2
Kanꞌ chaꞌ mskeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ ja taǎn ꞌaǎn chaꞌ xiꞌin tiꞌ wan bra nu tsaꞌaǎn seꞌen ndiꞌin wan xiyaꞌ. 2-3 Nde lka chaꞌ kanꞌ. Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn bra nu ñaꞌaǎn sa ñaꞌan nu ngiꞌni wan. Xa nu msuꞌwaǎn kityi kanꞌ, ngwa xiꞌin ꞌa tiꞌ wan bra kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ja nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka xiꞌin tiꞌ wan xiyaꞌ. Ja ngwa tiyeěn tsaꞌaǎn seꞌen ndiꞌin wan nu ngwa xkanꞌ; ja chan kuꞌni xiꞌin wan ꞌñaǎn, mskeꞌ tiǎnꞌ. Suꞌwe la si kanun suꞌwe la ka tiyeěn, chaꞌ si suꞌwe nka tiyeěn, loꞌo ꞌwan suꞌwe ti kanun tiye wan bra kanꞌ, mskeꞌ tiǎnꞌ. Bra nu ngwaꞌaǎn kityi kanꞌ, kaꞌan ꞌa chaꞌ mdaꞌan tiyeěn bra kanꞌ; ngwa xiꞌin ꞌa tiǎnꞌ bra kanꞌ, ynaǎn ꞌaǎn siꞌya wan. Loꞌo ja ngwa tiǎnꞌ chaꞌ ka xiꞌin tiꞌ wan loꞌo kityi kanꞌ; kwiꞌ ngwa tiyeěn chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan, kanꞌ chaꞌ ngwaꞌaǎn kityi kanꞌ.
Kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ kuxi kanꞌ
Wa ngwa xiꞌin ꞌa tiꞌ wan siꞌya chaꞌ kuxi nu yꞌni yu kanꞌ. Loꞌo bra nu yꞌni yu ngwañaꞌan, siꞌi skaǎn tiǎn nu ngwaǎn xiꞌin tiǎnꞌ bra kanꞌ; loꞌo nchga wan ngwa xiꞌin chinꞌ tiꞌ wan siꞌya chaꞌ kuxi kanꞌ. Loꞌo ni, ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuxi kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ja nka tiyeěn kuꞌniǐn tláǎn ꞌwan ni. Yaꞌ la nu tiꞌí nu wa mda wan ꞌin yu kanꞌ, bra nu ndyoꞌ tiꞌin wan sa tlyu ti bra kanꞌ, chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi yu kanꞌ, Kanꞌ chaꞌ ni, kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin yu kanꞌ, kuꞌni wan chaꞌ ka tlaꞌ kasiya ꞌin yu, chaꞌ ja kanaꞌ kasiya ꞌin yu kanꞌ, chaꞌ xiꞌin ꞌa tiꞌ yu. Njñan ba chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌwan ni, chaꞌ tayaꞌ wan chinꞌ ꞌin yu kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ yu chaꞌ ñaꞌan ti suꞌwe nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin yu. Wa ngwaꞌaǎn kityi kanꞌ, chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ ngwa tiǎnꞌ tyija lyo chaꞌ ꞌñaǎn si chañi chaꞌ ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan sa ñaꞌan nu niǐn ꞌwan bra kanꞌ; ja jlyo tiǎnꞌ nu ngwa xkanꞌ, si xlyaa wan kuꞌni wan ngwañaꞌan. 10 Loꞌoǔn, kuꞌniǐn chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin yu kanꞌ, si wa yꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin yu. Wa yꞌni yu chaꞌ kuxi kanꞌ loꞌo wan; loꞌo naꞌ ni, wa yꞌniǐn chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin yu kanꞌ chaꞌ ꞌwan, ni siya tijyuꞌ ndiꞌiǐn, ni siya skaǎn tiǎn loꞌo Krixtu seꞌen ndiꞌiǐn. Kanꞌ chaꞌ nde ñaꞌan chaꞌ tyaꞌan tiye wan ni sikwa, 11 chaꞌ ja ta ꞌa wan chabiyaꞌ tyijin lyo kuneꞌ xaꞌan nu naan Satanás kanꞌ ꞌñaan; wa jlyo ꞌa tianꞌ chaꞌ sa ꞌa ngiꞌni kuneꞌ xaꞌan kanꞌ tñan.
Kaꞌan ꞌa chaꞌ mdaꞌan tiye Palyu xa nu mdiꞌin yu kichen Troas
12 Yiꞌaǎn kichen Troas ti ngwa xkanꞌ, yiꞌaǎn ytsaǎnꞌ chaꞌ ꞌin Jesús ꞌin neꞌ kichen kanꞌ. Loꞌo nde ñaꞌan ngwa bra kanꞌ, chaꞌ suꞌwe ꞌa ynan neꞌ kichen kanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ wa nda ykwiꞌ Xꞌnaan chabiyaꞌ ꞌñaǎn chaꞌ kuꞌniǐn tñan ꞌin Ni nde kichen kwa. 13 Loꞌo ja mdaloǔn seꞌen mdiꞌiǐn nde kwa, chaꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ mdaꞌan tiyeěn, ni chaꞌ lka ja ya kala Tito taꞌa ndaꞌan ba tñan seꞌen ndiꞌiǐn; kanꞌ chaꞌ bra ti mslaǎnꞌ loꞌo neꞌ kichen kanꞌ. Bra kanꞌ yiꞌaǎn tijyuꞌ la seꞌen lka lo yuu ꞌin Macedonia.
Ka ꞌñaan tyijin lyoan ꞌin nchga chaꞌ kuxi chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu
14-15 Lye ꞌa tyaan xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ska ti chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu. Sa ñaꞌan lka si ndaꞌaan loꞌo Ndiose tuwiin sa tlyu ti chaꞌ ngiꞌniin tnuan ꞌin Jesucristo, chaꞌ wa mdijin lyo yu ꞌin nu kuxi. Ngwañaꞌan loꞌo ꞌñaan ta Ni seꞌen tyaꞌaan laja nten kanꞌ, chaꞌ loꞌoan nchkwianꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu seꞌen ndiꞌin neꞌ nchga kichen; ngitsaanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose seꞌen ndiꞌin nten, ni siya nchkwianꞌ loꞌo nten nu nchka ꞌa tiꞌ tyoꞌo laa ꞌin chaꞌ kuxi, ni siya nchkwianꞌ loꞌo xka ta nten nu ja nchka tiꞌ kunan chaꞌ suꞌwe kanꞌ. Ñaꞌan tiꞌ ska nan nu xi tyiꞌi nu ndyukwa ꞌa tyiꞌi nchga seꞌen, kwiꞌ ngwañaꞌan lka tñan nu ngiꞌnian chabiyaꞌ ꞌin Ndiose. Ndiya ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌin ran, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiya tiꞌ Ni tñan nu ngiꞌni Krixtu lo chalyuu loꞌoan. 16 Nten nu chen ꞌa ñaꞌan ngiꞌni ni, ja siyaꞌ ndiya tiꞌ neꞌ chaꞌ nu nchkwianꞌ; ja nchka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ, chaꞌ wa kanaꞌ ti chalyuu ꞌin neꞌ siꞌya chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ. Loꞌo nten nu nchka tiꞌ tyoꞌo laa ꞌin chaꞌ kuxi ni, xka ñaꞌan ngiꞌni neꞌ kanꞌ; wa ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ nsuꞌwi xka chalyuu nu suꞌwe la nu kaja ꞌin neꞌ. Nsuꞌwi ꞌa nten nu ja ka kuꞌni tñan re; nu bare ni, ka ꞌwa kuꞌni ba tñan re chabiyaꞌ ꞌin Ndiose. 17 Siꞌi nan ngiꞌni ba kanan loꞌo chaꞌ ꞌin Ndiose, siꞌi nan nxaꞌan ba chaꞌ kanꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni xka ta nten; tyukwi ti tiye ba nchkwiꞌ ba loꞌo nten, ngiꞌni ba ñaꞌan tiꞌ si ndiꞌin Ndiose seꞌen ndiꞌin ba, chaꞌ Ndiose lka nu ngwaꞌan tñan ꞌwa chaꞌ kuꞌni ba tñan chaꞌ ꞌin Krixtu.