15
Wa ndyuꞌu Jesucristo xiyaꞌ
ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, nchka tiǎnꞌ chaꞌ tyaa yuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ nu wa ytsaǎnꞌ ꞌwan ti kulo, chaꞌ nu ti kwiꞌ Jesús ndlaa ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi; kanꞌ lka chaꞌ nu wa ynan wan ti kulo, loꞌo ni, wa nganun suꞌwe chaꞌ kanꞌ niꞌ kasiya ꞌwan. Chaꞌ nu wa ykwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo wan, kanꞌ chaꞌ mdoꞌo laa wan ꞌin nu kuxi; loꞌo ni, ti ndiꞌin chaꞌ xñi suꞌwe la wan chaꞌ ꞌin Jesús niꞌ kasiya ꞌwan. ¿O ta wa msñi wan xka la chaꞌ, nu wa yꞌni chaꞌ mjlyaa tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ a?
Ti kulo wa ytsaǎnꞌ ꞌwan nchga chaꞌ ꞌin Jesucristo nu ngwaꞌu neꞌ ꞌñaǎn. Nde lka chaꞌ nu ngwaꞌuǔn ꞌwan, chaꞌ ngujwi Krixtu lo wsi chaꞌ kuꞌni tyii kiꞌya nu ndukwian; ti kwiꞌ ñaꞌan chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula chaꞌ ka ꞌin Krixtu, kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa. Bra kanꞌ mtsiꞌ neꞌ ꞌin ayman kanꞌ niꞌ kwaa; loꞌo xa wa mdaꞌa snan tsan, bra kanꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ. Nu ngwa sꞌni, wa ytsaꞌ ñi kityi kula ꞌñaan chaꞌ ngwañaꞌan ka ꞌin Krixtu. Bra kanꞌ ngwaꞌu tloo Jesús tyukwi ñaꞌaan ykwiꞌ yu ꞌin Tyu, loꞌo taꞌa tii xka neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin yu ti kulo. Chunꞌ ndiꞌin la ngwaꞌu tloo Jesús ꞌin kaꞌan ꞌa nten, wa mdijin kiꞌyu siyentu nten nu ndiꞌin seꞌen ti bra kanꞌ. Loꞌo ñaꞌan ti luꞌu tyun neꞌ kanꞌ ni, ni siya ndiya chinꞌ neꞌ kanꞌ nu wa ngujwi. Loꞌo bra kanꞌ ngwaꞌu tloo Jesús ꞌin Santiago, loꞌo taꞌa nten nu ndaꞌan nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo nten tijyuꞌ la.
Chunꞌ ndiꞌin la, loꞌoǔn ngwaꞌu tloo Jesús ꞌñaǎn, ni siya ja ndiꞌin chaꞌ kuꞌni Ni loꞌoǔn ngwañaꞌan. Naꞌ lkaǎn sa ñaꞌan si lkaǎn ska kuwiꞌ nu ngula kuneꞌ ti, chaꞌ ja loꞌoǔn mdaꞌaǎn loꞌo nten nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús ti kulo. Ja suꞌweěn siyaꞌ ti, nxkeꞌ tiǎnꞌ, chaꞌ ti ngwa sꞌni la lye ꞌa mdaǎn nu tiꞌí ꞌin nchga nten ꞌin Jesucristo. Ndiya xka la neꞌ taꞌa ba nu suꞌwe la ngiꞌni neꞌ tñan kanꞌ. Ja suꞌwaǎn loꞌo neꞌ kanꞌ, ni siya loꞌoǔn ngulo suwi Ni ꞌñaǎn chaꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesús nde xka la kichen tijyuꞌ la. 10 Ni siya kuxi ꞌa yꞌniǐn nu ngwa sꞌni, lye ꞌa nchka tꞌnan tiꞌ Ndiose ꞌñaǎn, chunꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaǎn; yꞌni Ni chaꞌ ndaꞌaǎn tñan ꞌin Ni bra kanꞌ. Loꞌo ja yꞌniǐn ñuꞌuǔn nchga chaꞌ suꞌwe nu wa yꞌni Ni loꞌoǔn. Ni siya xka neꞌ taꞌa ba ngiꞌni neꞌ ti kwiꞌ tñan nu ngiꞌniǐn, lye la yꞌniǐn tñan ke neꞌ kanꞌ. Loꞌo siꞌi nan nchka la ꞌñaǎn; Ndiose ndiꞌin loꞌoǔn chaꞌ ka chkwiǐnꞌ loꞌo nten, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaǎn. 11 Loꞌo ni, ja nꞌni chaꞌ ꞌñaǎn ti ka lka nu chkwiꞌ loꞌo wan, ni siya naꞌ chkwiǐnꞌ, ni siya chkwiꞌ xka ta nten; ska ti ñaꞌan nchkwiꞌ ba loꞌo taꞌa ba bra nu nchkwiꞌ ba chaꞌ kanꞌ loꞌo nten, ti kwiꞌ ñaꞌan chaꞌ nu wa msñi wan.
Tyuꞌu nten xiyaꞌ bra nu wa ngujwi neꞌ
12 Chañi lka chaꞌ nu nchkwiꞌ ba loꞌo wan, chaꞌ wa ndyuꞌu Krixtu xiyaꞌ bra nu wa ngujwi yu. ¿Ni chaꞌ lka sikwa, chaꞌ ndiya chinꞌ neꞌ taꞌa wan nu nchkwiꞌ chaꞌ ja ka ꞌa tyuꞌu nten xiyaꞌ bra nu wa ngujwi neꞌ a? 13 Si chañi lka chaꞌ ja tyuꞌu ꞌa nten xiyaꞌ bra nu wa ngujwi neꞌ, loꞌo Krixtu ja ndyuꞌu yu xiyaꞌ bra nu wa ngujwi yu sikwa. 14 Nan mñilyoꞌo neꞌ ꞌñaan si ngwañaꞌan, loꞌo ja kaja chaꞌ nu chkwiꞌ ba loꞌo wan bra kanꞌ, si chaꞌ kwiñi lka chaꞌ ndyuꞌu Krixtu xiyaꞌ. Ngwañaꞌan ja kanen chaꞌ ꞌin Jesús nu xñi wan si chañi chaꞌ ja ndyuꞌu yu kanꞌ. 15 Ti kwiꞌ ti chaꞌ, kwiñi ba chaꞌ ꞌin Ndiose si ja ngwa ngwañaꞌan. Wa ykwiꞌ ba loꞌo wan ti kulo chaꞌ wa ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose; loꞌo ja ngwa ꞌin Ndiose kuꞌni Ni ngwañaꞌan loꞌo Jesús, si ja ka tyuꞌu nten xiyaꞌ xa wa ngujwi neꞌ. 16 Kanꞌ chaꞌ sikwa, si ja ka tyuꞌu nten xiyaꞌ, bra kanꞌ ja chañi chaꞌ ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ xa wa ngujwi yu, 17 kwiꞌ ngwañaꞌan, ja ndiꞌin chaꞌ xñi wan chaꞌ ꞌin Jesús si ja ndyuꞌu yu xiyaꞌ bra kanꞌ, loꞌo ñaꞌan ti ndukwi wan kiꞌya sikwa. 18 Kwiꞌ ngwañaꞌan, nchga ayman nu msñi chaꞌ ꞌin Krixtu nu ngwa sꞌni, wa mnaꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ si ngwañaꞌan. 19 Suꞌwe ꞌa chaꞌ siꞌi ska ti lo chalyuu re nu ndiꞌin taan ꞌin Krixtu chaꞌ ñaꞌaan ꞌin yu. Si lo chalyuu nde ti tayaꞌ Krixtu ꞌñaan, ka xiꞌin ꞌa tianꞌ seꞌen ndiꞌian bra kanꞌ; ka xiꞌin la tianꞌ ke nchga nten, nxkeꞌ tiǎnꞌ. Loꞌo siꞌi ngwañaꞌan nchka, chaꞌ chañi lka chaꞌ wa ndyuꞌu Krixtu xiyaꞌ.
20 Chañi ꞌa chaꞌ wa ndyuꞌu Krixtu xiyaꞌ sikwa. Loꞌo chunꞌ ndiꞌin la, bra kanꞌ tyuꞌu kaꞌan la nten xiyaꞌ, nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo Krixtu; tyoꞌo ayman kanꞌ seꞌen mtsiꞌ neꞌ nu ngwa sꞌni, tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ, bra kanꞌ tsaa neꞌ tyiꞌin neꞌ loꞌo Krixtu. Kanꞌ chaꞌ wa ndyuꞌu Krixtu xiyaꞌ ndla la chaꞌ ka kiꞌyaan kwenta sa ñaꞌan ka chaꞌ kanꞌ nde loo la. 21 Siꞌya kiꞌya nu mdukwi ska nten ti kulo la, kanꞌ chaꞌ ndyijian ni; kwiꞌ ngwañaꞌan, chunꞌ tñan nu yꞌni ska nten tyuꞌuan xiyaꞌ, ni siya wa ngujwian. 22 Adán naan nten nu mdiꞌin lo chalyuu ti kulo, loꞌo taꞌaan ndyoꞌoan ꞌin ayman Adán chunꞌ ndiꞌin la, kanꞌ chaꞌ ndijian lo chalyuu re. Krixtu lka yu nu ndyuꞌu xiyaꞌ, loꞌo chunꞌ tñan nu yꞌni yu ka tyuꞌuan xiyaꞌ si ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo yu. 23 Ndiya sa ñaꞌan nu ka chaꞌ re. Ti kulo ndyuꞌu ykwiꞌ Krixtu xiyaꞌ; chunꞌ ndiꞌin la, bra nu tiya tsan nu kan Krixtu lo chalyuu xiyaꞌ, bra kanꞌ tyuꞌuan, nchgaan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo yu; 24 bra kanꞌ tyii chalyuu. Kuꞌni tyii Krixtu ꞌin nchga nu nka ndloo, nchga neꞌ wsiya, nchga kwiꞌin nu nxuun loꞌo Ndiose. Bra kanꞌ xiyaꞌ tya Jesús ꞌin Ndiose Sti yu nchga chabiyaꞌ nu wa nda Ni ꞌin yu ti kulo, chaꞌ ka ska ti Ni ndloo la ꞌin nchga nten bra kanꞌ. 25 Nde ñaꞌan nchka chaꞌ. Bra nu ni ti nsuꞌwi chabiyaꞌ kulo Jesús tñan ꞌin nchga nten, sa ñaꞌan yaꞌ kuꞌni tyii Ndiose ꞌin nchga nten nu nxuun loꞌo Jesús. 26 Xa wa mdyii nchga chaꞌ, bra kanꞌ kuꞌni Ni chaꞌ ja kaja ꞌa nten. 27 Loꞌo ni, ti nda Ndiose Sti yu nchga chabiyaꞌ ꞌin Sñiꞌ, chaꞌ ka Krixtu ndloo ꞌin nchga loo nan nu ndiꞌin lo chalyuu. Bra nu nchkwiꞌ kityi chaꞌ nchga nan siyaꞌ ti ka chaꞌ ꞌin Krixtu, wa jlyo tianꞌ chaꞌ ja loꞌo ꞌin Ndiose Sti yu kulo Krixtu tñan ꞌin Ni, chaꞌ Ndiose lka nu mda chabiyaꞌ ꞌin Sñiꞌ ti kulo; ja ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌin ti ykwiꞌ ti Ni bra kanꞌ. 28 Chunꞌ ndiꞌin la bra kanꞌ, bra nu wa ndiꞌin nchga loo nan nu ndiya chalyuu yaꞌ Krixtu, bra kanꞌ tsaa Jesús nde seꞌen ndukwa Ndiose Sti yu, loꞌo kanꞌ tyaa Jesús nchga tñan kanꞌ yaꞌ Ndiose Sti yu xiyaꞌ. Ti kwiꞌ Ni lka nu wa nda chabiyaꞌ ꞌin Krixtu ti kulo, chaꞌ lka yu Sñiꞌ Ndiose. Loꞌo bra kanꞌ ska ti Ndiose ka ndloo la ti ꞌin nchga loo nan nu ndiya lo chalyuu, loꞌo nchga loo nan nu ndiꞌin nde niꞌ kwan.
29 Ndiya chinꞌ neꞌ taꞌa wan nu ndyukwatya neꞌ, ni siya siꞌi chaꞌ ꞌin neꞌ ti ykwiꞌ ti neꞌ ndyukwatya neꞌ kanꞌ, chaꞌ ꞌin ayman taꞌa neꞌ ndyukwatya neꞌ. Wa yaa ñaꞌan tiꞌ ayman kanꞌ ꞌin Jesús bra nu ti luꞌu neꞌ lo chalyuu, loꞌo ja yꞌni ayman kanꞌ chaꞌ tyukwatya neꞌ bra ti. Kanꞌ chaꞌ ni, ¿ni chaꞌ lka ndyukwatya neꞌ taꞌa wan chaꞌ ꞌin ayman kanꞌ si ja ka tyuꞌu nten xiyaꞌ bra nu ngujwi neꞌ a?
30 Loꞌo bare, kaꞌan ꞌa chaꞌ kuxi ndyukwa ba seꞌen ndaꞌan ba tijyuꞌ; ja chan ja tsaa ba siyaꞌ ti si ja jlyo tiꞌ ba chaꞌ ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ. 31 Loꞌoǔn, nchga tsan wa kajaǎn tiǎn lo tñan ꞌin Krixtu; ja taloǔn ꞌaǎn kuꞌniǐn tñan kanꞌ si ja ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ. Loꞌo ni, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn chaꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Xꞌnaan Jesucristo, tyun ꞌa ꞌwan neꞌ Corinto. 32 Bra nu mdaꞌaǎn nde kichen Efeso, lye ꞌa ngwa tiꞌí tiꞌ neꞌ kichen kanꞌ ꞌñaǎn; yꞌni tlá ꞌa neꞌ ꞌñaǎn, lye ꞌa msuun neꞌ loꞌoǔn ñaꞌan tiꞌ ngiꞌni ꞌni tlá. ¿Ni chaꞌ lka mdaꞌaǎn nde kwa si ja chañi chaꞌ wa ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ a? Siꞌi nan ngiꞌniǐn kanan mdaꞌaǎn nde kwa. Loꞌo ndiya nten nu nchkwiꞌ: “Kuan tyaja, koꞌoan xalyu, chaꞌ tyaa ti kajaan” ndukwin neꞌ ꞌñaan. Kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌnian si ja chañi chaꞌ luꞌu Jesús.
33 Chañi ꞌa lka chaꞌ re nu nchkwiꞌ nten: “Si xkwiꞌ loꞌo nten kuxi taꞌa ndaꞌaan, kulaa tiꞌian chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌnian bra kanꞌ.” Kanꞌ chaꞌ ja tukwa ꞌa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ nten nu ndukwin chaꞌ ja ka kuxi tiyean siꞌya ska chaꞌ kuxi nu ngiꞌniin tian. 34 Ndiꞌin chaꞌ kulaa yaꞌ wan chaꞌ kuxi nu ngiꞌni wan, chaꞌ tyisnan wan tyaꞌan chaꞌ suꞌwe tiye wan bra kanꞌ, chaꞌ suꞌwe ti kuꞌni wan loꞌo taꞌa nten wan. Wa jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ndiya chinꞌ taꞌa wan nu ja ya ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ nchkwiǐnꞌ loꞌo wan ngwañaꞌan chaꞌ ka jyuꞌu tiꞌ wan.
Sa ñaꞌan lka nten xa nu tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ
35 Ja chan kunichaꞌ wan ꞌñaǎn nde ñaꞌan: “¿Ni sa ñaꞌan ka tyuꞌu nten nu wa ngujwi a? ¿Ni sa ñaꞌan ñaꞌan neꞌ tyukwi ñaꞌaan neꞌ kanꞌ, bra nu tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ a?” 36 Ja ndiꞌin chaꞌ chkwiꞌ wan ngwañaꞌan. Bra nu kataan ska mta ni, katsuꞌ skwaꞌ mta kanꞌ sa ñaꞌan lka si wa ngujwi ran, chaꞌ katsu ran tyoꞌo tukwa loo ran bra kanꞌ. 37 Siꞌi nan wa lka ndukwa ran bra nu kataan ꞌin mta kanꞌ; mta ti ngataan, ni siya mta trigu, ni siya xka la mta. 38 Chunꞌ ndiꞌin la kuꞌni Ndiose chaꞌ tyoꞌo nan loo ran bra kanꞌ, ngalu ran sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ kalu, chaꞌ ska loo mta nda ska loo nan kwiñi. Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ wa ka ñaꞌan loo ska nan nu luꞌu. 39 Ja suꞌwa ñaꞌan nchga loo nan; ska loo ñaꞌan nten chalyuu, xka loo ñaꞌan ꞌni, xka loo ñaꞌan ꞌni ndukwa luꞌwe, xka loo ñaꞌan kula. Wa ka ska ñaꞌan loo ska nan nu luꞌu nu ndiya lo chalyuu. 40 Ndiya nan nu ndukwi nde niꞌ kwan, loꞌo ndiya xka loo nan nu ndiꞌin lo chalyuu. Ska ñaꞌan loo ska nan nu ndukwi nde niꞌ kwan, xka ñaꞌan loo ska nan nu ndiꞌin lo chalyuu: 41 ska ñaꞌan xaa nu nda kwichaa, loꞌo xka ñaꞌan xaa nu nda koꞌ, xka ñaꞌan xaa nda kwii o ta kulasiin nu ndukwi nde niꞌ kwan. Loꞌo kwii kulasiin kanꞌ ni, siꞌi ska ñaꞌan ti xaa nda nan kanꞌ. 42 Kwiꞌ ngwañaꞌan ka nten bra nu tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ. Xa wa ndyaa ayman niꞌ yuu, katsuꞌ kunaꞌ neꞌ bra kanꞌ; bra nu tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ, ja kaja ꞌa neꞌ bra kanꞌ. 43 Chen ꞌa ñaꞌan ayman bra nu katsiꞌ, loꞌo luwi ꞌa ñaꞌan ka neꞌ bra nu tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ; ska nan nu xkwiꞌ mnaꞌan ꞌa tiꞌ lka ayman nu katsiꞌ, loꞌo ngula ꞌa tiꞌ neꞌ bra nu tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ; 44 kunaꞌ ti neꞌ nu mtsiꞌ, loꞌo xka ñaꞌan loo tyukwi ñaꞌaan neꞌ bra nu tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ. Nan nten chalyuu, nde re ti kunanjoꞌo kunaanꞌ ꞌñaan, sa ñaꞌan nu lkaan ni; loꞌo nde loo la xaꞌan tyukwi ñaꞌaan chaꞌ ka tyiꞌian loꞌo Ndiose la xka chalyuu nu suꞌwe la.
45 Nde ndiya xka chaꞌ nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose: “Nten nu luꞌu ngwa Adán nu mdiꞌin lo chalyuu ti kulo, loꞌo Ndiose lka nu mda kasiya ꞌin yu.” Ngwañaꞌan nchkwiꞌ kityi kula. Chunꞌ ndiꞌin la msuꞌwa Ndiose xka nu yan lo chalyuu; sa ñaꞌan nu ngwa Adán nten, kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa Jesús nten, ni siya xka lo nten nu suꞌwe la ti ngwa Jesús; nda yu xka kasiya nu suꞌwe la ꞌin nten, chaꞌ suꞌwa chaꞌ ꞌin yu loꞌo Ndiose. 46 Bra nu ngulaan lo chalyuu, ti ji ka suꞌwe tyukwi ñaꞌaan chaꞌ kaja chalyuu kwi ꞌñaan, chaꞌ kunaꞌ ti lkaan xa ngulaan ti kulo. Chunꞌ ndiꞌin la ndiꞌin chaꞌ ka suꞌwe tyukwi ñaꞌaan chaꞌ ka tsaan tyiꞌian loꞌo Ndiose. 47 Loꞌo yuu ti ngwiñan Ni ꞌin Adán nu mdiꞌin lo chalyuu ti kulo. Loꞌo nde seꞌen ndiꞌin Ndiose mdoꞌo xka nten kanꞌ nu yan lo chalyuu chunꞌ ndiꞌin la, ti kwiꞌ Jesucristo nu nka Xꞌnaan. 48 Sa ñaꞌan lka nten nu ndyaꞌ loꞌo yuu ti, kwiꞌ ngwañaꞌan lka nchgaan chaꞌ lkaan nten chalyuu; sa ñaꞌan lka Krixtu nu mdoꞌo nde niꞌ kwan yan lo chalyuu, ngwañaꞌan kaan si xñian chaꞌ ꞌin yu. 49 Bra nu ndiꞌian lo chalyuu, chinꞌ ti bra taloan tyukwi ñaꞌaan; chunꞌ ndiꞌin la bra nu tsaan tyiꞌian seꞌen ndiꞌin Ndiose, xka ñaꞌan kaan bra kanꞌ. Sa ñaꞌan nu lka ykwiꞌ Krixtu, ngwañaꞌan kaan bra kanꞌ.
50 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, ndiya ska chaꞌ nu nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan: Sa ñaꞌan nu ñaꞌan ti kunaanꞌ ni, ja ka xuꞌwi chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose bra nu kulo Ni tñan xa wa mdyii chalyuu; ja ka tsaan sa ñaꞌan nu ñaꞌan taan lo chalyuu kwi nu ka nde loo la, seꞌen nu ja ska nu tiꞌí nsuꞌwi siyaꞌ ti. 51 Nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan ska chaꞌ nu ja ya kunan nten: Siꞌi nchgaan nu kajaan; ndiya taꞌaan nu ñaꞌan ti luꞌu ka bra nu kan kiꞌya Ni ꞌñaan, xa wa tyii ti chalyuu. Siyaꞌ ti xaꞌaan tyukwi ñaꞌaan taꞌaan, 52 sa ñaꞌan lka bra nu nxñan ti kijin kiloan. Bra kanꞌ kanen ndla kuwi chkwan ꞌin Ndiose. Bra nu kanen kuwi chkwan kanꞌ, bra kanꞌ xiyaꞌ tyuꞌu nchga ayman nu msñi chaꞌ ꞌin Ndiose ti bra nu yan neꞌ lo chalyuu; tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ loꞌo ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ kaja neꞌ kanꞌ xiyaꞌ. Bra kanꞌ xaꞌan Ni ꞌñaan tyukwi ñaꞌaan kwenta skaan. 53 Ti sꞌni la bra nu ti mdiꞌian lo chalyuu, ja suꞌwe ngwaan siyaꞌ ti, chaꞌ xkwiꞌ nan ñuꞌun ti tianꞌ; nde loo la, suꞌwe ꞌa ka tyukwi ñaꞌaan, ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ ka ñuꞌun tianꞌ, ja tyii ꞌa chaꞌ ꞌñaan siyaꞌ ti. 54 Bra kanꞌ xa wa mxaꞌaan tyukwi ñaꞌaan, chaꞌ ja ka ñuꞌun tianꞌ siyaꞌ ti, bra kanꞌ ja kaan sa ñaꞌan nu nchkaan ni; xaꞌan Ni nchga chaꞌ ꞌñaan. Bra kanꞌ tsaa toꞌo ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula nu nchkwiꞌ: “Wa yꞌni tyii Ndiose chaꞌ ndyiji nten chalyuu, wa mdijin lyo Ndiose ꞌin nchga nu tiꞌí tiꞌ ꞌin Ni; 55 ja ka ꞌa kuꞌni kuneꞌ xaꞌan kanan ꞌñaan chaꞌ kajaan, ja tyijiin ꞌaan nu tiꞌí kanꞌ ni” ndukwin kityi kanꞌ. 56 Tiꞌí ꞌa ꞌñaan xa nu ndyijian chunꞌ ndukwiin ꞌaan kiꞌya. Loꞌo jlyo tianꞌ chaꞌ ndukwian kiꞌya, siꞌya chaꞌ ja nnaan tñan nu ngulo Ndiose ꞌñaan ti kulo chaꞌ kuꞌnian. 57 Loꞌo xka ñaꞌan lkaan ni, wa nda Ni chabiyaꞌ chaꞌ tyijin lyoan ꞌin kuneꞌ xaꞌan chunꞌ tñan nu yꞌni Jesús bra nu ndyuꞌu yu xiyaꞌ, kanꞌ chaꞌ kaꞌan ꞌa xuꞌwe tyaan ꞌin Ndiose sikwa.
58 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan. Nde lka chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan, chaꞌ ñaꞌan ti xñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Ndiose, nchga tsan lye la tsaa ñaꞌan tiꞌ wan ꞌin Ni; xkwiꞌ lye ꞌa kuꞌni wan tñan ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan, loꞌo ja ka ndaja tiꞌ wan chaꞌ kuꞌni wan tñan kanꞌ. Wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ ja tsaa tii ngwa ti ñaꞌan ska tñan nu ngiꞌni wan chabiyaꞌ ꞌin Ndiose.