1 SETOUKNAE
(The First Book of the Chronicles)
1
Adam koehoi Abraham totouh
Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Methuselah, Lamek, Noah, Shem, Ham, hoi Japheth.
Japheth capanaw teh: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek hoi Tiras. Gomer capanaw teh: Ashkenaz, Riphath hoi Togarmah. Javan capanaw teh: Elishah, Tarshish, Kittim hoi Rodanim.
Ham capanaw teh: Kush, Mizraim, Put hoi Kanaan. Kush capanaw teh: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah hoi Sabteka. Raamah capanaw teh: Sheba hoi Dedan. 10 Kush ni Nimrod a sak teh ahni teh talai van dawk athakaawme kamtawng pasuek e lah ao.
11 Mizraim ni Ludim, Anamim, Lehabim, Naptuhim a sak. 12 Pathrusim, Kasluhim teh Philistin hoi Kapthorim tâconae lah ao.
13 Kanaan ni a camin Sidon hoi Kheth, 14 Jebusit, Amor, Girgashite, 15 Khivee, Arkit hoi Sinit, 16 Arvad, Zemarit hoi Hamathite naw hah a khe.
17 Shem capanaw teh: Elam hoi Assyria, Arphaxad hoi Lud, Aram hoi Uz, Hul, Gether hoi Meshek. 18 Arphaxad ni Shelah hah a khe teh Shelah ni Eber a khe. 19 Eber ni capa kahni touh a khe, buet touh e min teh Peleg doeh. Bangkongtetpawiteh, hatnae se nah talai a kârei awh e lah ao. A nawngha e min teh Joktan doeh. 20 Joktan ni Almodad hoi Sheleph, Hazarmaveth hoi Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah hoi Jobab. Hetnaw pueng teh Joktan e capanaw doeh.
24 Shem, Arphaxad, Shelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram heh Abraham doeh.
Abraham Catounnaw
28 Abraham capanaw teh Isak hoi Ishmael doeh. 29 Hetnaw teh Ishmael casaknaw doeh. Ishmael e camin teh Nebaioth doeh. Hahoi, Kedar, Adbeel hoi Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish hoi Kedemah. Ahnimanaw teh Ishmael casaknaw doeh. 32 Abraham e ado Keturah ca sak naw teh Zimran hoi Jokshan, Medan hoi Midian, Ishbak hoi Shuah, Jokshan casak teh Sheba hoi Dedan. 33 Midian casak teh Ephah, Epher, Enok, Abida hoi Eldaah. Hetnaw teh Keturah casaknaw doeh. 34 Abraham ni Isak a sak. Isak casaknaw teh, Esaw hoi Isarel. 35 Esaw casaknaw teh Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam hoi Korah. 36 Eliphaz casaknaw teh, Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, Timna hoi Amalek. 37 Reuel casaknaw teh, Nahath, Zerah, Shammah hoi Mizzah.
Seir imthung
38 Seir casaknaw teh: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer hoi Dishan. 39 Lotan casak naw teh: Khori, Homam hoi Lotan tawncanu Timna. 40 Shobal casaknaw teh: Alvan, Manahath, Ebal, Shepho hoi Onam. Zibeon casaknaw teh: Aiah hoi Anah. 41 Anah casak teh: Dishon. Dishon casaknaw teh: Hamran, Eshban, Ithran hoi Keran. 42 Ezer casaknaw teh: Bilhan, Zaavan, Jaakan. Dishon casaknaw teh: Uz hoi Aran.
Edom siangpahrangnaw
43 Isarel catounnaw dawk siangpahrang ao hoehnahlan vah, Edom ram e siangpahrangnaw teh, Beor capa Bela ao teh a khopui min teh Dinnabah doeh. 44 Bela a due hnukkhu teh Bozrah koehoi Zerah capa Jobab teh ahni yueng lah a uk. 45 Jobab a due hnukkhu ahni yueng lah Temani ram dawk hoi Husham ni a uk. 46 Husham a due hnukkhu ahni yueng lah Moab ram vah Midian ka thet e Bedad capa Hadad ni a uk. A khopui min teh Avith doeh. 47 Hadad a due hnukkhu ahni yueng lah Masrekah hoi Samlah ni a uk. 48 Samlah a due hnukkhu teh ahni yueng lah Rehoboth palang hoi Sawl ni a uk 49 Sawl a due hnukkhu teh ahni yueng lah Akbor capa Baalhanan ni a uk. 50 Baalhanan a due hnukkhu ahni yueng lah Hadad a bawi. A khopui min teh Pau doeh, a yu min teh Mezahab napui Matred canu Mehetabel doeh. 51 Hadad a due hnukkhu Edom khobawi lah kaawmnaw teh, khobawi Timna, khobawi Alvah, khobawi Jetheth, 52 khobawi Oholibamah, khobawi Elah, khobawi Pinon, 53 khobawi Kenaz, khobawi Teman, khobawi Mibzar, 54 khobawi Magdiel, khobawi Iram heh Edom khobawi lah ao.