9
Saul Ki Khealna
Sawl. 22:4-16; 26:9-18
Taciang Saul in Topa nungzui te that tu in nasiatak in tawng tawntung lai a, thiampi sang pa kung ah pai in,
Ama tung pan in, Damascus synagogue te tung piak tu lai te ngen hi, tua mun ah Topa lampi* Lampi Tua hun thu um te a cinopna hi zui te a mu le, numei pasal ci ngawl, hen in Jerusalem ah paipui sawm hi.
Saul ama sia khualhaw in, Damascus a thet dektak ciang, thakhatthu in van pan khuavak in a kimkot teng tan hi:
Ama sia lei ah pusuk a, Saul, Saul, banghang hong vawtsia ni ziam? ci aw za hi.
Saul in, Topa awng, akua ni ziam? ci hi. Taciang Topa in, Keima sia na vawtsiat Jesus khi hi: nangma atu in a zum khat sui sia thuakhak mama hi, ci hi.
Taciang ama sia ling va dil le laukawm in, Topa awng, bang hong vawtsak nuam ni ziam? ci hi. Taciang Topa in ama tung ah, Ding in a, khuapi sung ah pai in, taciang na vawt hamtang tu thu kong son tu hi, ci hi.
Taciang ama taw khualhaw te in aw nging za uh hinapi, mihing khat zong mu ngawl uh a hikom kamkhat zong pau ngawl in ding uh hi.
Saul sia lei pan tho to a; a mit a ha ciang in, mihing kuama mu ngawl hi: ahihang amate in a khut pan kai a, Damascus khua sung ah paipui hi.
Taciang ni thum sung khua mu ngawl a, an ne ngawl in tui zong dawn ngawl hi.
10 Damascus khuasung ah Ananias a kici nungzui khat om hi; taciang Topa in mangmusak na sung pan in ama kung ah, Ananias awng, ci hi. Taciang ama in, en in, Topa awng, keima hiak ah ka om hi, ci hi.
11 Topa in ama tung ah, Ding in a, a Tang, a kici lampi ah pai tan, taciang Judah inn ah Tarsus khuami, Saul a kici mi khat zong in: banghangziam cile, en in, ama thungen in om hi,
12  Taciang ama in Ananias a kici mi khat tum a, khua a mu thei natu in, ama tung ah a khut a ngak sia mangmu na sung ah mu zo hi, ci hi.
13 Ananias in, Topa awng, Jerusalem ah na mithiangtho te kung ah phat ngawlna a vawt bangza in tam ci, hisia pa thu mi tampi te tung pan in ka za zo hi:
14 Taciang na min hong sam theampo hen tu in thiampi lian te tung pan thuneina nei hi, ci in zo hi.
15 Ahihang Topa in Ananias tung ah, Pai in, banghangziam cile ama sia keima atu in a kiteal beal hi a, Gentile mite, kumpi te le Israel tate mai ah ka min a pua tu pa hi:
16  Banghangziam cile keima in ama sia ka min hang in a thuak hamtang tu te bangza in lian ziam, ci sia kong lak tu hi, ci hi.
17 Taciang Ananias pai a, inn sung ah tum hi; Saul tung ah a khut nga a, suapui pa Saul awng, khua mu in, Tha Thiangtho taw na dim thei natu, nong pai na lampi, na tung ah hong kilang Topa Jesus in hong sawl hi, ci hi.
18 Tasia pociang in Saul i mit pan in ngasalip bang khat tak a: thakhatthu in khuamu hi, taciang ding a, tui ki phum hi.
Paul in Damascus ah Thuhil
19 Saul sia an a neak zawkciang in, thadim hi. Tua zawkciang in Damascus ah nungzui te taw ni tampi sung omkhawm uh hi.
20 Tasia pociang in synagogue sung ah Christ sia Pathian Tapa hi, ci in thuhil hi.
21 Ahihang a zate theampo in lamdangsa mama uh a, ama sia Jerusalem ah Jesus min a lo te theampo a susia pa hi ngawl ziam, amate a hen zawkciang, thiampi lian te kung ah a paipui nop hang hi ngawl ziam? ci uh hi.
22 Ahihang Saul sia thahat seseam a, Jesus in Christ a hihi, ci a pualak hu in, Damascus a om Judah mite buaisak mama hi.
23 Ni tampi a cin zawkciang in, Judah mite in ama that tu in kikum khawm uh hi.
24 Ahihang amate i pan hunlam Saul in he hi. Taciang amate in Saul that tu in kongpi te sun taw zan taw cing uh hi.
25 Tua zawkciang in nungzui te in Saul sia zan in paipui uh a, bawm taw luphung pan in khiasuk uh hi.
Paul in Jerusalem ah Thuhil
26 Saul sia Jerusalem a thet ciang in, nungzui te taw kikop sawm hi: ahihang amate in Saul sia nungzui hi, ci um ngawl in lau uh hi.
27 Ahihang Barnabas in panpui a, sawltak te kung ah paipui hi, taciang lampi ah ama in Topa mu a, Topa zong in ama paupui hi, ci le, Damascus ah Jesus min taw hangsantak in Pathian thuhil hi, ci amate tung ah tangko hi.
28 Taciang Saul sia Jerusalem ah amate taw sungtum le pusuak in omtek uh hi.
29 Taciang Topa Jesus min taw hangsantak in thuhil a, Greek mite taw ki nial uhhi: tua ahikom amate in Saul that nuam uh hi.
30 Tua thu suapui te in a heak uh ciang in, Caesaria ah paipui uh a, Tarsus ah puak uh hi.
31 Tua zawkciang in Judah ngam, Galilee ngam le Samaria ngam theampo ah pawlpi te thinnopna taw kiptak in om uh hi; taciang Topa zatakna le Tha Thiangtho henepna sung ah nungta in, khangto uh hi.
Aeneas Dam
32 Peter sia mun tatuam ah khualhaw a, Lydda khua a om mithiangtho te kung theng hi.
33 Tua mun ah Aeneas a kici khat taw ki mu hi, ama sia a pumzaw a, lupmun tung ah kum liat sung tho thei ngawl in lum hi.
34 Peter in ama tung ah, Aeneas awng, Jesus Christ in hong damsak hi: tho in a, na lupna zial in, ci hi. Tasia pociang in tho hi.
35 Taciang Lydda le Sharon ah a om theampo in mu uh a, Topa sang ah heakkik uh hi.
Dorcas Thina le Thawkikna
36 Tu in Joppa khua ah Tabitha a kici nungzui khat om hi. Tabitha a khiakna sia Dorcas a cinopna a hihi: hi numei in na pha tampi vawt a, mizawng tampi hu hi.
37 Tua ni in, ama sia a cina in thi hi: taciang amate in a luang a sil zawk uh ciang, inn tung doituam ah sial uh hi.
38 Lydda sia Joppa taw kinai ahikom in nungzui te in Peter tua mun ah om hi, ci za uh a, manlangtak in hongpai natu in, mihing sawl in sam uh hi.
39 Taciang Peter ding in amate taw pai hi. A thet uh ciang in Peter sia inntung doituam ah paipui uh hi: tua mun ah meingong te theampo a hui ah ding in kap lialua uh a, a nuntaklai a ta laktong le puan te zong lak hi.
40 Peter in amate pusuaksak siat a, khupdin in thu a nget zawkciang, a luang sang ah kihei in, Tabitha, tho in, ci hi. Taciang a mit hong hak a: Peter a mu ciang in, to hi.
41 Peter in a khut thak in kaito a, mithiangtho te le meingong te a sap zawkciang in, a nungta in ap hi.
42 Tua thu sia Joppa khua sung theampo ah thang a; mi tampi in Topa um uh hi.
43 Peter sia Joppa khua ah savun vawtpa Simon kung ah ni tampi sung om hi.

*9:2 Lampi Tua hun thu um te a cinopna hi