3
He³ ca³tɨn¹ tsá² tanh² ta²¹ Dió³² jmu³
Hi³ jáun² né³, cháu¹ hnú² tsɨ́³ tsá² tionh² jo³cuonh² nú² nɨ́² hi³ tanh¹³ tsú² ta²¹ tsá² ná¹ho² ta²¹, jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² ná¹lɨ́n³ ta²¹ nɨ́² siáh³, hi³ ma³tí³² tsú² la³ cun³ hi³ juáh³ tsá² hí³, hi³ hniáuh³² tiáunh¹ tsú² hua³jan²¹ hi³ jmu³ la³jɨ́³² hi³ chu²¹. Ha³ lɨ́² cuɨ́¹ tú¹ cuɨ́¹ hión²¹ tsú² hí¹ jan² tsáu², cha³ jmɨ́¹ jmu³ tsú² hniéi² tɨ³ re² bíh¹ jmu³ tsú² juenh² tsɨ́³, hi³ hí¹ cú¹pih²¹ tiá² jmu³ tsú² quien² hmóu³².
Quí¹ la³jáɨ³² bíh¹ dí² jmɨ́¹ láɨ³ tsá² cáun¹ jmɨ́¹tin², hi³ tiá² jmɨ́¹ má²ti²¹ dí² la³ cun³ héih³² hi³ tɨ́² hiáu²³ dí², hi³ jmɨ́¹ lɨ́²can² jnoh¹ cun³quionh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ², hi³ jmɨ́¹ má²ca³taun³ tsɨ́³ dí² jmú¹³ tso³; jmɨ́¹ láɨ³ dí² la³juah²¹ dúh¹ *tsá² má²ná¹hlánh¹ ñí¹con² la³jáh³ dú¹ ñí¹ hi³ jmɨ́¹ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ dí² jmú¹³. Jmɨ́¹ láɨ³ dí² tsá² hian² tsɨ́³, tsá² uóu³² tsɨ́³, hi³ jmɨ́¹ ná¹háu³ dí² quiúnh¹ tsá²ján² tsá²ján². Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³ma³li²¹ Dió³² Tsá² liáu³² dí² hi³ hu²¹ chú³² tsɨ́³, jɨ³ hi³ jlánh¹ hnio³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², jmɨ́¹jáun² ca³liáu³² dí² tsú². Tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ ca³jmú¹³ jnoh¹ hi³ chú³² ñí¹con² yáh³ Dió³² ca³liáu³², cáun² hi³ lɨ́¹ ja²¹ mií³ tsɨ́³ hnga² bíh¹ Dió³². Jmɨ́¹jáun² ca³ma³jɨn² Jmɨ́²chí³ Chun¹ la³jáɨ³² dí², hi³ jáun² ca³lɨ³ hmaɨ²¹ jmɨ́²chí³ quiú¹³ dí², hi³ ca³lɨ³ziáun² dí² siáh³ cónh³ hi³ hmaɨ²¹. Cun³quionh³ Jesucristo Tsá² liáu³² dí², ca³cuen³ Dió³² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² dí². Cun³ñí¹ hi³ ja³ jáun² mií³ tsɨ́³ bíh¹ Dió³², hi³ jáun² ca³lɨ³ la³juah²¹ dúh¹ hi³ tiá² tso³ ren² dí², hi³ jáun² má²hiau³² dí² jáɨ¹³ hi³ lɨ³ ziáun² cun³ jmɨ́¹hi³nio², la³ cun³ hi³ qui³ hu²¹ jáun² tsɨ́³ dí².
Jú¹ tson² cu³tí³ bíh¹ nɨ³², hi³ jáun² jná¹³ hnó³² hi³ la³ má²ma³tson¹³ jáun² hnú² jáɨ¹³ lá², hi³ jáun² tsá² tanh² hí³ ta²¹ Dió³² jmu³ hi³ chú³² la³ má²jmu² jáun². Quí¹ hi³ jáun² bíh¹ jlánh¹ chú³², jlánh¹ zia³² ñí¹ lɨ³ quien² ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsáu². Tɨ³la³ tiá² hniáuh³² má¹cú¹ má¹jenh¹ hnú² jú¹ tiá² ta²¹ lɨ³ jmu³, hi³ tiá² hniáuh³² lɨ́n¹³ nú² hi³ chú³² quiú² táɨnh²³ tsú² hi³ lɨ³ quien² dí¹hio³ ñú¹deh³, sa³jun³ hi³ quiú¹ tanh¹ hnú² tsáu² jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ jáun² ñí¹ liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés. Quí¹ jun³ lin¹ zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹ yáh³ hi³ jmu² tsú² la³ jáun².
10 Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² lɨ́¹ hnió³ ma³quien² jáɨ¹³ quioh²¹ hnga² hi³ la³í¹ hnió³ hi³ han³ tsáu² ñí¹con², hi³ jáun² hniáuh³² juoh¹ hnú² tsá² la³ hí³ hi³ tiú²uú² jmu³ la³ jáun²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ la³ má²jmu² jáun² bíh¹ tsú², jáun² lɨ́²uú² lienh¹ tsá² hí³. 11 Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² má²jmu² la³ jáun², jáun² má²ñíh¹ hnú² hi³ má²ca³hliáh² jmɨ́²chí³ quioh²¹ bíh¹ tsá² la³ hí³, cun³quionh³ tsáu¹³ hnga² tsú² má²lɨ́²zeh³ ñí¹ hlaɨh³.
Má²ta²¹ hi³ ca³jmú³ Po¹ ñí¹con² Tito
12 Hi³ jáun² né³, nɨ́¹ má¹cá²zéin³² jná¹³ ñí¹con² hnú² Artemas, ho³lá²dá² Tíquico, jmu³ tion³ ña³² juú² Nicópolis, hi³ jáun² ñí¹ jáun² jenh¹³ dí², quí¹ jná¹³ len³ hi³ ñí¹ñí²¹ ñí¹ jáun² tá¹la³ ngá¹³ jáun² jmɨ́¹ ñí²cuóu³. 13 Jmu³ tion³ ma³hon¹ Zenas tsá² lɨ́n³ hí³ tsá² nau³² jáɨ¹³, jɨ³ Apolos. Jmu³ hi³ tiá² hi³ lɨ³hniauh³ hí¹ cáun² quioh²¹ tsú², jáun² lɨ́¹³ tsa³táunh¹ tsú² cáun² hi³ re² hi³ tɨn² juɨ³² he² hná¹ quioh²¹. 14 Hi³ jmúh¹³ nú² siáh³ hi³ lɨ³ ñi³² tsá² reh² he³ ta²¹ chu²¹ zia³² hi³ quien² jmu³ tsú² pí³ hi³ jmu³, jáun² lɨ́¹³ ma³hau³ tsú² he³ cáun² hi³ hniáuh³², hi³ jáun² bíh¹ lɨ³ quien² hi³ zian² tsú².
Po¹ juáh³ hi³ cuɨ́¹ tionh¹ tsú² cáun² hi³ re² hi³ tɨn²
15 La³jɨ́n³² tsá² tionh² quiúnh¹ jná¹³ ñí¹ lá² juáh³ ñí¹con² hnú²: “Hia² nú²”. Jmu³ hi³ chú³², juah²¹ tiá³ hnú² hi³ ca³ta¹ jnoh¹: “Hia² hnoh²” ñí¹con² tsá² reh² tsá² hniau³ jnoh¹ tionh² ñí¹ nɨ́². Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² náh² Dió³² la³jɨ́n³². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³ hi³ juanh³² jná¹³ reh².]