11
Peter in Gentile Te Sung A Nasepna te Son
Gentile te in zong Pathian thu sang zo uh hi, ci Judah ngamsung ah a om sawltak te le suapui te in za uh hi.
Taciang Peter sia Jerusalem ah a thet ciang in, vunteap tan te in ama nalh uh a,
Vunteap at ngawl te kung ah na pai a, amate taw an na ne hi, ci uh hi.
Ahihang Peter in tua thu sia a kipat pan in sonkik a, a ban a ban in amate son siat hi,
Joppa khua ah thu ka nget laitak in, mang ka mu na sung ah, puanlam zai mama taw a kibang kingli nei na koina khat van pan hong ki khiasuk a, ka kung ah hong theng hi:
A tung ah phatak in ka en a, ka ngaisut ciang in, a sung ah leitung nganhing peang li nei a tatuam, sapi te, a bokvak te le van a leang vacim te ka mu hi.
Taciang aw khat ka za a, Peter awng, tho in, ngo in a, ne in, hong ci hi.
Ahihang keima in, hi ngawl hi, Topa awng: banghangziam cile a nin, ahible, a thiangtho ngawl peuma ka kamsung ah bangmahun in tum ngei ngawl hi, ka ci hi.
Ahihang van pan in tua aw in, Pathian i a thianthosak te nangma in nin hi ci heak in, ci in hong zo kik hi.
10 Hisia bang in thumvei dong hong ci hi: taciang a vekpi in van ah lato kik siat hi.
11 Taciang, en vun, tasia pociang in Caesarea pan hong kisawl mihing thum te sia ka omna mun inn ah hong theng uh hi.
12 Taciang in bangma ngaisun nawn ngawl in amate taw pai tu in Thaa in hong sawl hi. Tuabek domngawl in hi suapui luk te in hong zui uh hi, taciang Corneliua innsung ah tum tek khu hi:
13 Taciang Cornelius in a innsung ah vantungmi a mu na thu hong son hi, tua vantungmi sia ding a a kung ah, Joppa khua ah mi sawl in a, Peter a kici Simon sam in;
14 Ama in thu hong hil tu a, tabang in nangma le na innkuan bup in ngupna na nga tu uh hi, ci in son hi.
15 Taciang thuhil ka kipan a, a kipat in kote tung ah Tha Thiangtho hong thet bangma in amate tung zong ah theng hi.
16 Tua zawkciang in, John in tui taw tuiphumna hong pia takpi hi; ahihang note Tha Thiangtho taw tuiphumna na sang tu uh hi, a ci Topa kammal ka phawkkik hi.
17 Banghangziam cile Pathian in Topa Jesus Christ a um te tung ah letsong a piak sia, kote hongpiak taw a kibang a hihi; Pathian khak zo tu in keima sia akua khi ziam? ci hi.
18 Amate in hi thu te a zak uh ciang in, thim khipkhep in om uh a, Pathian in Gentile mite zong nuntakna atu maw ki sikkik na pia zohi, ci in Pathian poktek uh hi.
Antioch Pawlpi
19 Stephen thu pan vawtsiatna hang in mun tatuam ah a ki thethang te sia, Phoenicia, Cyprus le Antioch ciang dong pai a, Pathian thu midang te tung ah hil ngawl in Judah mite tung bek ah hil hi.
20 Ahihang Cyprus le Cyrene a om mi pawlkhat te in, Antioch a thet ciang in, Greek te paupui a, Topa Jesus thuhil hi.
21 Taciang Topa khut amate tung ah om hi: tabang in mi tampi te in um uh a, Topa kung ah hong heakkik uh hi.
22 Tua zawkciang in hi thupha sia Jerusalem pawlpi dong ah hong theng hi: taciang amate in Barnabas sia Antioch dong pai tu in sawl uh hi.
23 Barnabas sia Antioch a thet ciang in Pathian i hesuakna mu a, angtang mama hi, taciang amate theampo in thinsung ngealna taw Topa beal tu in hanthawn hi.
24 Banghangziam cile Barnabas sia mipha hi a, Tha Thiangtho le upna taw kidim hi: taciang mi tampi te Topa kung ah kibelap hi.
25 Tua zawkciang in Barnabas sia Saul zong tu in Tarsus ah pai hi:
26 A mu ngawl ciang in Antioch ah paipui hi. Ama te sia kum khat sung buppi pawlpi taw kikhawm uh a, mi tampi te thuhil hi. Taciang nungzui te sia, Christian te, a kici phitbel na sia Antioch khua ah a hihi.
27 Tua hun sung in kamsang te sia Jerusalem pan in Antioch ah hongpai uh hi.
28 Amate sung pan Agabus a kici kamsang khat hong ding a, leitung mun theampo ah kialpi tung tu hi, ci in thaa in telsak hi: tua kialpi sia Claudius Caesar hun lai in tung hi.
29 Nungzui te in amate hi thei za tek taw Judah ngam a om suapui te hu na thak tu in khensatna nei tek uh a:
30 Amate in upa te kung ah Barnabas le Saul te khut tungtawn in thak uh hi.