12
Thaa Tel
Tu in suapui te awng, thaa i tel* tel a thong in pia taw kisai he ngawl in na om tu uh ka dei bua hi.
Note sia Gentile mite na hi uh a, hi a pau thei ngawl milim te kung ah a ki paipui te na hi uh hi, ci na he uh hi.
Tua ahikom Pathian Thaa tungtawn in thuhil te kuama in Jesus sia hamsiatna hi, ci ngei ngawl hi: taciang Tha Thiangtho tungtawn simngawl kuama in Jesus sia Topa hi, ci in a he bua uh hi, ci kong hesak hi.
Tu in tel a tatuam om hi, ahihang Thaa khat bek om hi.
Taciang Pathian nasep a tatuam om napi, Topa khat bek om hi.
Taciang nasep a tatuam om napi, na theampo a seam Pathian khat bek om hi.
Ahihang Thaa hong kilak na sia khatsim i phattuam natu in hong kilak a hihi.
Banghangziam cile Thaa in mi khat i tung ah ciimna kammal pia hi; a dang khat tung ah tua Thaa in heakna kammal pia hi;
Tua Thaa ma in midang khat tung ah upna pia hi; taciang a dang khat tung ah damsak theina tel pia hi;
10 A dang khat tung ah nalamdang te vawt thei na; a dang khat tung ah maisang thu pualak thei na; a dang khat tung ah thaa khentel thei na; a dang khat tung ah kam tatuam pau thei na; a dang khat tung ah kamphen thei na pia hi:
11 Ahihang hi te theampo a vawt sia Thaa khat hi a, Ama deina bang in mi khatsim tung ah hawmsak dimdiam hi.
Pumpi Khat, Khen Tampi
12 Banghangziam cile pumpi sia khat hi a, pumpikhen tampi a nei bang in, pumpi khen theampo sia pumpi khat a hihi: tasia bangma in Christ zong tabangma a hihi.
13 Banghangziam cile Judah mi ahizong, Gentile mi ahizong, sal le a suakta te ahizong, i vekpi in Thaa in pumpi khat sung ah hong phumkhawm hi; taciang i vekpi in Thaa khat sung ah dawnkhawm tu in hong vawt hi.
14 Banghangziam cile pumpi sia khen khat bek hi ngawl a, khen tam mama hi.
15 Peang in, kei khut hi ngawl ka hikom, pumpi ka hi bua hi, a cile; ama sia pumpi sung ah ki hel ngawl ahi ziam?
16 Taciang, bil in, kei sia mit hi ngawl ka hikom, pumpi sung ah ka ki hel bua hi, a cile; ama sia pumpi sung ah ki hel ngawl ziam?
17 Pumpi sia a vekpi in mit bebek hile, bangbang in khua za thei tu ziam? Pumpi buppi sia bil bebek hile, bangbang in ngimnam za thei tu ziam?
18 Tu in Pathian in pumpi sung ah pumpikhen te sia Ama lungkim bang in koi siat hi.
19 Taciang pumpikhen te sia nam khat bek hile, koisung sia pumpi hitu ziam?
20 Ahihang tu in pumpikhen tam mama om napi, pumpi khat bek om hi.
21 Taciang, mit in khut tung ah, nang ki sam ngawl khi hi: lu in zong peang tung ah, nang kong ki sam bua hi, ci thei ngawl hi.
22 Pumpi sung ah a thaneam bang in i ngaisut pumpikhen te sia, a dang te sang zong kul zaw kan lai hi:
23 Taciang i pumpi sung ah thupi ngawl bang in i ngaisut pumpikhen te sia, a thupitna tam seseam lai hi; taciang a hoi ngawl pumpikhen te zong hoina tampi nei zaw hi.
24 Banghangziam cile i pumpikhen a hoi te in bangma a kisam bua hi: ahihang Pathian in i pumpi sung ah kisapna a nei pumpikhen te sia thupitna tampi neisak in pumpi bup puapha hi:
25 Tabang in pumpi sung ah kikhenna om ngawl a; pumpikhen te khat le khat ki thinbot khawm tu a hihi.
26 Taciang pumpikhen khat in a thuak le, pumpikhen buppi in thuakpui hi; a hibale pumpikhen khat in lapsangna a nga ciang in, pumpikhen buppi in lungdampui hi.
27 Tu in note Christ i pumpi na hi uh hi, taciang a tuan in a pumpikhen te na hi uh hi.
28 Pathian in pawlpi sung ah a masabel in, sawltak te, a ni na ah kamsang te, a thum na ah sya te, tua zawkciang in nalamdang te, taciang cina damsakna tel te, hu na, uk na le kam tatuam te koi hi.
29 A vekpi in sawltak te ahi ziam? a vekpi in kamsang te a hi ziam? a vekpi in sya te ahi ziam? a vekpi in nalamdang vawt te a hi ziam?
30 A vekpi in cina damsak theina tel te nei ziam? a vekpi in kam tatuam in pau ziam? a vekpi in kamphen thiam ziam?
31 Ahihang a phabel tel te thalawptak in dei ta vun: taciang note tung ah a phazaw lampi kong lak lai tu hi.

*12:1 tel a thong in pia