Quityi nu nguscua San Pedro ndyaa ca slo ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ndiꞌi̱ tyijyuꞌ
1
Pedro laca naꞌ nu nscua naꞌ quityi re chaꞌ ca̱a̱ slo lcaa cuꞌma̱ nu ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, cuꞌma̱ nguꞌ nu ndiꞌi̱ tyijyuꞌ. Ntsuꞌu cuꞌma̱ nu ndyalaa ma̱ nde loyuu su cuentya Ponto; xi xaꞌ la tyaꞌa cuꞌma̱ ndyalaa ma̱ nde loyuu su cuentya Galacia, juaꞌa̱ loyuu su cuentya Capadocia, juaꞌa̱ loyuu su cuentya Asia, juaꞌa̱ loyuu su cuentya Bitinia cua lye tsa ngañi ma̱. Cña nu nda ycuiꞌ Jesucristo ꞌna, biꞌ laca chaꞌ tsaꞌa naꞌ chcuiꞌ naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Ni loꞌo xaꞌ la ñati̱. Tya clyo la cua jlo tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi Sti na lcaa ñaꞌa̱ chaꞌ nu caca nde loo la, biꞌ chaꞌ ngusubi ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ ma̱. Loꞌo juani ndyuꞌni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi cña chaꞌ tyanu lubii cresiya jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ taquiyaꞌ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesucristo; na cua ngujuii yu lo crusi xquiꞌya cuꞌma̱, ndyalú tañi yu chaꞌ caja ñiꞌya̱ caca lubii cresiya jiꞌi̱ ma̱. Loꞌo juani ntiꞌ naꞌ chaꞌ ñaꞌa̱ ti tya cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ tsoꞌo loꞌo ma̱, chaꞌ juaꞌa̱ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee ma̱ lcaa hora.
Ndu̱ tiꞌ na chaꞌ caja chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jiꞌna
Cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, la cuiꞌ biꞌ laca nu nduꞌni tlyu Jesucristo nu Xuꞌna na jiꞌi̱, la cuiꞌ Sti Jesucristo nu Xuꞌna na laca biꞌ. Tyaꞌna tsa tiꞌ ycuiꞌ Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna, biꞌ chaꞌ nguaꞌni cucui Ni cresiya jiꞌna; ntsuꞌu chalyuu cucui jiꞌna juani, xquiꞌya chaꞌ ndyuꞌú ycuiꞌ Jesucristo chaca quiyaꞌ nu loꞌo ngujuii yu. Loꞌo nu juani cua ndu̱ tiꞌ na chaꞌ caja chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jiꞌna, xquiꞌya chaꞌ cua nguaꞌni lyaá Jesús jiꞌna. Ná ntsuꞌu ni sca chaꞌ, ni sca ñati̱ nu taca cuaꞌni ñuꞌu̱ jiꞌi̱ chaꞌ nu cua ngujui jiꞌna; ni sca na tsiyaꞌ ti, ná ca cuaꞌni tye na biꞌ jiꞌi̱ chaꞌ tsoꞌo nu tyacua jiꞌna ca slo ycuiꞌ Ndyosi loꞌo cua tye ti chaꞌ, ná ntsuꞌu na nu taca cuaꞌni cuxi jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ. Cua ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, biꞌ chaꞌ ndu̱ Ni cua̱ jiꞌi̱ ma̱ juani chaꞌ ñaꞌa̱si̱i̱ Ni jiꞌi̱ ma̱. Ná ntsuꞌu ni sca na nu nguula la juersa jiꞌi̱, nu taca jiꞌi̱ tyiji̱loo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; cuaꞌa Ni jiꞌi̱ ma̱ jiꞌi̱ nu cuxi, chaꞌ cuaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ ma̱ loꞌo tye chalyuu re, chaꞌ cua ndyaa Ni nguaꞌni choꞌo Ni su tyiꞌi̱ ma̱ ca slo ycuiꞌ Ndyosi.
Biꞌ chaꞌ caca chaa tiꞌ ma̱ juani, chaꞌ tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee ma̱, masi ntsuꞌu quiyaꞌ xñiꞌi̱ tiꞌ ma̱ xquiꞌya lcaa lo chaꞌ tiꞌí nu ndyacua jiꞌi̱ ma̱; pana xti ti tyempo nu ca xñiꞌi̱ tiꞌ ma̱. Ndyacua chaꞌ tiꞌí jiꞌi̱ ma̱ juaꞌa̱, chaꞌ taca cuaꞌni cuayáꞌ Ni jiꞌi̱ ma̱, si chañi chaꞌ ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni. Jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ quiñaꞌa̱ tsa ngaꞌa̱ chcua̱ oro; pana hora ti nduꞌni cuayáꞌ nguꞌ jiꞌi̱ oro biꞌ loꞌo quiiꞌ chaꞌ tyalá biꞌ, chaꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ si chañi chaꞌ xcuiꞌ oro laca biꞌ. Nde loo la quiñuꞌu̱ chcua̱ oro, tye chaꞌ jiꞌi̱, masi quiñaꞌa̱ tsa cña nguaꞌni nguꞌ chaꞌ tyubii oro biꞌ tya clyo; pana nu chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu cua ngusñi ma̱ ni, ndulo tsa chaꞌ biꞌ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Masi quiñaꞌa̱ tsa chcua̱ oro caja jiꞌna, ná stuꞌba tsiyaꞌ ti chaꞌ jiꞌi̱ biꞌ loꞌo ycuiꞌ Jesús. Loꞌo ndye ndalo ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ tiꞌí nu ndyacua jiꞌi̱ ma̱ xquiꞌya chaꞌ ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Ni, liꞌ tsoꞌo tsa chaꞌ nu caja jiꞌi̱ ma̱ loꞌo tyuꞌu tucua ycuiꞌ Jesucristo ca̱a̱ chaca quiyaꞌ; ta Ni sca su tsoꞌo chaꞌ tyiꞌi̱ ma̱ slo ycuiꞌ Ni laja xee nu ndubi tsa ca su ntucua ycuiꞌ Ni.
Ntsuꞌu tsa tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ Jesús, masi bilya ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ Ni; hasta juani tya lyiji ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱, pana jlya tiꞌ ma̱ chaꞌ luꞌú Ni. Chañi chaꞌ tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee ma̱ juani xquiꞌya Jesús, ni ná tye chca chaꞌ chcuiꞌ ma̱ lcaa chaꞌ tsoꞌo nu ntsuꞌu tyiquee ma̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesús loꞌo xaꞌ ñati̱. Cua ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Ni, biꞌ chaꞌ taca ca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ chaꞌ chañi laca chaꞌ cuaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ ma̱ loꞌo cua ndye chalyuu.
10 Nu jyoꞌo cusuꞌ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi saꞌni la ni, nchcuiꞌ tsa jyoꞌo cusuꞌ biꞌ jiꞌi̱ chaꞌ tsoꞌo nu cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi nde loo la, chaꞌ cuaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ ñati̱ tyaꞌa ndiꞌi̱ na chalyuu; xcuiꞌ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ biꞌ, pana ná ngua cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ ycuiꞌ ca nguꞌ biꞌ ñiꞌya̱ nu cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ caca nde loo la, ni jacuaꞌ cuaꞌni Ni chaꞌ biꞌ. 11 Xtyiꞌi ycuiꞌ Cristo nguluꞌu lcaa chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, ñiꞌya̱ nu caca jiꞌi̱ ycuiꞌ Cristo nde loo la, ñiꞌya̱ nu chcubeꞌ yu nde loyuu chalyuu, ñiꞌya̱ nu tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo nu caca jiꞌi̱ yu loꞌo tyaa yu ca slo ycuiꞌ Ndyosi chaca quiyaꞌ. Loꞌo liꞌ ngulana tsa nu nguꞌ jyoꞌo biꞌ, chaꞌ quije chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ tilaca caca nu Cristo biꞌ, ni tsa̱ tyuꞌu tucua yu nde chalyuu. 12 Pana ná nquije chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ liꞌ; sca ti chaꞌ nchcuiꞌ ycuiꞌ Ni loꞌo nguꞌ biꞌ, chaꞌ siꞌi ycuiꞌ nguꞌ biꞌ laca nu ca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ ñiꞌya̱ caca chaꞌ biꞌ tyempo nde loo la. Pana cuꞌma̱ ni, nu lijya̱ chalyuu nde loo la jiꞌi̱ nguꞌ jyoꞌo biꞌ, nchca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ juani, xquiꞌya chaꞌ cua ndyuna ma̱ lcaa chaꞌ tlyu nu nguaꞌni Jesucristo. Cua ndachaꞌ liñi ya chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ ma̱; chacuayáꞌ jiꞌi̱ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi nguluꞌu ya chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ cua nda ycuiꞌ Ndyosi Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni lijya̱ lo ya nde chalyuu. Loꞌo juaꞌa̱ lcaa xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni nu ndiꞌi̱ slo Ni, lcaa nguꞌ biꞌ ntiꞌ tsa nguꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ lcaa chaꞌ nu ngua jiꞌi̱ Cristo loꞌo ñaa yu nde chalyuu.
Ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ caca lubii cresiya jiꞌna lcaa tsa̱ loꞌo tya ndiꞌi̱ na chalyuu
13 Biꞌ chaꞌ culacua xi tiꞌ ma̱, tii tiꞌ ma̱ tyiꞌi̱ ma̱ chalyuu, chaꞌ lcaa tsa̱ jatya ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ tsoꞌo nu cua tlyu xi, nu cuaꞌni Ni loꞌo ma̱ loꞌo cuaꞌni lyaá lyiji Ni jiꞌi̱ ma̱; juaꞌa̱ caca nu loꞌo tyuꞌu tucua Jesucristo chaca quiyaꞌ. 14 Taquiyaꞌ tsoꞌo ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ caca ma̱ sñiꞌ Ni nu tsoꞌo tsa nduꞌni; ngaꞌaa cuaꞌni ma̱ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ cuxi nu ndiya tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nu nguaꞌni ma̱ tya saꞌni la, nu loꞌo bilya ca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 15 Xcuiꞌ na lubii tsiyaꞌ ti laca ycuiꞌ Ndyosi, xcuiꞌ liñi tsa chaꞌ nu nduꞌni Ni, loꞌo juaꞌa̱ laca Ni nu Xuꞌna na juani. Biꞌ chaꞌ ntiꞌ Ni chaꞌ xcuiꞌ lubii tsa caca cresiya jiꞌi̱ ma̱, xcuiꞌ chaꞌ liñi cuaꞌni ma̱. 16 Ndiꞌya̱ nscua chaꞌ lo quityi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi: “Cuaꞌni ma̱ chaꞌ caca lubii cresiya jiꞌi̱ ma̱ lcaa hora, chaꞌ xcuiꞌ lubii tsa laca naꞌ tsiyaꞌ ti”, nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi.
17 Xcuiꞌ liñi ti nduꞌni cuayáꞌ Ni jiꞌi̱ ñati̱, ñiꞌya̱ laca chaꞌ tsoꞌo nu nguaꞌni scaa nguꞌ, ñiꞌya̱ laca chaꞌ cuxi nu nguaꞌni scaa nguꞌ laja loꞌo ndiꞌi̱ nguꞌ chalyuu. Biꞌ chaꞌ ntsuꞌu chaꞌ cutsi̱i̱ ma̱ xi loꞌo chcuiꞌ ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi ndiꞌya̱: “Sti ya”, ñacui̱ ma̱ jiꞌi̱ Ni. Ntsuꞌu chaꞌ taquiyaꞌ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti na lcaa tsa̱ loꞌo tyiꞌi̱ ma̱ chalyuu, chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo cuaꞌni ma̱ cuentya jiꞌi̱ Ni. 18 Cua nguaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱, biꞌ chaꞌ ngaꞌaa ntsuꞌu chaꞌ cube tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu nguxtyanu jyoꞌo cusuꞌ jiꞌna chaꞌ cuaꞌni na. Nda jyoꞌo cusuꞌ biꞌ chaꞌ biꞌ loꞌo na, masi jlo tiꞌ nguꞌ biꞌ chaꞌ ná caja ñiꞌya̱ nu clyaá na jiꞌi̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna loꞌo chaꞌ biꞌ. Pana cua nda ycuiꞌ Ndyosi cayaꞌ chaꞌ tyuꞌú na su lubii juani; siꞌi cñi plata laca chaꞌ biꞌ, ni siꞌi cñi oro laca nu nda Ni, chaꞌ si cñi laca biꞌ ni, quiñuꞌu̱ biꞌ masi chalyuu juani ti. 19 Nu loꞌo ngujuii Cristo lo crusi loꞌo ndyalú tañi ycuiꞌ, liꞌ nda Ni cayaꞌ loo quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna, chaꞌ ngua Cristo ñiꞌya̱ ntiꞌ sca msta̱ luꞌú nu xcuiꞌ na tsoꞌo, nu xcuiꞌ na lubii; loꞌo nu tañi ycuiꞌ Cristo biꞌ ni, biꞌ laca cayaꞌ nu nguaꞌni lyaá jiꞌna.
20 Tya clyo loꞌo bilya cuiñá Ni chalyuu, cua jlo tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni Cristo cña tonu biꞌ; pana ngujuatya ycuiꞌ Ni ni jacuaꞌ nu tyalaa tyempo biꞌ. Liꞌ ñaa Cristo, nguaꞌni yu cña biꞌ cuentya jiꞌna, chaꞌ tyacua chaꞌ tsoꞌo biꞌ jiꞌna. 21 Xquiꞌya Cristo, biꞌ chaꞌ jlya tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ cua nguaꞌni ycuiꞌ Ni chaꞌ ndyuꞌú Cristo chaca quiyaꞌ loꞌo cua ngujuii yu. Loꞌo liꞌ nda ycuiꞌ Ndyosi sca su tsoꞌo su tyiꞌi̱ Cristo, ca su tlyu su ntucua ycuiꞌ Ni. Nguaꞌni Cristo cña tonu biꞌ, chaꞌ taca xñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, loꞌo liꞌ taca tyu̱ tiꞌ ma̱ chaꞌ caca lcaa ñaꞌa̱ chaꞌ nu nacui̱ Ni chaꞌ caca.
22 Xquiꞌya chaꞌ nxtyucua Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ma̱, na cua ndaquiyaꞌ ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ liñi nu nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na, biꞌ chaꞌ ngua lubii cresiya jiꞌi̱ ma̱; juani taca caca tsoꞌo tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ ma̱. Pana tyucui tyiquee ma̱ ntsuꞌu chaꞌ caca tsoꞌo tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ ma̱, siꞌi ñiꞌya̱ nduꞌni nguꞌ nu ntsuꞌu tucua chaꞌ tyiquee nguꞌ cuaꞌni cuꞌma̱. 23 Laca ma̱ ñiꞌya̱ si cua ngula ma̱ chaca quiyaꞌ, pana siꞌi ñiꞌya̱ nu ngula ti ma̱ jiꞌi̱ xtyaꞌa̱ ma̱; cua ngua cucui cresiya jiꞌi̱ ma̱ xquiꞌya chaꞌ nduna ma̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi nu luꞌú ca, ycuiꞌ Ndyosi nu ná nscua chaꞌ cajaa Ni tsiyaꞌ ti. 24 Ndiꞌya̱ nscua chaꞌ lo quityi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi:
Ñiꞌya̱ laca quixi̱ꞌ, juaꞌa̱ laca ñati̱ chalyuu.
Lcaa na nu tsoꞌo ñaꞌa̱ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱ laca ñiꞌya̱ ntiꞌ sca queé nu ndyuꞌú neꞌ quixi̱ꞌ ti;
ndyanaa quixi̱ꞌ biꞌ, liꞌ ndye queé biꞌ, ngüityi tsiyaꞌ ti.
Loꞌo juaꞌa̱ laca loꞌo ñati̱ loꞌo lcaa chaꞌ tsoꞌo nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ nde chalyuu,
tye chaꞌ tsoꞌo biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ stuꞌba ti loꞌo ycuiꞌ nguꞌ.
25 Pana scaa chaꞌ nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi ni, tyanu chaꞌ biꞌ;
ná quiñuꞌu̱ chaꞌ biꞌ tsiyaꞌ ti.
Juaꞌa̱ nacui̱ quityi biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ nu chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu nguluꞌu ya jiꞌi̱ ma̱, la cuiꞌ chaꞌ biꞌ laca nu ná quiñuꞌu̱ tsiyaꞌ ti.