Nde nchka tukwa kityi nu mdaꞌan Palyu chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kichen Corinto
1
Palyu lkaǎn. Seꞌen ti ndiꞌiǐn nde re loꞌo Timu taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu. Ndaꞌan ba kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin taꞌa wan nde kichen Corinto kwa, ꞌwan nu ngiꞌni tnun wan ꞌin Ndiose sa tlyu ti. Kwiꞌ ngwañaꞌan tsaa kityi re seꞌen ndiꞌin nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose ñaꞌaan lo yuu ꞌin Acaya. Wa mda Ndiose tñan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ loꞌo nten nchga la kichen tijyuꞌ la. Ngwañaꞌan ngwa tiꞌ Ndiose chaꞌ kunan neꞌ nchga chaꞌ nu ngwaꞌu Jesucristo. Nde lka chaꞌ nchka tiꞌ ba chaꞌ ti kuꞌni Ndiose Stian chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin kasiya ꞌwan chunꞌ nu wa yten wan chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan.
Ndayaꞌ ꞌa Ndiose ꞌñaan bra nu ndyukwaan kaꞌan ꞌa chaꞌ kuxi
Kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose nu lka Sti Xꞌnaan Jesucristo, chaꞌ nchka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌñaan, chaꞌ lye ꞌa ndayaꞌ Ni ꞌñaan bra nu ndyukwaan ya ñaꞌan ti chaꞌ kuxi. Ndayaꞌ ꞌa Ndiose ꞌñaan ni, chaꞌ nu chunꞌ ndiꞌin la ka ꞌñaan tayaanꞌ ꞌin xka ta nten, bra nu tyukwa neꞌ chaꞌ kuxi; sa ñaꞌan nu ndayaꞌ Ni ꞌñaan, kwiꞌ ngwañaꞌan ka tayaanꞌ ꞌin xka ta nten bra kanꞌ. Sa ñaꞌan ngwa bra nu tiꞌí tiꞌ nten ꞌin Krixtu ti sꞌni, kwiꞌ ngwañaꞌan lye ꞌa nda neꞌ nu tiꞌí ꞌñaan ni, chaꞌ nchkwianꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu; kwiꞌ ngwañaꞌan, ñaꞌan ti lye ꞌa ndayaꞌ Krixtu ꞌñaan, bra nu ndijian nu tiꞌí. Ni siya tyijin ba nu tiꞌí, ni siya tiꞌí tiꞌ nten ꞌwa, chaꞌ ka suꞌwe ꞌwan, kanꞌ chaꞌ ndijian nu tiꞌí kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan lye la tayaꞌ Ndiose ꞌwan, loꞌo kaja ñaꞌan kulaa Ni wan ꞌin chaꞌ kuxi bra kanꞌ. Bra nu tayaꞌ Ni ꞌwa, chaꞌ ꞌwan kuꞌni Ni ngwañaꞌan, chaꞌ kaja ñaꞌan tayaꞌ ba ꞌwan; ya ñaꞌan ti nu tiꞌí nu nchka ꞌwa, ti kwiꞌ Ndiose ta Ni jwersa ꞌwan chaꞌ ka talo wan nu tiꞌí kanꞌ. Ndyuꞌwi ꞌa tiꞌ ba ꞌwan. Jlyo tiꞌ ba chaꞌ sa ñaꞌan nu nda neꞌ nu tiꞌí ꞌwa, ngwañaꞌan ta neꞌ nu tiꞌí ꞌwan; sa ñaꞌan nu tayaꞌ Ni ꞌwa, ngwañaꞌan tayaꞌ Ni ꞌwan.
ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, nchka tiꞌ ba chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan sa ñaꞌan ngwa bra nu mdijin ba nu tiꞌí kichen seꞌen ndyaa ba lo yuu ꞌin Asia, chaꞌ tlyu ꞌa chaꞌ kuxi ndyukwa ba bra kanꞌ. Ja jlyo tiꞌ ba siyaꞌ ti sa ñaꞌan tyijin lyo ba chaꞌ kuxi kanꞌ; mskeꞌ tiꞌ ba chaꞌ ja tyuꞌu ꞌa ba, chaꞌ wa mdiya bra chaꞌ nu kaja ba, mskeꞌ tiꞌ ba. Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ suꞌwe la ndyaa ñaꞌan tiꞌ ba ꞌin ska ti Ndiose, chaꞌ nchka ꞌin Ni kuꞌni Ni chaꞌ tyuꞌu nten xiyaꞌ ni siya wa ngujwi neꞌ; kanꞌ chaꞌ nchka ꞌin Ni kulaa Ni ꞌñaan. Ja mdaꞌan ꞌa chaꞌ tiyean chaꞌ ti ykwiinꞌ tian ka kulaan ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ. 10 Wa ngulaa Ndiose ꞌwa bra kanꞌ, ja ngujwi ba, ni siya kuxi ꞌa ngwa chaꞌ bra kanꞌ; loꞌo ngwañaꞌan, ti kulaa la Ni ꞌwa nde loo la. Wa msñi ba chaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ndyaa ñaꞌan tiꞌ ba ꞌin Ni, chaꞌ ñaꞌan ti kulaa Ni ꞌwa. 11 Loꞌo ngwañaꞌan, ka tayaꞌ wan ꞌwa bra nu chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌware. Kunan Ni chaꞌ nu chkwiꞌ wan loꞌo Ni, chaꞌ kaꞌan wan; bra kanꞌ kuꞌni Ni chaꞌ ka suꞌwe ꞌwa. Bra kanꞌ kaꞌan wan tya wan xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwa, chaꞌ nu wa mdoꞌo laa ba ꞌin chaꞌ kuxi.
Ja ngwa ꞌin Palyu tsaa yu kichen Corinto
12 Suꞌwe ꞌa nka tiye ba chaꞌ tyukwi ti tiye ba ndiꞌin chaꞌ ꞌwa loꞌo wan, nchkwiꞌ ba xkwiꞌ chaꞌ nu ñi loꞌo wan, ti kwiꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni ba loꞌo xka ta nten; ngwañaꞌan nka tiye ba. Nchka ꞌwa ngiꞌni ba ngwañaꞌan loꞌo wan chunꞌ lye ꞌa nchka tꞌnan tiꞌ Ndiose ꞌñaan xuꞌwe ti; loꞌo ja ngiꞌni ba ngwañaꞌan chunꞌ chaꞌ nu ngwiꞌya ke ti ba ti ykwiꞌ ti ba. 13-14 Sa kanꞌ ti chaꞌ ngwaꞌan ba lo kityi nu ngula seꞌen ndiꞌin wan ti kulo, ska chaꞌ nu ka chkwiꞌ wan, ska chaꞌ nu ka ka biyaꞌ tiꞌ wan. Ni siya ni ti, wa nchka biyaꞌ chinꞌ tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ, loꞌo nchka tiꞌ ba chaꞌ ti ka biyaꞌ suꞌwe la tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ. Loꞌo bra nu tiya tsan nu kan Xꞌnaan Jesús xiyaꞌ, bra kanꞌ ka suꞌwe ka tiye wan ñaꞌan wan ꞌwa; ngwañaꞌan bare ka suꞌwe ka tiye ba ñaꞌan ba ꞌwan bra kanꞌ.
15 Ngwañaꞌan ngwa tiyeěn, kanꞌ chaꞌ ngwa tiǎnꞌ tsaꞌaǎn seꞌen ndiꞌin wan kulo ndukwa la. Ja chan tsaꞌaǎn naꞌaǎn ꞌwan tukwa yaꞌ, mdaꞌan chaꞌ tiyeěn nu ngwa xkanꞌ, chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌwan. 16 Kulo ndukwa la mdaꞌan chaꞌ tiyeěn tyijiǐn seꞌen ndiꞌin wan tuwiin seꞌen tsaꞌaǎn nde Macedonia. Bra nu wa yiꞌaǎn Macedonia kanꞌ, tyaǎn seꞌen ndiꞌin wan xiyaꞌ, kanꞌ ka tayaꞌ wan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn tuwiin nde Judea bra kanꞌ. 17 Loꞌo ni, ja yiꞌaǎn seꞌen ndiꞌin wan, bra kanꞌ mske tiꞌ wan chaꞌ kuxi ti chaꞌ mdaꞌan tiyeěn. Loꞌo ja suꞌwe si chkwiꞌ wan chaꞌ lkaǎn ska nten nu tukwa chaꞌ nchkwiꞌ; chaꞌ bra nu yꞌniǐn xuꞌweěn tuwiin ꞌñaǎn kulo ndukwa la, ja mñi lyoꞌoǔn wan bra kanꞌ. 18 Jlyo tiꞌ Ndiose chaꞌ ja siyaꞌ nchkwiꞌ ba tukwa chaꞌ loꞌo wan, ñaꞌan tiꞌ si nchkwiꞌ ba chaꞌ “ngwañaꞌan lka ska chaꞌ”, loꞌo chunꞌ ndiꞌin la nchkwiꞌ ba chaꞌ “siꞌi ngwañaꞌan lka chaꞌ”. Ja ngiꞌni ba ngwañaꞌan, 19 chaꞌ Jesucristo nu lka ska ti Sñiꞌ Ndiose ni, siꞌi tukwa chaꞌ ndaꞌan tiye Ni. Wa ykwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Jesús seꞌen ndiꞌin wan, loꞌoǔn wa ykwiǐnꞌ loꞌo wan, loꞌo Silvano, loꞌo Timu, wa ykwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Ni. Loꞌo ja siyaꞌ nchkwiꞌ Ni chaꞌ “siꞌi ngwañaꞌan lka ska chaꞌ” si wa ykwiꞌ Ni ska yaꞌ chaꞌ “ngwañaꞌan lka chaꞌ kanꞌ”. Ska ti Krixtu lka nu chañi chaꞌ nchkwiꞌ chaꞌ nu ñi, 20 ska ti Krixtu nu ngiꞌni chaꞌ chañi chaꞌ ka nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose loꞌoan; kanꞌ chaꞌ chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo ka chkwianꞌ: “Amén, ngwañaꞌan ka sikwa”. Ngwañaꞌan chkwianꞌ bra nu kuꞌni tnuan ꞌin Ndiose. 21 Ndiose lka nu yꞌni loꞌo ba chaꞌ msñi suꞌwe ba chaꞌ ꞌin Krixtu, kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni Ni loꞌo wan; wa yꞌni Ni chaꞌ lkaan nten ꞌin Ni. 22 Sa ñaꞌan lka si ykwiꞌ Ni wa mstya Ni ska biyaꞌ nu ꞌin Ni chuanꞌ, ngwañaꞌan lka chaꞌ bra nu nda Ni Tyiꞌi ykwiꞌ Ni chaꞌ nganun niꞌ kasiya ꞌñaan. Nan wa ndla la nda Ni Tyiꞌi Ni ꞌñaan, chaꞌ ka ꞌñaan ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ chañi kuꞌni Ni loꞌoan nchga chaꞌ nu wa ndukwin Ni chaꞌ kuꞌni Ni.
23 Ja yiꞌaǎn kichen tyi wan nu ngwa xkanꞌ, chaꞌ ja ngwa tiyeěn chaꞌ kasinꞌ tiǎnꞌ ꞌwan. Chañi chaꞌ chunꞌ sa kanꞌ ti chaꞌ, kanꞌ chaꞌ ja yiꞌaǎn seꞌen ndiꞌin wan bra kanꞌ. Jlyo tiꞌ Ndiose chaꞌ kanꞌ. Kan yꞌya Ni kasiya ꞌñaǎn si chaꞌ kwiñi nchkwiǐnꞌ re. 24 Suꞌwe la chaꞌ ja ndukwa wan chaꞌ ꞌin Ndiose chunꞌ chaꞌ nu wa ykwiꞌ bare loꞌo wan; ti ykwiꞌ ti wan wa msñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Jesús. Sa kanꞌ ti chaꞌ, nchka ꞌa tiꞌ ba tayaꞌ ba ꞌwan chaꞌ ka suꞌwe la ka tiye wan bra nu ngiꞌni tnun wan ꞌin Ndiose.