5
Sca chaꞌ nu nchcuiꞌ yu loꞌo nguꞌ culiyaꞌ
Juani ni, cuaꞌa̱ jyaca̱ ma̱ xi ꞌna laja loꞌo ta naꞌ sca chaꞌ loꞌo cuꞌma̱, nu laca ma̱ nguꞌ culiyaꞌ. Tsoꞌo la si xiꞌya ma̱ juani, cunaa ma̱ liꞌ xquiꞌya chaꞌ tiꞌí nu cua lijya̱ chaꞌ tyacua jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ cua nguliji yuꞌu chaꞌ culiyaꞌ jiꞌi̱ ma̱ juaꞌa̱ ti. Cua ngunuꞌu̱ lyiji lcaa lateꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ cua ndyacu cuixu̱ꞌ jiꞌi̱. Loꞌo juaꞌa̱ cua ntyucua cuayaaꞌ chu̱ꞌ lcaa chcua̱ oro jiꞌi̱ ma̱, lcaa chcua̱ plata jiꞌi̱ ma̱. Nu loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ ñiꞌya̱ ndyaca jiꞌi̱ yuꞌba biꞌ jiꞌi̱ ma̱, liꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ ñiꞌya̱ loꞌo ngunuꞌu̱ chcua̱ oro chcua̱ plata nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱, juaꞌa̱ cua ndye chaꞌ jiꞌi̱ lcaa ma̱; ñiꞌya̱ laca si ndyaqui̱ lyiji ma̱ lo quiiꞌ, cua ndye chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ liꞌ. Quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tsoꞌo cua nguxcoꞌo ma̱ nquichaꞌ, chaꞌ cuaꞌnijoꞌo jiꞌi̱ ma̱ nde chalyuu, pana cua ngulala ti tye lcaa chaꞌ nde lo yuu chalyuu. Loꞌo juaꞌa̱ ná nda ma̱ xcayaꞌ msu nu ndyaa neꞌ xña jiꞌi̱ ma̱, biꞌ chaꞌ juani cuaꞌa̱ jyaca̱ ma̱ xi jiꞌi̱ chaꞌ nu nxlyú msu biꞌ hichu̱ꞌ ma̱; ca su ntucua ycuiꞌ Ndyosi nu laca Xuꞌna lcaa chalyuu, ca biꞌ ndañi nchcuiꞌ nu nguꞌ nu nguaꞌni clacua jiꞌi̱ ma̱. Xcuiꞌ tsoꞌo tsa laca su ndiꞌi̱ ma̱ chalyuu; pana bata chcu̱ꞌ laca cuꞌma̱, chaꞌ xcuiꞌ nclyana ma̱ lcaa ñaꞌa̱ chaꞌ tsoꞌo nu caca tyaalaꞌ tyiquee ma̱. Loꞌo nu juani cua ngulala ti tyalaa tsa̱ chaꞌ cajaa ma̱, chaꞌ liꞌ cuaꞌni cuayáꞌ ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ ma̱. Laja loꞌo tya ndiꞌi̱ ma̱ nde chalyuu nsta ma̱ quiꞌya jiꞌi̱ nguꞌ tiꞌi nu ná ntsuꞌu chaꞌ cuxi nu nguaꞌni biꞌ; ndyujuii ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, masi ná nchca jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ cuaꞌni lyaá nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca nguꞌ.
Talo na tyiqueeꞌ chaꞌ xacui̱ ycuiꞌ Ni sca chaꞌ jiꞌna nu ngüijña na jiꞌi̱
Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, talo ma̱ tyiqueeꞌ chaꞌ ntajatya ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na, ni jacuaꞌ ca̱a̱ Ni chaca quiyaꞌ nde chalyuu. Ñati̱ nu cua ndyataa xtya̱ jiꞌi̱ ni, ndalo tsa tyiquee nguꞌ ntajatya nguꞌ ni jacuaꞌ tyuꞌu siꞌyu nu ndulo tsa chaꞌ caja jiꞌi̱ nguꞌ; ndu̱ tiꞌ nguꞌ biꞌ chaꞌ caꞌya tyo, masi tyo nu caꞌya yala la, masi tyo nu caꞌya tiyaꞌ la. Loꞌo juaꞌa̱ cuꞌma̱ ni, ngaꞌa̱ chaꞌ talo ma̱ tyiqueeꞌ; cuaꞌni nguula tiꞌ tyiquee ma̱, chaꞌ ná tyaꞌa̱chu̱ꞌ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ cua ngulala ti ca̱a̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na chaca quiyaꞌ nde chalyuu. Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, ná chcuiꞌ ma̱ chaꞌ tiꞌí jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa ma̱, chaꞌ ná sta Ni quiꞌya jiꞌi̱ ma̱ liꞌ. Cua ngulala ti tyalaa ycuiꞌ nu Bese nu laca loo ca su ndiꞌi̱ na. 10 Cuꞌma̱ nguꞌ tyaꞌa na, tyiꞌu tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ ngua jiꞌi̱ jyoꞌo cusuꞌ jiꞌi̱ ma̱ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cua saꞌni la; tyiqueeꞌ tsa ndalo ñati̱ biꞌ, masi lye tsa nchcubeꞌ ycuiꞌ nguꞌ. 11 Nacui̱ na chaꞌ tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee jyoꞌo biꞌ, chaꞌ cua ndalo tsa tyiquee nguꞌ loꞌo nguxcubeꞌ ñati̱ jiꞌi̱ nguꞌ tyempo biꞌ. Cua ndyuna ma̱ ñiꞌya̱ ngua chaꞌ tyiqueeꞌ tsa ndalo jyoꞌo Job, nu loꞌo quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ cuxi ngua jiꞌi̱ yu. Loꞌo liꞌ su cua ndye chaꞌ, xaꞌ ndya Ni lcaa chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ yu chaca quiyaꞌ. La cuiꞌ juaꞌa̱, xcuiꞌ na tyaꞌna tiꞌ Ni jiꞌna, xcuiꞌ tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna.
12 Nde laca sca cña nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni na tsiyaꞌ ti, cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi: Ná cuaꞌni ma̱ jura laja ti loꞌo xtañi ycuiꞌ Ni loꞌo cua quiñi ti sca chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo xaꞌ ñati̱; ná ñacui̱ ma̱: “Chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu ntucua nde cua̱”, ni ná ñacui̱ ma̱: “Chacuayáꞌ jiꞌi̱ ndyosi nde lo yuu”. Ná culotu̱ ma̱ ni sca xtañi Ni tsiyaꞌ ti, chaꞌ caja ñiꞌya̱ nu tyanu tachaa chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo ñati̱. Tsa biꞌ ti chaꞌ ñacui̱ ma̱ jiꞌi̱ ñati̱: “Cuaꞌni naꞌ”, ñacui̱ ma̱, si taca cuaꞌni ma̱ jiꞌi̱; loꞌo juaꞌa̱ “Ná cuaꞌni naꞌ”, ñacui̱ ma̱, si ná nchca cuaꞌni ma̱ jiꞌi̱. Ná caja ñiꞌya̱ sta Ni quiꞌya jiꞌi̱ ma̱ liꞌ.
13 Nu loꞌo lye tsa nchcubeꞌ scaa ma̱, xquiꞌya chaꞌ ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, tsoꞌo si chcuiꞌ ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi la cuiꞌ hora biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ si ntsuꞌu scaa ma̱ nu chaa tsa tiꞌ ma̱, tsoꞌo tsa si cula tuꞌba ma̱ sca ji̱i̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi liꞌ. 14 Loꞌo ntsiya sca nguꞌ tyaꞌa ma̱ nu quicha, liꞌ tsoꞌo cuane ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ cusuꞌ tyaꞌa ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, chaꞌ ca̱a̱ nguꞌ cuaꞌni nguꞌ joꞌo jiꞌi̱ nu quicha biꞌ. Loꞌo liꞌ jña nguꞌ biꞌ chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ cuaꞌni Ni chaꞌ tyaca tsoꞌo nu quicha biꞌ; cuati salú nguꞌ setye nu ntsuꞌu taná lo hichu̱ꞌ yu quicha biꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na. 15 Tyaca tsoꞌo nu ñati̱ quicha biꞌ liꞌ, xquiꞌya chaꞌ jlya tiꞌ ma̱ chaꞌ nu cua nchcuiꞌ ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi; tya ta Ni chalyuu jiꞌi̱ nu quicha biꞌ chaca quiyaꞌ, loꞌo juaꞌa̱ cuiꞌya Ni chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ yu jiꞌi̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ yu. 16 Biꞌ chaꞌ lacua, ñii ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa ma̱ si ntsuꞌu quiꞌya jiꞌi̱ ma̱, cuati jña ma̱ chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ ca tsoꞌo tyucui ñaꞌa̱ ma̱ chaca quiyaꞌ. Quiñaꞌa̱ tsa cña caca jiꞌi̱ sca ñati̱ nu lubii cresiya jiꞌi̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, nu loꞌo jña yu sca chaꞌ jiꞌi̱ Ni. 17 Ñati̱ chalyuu ti ngua jyoꞌo Elías; ñiꞌya̱ laca na ñati̱ chalyuu, la cuiꞌ juaꞌa̱ ngua yu ñati̱. Pana ngua sca quiyaꞌ nu tyaꞌna tsa nchcuiꞌ yu loꞌo ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ ná caꞌya tyo chalyuu biꞌ; loꞌo liꞌ chu̱ꞌ sna yija̱ claꞌbe ná nguaꞌya tyo tsiyaꞌ ti. 18 Ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu nchcuiꞌ yu loꞌo Ni chaca quiyaꞌ, liꞌ xaꞌ nguaꞌya tyo tsoꞌo ti; loꞌo liꞌ ngua tsoꞌo lcaa na cuiñii jiꞌi̱ nguꞌ.
19 Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, nu loꞌo ntsuꞌu sca nguꞌ tyaꞌa ma̱ nu cua tyaꞌa̱chu̱ꞌ ti jiꞌi̱ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesús biꞌ, tsoꞌo tsa caca chaꞌ si caca jiꞌi̱ scaa ma̱ chcuiꞌ tsoꞌo ma̱ loꞌo yu, chaꞌ xñi yu chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi chaca quiyaꞌ. 20 Si ntsuꞌu cuꞌma̱ nu caca jiꞌi̱ ma̱ cuaꞌa ma̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ ma̱ chaꞌ ná cuaꞌni nguꞌ chaꞌ cuxi, chaꞌ culuꞌu ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ chaca quiyaꞌ, tsoꞌo tsa cña cuaꞌni ma̱ liꞌ; taca cuaꞌni lyaá ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ liꞌ, chaꞌ ná chcunaꞌ chalyuu jiꞌi̱ nguꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ caja ñiꞌya̱ nu cuiꞌya ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ nguꞌ jiꞌi̱ lcaa quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ.