2
Krixtu lka nu chkwiꞌ chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose
Ñaꞌan tiꞌ si lka wan sñiěnꞌ, ngwañaꞌan lka wan, nxkeꞌ tiǎnꞌ, chaꞌ ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan; kanꞌ chaꞌ ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ ja nchka tiǎnꞌ chaꞌ xtya Ndiose kiꞌya ꞌwan. Ni siya ndiꞌin chaꞌ xtya Ni kiꞌya ꞌñaan xa wa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo, ti kwiꞌ Jesucristo lka nu wa mdijin nu tiꞌí chaꞌ ꞌñaan, loꞌo ska nten nu luwi ꞌa lka Jesucristo. Nganun kuxi tiyean chaꞌ ꞌin Ndiose Stian, siꞌya chaꞌ kuxi nu wa yꞌnian; kanꞌ chaꞌ mdijin Jesucristo nu tiꞌí siꞌyaan, chaꞌ ykwiꞌ yu ngwiꞌya yu yuweꞌ nu ndiꞌin ꞌñaan siꞌya chaꞌ kuxi nu yꞌnian. Kwiꞌ ngwañaꞌan kwiꞌya Jesucristo yuweꞌ nu ndiꞌin ꞌin nchga nten chalyuu nu suꞌwe nka tiye ñaꞌan ꞌin Ndiose.
Bra nu nchka tianꞌ tukwaan nchga tñan nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌnian, bra kanꞌ ka jlyo tianꞌ chaꞌ chañi chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo. Kwiñi ꞌa nten nu nchkwiꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo Jesucristo, si ja ndukwa neꞌ tñan nu ndlo Ni ꞌin neꞌ; ja ñi chaꞌ nu ndaꞌan tiye neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Si chañi chaꞌ ndukwaan nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Jesucristo loꞌoan, bra kanꞌ chañi chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ndiose Sti yu; ngwañaꞌan ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ chañi chaꞌ lkaan nten ꞌin Jesucristo ni siya ti ndiꞌian lo chalyuu re. Nten nu chkwiꞌ loꞌo xka ta nten, chaꞌ nten ꞌin Jesucristo lka yu, ndiꞌin chaꞌ kuꞌni yu kanꞌ nchga tñan nu ngiꞌni Jesucristo.
Ska tñan kwi chaꞌ kuꞌnian
ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, wa ngwaꞌaǎn chaꞌ lo kityi re chaꞌ xlyaa wan ka suꞌwe tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa nten wan. Siꞌi ska chaꞌ nu ja ya kunan wan lka chaꞌ kanꞌ; wa ynan wan chaꞌ kanꞌ ti bra nu msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo. Siꞌi ngwañaꞌan ngiꞌni nten chalyuu, kanꞌ chaꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ ska tñan kwi lka ran. Nu ngwa xkanꞌ ti mdyisnan Jesucristo ngwaꞌu yu ꞌñaan sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ ka suꞌwe tiyean ñaꞌaan ꞌin xka la taꞌa ntean, loꞌo wa yꞌni Jesús chaꞌ ka kuꞌnian tñan kanꞌ. Ska tñan kwi lka chaꞌ kanꞌ, chaꞌ wa tyii ti chaꞌ tla niꞌ kasiya ꞌñaan; loꞌo ni, kanun chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin ꞌin Jesucristo niꞌ kasiya ꞌñaan, ñaꞌan tiꞌ ska xaa ndyuwi nu ngiꞌni xaa seꞌen ndiꞌian.
Ya ñaꞌan ti nten nu chkwiꞌ: “Wa msñi ba chaꞌ ꞌin Jesucristo, luwi ꞌa kasiya ꞌwa ni” ndukwin neꞌ, si ti tiꞌí tiꞌ neꞌ kanꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ, ñaꞌan ti ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuxi niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ, sa ñaꞌan lka ska seꞌen nu tla ꞌa. 10 Nten nu suꞌwe ꞌa nka tiye ñaꞌan ꞌin taꞌa nten, kanꞌ lka nten nu ndiꞌin xaa ꞌin Jesucristo niꞌ kasiya ꞌin. Ja ska chaꞌ kuxi kuꞌni neꞌ kanꞌ, ja kuꞌni neꞌ chaꞌ kulaa yaꞌ xka ta nten chaꞌ ꞌin Jesucristo. 11 Nten nu tiꞌí tiꞌ ꞌin taꞌa nten, ti ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuxi niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. Sa ñaꞌan lka si ti ndiꞌin neꞌ kanꞌ seꞌen tla, ngwañaꞌan lka neꞌ kanꞌ ndiꞌin neꞌ lo chalyuu, chaꞌ ja nchka tyija lyo tuwiin nu ñi seꞌen tsaa neꞌ. Kanꞌ chaꞌ lye ꞌa ndukunꞌ tla nu nsuꞌwi chalyuu kiloo neꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ja ñaꞌan neꞌ xaa bra kanꞌ.
12 ꞌWan sñiěnꞌ, ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, chunꞌ chaꞌ wa yꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌwan; chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo wa yꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndiꞌin ꞌwan. 13 Ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, ꞌwan yu kula, chaꞌ wa mjwi ñaꞌan tyiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Jesucristo nu suꞌwa ndiꞌin loꞌo Ndiose Sti yu ti bra nu mdyisnan chalyuu. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, ꞌwan yu kuneꞌ, chaꞌ wa mdijin lyo wan ꞌin kuneꞌ xaꞌan.
ꞌWan sñiěnꞌ, wa mjwi ñaꞌan nu tyiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose Stian, kanꞌ chaꞌ ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan. 14 ꞌWan yu kula, wa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo, ti kwiꞌ Krixtu nu wa ñaꞌan luꞌu loꞌo Ndiose Sti yu ti kulo, kanꞌ chaꞌ ndaꞌaǎn kityi re. ꞌWan yu kuneꞌ, tnun tiye wan ndiꞌin wan ni, chaꞌ wa nganun suꞌwe chaꞌ ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan; wa mdijin lyo wan ꞌin kuneꞌ xaꞌan, kanꞌ chaꞌ ndaꞌaǎn kityi re.
15 Ja tyaꞌan chaꞌ tiye wan ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin lo chalyuu, loꞌo ja xitukwi tiꞌ wan ꞌin nchga chaꞌ kuliyaꞌ nu ndiya la tiꞌ nten chalyuu. Si ndiya la tianꞌ chaꞌ kuxi nu ndiꞌin lo chalyuu, ja ka ꞌñaan xuꞌwi suꞌwe tiyean ꞌin Ndiose Stian siyaꞌ ti. 16 Nchga chaꞌ kuxi nu ngiꞌni chaꞌ ja xñi suꞌwe nten chaꞌ ꞌin Ndiose, siꞌi seꞌen ndiꞌin Ndiose Stian ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ. Nchga chaꞌ kuxi nu ndiya tiꞌ nten, chaꞌ kalaꞌ chinꞌ tiꞌ neꞌ, loꞌo nchga chaꞌ kuxi nu nchka tiꞌ neꞌ kuꞌni neꞌ xa nu ñaꞌan neꞌ ꞌin ran, loꞌo nchga nan nu nchka tiꞌ neꞌ kaja ꞌin neꞌ, chaꞌ kuꞌni siyeꞌ neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ, lo chalyuu ti ndyoꞌo nchga chaꞌ kuxi kanꞌ. 17 Ndla ti tyii chalyuu re, ya ñaꞌan ti tyii nchga chaꞌ kuxi nu ndiya la tiꞌ nten chalyuu; loꞌo nten nu tukwa chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose ni, ja tsaa tii ꞌa chalyuu ꞌin neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti.
Ndiya chaꞌ nu ñi loꞌo ndiya chaꞌ kwiñi
18 ꞌWan sñiěnꞌ, wa mdiya bra nu tyii nchga nan nu ndiꞌin lo chalyuu. Wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ wa kan ti ska nten nu tnun nchkwiꞌ, nu kwiñi lyoꞌo ꞌin taꞌa ntean chaꞌ Krixtu lka, nchkwin yu; xuun yu kanꞌ loꞌoan taꞌaan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu. Ni siya bra ni, kaꞌan ꞌa neꞌ kwiñi ndiya lo chalyuu, nu nchka tiꞌ xuun loꞌo nten ꞌin Krixtu; kanꞌ chaꞌ wa nchka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ ndla ti tyii nchga nan. 19 Ti kulo ndyoꞌ tiꞌin neꞌ kwiñi kanꞌ loꞌoan, loꞌo bra kanꞌ mdoꞌo neꞌ kanꞌ ndyaa neꞌ; siꞌi nten taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo lka neꞌ kanꞌ. Si chañi chaꞌ taꞌa ndaꞌaan lka neꞌ kanꞌ, wa nganun neꞌ loꞌoan nu ngwa xkanꞌ; loꞌo ni, wa mdoꞌo neꞌ kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ siꞌi nchga nten nu ndyoꞌ tiꞌin loꞌoan msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo.
20 Wa nda Krixtu Tyiꞌi Ndiose chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌin nchga neꞌ taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Ni, kanꞌ chaꞌ wa nchka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ taꞌa wan nchga chaꞌ nu nduꞌu Ndiose ꞌñaan. 21 Wa ndaꞌaǎn kityi re, chunꞌ chaꞌ nchka biyaꞌ tiꞌ wan nchga chaꞌ nu ñi nu ndiꞌin ꞌin Krixtu. Siꞌi chaꞌ ja jlyo tiꞌ wan chaꞌ nu ñi kanꞌ; wa jlyo tiꞌ wan nchga chaꞌ nu ñi nu nchkwiǐnꞌ, chaꞌ siꞌi chaꞌ kwiñi lka chaꞌ kanꞌ.
22 ¿Ti ka nu kwiñi sikwa a? Nten kwiñi kanꞌ lka nu nchkwiꞌ chaꞌ siꞌi Krixtu lka Jesús, ti kwiꞌ Krixtu nu wa msuꞌwa Ndiose ꞌin mdiyan lo chalyuu. Nxuun neꞌ kanꞌ loꞌo nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Krixtu, chaꞌ nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ ja lka Jesucristo Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose, chaꞌ siꞌi Ndiose lka Sti Jesucristo. 23 Si chkwianꞌ loꞌo nten chaꞌ siꞌi Sñiꞌ Ndiose lka Jesucristo, ja ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose Sti Jesucristo, ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ bra kanꞌ; bra nu xñian chaꞌ nu ndiꞌin ꞌin ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose, wa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose Sti yu, ngwañaꞌan ndyoꞌo chaꞌ bra kanꞌ.
24 Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kanun tsaa chaꞌ kanꞌ niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ nu wa ynan wan chaꞌ ꞌin Jesús ti bra nu msñi wan chaꞌ ꞌin Ni ti kulo. Si ti nganun chaꞌ kanꞌ niꞌ kasiya ꞌwan, suꞌwa ꞌa ka tiye wan loꞌo Jesucristo ni siya ti ndiꞌin wan lo chalyuu; kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwa ka tiye wan loꞌo Ndiose Stian bra kanꞌ. 25 Kanꞌ lka chaꞌ nu yꞌni suꞌwa Jesucristo ꞌñaan, chaꞌ ka kaja xka chalyuu kwi nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan.
26 Sa kanꞌ ti chaꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin nten nu nñi lyoꞌo ꞌwan ngwañaꞌan. 27 ꞌWan ni, wa nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan, kanꞌ chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ kwaꞌu xka ta nten ꞌwan; Tyiꞌi Ndiose, kanꞌ lka nu kwaꞌu ꞌwan nchga chaꞌ nu ti ji kuꞌni xaꞌan wan chaꞌ ꞌin Ni. Bra nu nduꞌu Tyiꞌi Ndiose ꞌwan, ñi ꞌa lka chaꞌ kanꞌ; siꞌi chaꞌ kwiñi nduꞌu Ni. Kanꞌ chaꞌ sikwa, sa ñaꞌan nu nduꞌu Tyiꞌi Ndiose ꞌwan chaꞌ xñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuꞌni wan.
28 ꞌWan sñiěnꞌ, xñi suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Jesucristo ni. Loꞌo bra kanꞌ, xa nu kan Jesucristo lo chalyuu xiyaꞌ, ja ndiꞌin chaꞌ ka jyuꞌu tianꞌ bra nu ñaꞌaan ꞌin Ni chaꞌ ndijyan Ni; tyukwi ti tiyean tyukwa taꞌaan loꞌo Ni bra kanꞌ. 29 Wa nchka biyaꞌ tiꞌ wan ni, chaꞌ luwi ꞌa kasiya ꞌin Jesucristo, kanꞌ chaꞌ suꞌwe si ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ nchga nten nu kuꞌni chaꞌ suꞌwe sa ñaꞌan nu ngiꞌni Jesús, lka neꞌ kanꞌ sñiꞌ Ndiose.