13
Itna Thupibel
Mihing le vantungmi te kam taw ka pau thei hial zong, itna ka nei bale, keima sia zam nging bang lel, a hibale daktal ki tum bang lel ka hihi.
Kamsang thu pualak thiamna tel nei in, thuku theampo le pilna theampo ka he zong in; taciang upna theampo ka nei a; mual te ka ki khinsak thei phial zong, itna ka nei bale, keima sia bangma ka hi bua hi.
Taciang mizawng te vakna tu in ka neisa theampo te ka piasiat a, taciang ka pumpi sia mei taw ki hal tu in pia kama leng zong, itna ka nei bale, bangma phattuamna om ngawl hi.
Itna sia thinsau a, pha hi; itna in haza ngawl hi; itna sia kiphasak ngawl a, kisuangtak ngawl hi,
A hoi ngawl in ngamta ngawl hi, ama atu bek zong ngawl hi, thintom ngawl hi, a pha ngawl te ngaisun ngawl hi;
Phat ngawlna ah lungdam ngawl hi, ahihang thuman thu ah lungdam hi;
Na theampo ah thuak a, na theampo um hi, na theampo lamen a, na theampo ah thinsau hi.
Itna sia bo ngei ngawl hi: ahihang kamsang thu pualak thiamna te a om zong in, bokik tu hi; kam tatuam pau thiamna a om zong in, cimit kik tu hi; heakna om zong in, maimang kik tu hi.
Banghangziam cile a kicing ngawl in i he a, taciang a kicing ngawl in mailam thu i pualak hi.
10 Ahihang a kicing sia hong thet ciang in, a kicing ngawl teng bo siat tu hi.
11 Patang ka hi lai in, patang bang in ka pau a, patang bang in ka he hi, taciang patang bang in ka ngaisun hi: ahihang ka khanthin ciang in patang ngeina te ka vawk siat hi.
12 Banghangziam cile tu in limlang sung ah thim milmial in i mu hi; ahihang maitang kisi in i mu lai tu hi: tu in a kicing ngawl in i he hi; ahihang keima hong heak bang in ka he kik veve tu hi.
13 Tu in upna, lametna, itna, hi te thum kip hi; ahihang hiteng sung pan itna sia thupibel hi.