³tsɨn² hnú² ha³ cónh³ tí³ hi³ má²ca³ma³mieh² dí² Dió³² cun³ñí¹ hi³ má²zian² dí² hi³ ca³tɨn¹ Cristo. Cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ hno³ nú² tsá² reh², jáun² jlánh¹ ca³lɨ³ hiún² tsɨn³² jná¹³, hi³ ca³lɨ³ zia³² siáh³ pí³ hñu³ tsɨn³² jná¹³, quí¹ la³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³² má²ca³joh¹³ siáh³ pí³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnú².
Po¹ mɨ³² cáun² hi³ chú³² ñí¹con² Filemón ca³tɨn¹ Onésimo, jan² tsá² má²dí¹hlánh¹
Hi³ jáun² né³, uá¹jinh¹ zia³² jáɨ¹³ hi³ jmu¹ jná¹³ héih³² ñí¹con² hnú² hi³ chí¹tson³ jmúh¹³ hnú² la³ cun³ hi³ ca³tɨ²¹, quí¹hliá² jná¹³ lɨ́n³ quian²¹ Cristo; tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ hnáu³ bíh¹ dí², hi³ jáun² cu³tsa³² mɨ́²³ jná¹³ cú²jueh³² hi³ chú³² bíh¹ ñí¹con² hnú². Jná¹³ Po¹, tsá² má²liei²¹ ná¹ hi³ cuá¹tson³ ná¹ ta³né³² ca³tɨn¹ Cristo Jesús, 10 jná¹³ mɨ́²³ cáun² hi³ chú³² ñí¹con² hnú² ca³tɨn¹ Onésimo, tsá² má²lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ jón³² jná¹³, tsá² ca³ma³zián¹³ jná¹³ ñí¹con² Dió³² tá¹la³ má²cuá¹tson³ jná¹³ lá² hñu³mí¹ñí².
11 Jmɨ́¹tin², Onésimo, (la³ cun³ hi³ hnió³ juáh³ “tsá² zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹”) jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹; tɨ³la³ zia³² bíh¹ ñí¹ jmu² ta²¹ tsá² hí³ ta³né³², ñí¹con² hnú² jɨ³ ñí¹con² jná¹³ siáh³. 12 Ñí¹con² hnú² zein²¹ jná¹³ tsú² siáh³ ta³né³². Hen³ hnú² tsú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ he¹³ nú² jná¹³. 13 Jná¹³ jmɨ́¹ hnó²¹ hi³ cuá³² tsú² quiúnh¹ ná¹ ñí¹ lá², hi³ jmɨ́¹ jmu³ ta²¹ ñí¹con² jná¹³ cha³ jmɨ́¹ jmúh¹³ hnú² huen² tá¹la³ cuá¹tson³ jná¹³ lá² hi³ ca³tɨ²¹ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³²; 14 tɨ³la³ hí¹ cáun² tiá² hi³ hnó³² yáh³ jná¹³ nɨ́¹juáh³ tiá² lɨ́n²³ yáh³ hnú² huen² la³ nɨ́², quí¹ tiá² hnó³² yáh³ jná¹³ hi³ jmúh¹³ hnú² hi³ chú³² ta³ tiá² ñí¹jmúh², cha³ jmɨ́¹ jmúh¹³ hnú² hi³ hiún² honh² huen². 15 Tiá² né¹ ho³ sa³ Onésimo ca³ngɨ́³ cu³tiá³ tɨ³ có³² quioh²¹, hi³ jáun² ta³né³² lɨ́¹³ cuá³² tsú² cun³ jmɨ́¹ hi³ zian² quiúnh¹ hnú². 16 Tɨ³la³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ tsá² má²dí¹hlánh¹ yáh³ lɨ́n³ tsú² ta³né³², quí¹ tɨ³ má²cáu³ bíh¹ tá¹³ tsú², quí¹ tsá² reh² bíh¹ má²lɨ́n³ tsú² ta³né³², tsá² hno³ lɨ́n³² dí². Jná¹³ hno³ lɨ́n³² tsú², tɨ³la³ hnú² jlánh¹ hniáuh³² má¹hno¹ lɨ́n³² tsú², jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³hliá² tsá²mɨ³cuóun² renh² yáh³ hnoh², quí¹ tɨ³la³ má²renh² hnoh² jɨ³ ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí².
17 Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ tson² lɨ́n²³ hnú² hi³ re² juóh³² quiúnh¹ jná¹³, hen³ tsá² lá² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ jná¹³ ca³chó³² hñuh³² hnú². 18 Nɨ́¹juáh³ ca³jmú³ tsú² cáun² hi³ hlah³ jmɨ́¹tin², ho³ nɨ́¹juáh³ ren² tsú² quɨe³, má¹hmah²¹ bíh¹ jná¹³ ca³tɨn¹ tsú². 19 Jná¹³ Po¹, tsá² cuá¹jmu² jná¹³ quionh³ uón³² huen² huéh³ lá² hi³ jná¹³ bíh¹ má¹hmah²¹; uá¹jinh¹ jmɨ́¹ lɨ́¹³ juanh²¹ jná¹³ ñí¹con² hnú² hi³ hí¹ la³ tɨ³ jmɨ́²chí³ quián¹³ yáh³ hnú² ren² ñí¹con² jná¹³. 20 Ján³ reh², jmu³ hnú² cáun² hi³ chú³² ñí¹con² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí²: hi³ jmúh¹³ hnú² hi³ tɨnh²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ lin¹ hi³ má²láɨ³ dí² tsá² reh² ñí¹con² Cristo.
21 Cuá¹jmu² jná¹³ sí² lá² quí¹ ño¹ jná¹³ hi³ hnú² táunh²³ ta²¹ hi³ juanh³² jná¹³, hi³ ño¹ jná¹³ siáh³ hi³ tɨ³ hliáun³ hi³ jmúh¹³ bíh¹ hnú² la³ cónh³ bíh¹ hi³ juanh²¹ jná¹³. 22 Hi³ juanh³² jná¹³ siáh³ hi³ re² jmúh¹³ hnú² hua³jan²¹ ñí¹ lɨ́¹³ cuóun³² jná¹³, quí¹ tsɨn³² jná¹³ má²hu²¹ hi³ cun³ñí¹ hi³ lienh¹ hnoh² Dió³², lɨ́¹³ hián¹³ náh² siáh³ jná¹³ cónh³í¹ cu³ jéin³².
Po¹ juáh³ hi³ cuɨ́¹ má¹mieh² tsú² Dió³²
23 Epafras, tsá² cuá¹tson³ quiúnh¹ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo juáh³: “Hia² nú²”. 24 Ja³bí¹: “Hia² nú²” juáh³ siáh³ Marcos, Aristarco, Demas, jɨ³ Lucas nɨ́² siáh³, tsá² quiúnh¹ jná¹³ hi³ jmu² tá¹³ Dió³².
25 Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² hnoh². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³ hi³ juanh³² jná¹³ reh².]