10
Cornelius in Peter Sam
Caesarea khua ah Cornelius a kici khat om hi, ama sia Italy ngalkap hon, a kici ngalkap zakhat uk ngalkapmang a hihi,
Ama sia biakna sang ah a kipia khat hi a, a innkuan bup taw Pathian zakta, mizawng te huna tampi pia a, tatsat ngawl in Pathian tung ah thu a ngen pa a hihi.
Nitak nai thum kiim pawl in a thiangtak in a mangmuna sung ah, Pathian vantungmi khat a kung ah hongpai a, Cornelius, ci in sam hi.
Tua vantungmi laukawm in en a, bang thu ziam, Topa? ci hi. Vantungmi in, na thungetna te le mizawngte na hu nate Pathian mai ah theng a, Pathian in hong ciamte hi.
Tu in mihing pawlkhat Joppa ah paisak in, Simon Peter kici pa samsak tan.
Ama sia tuipi hui ah a teang savun vawt Simon inn ah zintung hi: hi Simon inn sia tuihui ah om a, ama in na vawt tu a kiphu te hong son tu hi, ci hi.
Cornelius a paupui vantungmi a heakkik zawkciang in, a naseam ni le biakna sang ki pia a, tatsat ngawl in ama a cing ngalkap khat sam hi;
Hi thu te theampo a son zawkciang in, Joppa ah paisak hi.
Peter in Mangmu
A zingciang in, amate khual a haw uh laitak, Joppa a thet dektak uh ciang, Peter sia sun nai sawmleni kiim pawl in, inn tung ah thungen tu in kato hi:
10 Peter sia a ngilkial mama a, an ne nuam napi: an neak tu a vawt laitak in mangmu hi.
11 Van kihong a, puan a ki pheak kingli nei a lian mama na koina taw akibang khat leitung ama kung ah hong ki khiasuk mu hi:
12 A sung ah peang li nei nganhing a tatuam, sapi te, a bokvak te le van a leang vacim te om hi.
13 Aw khat in ama tung ah, Peter awng; tho in, ngo in a, ne in, ci hi.
14 Ahihang Peter in, hi ngawl hi, Topa awng; banghangziam cile a nin le a thiangtho ngawl te ne ngei ngawl khi hi, ci hi.
15 Pathian in a thianthosak te nin hi ci heak in, taciang tua aw in a nivei na son thua hi.
16 Hisia thumvei dong tabang in vawt hi: taciang tua na koina sia van ah ki lato kik hi.
17 Peter in hi mangmuna a mu sia a khiakna a lungman laitak in, en vun, Cornelius kung pan a paisak te in Simon inn zong in kongbiang mai ah ding uh hi.
18 Taciang a sap zawkciang in, Peter a kici Simon sia hiak ah hong tung ziam, ci in dong uh hi.
19 Peter in tua mangmuna thu a ngaisut laitak in, Thaa in, en in, mihing thum in nang hong zong hi.
20 Tua ahikom tho in a, tuaksuk in, bangma lungmang heak in, banghangziam cile amate sia keima i sawl a hihi, ci hi.
21 Tua zawkciang in Peter sia Cornelius i sawl te kung ah tuaksuk a, en vun, na zon uh sia keima khi hi: banghang in hongpai nu ziam? ci hi.
22 Amate in, ngalkap zakhat uk ngalkap mangpa, mi thutang, Pathian a zakta le Judah minam theampo sung ah minpha, Cornelius in Pathian kung pan kidop piakna thu theng a, a thiangtho vantungmi in ama inn ah hongsawl tu hi, taciang na thu ngai tu hi, ci hi.
23 Tua zawkciang in Peter in amate sia innsung ah sam a, zan taam hi. Taciang a zingciang in Peter sia amate taw pai khawm a, Joppa ah suapui te in zong zui uh hi.
Peter Cornelius Inn Theng
24 A zingciang in amate sia Caesarea ah tum uh hi. Taciang Cornelius in a mealheak te le a lawmte kaikhawm khol in ngak tek uh hi.
25 Peter a tum ciang in, Cornelius in muak a, a peang ah kun in bia hi.
26 Ahihang Peter in ama kaito a, ding in; keima zong mihing ma khi hi, ci hi.
27 Peter in a paupui kawm in innsung ah tum uh ha, a pai tam mama mu hi.
28 Peter in amate tung ah, Judah mi khat mi namdang te taw ki thawl tu, a hibale, a kung ah pai tu sia ngeina om ngawl hi, ci na he tek uh hi; ahihang khatpo sia a nin, a hibale, a thiangtho ngawl, kici ngawl tu in Pathian in hong lak zo hi.
29 Tua ahikom note kung ah hong sawl pociang, nial ngawl in kongpai hi: tua ahikom bang deina atu in hong sam nu ziam? ci kong dong hi, ci hi.
30 Taciang Cornelius in, a bosa ni li lai in hi hun ciang dong an ka tang a; nitak nai thum ciang in ka innsung ah thungen khi hi, taciang, en in, puan pak sil mikhat ka mai ah hong ding a,
31 Cornelius awng, Pathian in na thungetna hong za zo hi, mizawng te na hu nate ciamte hi.
32 Tua ahikom Peter a kici Simon sia hiak ah sam tu in Joppa ah mi sawl in; ama sia tuihui ah savun vawtpa Simon inn ah tung hi: taciang hongpai ciang in ama in thu hong hil tu hi, ci hong son hi.
33 Tua ahikom tasia pociang in na kung ah mi hongpaisak khi hi; taciang nongpai man in pha hi. Tua ahikom tu in Pathian kung pan na thupiak theampo ngai tu in, ka vekpi in hi mun Pathian mai ah om khawm khu hi, ci hi.
Gentile Te in Lungdamna Thu Za
34 Tua zawkciang in Peter in a kam hong a, Pathian sia mi doidan nei ngawl hi, a ci thuman sia ka he hi:
35 Ahihang Ama a zakta te le thutanna a vawt minam peuma sia Pathian in sang hi.
36 Na theampo i Topa: Jesus Christ tungtawn in a ki pualak kilemna thu sia Pathian in Israel te kung ah paisak hi:
37 Tua thu ka sonna sia note in na he uh a, tuiphumna a man ciang in John in pualak hi, taciang Galilee pan kipan a, Judah ngamsung theampo ah tangko hi;
38 Nazareth mi Jesus sia Pathian in Tha Thiangtho le vangletna taw sathau buak hi: napha vawt in pai a, doai i nencip te theampo damsak hi; banghangziam cile Ama sia Pathian in ompui hi.
39 Kote sia Jerusalem pan kipan in Judah ngamsung ah a vawt theampo sung ah, a tetti te ka hi uh hi; amate in Jesus sia that uh a, thing tung ah khai uh hi:
40 Pathian in Ama sia ni thum ni ciang in thokiksak a, a kilang in lak hi;
41 Mi theampo tung ah hi ngawl in, Pathian mai ah tealsa tetti te, thina pan a thawkkik zawkciang in Ama taw a ne le a dawn khawm kote tung ah hong lak hi.
42 Taciang midang te tung ah phuang tu le Ama sia mihing le mithi te thukhen tu in Pathian in nasep a piak a hihi, ci tettipang tu in thu hong pia hi.
43 Kamsang theampo in ama huvau son siat uh hi. Ama a umte theampo mihing sim in ama min vangletna taw a mawna uh ki maisak tu hi ci in son uh hi, ci hi.
Gentile Te In Tha Thiangtho Sang
44 Peter in hi thu te a son laitak in Pathian thu a za te tung ah Tha Thiangtho hong theng hi.
45 Taciang Peter taw hongpai te theampo, vunteap tanna a um te in lamdangsa mama uh hi, banghangziam cile Gentile te tung ah zong Tha Thiangtho letsong buak hi.
46 Banghangziam cile amate in, kam tatuam in a pau uh za uh hi. Taciang Pathian pok uh hi. Tua zawkcang in Peter in zo kik a,
47 Koma bangma in Tha Thiangtho a sang te tuiphumna sang ngawl tu in, khatpo in tui a khak thei tu ziam? ci hi.
48 Taciang Peter in Topa min taw tuiphumna sang tu in thupia hi. Tua zawkciang in amate in Peter kung ah ni tampi taam tu in ngen uh hi.