2
Po¹ hɨe³² jú¹ tson² ha³ lánh³ hniáuh³² zian² tsá² joh¹ Dió³²
Tɨ³la³ hnú² ca³tɨn¹ hléh¹³ jmáh³la³ jú¹ tson². Juoh¹ hnú² tsá²ñuh² tsá² má²lieih²¹ hi³ ñi³táunh¹ tsú² cá²re² he², hi³ jmu³ tsú² zian² tsɨ́³, jɨ³ hi³ tɨ³ jinh³ tsú² siáh³ hmóu³². Ja³bí¹ hniáuh³² tanh² tsú² siáh³ ta²¹ Dió³² re² la³ cun³ rón³² lɨ́³ jú¹ tson², hi³ hnio³ tsú² tsá²ján² tsá²ján², hi³ cueh³² tsú² siáh³ tsɨ́³ lɨ³ua³ cáun² he³ quiunh³². Ja³bí¹ la³ jáun² juoh¹ hnú² siáh³ tsá²mɨ³ tsá² má²lieih²¹ hi³ ma³li²¹ tsú² hi³ tanh² ta²¹ Dió³², hi³ tiá² ziu³ hɨen³ tsú² tsáu², hi³ tiá² hniáuh³² ma³héinh³² tsú² siáh³. Hniáuh³² ná¹lɨ́n³ tsú² cáun² nóh³² chu²¹, jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ hɨ́eh³² tsú² tsá²mɨ³ tsá² tsá¹míh¹ ha³ lánh³ rón³² ma³hnio³ ñí²cuo², jɨ³ jon² nɨ́² siáh³, hi³ lɨ́n¹³ tsú² tsá² tɨn² tɨ³ jinh³ hnga², tsá² má²jɨ² jmɨ́¹ tsɨ́³, tsá² hua³hín¹³ re² hñú¹³, tsá² chun¹, tsá² tanh² ta²¹ ñí²cuo²; quí¹ jáun² la³ jáun² hí¹ jan² tiá² hin² lɨ́¹³ hléh³² hlah³ ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³².
Ja³bí¹ la³ jáun² juoh¹ hnú² tsá² tsá¹ñú¹ hi³ cuɨ́¹ tɨ́¹ cuɨ́¹ jinh¹³ tsú² hmóu³². Huen² bíh¹ hnú² ca³tɨ²¹ lɨ́n¹³ cáun² nóh³², jan² tsá² lin¹ hi³ jmu² jmáh³la³ ta²¹ chu²¹; hniáuh³² hɨeh¹ nú² tsáu² jú¹ tson² hngó³², jú¹ he² tiá³. Jáɨ¹³ quián¹³ nú² hniáuh³² lɨ́³ jmáh³la³ jú¹ tson², jáun² tiá² hin² lɨ́¹³ choh¹³ jú¹ hlah³ quián¹³ hnú². Jáun² lɨ́¹ hua³heih²¹ bíh¹ ziu³ hɨe³ tsá² tiá² jéih³² jáɨ¹³ quián¹³ hnú², quí¹ tiá² zia³² yáh³ he³ jáɨ¹³ hléh³² tsú².
Juoh¹ hnú² *tsá² má²ná¹hlánh¹ hi³ tanh¹³ tsú² ta²¹ tsá² lɨ́n³ juo¹³ he³ cáun² hi³ juáh³, jɨ³ hi³ ma³hiún² tsú² siáh³ tsɨ́³ tsá² hí³. Ja³bí¹ tiá² hniáuh³² nga³ tsú² tiá³ ñí¹con² juo¹³. 10 Tiá² hniáuh³² han³ tsú², hniáuh³² jmu³ tsú² cá² ñí¹ hi³ lɨ́¹³ niau²¹ tiá³ tsɨ́³ juo¹³ ñí¹con² bíh¹ tsú²; cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ jmu² tsú² jáun² lɨ́¹³ ma³jnia³² tsú² re² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² Tsá² liáu³² dí².
11 Quí¹ má²ca³ma³li²¹ bíh¹ Dió³² hi³ ja³² mií³ tsɨ́³, hi³ hnió³ lión³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². 12 Hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, má²ca³lɨ³ né¹ dí² hi³ hniáuh³² chá¹³ dí² tɨ³ có³² la³jɨ́³² hi³ tiá² jéih³² Dió³², la³jɨ́³² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². Hi³ hniáuh³² táɨ² dí² tɨ́¹ jinh²¹ hmóu³², hi³ ziáun² dí² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², hi³ ziáun² dí² jmáh³la³ hi³ ca³tɨn¹ Dió³² tá¹la³ ziáun² dí² jáun² ñí¹ hué²¹ lá². 13 Hi³ hniáuh³² ná¹hé² ná¹jan³² dí² jmáɨ¹ hi³ má²ná¹hu²¹ jáun² tsɨ́³ dí², jmáɨ¹ chu²¹ hi³ ma³jnia³² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, Dió³² Tsá² cú² juenh², Tsá² liáu³² dí². 14 Tsá² hí³ ca³cuen³ hnga² hi³ jún³ hi³ ca³ta¹ dí², hi³ jáun² lɨ́¹³ liáu³² dí² tsú² ñí¹con² hi³ jmɨ́¹ ziáun² dí² jáun² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³²; hi³ ma³jɨn² tsú² jnoh¹, jáun² jnoh¹ lɨ́n¹³ tsá² joh¹ tsú², tsá² hniá¹ jmu³ hi³ chu²¹.
15 Hi³ jáun² né³, jáɨ¹³ nɨ́² bíh¹ hɨeh¹ hnú² tsáu². Hniáuh³² hlɨ́¹ lienh¹ hnú² tsú², jɨ³ hi³ quiú¹ jin¹³ nú² tsú², quí¹ hnú² bíh¹ tsá² hauh³² jáɨ¹³ jáun². Tiá² hniáuh³² jmúh¹³ hnú² hí¹ cáun² hi³ lɨ³ lɨ́¹³ méih³ hi³ quien² nú² ñí¹con² tsáu².