16
Lomstan nu tayaꞌ ꞌin taꞌa tiꞌi neꞌ nde kichen Jerusalén
Wa msuꞌwaǎn chaꞌ ndyaa seꞌen ndiꞌin taꞌa neꞌ nu ndyoꞌ tiꞌin chaꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose nchga kichen nde lo yuu ꞌin Galacia; wa ytsaǎnꞌ ꞌin neꞌ sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ bra nu xoꞌ tiꞌin neꞌ lomstan. Kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌni wan bra nu xoꞌ tiꞌin wan lomstan kanꞌ, chaꞌ tayaꞌ wan ꞌin neꞌ tiꞌi taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús nu ndiꞌin nde lo yuu ꞌin Judea. Tsan kulo ꞌin smnan, bra kanꞌ suꞌwe si nchga wan suꞌwe wan chinꞌ siyaꞌ wan, tñi nu wa mjwi ꞌwan smnan nu wa mdijin. Xoꞌ kaꞌan wan ꞌin ran, loꞌo kanꞌ ja ndiꞌin chaꞌ xoꞌ tiꞌin wan lomstan kanꞌ ndla ndsaa ti bra nu kalaǎn. Xa wa ngalaǎn, bra kanꞌ suꞌwaǎn chinꞌ nten nu tsaa kichen Jerusalén, nten nu chkwiꞌ wan loꞌo chaꞌ tsaa, nten nu wa nsuꞌwi lyo suꞌwe wan ꞌin. Taǎn ska kityi nu kwiꞌya neꞌ tsaa neꞌ, kityi kanꞌ katsaꞌ sa ñaꞌan tñan lka nu ndaꞌan neꞌ. Bra kanꞌ tsaa loꞌo neꞌ kanꞌ ꞌin lomstan nu ta wan ꞌin neꞌ tiꞌi taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús nde kichen Jerusalén. Loꞌo kanꞌ katsaǎnꞌ ꞌwan si tsaꞌaǎn, si ja tsaꞌaǎn loꞌo neꞌ kanꞌ. Ja jlyo tiǎnꞌ sa ñaꞌan ka tñan re ꞌñaǎn, si ta Ndiose chabiyaꞌ ꞌñaǎn tsaꞌaǎn.
Tuwiin seꞌen tsaa Palyu
Ndiya tñan tsaꞌaǎn tyun kichen nde lo yuu ꞌin Macedonia kulo ndukwa la; bra wa mdyii tñan kanꞌ, bra kanꞌ kalaǎn kichen tyi wan nde kwa, kanuǔn chinꞌ loꞌo wan bra kanꞌ. Ja chan kanuǔn loꞌo wan tyukwi tyempu tlyaꞌ. Bra nu tyiꞌiǐn loꞌo wan, bra kanꞌ ka tayaꞌ wan chinꞌ ꞌñaǎn chaꞌ kuꞌni xuꞌweěn chinꞌ ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn tijyuꞌ la, la seꞌen ndiꞌin chaꞌ tsaꞌaǎn. Ja nchka tiǎnꞌ chaꞌ tyijiǐn seꞌen ndiꞌin wan ngwa ti ñaꞌan; nxkeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwe la si kanuǔn chinꞌ tyempu loꞌo wan, chabiyaꞌ ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan. Kulo ndukwa la, ti kanuǔn kichen Efeso re sa ñaꞌan yaꞌ tiya taꞌa Pentecostés. Suꞌwe la nchka ꞌñaǎn seꞌen ndiꞌiǐn kichen re ni, chaꞌ ndiya ꞌa nten kichen re nu suꞌwe ꞌa nnan nchga chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo neꞌ, ni siya ñaꞌan ti ndiya ꞌa nten nu nxuun loꞌoǔn.
10 Bra nu tiyan Timu nde kwa, chkwiꞌ suꞌwe wan loꞌo yu, chaꞌ ja ka xiꞌin tiꞌ yu bra nu tyiꞌin yu loꞌo wan. Loo tñan ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan ndaꞌan yu; ti kwiꞌ taꞌa tñan nu ndaꞌaǎn, ndaꞌan yu. 11 Ja ska wan, ja ñaꞌan tiꞌí wan ꞌin yu; suꞌwe la si tayaꞌ wan ꞌin yu chaꞌ kuꞌni xuꞌwe yu ꞌin yu chaꞌ kan yu seꞌen ndiꞌiǐn. Ndiꞌin ta ꞌa ba ꞌin yu, naꞌ loꞌo nchga taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu nde re. 12 Wa ykwiǐnꞌ ꞌaǎn loꞌo Polo taꞌa suꞌwe nsuꞌwi wan, chaꞌ tsaa naꞌan yu chinꞌ ꞌwan; tsaa yu loꞌo xka la neꞌ taꞌaan re. Loꞌo ja xlyaa yu tsaa yu bra ti; bra nu ka laja ꞌin yu, bra kanꞌ tsaa yu seꞌen ndiꞌin wan.
Chaꞌ nu ngwaꞌan Palyu bra nu wa tsaa tii ti kityi
13 Chaꞌ tiya ti tiꞌ wan tyiꞌin wan lo chalyuu ni. Xñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Jesús. Kuꞌni ngula tiꞌ wan niꞌ kasiya ꞌwan, ja kutsen ꞌa wan. 14 Xkwiꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin nten nchga seꞌen ngiꞌni wan tñan.
15 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ nchga neꞌ taꞌa Estéfanas, kanꞌ nu msñi chaꞌ ꞌin Jesús ti kulo; kulo ndukwa la msñi neꞌ chaꞌ kanꞌ ke nchga wan nu ndiꞌin wan kichen xuwe kwiꞌ seꞌen ti lo yuu ꞌin Acaya. Nchga tsan nxlyaa neꞌ kanꞌ tayaꞌ neꞌ ꞌin taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose. 16 Nchka tiǎnꞌ chaꞌ tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan tukwa wan ꞌin nchga nten nu suꞌwa ti ngiꞌni tñan loꞌo neꞌ kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan tukwa wan ꞌin nchga nten nu suꞌwe ꞌa kuꞌni tñan kanꞌ sa ñaꞌan nu suꞌwe ngiꞌni neꞌ kanꞌ tñan. 17 Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn chaꞌ wa ngula Estéfanas loꞌo Fortunato loꞌo Acaico seꞌen ndiꞌiǐn nde re. Ja nꞌni chaꞌ ni siya ja ndiꞌin wan loꞌoǔn ni, chaꞌ neꞌ kanꞌ, ndayaꞌ ꞌa neꞌ ꞌñaǎn; 18 wa yꞌni neꞌ kanꞌ chaꞌ nchka ngula la tiǎnꞌ niꞌ kasiya ꞌñaǎn, ti kwiꞌ sa ñaꞌan nu yꞌni neꞌ kanꞌ loꞌo wan. Ndiꞌin chaꞌ tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ nchga nten nu ngiꞌni tñan ngwañaꞌan.
19 Nchga kichen lo yuu ꞌin Asia seꞌen ndiꞌin nten nu ngiꞌni tnun ꞌin Jesús, nchka tiꞌ neꞌ chkwiꞌ suꞌwe neꞌ loꞌo wan. Loꞌo Aquila loꞌo Priscila, loꞌo nchga nten nu ndyoꞌ tiꞌin naꞌan tyi neꞌ kanꞌ, nchka tiꞌ neꞌ chkwiꞌ suꞌwe neꞌ loꞌo wan chaꞌ ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan. 20 Nchga neꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, nchka tiꞌ neꞌ chkwiꞌ suꞌwe neꞌ loꞌo wan; tyukwi ti tiye wan xñi wan siꞌ taꞌa wan chabiyaꞌ ꞌin Krixtu.
21 Loꞌo naꞌ nchkwiǐnꞌ suꞌweěn loꞌo wan, ti kwiǐnꞌ ndaꞌaǎn niǐn lo kityi re, naꞌ lkaǎn Palyu.
22 Xka ti chaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni: Si ndiya neꞌ taꞌa ndyoꞌ tiꞌin wan nu ja chañi chaꞌ suꞌwe nka tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan, kulaa yaꞌ wan ꞌin neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ta ykwiꞌ Ndiose nu tiꞌí ꞌin neꞌ. Kanꞌ chaꞌ chkwianꞌ taꞌaan ni: ¡Tyaan lyaa, Xꞌnan ba, nde seꞌen ndiꞌin ba!
23 Suꞌwa yaꞌ Jesucristo nu nka Xꞌnaan ꞌwan. 24 Tyuꞌwi tiꞌ wan ꞌñaǎn, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan chunꞌ chaꞌ tnun nu wa yꞌni Jesucristo. Ngwañaꞌan ka sikwa.